MILJØTEKNIK I FOKUS – DEN RIGTIGE OMGANG MED FARLIGE STOFFER

Lagring af farlige stoffer stiller specielle krav til værkstedsindretning. Lige meget om det er gulvbeholdere eller affaldsbeholdere, sikkerhedsskabe eller farestofcontainere – alle indretningselementer skal overholde de retslige bestemmelser. Men de er især lavet til at beskytte dine medarbejdere, din virksomhed og miljøet bedst muligt.

HVORDAN SØRGER PROFESSIONEL MILJØTEKNIK FOR RETSSIKKERHED

Lovgiveren regulerer i virksomheden omgangen med farlige stoffer. I Tyskland findes der i øjeblikket ca. 2.000 love, bekendtgørelser og forordninger, der beskæftgier sig med temaet. Derunder hører for eksempel arbejdssikkerhedsloven (ArbSchG), arbejdspladsforordningen (ArbStättV) firmasikkerhedsforordningen (BetrSichV), talrige Tekniske Regler for farlige stoffer (TRGS), farestoforordningen (GefStoffV) og mange flere.

Der findes ansvarlige for overholdelsen af disse love, fra direktøren over områdelederen til sikkerhedsingeniøren – med risiko for personligt ansvar. Professionel og normeret sikkerhedsteknik sørger her for stor aflastning, for du køber en bæredygtig garanti for retssikkerhed. Virksomheden har iht. loven en forsorgspligt overfor menneske og miljø. Med de rigtige sikkerhedsindretninger kan du uden problemer overholde den.

LAGRING AF FARLIGE STOFFER – RISIKOEN UNDERVURDERES

Kravene til et farestoflager er klart defineret. Det farlige gods er inddelt i:

  • Vandforurenende eller miljøskadelige stoffer (farekategori GHS 1-4)
Her er lagringen i opsamlingsbeholdere af stålplade og kunststof (PE) mulig.
  • Brandfarlige væsker (farekategori GHS 1-3)
I Tyskland er lagring deraf i kunstofbeholdere forbudt, det skal være stålpladebeholdere.

  • Ætsende stoffer (undtagen brandfarlige stoffer)
De kan lagres i kunststofbeholdere.

Den krævede beholderstørrelse er afhængig af mængden af stoffer. Derudover findes der et samlagringsforbud for stoffer, der kan reagere med hinanden.

I realiteten misagtes disse regler ofte. Forskellige farlige stoffer lagres frit og uden gulvbeholder ved siden af hinanden, i stedet for et sikkerhedsskab står utallige beholdere uden markering af farlige stoffer på reolerne. Dette svarer på ingen måde til forskrifterne til miljøteknik. Specielt spraydåsers farlighed undervurderes. Derved er i tilfælde af brand opvarmede og eksploderende spraydåser en betydelig risiko for flygtende personer, redningsfolk og brandfolk.

SIKKERHEDSSKABET – BRANDBESKYTTELSE TIL BRANDFARLIGE STOFFER

Brandfarlige stoffer bør ikke lagres i åbne reoler, men skal lagres i flammefaste skabe. Et sådan “Giftskab” har høj bestandighed overfor flammer og kan udstyres med cirkulationsfiltre mod udtrædende dampe.

Principielt skelnes der mellem to typer. Type 30 holder en ildebrand stand i 30 minuter. Det er velegnet til små og mellemstore virksomheder, hvor der kun lagres små mængder af farlige stoffer. Der må ikke stå et yderligere sikkerhedsskab lige i nærheden.

Andersledes ved Type 90. Dette miljøskab overholder det højeste brandbeskyttelsestrin iht. DIN EN 14470-1. Det er egnet til større mængder og kan en brand holde stand i 90 minutter. Begge typer har som kemikalieskabe de nødvendige opsamlingsbeholdere i bunden og deres materialer er ild- og syrefaste.

CONTAINERE TIL FARLIGE STOFFER – LAGRE STORE MÆNGDER SIKKERT

Vandforurenende væsker, syrer og lud eller også brandfarlige væsker er hyppigt til stede i store mængder i firmaerne, eksempelvis i IBC-containere eller -tønder. De må heller ikke på nogen måde stå i garager og lagerhaller, men i specielle containere til farlige stoffer, der overholder forskrifterne for miljøteknik.

Fordelene for dig er helt klare:

  • Forskriftsmæssig lagring af farlige stoffer
  • Kompakt lagring på et lille areal
  • Højeste sikkerhed ved lave investeringsomkostninger pr. lagerplads

Udover den klassiske containern til lagring af farlige stoffer i forskellige størrelser findes der forskellige special udførelser.

Vandbeskyttelsescontaineren

Her lagrer du pakker og paller på op til 3 lagerniveauer og 12 m længde. Takket være den naturlige beluftning er vandbeskyttelsescontaineren egnet til passiv lagring af brandfarlige stoffer. Til frostfri lagring af farlige stoffer kan man også få farestofcontaineren i termoisoleret udførelse.

Brandskyttelsescontainer F90 Beton

Den er beregnet til lagring af brandfarlige væsker og giftige eller meget giftige stoffer. F90 Beton har en pallereol til lagring af tønder og IBC-beholdere inklusive opsamlingsbeholdere. En teknisk beluftning og beluftningssten er integrerede. Den er både brandbestandig indefra og udefra iht. F90, holder altså en normbrand stand i 90 minutter.

ARBEJDSPLADSER TIL FARLIGE STOFFER – EN VENTILATOR ER IKKE NOK

Ved omfyldning, rengøring, klistring eller blanding opstår der ofte giftige dampe, der kan hurtigt overskride de lovmæssige grænseværdier på arbejdspladsen. En lille løsning til sporadisk arbejde med farlige stoffer ville være anvendelsen af personlige værnemidler som f.eks. åndedrætsmasker. De giftige eller eksplosionfarlige dampe er dog stadig i rummet. En omfattende forholdsregel er indretningen af specielle arbejdspladser til farlige stoffer. De har ikke kun en blæser, men suger over en luftudsugning alle dampe pålideligt og hurtig væk. Dine medarbejdere kan udføre deres arbejde med størstmulig komfort og uden fare for helbredet. Arbejdspladser til farlige stoffer kan fås i mange bredder fra smal til ekstra bred og passer derfor til enhver virksomhed.

Til den optimale lagring af farlige stoffer og arbejdet med farlige stoffer kan man få følgende elementer:

Sikkerskabe

Vælg fra mange forskellige miljøskabe i forskellige brandmodstandklasser.

Arbejdsplads til farlige stoffer

Til garanteret overholdelse af grænseværdier og forhindring af fare for helbredet: Vores arbejdspladser til farlige stoffer findes i 24 standardstørrelser.

Opsamlingsbeholdere

Opsamlingsbeholdere med og uden gitterrist, i kunststof eller stålplade er påkrævet pr. lov til farlige stoffer. De findes i mange udførelser.

Skabe til rengøringsmidler

Med et Cleaningpoint som skab til rengøringsmidler kan du rense værktøj sikkert for olie, spåner, støv eller væske ved hjælp af trykluft.

Affaldsbeholdere

Også affaldsfjernelsen er et sikkerhedsrelevant tema. Opdag vores alsidighed ved affalsbeholdere, recycling beholdere, askebægre og affaldscontainere.

Udover miljøteknik hører også arbejdspladssystemer, værktøjsskabe, værktøjsudleveringssystemer, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, stigeteknik samt rumsystemer og containere til værkstedsindretning. Opdag også her mere om temaerne ergonomi på arbejdspladsen og 5S-metoden. Her kommer du til oversigten.

RETSSIKKERHED TAKKET VÆRE FAGRÅDGIVNING OG SERVICE

Vores fagrådgivere for værkstedsindreting finder ikke kun den passende miljøtekniske løsning til dit firma. De står også til rådighed med et dækkende servicenet til sikkerhedsteknisk rådgivning. Vores eksperter giver dig gerne informationer i personlig samtale, pr. telefon eller pr. E-Mail.

Forespørgel om personlig rådgivning

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven