Zodpovednosť za ľudí a životné prostredie

Neprijímame zmysel pre zodpovednosť z povinnosti – je to niečo, v čo skutočne veríme. Skupina Hoffmann už desaťročia presadzuje projekty v mene ľudí aj životného prostredia a tento záväzok sa stal súčasťou našej firemnej kultúry a činností.

Nadácia skupiny Hoffmann

Poskytujeme podporu deťom a mladým ľuďom, ktorí sú znevýhodnení z dôvodu sťaženého sociálneho prostredia, ťažkého ochorenia alebo mentálneho či telesného postihnutia. Naším cieľom je zabezpečiť im dlhodobú podporu, aby mohli viesť nezávislý a plnohodnotný život.

S týmto zámerom bola založená nadácia skupiny Hoffmann. V nemeckom Peißenbergu podporujeme ORANŽOVÝ DOM, čo je centrum, ktoré rozvíja a poskytuje služby deťom a mládeži z ťažkých rodinných pomerov. Jeho koncepcia je založená na troch pilieroch zdieľaných aktivít, terapie a prípravy príjemcov služieb na profesionálny svet, so zameraním na poskytovanie kurzov, ktoré sú navrhnuté tak, aby im poskytli skúsenosti a budovali ich dôveru vo vlastné silné stránky a schopnosti. Patrí sem dielňa, krytá jazdiareň a ďalšie veľkoryso dimenzované terapeutické miestnosti vytvárajúce priestor pre terapeutickú jazdu na koni, zážitkové vzdelávanie, výtvarná, hudobná a tanečná terapia a ešte oveľa viac.

Inšpirovali sme sa dosiahnutým úspechom tohto kreatívneho a terapeutického centra, a preto momentálne plánujeme zriadiť druhý ORANŽOVÝ DOM, tentoraz v Brémach. Nezostávame len pri tom, ale podporujeme aj projekt LEBENSRÄUME – v preklade zhruba ŽIVÉ PRIESTORY, ktorý poskytuje zariadenia dennej starostlivosti pre deti a ich duševne chorých rodičov – plus iniciatívu Grundmühle pre deti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, ktorá pôsobí v meste Hann. Münden.

Chcete sa stať sponzorom a pomôcť nám s našou prácou? Budeme radi, ak sa zapojíte.

Životné prostredie

Tie najšetrnejšie materiály k životnému prostrediu sú tie, ktoré sa nepoužívajú vôbec, preto s našimi zdrojmi narábame čo najefektívnejšie a najšetrnejšie a dodržiavame tie najprísnejšie štandardy kvality. Vieme, že zabezpečiť finančný úspech našej spoločnosti z dlhodobého hľadiska znamená prijať striktný prístup k riešeniu environmentálnych problémov.

Dodržiavame súlad s normou EN ISO 14001 a tento stav nechávame pravidelne prehodnocovať nezávislými audítormi.

Náš záväzok voči životnému prostrediu tiež zahŕňa vytváranie ekologických a sociálne zodpovedných výrobných podmienok na celom svete, používanie optimalizovaných koncepcií balenia, logistiky a prepravy, zavádzanie najmodernejších, environmentálne kompatibilných energetických koncepcií v budovách našej spoločnosti, zodpovedné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a zabezpečenie dlhej životnosti poskytovaním špičkovej kvality výrobkov.

Správa o udržateľnosti (PDF)

Kódex správania

Naším cieľom je poskytovať najvyššie štandardy. A to zahŕňa aj spôsob, akým konáme. Etické a zákonné správanie by malo byť štandardom, ktorý všetci zamestnanci spoločnosti Hoffmann dodržiavajú ako samozrejmosť. Aby sme im v tom pomohli, vypracovali sme Kódex správania, ktorý stanovuje jasné pravidlá, ako konať vo vzťahu ku konkurencii, zákazníkom a dodávateľom – Kódex správania zahŕňa témy, ako je zákaz určovania cien, ako aj udeľovania či prijímania výhod. Tento Kódex správania je záväzný pre všetkých našich zamestnancov. Sprístupňujeme ho aj našim pridruženým spoločnostiam, ktoré žiadame, aby zaviedli podobné usmernenia, aby sme si mohli byť istí, že naše princípy sa dodržiavajú v celej skupine.

Kódex správania (PDF)
Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka