Osobné ochranné prostriedky

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Osobné ochranné prostriedky (OOP) slúžia na ochranu zdravia zamestnancov pred možným nebezpečenstvom na pracovisku a na udržanie výkonnosti. Používajú sa pri hrozbe vzniku úrazov a poškodenia zdravia na pracovisku, ktorému nie je možné zabrániť inými technickými alebo organizačnými opatreniami. Kolektívne technické opatrenia zahŕňajú prevenciu rizík. Organizačné opatrenie buď odstráni riziko, ochráni pred ním zamestnanca, alebo obmedzí čas vystavenia riziku na minimum.

Komplexná ochrana od hlavy po päty

V závislosti od pracovného prostredia môžu jednotlivé prvky osobných ochranných prostriedkov chrániť všetky časti tela od hlavy po päty – od ochrany hlavy a tváre cez ochranné pracovné odevy a rukavice až po ochranu nôh. Respirátory napríklad poskytujú ochranu pred jedovatými plynmi. Špeciálne ochranné rukavice umožňujú bezpečnú prácu s materiálmi s ostrými hranami alebo s chemikáliami a bezpečnostná obuv poskytuje optimálnu ochranu pred padajúcimi predmetmi alebo ostrými predmetmi na podlahe.

Zistite viac o rôznych typoch osobných ochranných prostriedkov:

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť zabezpečiť a chrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Má povinnosť identifikovať riziká na pracovisku a prijímať vhodné ochranné opatrenia.

Posúdenie rizík

Pred výberom vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov je potrebné vykonať takzvané hodnotenie rizík. Na tento účel sa vykoná analýza príslušného pracoviska:

 • Akému nebezpečenstvu sú zamestnanci vystavení?
 • Aké sú prevládajúce prevádzkové a environmentálne podmienky?
 • Umožňuje zdravotný stav zamestnancov používať OOP?

Kolektívne a individuálne ochranné opatrenia

Po vykonaní posúdenia rizík je zamestnávateľ najprv povinný prijať také technické a organizačné opatrenia, aby zaistil čo najmenšie riziko vzniku úrazov alebo poškodenia zdravia. Ak sú potrebné dodatočné ochranné opatrenia, musia sa používať osobné ochranné prostriedky. Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť bezplatne sprístupniť svojim zamestnancom tie osobné ochranné prostriedky (OOP), ktoré sú nevyhnutné pre ich bezpečnosť.

Okrem toho má zamestnávateľ aj povinnosť zaškoliť zamestnancov v oblasti správneho používania OOP. Oblasti v rámci spoločnosti alebo mimo nej (napríklad na staveniskách), v ktorých sú potrebné OOP, musia byť príslušne označené. Zamestnávateľ je povinný udržiavať osobné ochranné prostriedky v čistote, vykonávať ich údržbu a opravy, a v prípade potreby ich vymieňať, pričom musí neustále zaistiť ich prvotriedny stav. Okrem toho musí do celého procesu zapojiť bezpečnostného technika spoločnosti.

Náš kvalifikovaný tím odborníkov na OOP vám s radosťou pomôže s výberom tých správnych osobných ochranných prostriedkov pre vašu spoločnosť, a to od analýzy rizík a skúšok opotrebovania výrobkov až po školenia personálu.

Máte nejaké otázky? Náš tím odborníkov vám rád pomôže:

Rizikové kategórie OOP

Osobné ochranné prostriedky sú rozdelené do troch rizikových kategórií v závislosti od ich ochrannej funkcie a od požadovaných skúšobných postupov.

Kategória I

 • Účinnosť: jednoduché OOP na ochranu pred minimálnym rizikom
 • Postup skúšky: bez externého skúšania, s označením CE
 • Príklad: rukavice pre záhradnícke práce, slnečné okuliare, zimné čiapky

Kategória II

 • Účinnosť: OOP na ochranu pred stredným rizikom
 • Postup skúšania: Označenie CE, skúšanie osvedčeným laboratóriom s typovým schválením vydaným notifikovaným úradom s licenciou na vydávanie osvedčení
 • Príklad: ochranné prilby, zváračské ochranné rukavice, ochranné okuliare s bočnými krytmi

Kategória III

 • Účinnosť: komplexné OOP na ochranu pred smrteľnými úrazmi alebo nezvratným poškodením zdravia
 • Postup skúšania: označenie CE, laboratórne skúšanie, typové schválenie, interná ročná kontrola výrobných postupov a identifikačný kód notifikovaného úradu vedľa označenia CE
 • Príklad: postroje na zabránenie pádu, nehorľavý odev, ochrana dýchacích ciest

Skupina Hoffmann: Odborník na osobné ochranné prostriedky

Udržiavanie a ochrana zdravia a výkonnosti osôb na pracovisku je dôležitým záväzkom. Pri riešení tejto výzvy vás k dokonalosti privedie náš rad OOP najkvalitnejších značiek na ochranu od hlavy po päty a angažovaný tím odborných poradcov.

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja. Využívame svoje storočné skúsenosti v oblasti nástrojov a poskytovaní služieb zákazníkom na to, aby sa váš podnik stal jedným z najbezpečnejších miest na svete. Náš kvalifikovaný tím viac ako 60 odborníkov na OOP má požadované odborné znalosti o ochranných funkciách a právnych predpisoch a normách týkajúcich sa OOP. Rozumejú trhu OOP a ponúknu vám optimálnu podporu pri nákupe a zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vašej spoločnosti. Ponúkame profesionálnu podporu od analýzy rizík cez výber výrobkov a skúšky opotrebovania až po školenia personálu.

Vaše výhody:

 • Komplexný výber osobných ochranných prostriedkov od hlavy až po päty
 • Výrobne neutrálne, kompetentné a individuálne poradenstvo na mieste
 • Vysokovýkonná logistika pre spoľahlivé dodávky

Prehľad najdôležitejších univerzálnych noriem

Nové nariadenie o OOP č. 2016/425 nadobudlo účinnosť 21. apríla 2018 a nahradilo smernicu o OOP č. 89/391 EWG. Od tohto dátumu sa OOP osvedčujú len podľa nového nariadenia. Pre používateľov osobných ochranných prostriedkov sú zmeny len nepatrné, na výrobcov sa však budú v budúcnosti vzťahovať prísnejšie a pravidelnejšie opatrenia na zabezpečenie kvality, aby sa zaistila nielen kontrola, ale aj trvalé zabezpečenie kvality. Okrem toho musia všetky výrobky, ako aj ich obaly uvádzať nové označenie CE spolu s účinnosťou ochrany.

Zákon o ochrane pri práci okrem toho vymedzuje povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov zamerané na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku a zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Okrem týchto univerzálnych noriem existujú špecifické národné a európske normy, ktoré platia pre každú kategóriu osobných ochranných prostriedkov.

Tieto normy nájdete na nasledujúcich stránkach:

Často kladené otázky týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov

1. Čo znamená „osobné použitie“?
Spoločnosti by mali svojim zamestnancom vždy poskytovať osobné ochranné prostriedky, a to hlavne z hygienických, ale aj ergonomických dôvodov. OOP, napríklad obuv, ochranné pracovné odevy alebo respirátory, by mali byť prispôsobené každému jednotlivému zamestnancovi. Niektoré predmety môže používať viac osôb, napríklad záchranné vesty alebo vesty s vysokou viditeľnosťou. Tieto položky sa však musia po použití vyčistiť a vydezinfikovať podľa pokynov výrobcu a podľa pravidiel noriem DGUV 112-139 až 112-201. Protichemické kombinézy sú zasa jednorazové položky.

2. Kto bude znášať náklady na osobné ochranné prostriedky?
Náklady na ne bude znášať zamestnávateľ, keďže poskytnutie osobných ochranných prostriedkov vyžaduje zákon.

3. Musia zamestnávatelia školiť svojich zamestnancov v používaní OOP?
Áno. Spoločnosti sú povinné zaškoliť svojich zamestnancov v správnom používaní OOP pred ich prvým použitím. Prostredníctvom školenia musia informovať zamestnancov, ako si správne nasadzovať a vyzliekať osobné ochranné pracovné prostriedky, ako ich používať pri výkone svojej odbornej činnosti a ako správne reagovať v nebezpečných situáciách. Zamestnanci by tiež mali vedieť, na ktoré potenciálne chyby si majú dávať pozor pri kontrole ochranných prostriedkov pred ich použitím. Frekvencia vydávania pokynu závisí od kategórie príslušného OOP.

Máte nejaké otázky? Chceli by ste získať poradenstvo v oblasti OOP?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:

 • poskytujeme individuálne poradenstvo prispôsobené vašim potrebám
 • Analýza rizík, pomoc pri výbere výrobku, skúšky nosenia, školenia a špeciálne ponuky služieb (plány rukavíc, plány ochrany pokožky)

Kontaktujte nás teraz

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka