Ochrana proti pádu: Dôležitá ochrana pred smrteľným nebezpečenstvom

V Európe príde každý deň najmenej jedna osoba o život pri práci z dôvodu pádu, väčšinou z výšky dvoch až troch metrov. Pády tak patria k najčastejším príčinám úmrtia na pracovisku. Vo väčšine krajín sú pády zodpovedné za 50 percent všetkých smrteľných pracovných úrazov.

Vďaka zaisteniu proti pádu, ktoré je súčasťou osobných ochranných prostriedkov (OOP), ochránite svojich zamestnancov pred mnohými nebezpečenstvami. Medzi ne patrí:

 • Nedostatočné zaškolenie používateľov a osôb vykonávajúcich práce vo výškach
 • Nebezpečenstvo pošmyknutia v dôsledku mokrého povrchu a príkreho uhla sklonu
 • Nebezpečenstvo zakopnutia na nerovnom povrchu
 • Vnútorné zranenia spôsobené silným nárazom pri zachytení

Oblasti použitia pre prostriedky zaistenia proti pádu sú mnohostranné: pri práci v sklade s vysokými regálmi, na zdvihových pracovných plošinách, na fasádach a streche, pri montáži lešenia a ocele a tiež pre záchranné a špeciálne sily.

Rôzne systémy ochrany proti pádu

Chráňte svojich zamestnancov prevenciou pred pádmi. Prvým variantom je systém zadržania, ktorý nositeľa nepustí do oblastí, v ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu, a pádu tak zabráni. Druhý variant je označovaný ako záchytný systém. V prípade pádu zachytí padajúcu osobu.

Oba systémy pozostávajú z viacerých častí. Patrí sem najmenej jedno upínacie zariadenie tela, napríklad záchytný popruh a spojovací prostriedok, ktorý je spojený s pevným alebo mobilným záchytným bodom.

Tretím variantom je trvalé zaistenie proti pádu, napríklad pomocou bezpečnostného zábradlia.

Jednotlivé súčasti a ich funkcie

Jednotlivé komponenty prostriedkov na ochranu proti pádu majú rôzne úlohy. Záchytné popruhy (1) tvoria pásy, ktoré obopínajú telo. Pásy zachytia padajúcu osobu, prenesú pôsobiace sily na vhodné časti tela a udržia telo vo vzpriamenej polohe.

Záchytné prístroje (2) existujú v dvoch základných verziách: s pevným a pohyblivým vedením. Pri pevnom vedení sa záchytný prístroj, ktorý sa pohybuje súbežne s používateľom, automaticky zablokuje a zachytí používateľa záchytným popruhom. Pevné vedenie obmedzuje bočný pohyb. Záchytný prístroj s pohyblivým vedením beží počas pohybu nositeľa nahor a nadol. Pri páde sa automaticky zablokuje.

Ako spojovacie prostriedky (3) sa označujú laná alebo pásy s koncovými spojkami. Spojovacie prvky (4) spájajú jednotlivé súčasti so záchytným systémom. Tlmiče pádu (5) znižujú nárazové sily vznikajúce pri pádoch, ktoré pôsobia na osobu, zachytávací postroj a kotviace zariadenie.

Prístroje na zaisťovanie vo výškach (6) automaticky zachytia osoby v prípade pádu a umožňujú voľný pohyb v rámci rozsahu vytiahnutia lana.

Kotviace zariadenia (7) sa skladajú z rôznych častí, ktoré obsahujú jeden alebo niekoľko záchytných bodov. Tieto body vytvárajú pevné spojenie medzi systémom a stavbou alebo konštrukciou.

Súpravy zaistenia proti pádu obsahujú všetky súčasti, ktoré sú potrebné pre základné vybavenie. S týmito súpravami môžu vaši zamestnanci bezpečne pracovať napríklad na zdvihových pracovných plošinách alebo na strechách. Proti pádu by malo byť zaistené aj náradie, s ktorým vaši zamestnanci vo výške pracujú, aby nedošlo k zraneniu osôb na zemi padajúcimi predmetmi. Na tento účel je k dispozícii špeciálna ochrana proti pádu náradia (8).

Záchytné popruhy

Záchytné prístroje

Spojovacie prvky

Tlmiče pádu

Prístroje na zaistenie vo výškach

Máte nejaké otázky? Naši odborníci vám kedykoľvek radi pomôžu:

K poradenstvo o prevencii pádu

Na čo by ste mali pri výbere výrobku dbať?

Pri výbere vhodných osobných ochranných prostriedkov proti pádu (PPEaF) zohráva rozhodujúcu úlohu oblasť použitia, výška pádu a komfort pri nosení.

Správny systém pre každú oblasť použitia

Aby osobná ochrana proti pádu fungovala bez problémov, jednotlivé komponenty záchytného alebo zadržiavacieho systému musia byť navzájom dokonale zladené. Okrem toho sa môžu používať iba spôsobom, ktorý je pre ne určený, pretože každý jednotlivý komponent spĺňa špecifické požiadavky, ktoré stanovujú príslušné normy. Výrobcovia pri svojich výrobkoch uvádzajú, v akých podmienkach je možné príslušné systémy použiť. V tejto súvislosti zohrávajú úlohu tieto faktory:

 • Oblasť použitia
 • Výška a hmotnosť nositeľa
 • Čas nosenia ochrany proti pádu (príležitostne alebo nepretržite)
 • Okolité podmienky (napr. veľká horúčava)

Bezpečné zachytenie pádu

Cieľom OOP proti pádu je vždy obmedziť výšku pádu. Už z výšky pádu 0,5 m bez tlmiča pádu pôsobí na používateľa hmotnosť až 1,2 t. S tlmičom pádu je to maximálne do 600 kg. Táto hmotnosť určuje silu nárazu pri zachytení, ktorá môže viesť k ťažkým zraneniam nositeľa. Faktor pádu zodpovedá pomeru medzi dĺžkou pádu a systémovou dĺžkou. Sila nárazu pri zachytení stúpa s faktorom pádu. Faktor pádu by mal byť v ideálnom prípade ≤ 1. Na zníženie tohto faktora na najnižšiu možnú mieru je rozhodujúce aj optimálne umiestnenie záchytného bodu. Prípadný pád sa potom zachytí bezpečne.

Optimálny komfort pri nosení

Pokiaľ vaši zamestnanci musia pri svojej činnosti neustále nosiť zaistenie proti pádu, potom je komfort pri nosení veľmi dôležitý. Polstrovanie chrbta pri pásoch a elastické, nastaviteľné pásy zaistia príjemný pocit pri nosení.

Kontrola a opravy zaistenia proti pádu

Povinnosťou zamestnanca je kontrola nedostatkov osobných ochranných prostriedkov proti pádu pred každým použitím a ich prípadná výmena. Pokiaľ je funkcia výrobku obmedzená, musí sa výrobok nechať skontrolovať osvedčenou osobou alebo v špecializovanom obchode. Podniky by mali ochranu proti pádu používať a skladovať tak, aby sa neustále zaistila jej bezpečná funkcia. Okrem toho musí zaistenie proti pádu raz za rok skontrolovať vyškolený znalec, ktorý výsledky skúšky zdokumentuje v kontrolnej knihe. Pásy by sa mali meniť po ôsmich rokoch a spojovacie prvky po štyroch rokoch, pokiaľ výrobky počas tohto obdobia nevykazujú žiadne nedostatky. Položky vyrobené po roku 2019 majú životnosť desiatich rokov. Predpokladom je však ich uspokojivá každoročná kontrola.

Kvalitná ochrana proti pádu a kompetentné poradenstvo o OOP

Sortiment výrobkov Hoffmann Group zahŕňa všetky komponenty zaistenia proti pádu ako súčasť osobných ochranných prostriedkov. Ponúkame vybrané výrobky od uznávaných výrobcov, ktoré sa vyznačujú svojou vysokou kvalitou, funkčnosťou a bezpečnosťou.

Záchytné popruhy

Záchytné prístroje

Spojovacie prvky

Tlmiče pádu

Prístroje na zaistenie vo výškach

Zaisťovacie súpravy

Príslušenstvo k zaisteniu proti pádu

Mobilný kotviaci prvok

Zaistenie náradia

V prípade otázok týkajúcich sa zaistenia proti pádu vám s radosťou poradí náš kompetentný tím OOP špecialistov osobne a v spolupráci s výrobcom. Správne použitie týchto prostriedkov je životne dôležité! Radi vám zaistíme školenia o správnom používaní OOP proti pádu. Patria k nim rôzne moduly školení a inštruktáží. Toto praktické školenie je možné úplne prispôsobiť vašim individuálnym potrebám. Školenia je tiež možné usporiadať v jednom z našich 12 školiacich stredísk v Európe. Od určitého počtu osôb ponúkame dokonca školenia u vás v podniku.

Špecifické normy na zaistenie proti pádu

Pred výberom a použitím osobných ochranných prostriedkov proti pádu musí zamestnávateľ vykonať analýzu ohrozenia. Pri analýze sa zisťuje ohrozenie, ktorému nemožno technickými alebo organizačnými opatreniami zabrániť, prípadne ho znížiť. Všeobecne má kolektívna ochrana (napríklad bezpečnostné zábradlie) zásadne prednosť pred mobilným kotviacim zariadením alebo bezpečnostným systémom. Osobné ochranné prostriedky používané na ochranu proti pádu musia spĺňať požiadavky príslušných predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia.

 • EN 353-1: Pohyblivé zachytávače pádu na pevnom zaisťovacom vedení
 • EN 353-2: Pohyblivé zachytávače pádu na pohyblivom zaisťovacom vedení
 • EN 354/362: Laná/spojovacie prvky
 • EN 355: Tlmiče pádu
 • EN 360: Prístroje na zaisťovanie vo výškach
 • EN 361: Celotelové popruhy
 • EN 795: Kotviace zariadenia

Často kladené otázky o ochrane proti pádu

Je prípustné zostavenie niekoľkých čiastkových výrobkov s typovou skúškou od rôznych výrobcov do jedného celkového výrobku?

Je to povolené, ak sú jednotlivé čiastkové výrobky zostavené do jedného záchytného systému. Pri kombinačných možnostiach musia byť zohľadnené skúšobné kritériá pre skúšku jednotlivých súčastí systému.

Kombinácia jednotlivých prvkov alebo čiastkových výrobkov, ktoré neboli v tejto kombinácii preskúšané, nie je prípustná. Napríklad nie je možné kombinovať spolubežný záchytný prístroj výrobcu „A“ s pevnými alebo pohyblivými vedeniami iného výrobcu, pretože v rámci typovej skúšky ES sa spolubežné záchytné prístroje vždy kontrolujú spoločne a príslušným vedením (DIN EN 353-1, DIN EN 353-2).

Je pre zlaňovacie prístroje potrebný návod na použitie?

U každého zlaňovacieho prístroja musí byť k dispozícii návod na použitie poskytnutý výrobcom alebo dodávateľom, ktorý umožní prístup k všetkým informáciám, ktoré sú potrebné na bezpečné použitie.

Dodržiavanie pokynov uvedených v návode na použitie zaručuje bezpečnú prácu a dlhú životnosť zlaňovacieho prístroja.


Máte nejaké otázky? Chceli by ste získať poradenstvo v oblasti OOP?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:

 • poskytujeme individuálne poradenstvo prispôsobené vašim potrebám
 • Analýza rizík, pomoc pri výbere výrobku, skúšky nosenia, školenia a špeciálne ponuky služieb (plány rukavíc, plány ochrany pokožky)

Kontaktujte nás teraz

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka