Zagrożenia związane z pyłem i brudem w warsztacie

Kurz i brud to jedna z najbardziej wyraźnych oznak ciężkiej pracy w warsztacie. Grube opiłki powstające przy obróbce półfabrykatów, pył polerski używany do ostatecznego wykończenia...

Z doświadczenia w pracy z metalem wiemy, że te produkty uboczne pracy stanowią również zagrożenie dla zdrowia - opiłki mogą pozostawić na skórze nieprzyjemne rysy, a pył w powietrzu może utrudniać oddychanie. Kierownicy zakładów są odpowiedzialni za pracowników. Jest to trudne zadanie, które wymaga szerokiej wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy.

Poniżej przedstawiamy ważne aspekty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy przy szlifowaniu i cięciu. Zapoznamy Ciebie z zasadą STOP i szczegółowo wyjaśnimy poszczególne działania.

Ustawa o bezpieczeństwie pracy - obowiązkowe wytyczne dla każdego warsztatu

Wystarczy spojrzeć na szeroki zakres potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka związanych ze szlifowaniem i cięciem, a szybko staje się jasne, jak złożone są kwestie prawne wymagane w tej dziedzinie. Mechaniczne czynności wykonywane podczas szlifowania i cięcia, takie jak obracanie ściernicy, są potencjalnie tak samo niebezpieczne jak czynniki termiczne, takie jak gorące powierzchnie elementów. Również bardzo niebezpieczny jest pył. Cząstki o różnej wielkości mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając drogi oddechowe i płuca, a także mogą powodować eksplozje w środowisku pracy. Również sam proces szlifowania może być szkodliwy dla operatorów maszyn. Na przykład, jeżeli stanowisko pracy jest źle zaprojektowane pod względem ergonomii, może to prowadzić do szkodliwych drgań rąk/dłoni. Należy również pamiętać o potencjalnych zagrożeniach związanych z elektrycznością, jeżeli osoba obsługująca szlifierkę przypadkowo odłączy zasilanie. Ze względu na te zagrożenia procesy cięcia i szlifowania podlegają licznym ustawom, wymaganiom i przepisom, które muszą być przestrzegane zarówno powszechnie, jak i w poszczególnych przypadkach.

Ustawy, wymagania i rozporządzenia

 • Ustawy

  • DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r. poz. 1286

 • Rozporządzenia

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Tak różnorodna jak Twoja praca: ocena ryzyka

Obok hałasu i drgań rąk / dłoni, brud i pył są prawdopodobnie najczęstszymi zagrożeniami występującymi w warsztatach. Mimo to nie ma jednej, uniwersalnej procedury oceny ryzyka związanego ze szlifowaniem i cięciem. Jako rzemieślnik zdajesz sobie sprawę, że zarówno obrabiane materiały, jak i narzędzia są bardzo zróżnicowane, a każde z nich - lub ich kombinacja - niesie ze sobą indywidualne zagrożenia, które należy wyeliminować, zapobiegać im lub przed nimi chronić.

Środki bezpieczeństwa pracy są klasyfikowane hierarchicznie - od najbardziej skutecznych (ryzyko całkowicie wyeliminowane) do najmniej skutecznych.

O ile nie da się całkowicie wyeliminować zagrożenia ze strony wirującej tarczy podczas cięcia lub szlifowania, o tyle kontrola stanowiska pracy może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa procesu. Ponadto jako rzemieślnik kierujący warsztatem możesz sprawdzić, czy Twoi pracownicy prawidłowo obsługują szlifierkę oraz czy bezpiecznie i profesjonalnie realizują proces obróbki materiału. Najważniejszym czynnikiem jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (BHP).

Aby zoptymalizować bezpieczeństwo pracy w warsztacie, należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Ocenić ryzyko związane z pracami szlifierskimi i obróbką skrawaniem na stanowisku pracy.

2. Ocenić potencjalne niebezpieczeństwo związane z każdym z zagrożeń.

3. Zdefiniować konkretne środki bezpieczeństwa pracy.

4. Przeprowadzać regularne kontrole w celu zapewnienia, że środki bezpieczeństwa pracy są przestrzegane.

STOP – to hasło mówi wszystko!

Zasada STOP” oznacza kolejność priorytetów, które należy przestrzegać w fimrach przy definiowaniu i wdrażaniu środków bezpieczeństwa.

STOP oznacza:

S - Substitution (Zamiana/Zastępstwo)

T - Technical safety measures (Techniczne środki bezpieczeństwa)

O - Organisational safety measures (Organizacyjne środki bezpieczeństwa)

P - Personal safety measures (Środki ochrony indywidualnej)

Należy wdrożyć każdy środek w następujący sposób:

 • Zaprojektuj swoje procesy pracy w taki sposób, aby nie wiązały się z nimi żadne zagrożenia. Sprawdź, czy sprzęt, którego używasz, jest w pełni funkcjonalny i nie stanowi źródła potencjalnych zagrożeń.
 • Wyeliminuj wszelkie zagrożenia lub podejmij kroki w celu ich zmniejszenia lub zainstaluj sprzęt ochronny (np. osłony na szlifierkach kątowych, ochrona akustyczna).
 • Przyjrzyj się obciążeniom, na jakie narażeni są Twoi koledzy podczas cięcia i szlifowania. Czy można skrócić lub zwiększyć wydajność ich pracy? Czy można dostosować proces, aby zmniejszyć narażenie na te szczepy? Czy można użyć innej technologii, aby zmniejszyć obciążenie?
 • Sprawdź środki ochrony osobistej pracowników, upewniając się, że wszystkie odpowiednie elementy są na miejscu i są w pełni funkcjonalne. Czy są jakieś pęknięcia w okularach ochronnych? Czy maski na usta i nos są nadal w pełni funkcjonalne? Czy rękawiczki są nienaruszone? Czy ochronniki słuchu są odpowiednie i czy zapewniają wystarczającą ochronę?

Stosując zasadę STOP, można zmniejszyć ryzyko w miejscu pracy i wyraźnie poprawć zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników.

Jak rozumieć STOP:

 • Zamiana / Zastępstwo

  To najskuteczniejszy środek bezpieczeństwa. Termin ten odnosi się do procesu zastępowania niebezpiecznej substancji lub procedury substancją lub procedurą, która ogólnie przedstawia mniejsze ryzyko. Oceny ryzyka można użyć do oceny możliwości zastąpienia.

 • Techniczne środki bezpieczeństwa

  Są następnym krokiem po zamianie, jeśli zamiana nie minimalizuje w wystarczającym stopniu istniejącego ryzyka. Np., jeśli masz kilka stacji roboczych używanych do prac szlifierskich, możesz upewnić się, że te stacje robocze są fizycznie oddzielone od siebie. Możesz również zainstalować stacjonarne lub przenośne systemy próżniowe do procesów szlifowania. Oddzielne systemy wentylacji pomieszczeń dla warsztatów, w których wykonywanych jest wiele prac szlifierskich, są również klasyfikowane jako techniczne środki bezpieczeństwa.

  Decydującym czynnikiem jest niebezpieczna substancja stosowana podczas procesu próżniowego. Cięcie, szlifowanie i polerowanie metali wiąże się na przykład z różnymi zagrożeniami podczas pracy z lotnymi substancjami toksycznymi. W związku z tym, potencjalne ryzyko związane z obrabianym lub przetwarzanym materiałem odgrywa również rolę przy podejmowaniu decyzji, czy należy użyć zamkniętych, półotwartych lub otwartych systemów próżniowych, z szeroką gamą dostępnych projektów specjalnych.

 • Organizacyjne środki bezpieczeństwa

  To kolejny rodzaj środków bezpieczeństwa, które należy wdrożyć, jeśli te wymienione powyżej okażą się nieskuteczne lub niewystarczająco skuteczne. Celem jest tu zapewnienie, że środki bezpieczeństwa pozostaną odpowiednie w dłuższej perspektywie czasowej. Przykłady organizacyjnych środków bezpieczeństwa obejmują harmonogramy konserwacji i kontrole bezpieczeństwa, a także plany zmniejszenia narażenia lub zminimalizowania skutków napięć zmiennych.

 • Środki ochrony indywidualnej

  Zawsze należy koncentrować się na stosowaniu ochrony dróg oddechowych, niezależnie od tego, czy praca jest krótkotrwała z wysokim narażeniem, czy nieregularna ze sporadycznym narażeniem. Niezbędne jest również noszenie środków ochrony osobistej.

Zakupy bezpośrednie

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka