Informacja dla Klientów firmy Perschmann Sp. z o.o. dotycząca polityki prywatności

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i wyrażacie zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Państwa danych ma dla nas kluczowe znaczenie. Jako przedsiębiorca Perschmann Sp. z o.o. mamy świadomość, że w ramach działalności korporacyjnej ponosimy odpowiedzialność za powierzone nam informacje i dane. Poniżej informujemy, w jakim celu i zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe w procesie realizacji współpracy: od ofertowania poprzez umowę/zlecenie i dostawę naszych produktów i usług w tym usługę kalibracji, a także realizację usług szkoleniowych.

Jeśli jesteście zainteresowani zasadami bezpieczeństwa, jakie stosujemy podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania ze sklepu internetowego eShop zachęcamy do przeczytania Polityki prywatności Hoffmann SE, która znajduje się w stopce strony startowej www.hoffmann-group.com/PL

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma Perschmann Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 364, 61-312 Poznań, tel. 61 63095-00, email: rodo@perschmann.pl, REGON: 631003814, NIP: 7791902546, KRS 0000057114.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy nw. Państwa dane:

 • Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko oraz stanowisko osoby kontaktowej, nazwę i adres firmy, adres dostawy, adres do faktury, REGON, KRS i NIP,
 • Dane kontaktowe – dane osobowe umożliwiające kontakt z Klientem, tj. adres e-mail, numer telefonu i faksu,
 • Dane o zamówieniach – dane o zamówionych towarach i usługach, sposobie dostawy i płatności łącznie z numerem rachunku bankowego oraz złożonych reklamacjach,
 • Zgody zwłaszcza na otrzymywanie ofert handlowych i wiadomości marketingowych drogą elektroniczną.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?

Przetwarzane przez nas dane pozyskane zostały bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy. Dane osobowe przetwarzamy w niżej wymienionych celach:

1. Zawarcie i wykonanie umowy/zamówienia lub realizacji szkolenia lub realizacji usług kalibracji, w tym kontaktowanie się z Klientem w związku z jej realizacją. Państwa dane kontaktowe, są nam niezbędne abyśmy mogli przekazywać Państwu informacje na temat zamówień usługi lub produktu i wykonać zamówienie/umowę. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli zrealizować zapytania ofertowego, umowy/zamówienia, dostawy towaru/usługi, realizacji usług kalibracji urządzeń lub szkolenia.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

2. Realizacja obowiązków prawnych tzn. jako przedsiębiorąca prowadzimy księgi rachunkowe, spoczywają na nas obowiązki podatkowe np. wystawiamy faktury, archiwizujemy dokumentację do celów podatkowych w postaci umów i dokumentów rozliczeniowych. Powyższe czynności wiążą się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Realizacja własnych uzasadnionych interesów takich jak:
a) dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową/zamówieniem lub zgłoszeniem na szkolenie, w szczególności windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;
b) marketing bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym szkoleń, bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.
c) wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów.
d) sprawdzanie wiarygodności kredytowej Klientów w celu ochrony przed stratami z tytułu nieściągalnych długów, jeśli stwierdzona wiarygodność kredytowa nie spełni naszych wymagań (agencja informacyjna, z którą współpracujemy w tym zakresie to: Euler Hermes Collections Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Podstawa prawna: art. 6 ust.1 ppkt. f RODO

4. W niektórych przypadkach takich jak prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (jeżeli chcemy wysłać do Państwa newsletter/ofertę drogą elektroniczną na adres mailowy lub za pośrednictwem SMS), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych przed wysłaniem takich informacji.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Ponadto, na podstawie europejskich przepisów prawa antyterrorystycznego 2580/2001 i 881/2002 jesteśmy zobowiązani porównać Państwa dane z tzw. Unijnymi listami terrorystycznymi, aby upewnić się, że żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są dostarczane dla celów terrorystycznych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych:
a) Dane zgłoszeniowe na szkolenie zostają usunięte w terminie 2 dni, od dnia zakończenia szkolenia.
b) Dowody księgowe przechowujemy przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
c) W przypadku wniesienia przeciwko naszej firmie roszczeń, dane osobowe Klienta mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
d) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
e). Dane osobowe klientów i osób reprezentujących klienta przetwarzane są przez 12 lat od dnia nawiązania z Perschmann Sp. z o.o. pierwszej relacji handlowej rozumianej jako: otrzymanie zapytania ofertowego, złożenie oferty, realizacja zamówienia, itp.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane przetwarzane przez Sprzedawcę będą udostępniane wyłącznie w ramach grupy przedsiębiorstw i spółek powiązanych kapitałowo ze Sprzedawcą, kontrahentom Sprzedawcy, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz doradczą Sprzedawcy.

Odbiorcami danych osobowych są:

a) osoby upoważnione przez firmę Perschmann Sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

b) podmioty, którym firma Perschmann Sp. z o.o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych tzw. podmioty przetwarzające, biuro rachunkowe, firma informatyczna oraz hotele, w których organizowane są szkolenia;

c) podmioty będące odrębnymi administratorami danych, którym udostępniamy dane:

- w celu wykonania ciążących na nas obowiązków np. organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, lub
- instytucje/firmy przetwarzające dane w związku z realizacją zadań dodatkowych niezbędnych dla realizacji celów przetwarzania wskazanych przez Perschmann Sp. z o.o. np.: banki, firmy kurierskie,
- firmy partnerskie firmy Perschmann Sp. z o.o. tj.:

1. Hch. Perschmann GmbH Hauptstraße 46d, 38110 Braunschweig Numer identyfikacyjny VAT DE 206 012
2. Perschmann Calibration GmbH Hauptstraße 46d, 38110 Braunschweig Numer identyfikacyjny VAT DE 814 572 981
3. Perschmann Business Services GmbH Hauptstraße 46d, 38110 Braunschweig Numer identyfikacyjny VAT DE 815 748 932
4. F & M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH Lengeder Str. 21-23, 13407 Berlin Numer identyfikacyjny VAT DE 295 097 148

Jakie przysługują Klientowi prawa podczas przetwarzania danych osobowych?

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje :

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • możliwość ich sprostowania/uzupełnienia,
 • prawo do usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 531-03-00 www.uodo.gov.pl

Jak można egzekwować poszczególne prawa?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 63095-00 (pon.-pt. 8:00-15:00) lub mailowo: rodo@perschmann.pl

Zakupy bezpośrednie

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka