Zamerané na ekologickú techniku – správna manipulácia s nebezpečnými látkami

Skladovanie nebezpečných látok kladie zvláštne nároky na zariadenie prevádzky. Vane alebo nádoby na odpad, bezpečnostné skrine alebo kontajnery na nebezpečné látky – všetky tieto prvky by mali spĺňať právne požiadavky. Predovšetkým sú však konštruované na to, aby čo najlepšie chránili vašich zamestnancov, váš podnik a životné prostredie.

Ako profesionálna ekologická technika zaisťuje právny súlad

Zákonodarcovia regulujú manipuláciu s nebezpečnými látkami v podnikoch. V Nemecku existuje v súčasnej dobe cca 2 000 zákonov, výnosov a nariadení, ktoré sa touto témou zaoberajú. Patrí sem napríklad zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ArbSchG), nariadenie o pracoviskách (ArbStättV) vyhláška o bezpečnosti prevádzky (BetrSichV), nespočetné množstvo technických pravidiel pre nebezpečné látky (TRGS), nariadenie o nebezpečných látkach (GefStoffV) a mnoho ďalších.

Za dodržiavanie týchto zákonov nesú zodpovednosť rôzne osoby, od konateľa cez vedúceho oddelenia až po bezpečnostného technika – s rizikom osobného ručenia. Veľkou pomocou je profesionálna a normovaná bezpečnostná technika, pretože s ňou získate trvalú záruku právneho súladu. Podniky majú zo zákona povinnosť dbať o osoby a životné prostredie. Túto povinnosť môžete bez problémov splniť s tými správnymi bezpečnostnými zariadeniami.

Skladovanie nebezpečných látok – podceňované riziko

Požiadavky na sklad nebezpečných látok sú jasne regulované. Nebezpečné látky sa delia do týchto skupín:

 • Látky ohrozujúce vody alebo životné prostredie (trieda nebezpečnosti GHS 1-4)
  Tu je možné skladovanie v záchytných vaniach z oceľového plechu a plastu (PE).
 • Zápalné kvapaliny (trieda nebezpečnosti GHS 1-3)
  V Nemecku je skladovanie v plastových vaniach zakázané, musia sa používať vane z oceľového plechu.
 • Žieravé látky (s výnimkou horľavých látok)
  Môžu sa skladovať v plastových vaniach.

Potrebné veľkosti vaní sú predpísané v závislosti od množstva látok. Okrem toho existuje zákaz spoločného skladovania látok, ktoré by mohli navzájom reagovať.

V skutočnosti sa tieto pravidlá často prehliadajú. Rôzne nebezpečné látky sú uložené vedľa seba neusporiadane bez systematického prístupu a bez nádob. Namiesto bezpečnostnej skrine sú na policiach uložené početné nádoby bez označenia nebezpečných látok. To v žiadnom prípade nezodpovedá predpisom pre ekologickú techniku. Podceňujú sa predovšetkým plechovky s aerosólom. V prípade požiaru sú zahriate a explozívne plechovky s aerosólom značným rizikom pre utekajúce osoby, záchranárov a hasičov.

Bezpečnostná skriňa – protipožiarna ochrana pre horľavé látky

Horľavé látky by sa nemali skladovať v otvorených regáloch, ale v nehorľavej skrini. Taká skriňa na nebezpečné materiály je veľmi odolná voči ohňu a môže byť vybavená recirkulačnými filtrami proti unikajúcim parám.

Zásadne rozlišujeme dva typy. Typ 30 je odolný voči ohňu počas 30 minút. Je ideálny pre malé a stredne veľké podniky, v ktorých sa skladuje len malé množstvo nebezpečných látok. V ich bezprostrednej blízkosti nesmie byť umiestnená žiadna ďalšia bezpečnostná skriňa.

Inak je tomu pri type 90. Táto ekologická skriňa spĺňa požiadavky najvyššieho stupňa požiarnej ochrany podľa normy DIN EN 14470-1. Je vhodná pre väčšie množstvo a je odolná voči ohňu počas 90 minút. Oba typy majú ako skrine na chemikálie potrebnú záchytnú vaňu na úrovni podlahy a sú vyrobené z materiálov odolných voči ohňu a žieravinám.

Kontajner na nebezpečné látky – bezpečné skladovanie veľkých objemov

Tekutiny ohrozujúce vodu, kyseliny a lúhy alebo tiež zápalné tekutiny sa v závodoch často nachádzajú vo veľkom množstve, napríklad v IBC kontajneroch alebo sudoch. Tieto látky v žiadnom prípade nepatria do garáží a skladových hál, ale do špeciálnych kontajnerov na nebezpečné látky, ktoré spĺňajú predpisy pre ekologickú techniku.

Výhody sú úplne zrejmé:

 • Predpisové skladovanie nebezpečných látok
 • Kompaktné skladovanie na malom priestore
 • Vysoká bezpečnosť s nízkymi investičnými nákladmi na skladovacie miesto

Okrem klasických kontajnerov na uskladnenie nebezpečných látok v rôznych veľkostiach existujú aj rôzne špeciálne prevedenia:

Špeciálne kontajnery na ochranu vody

V nich je možné skladovať kontajnery a palety až na 3 úložných úrovniach a po dĺžke 12 m. Vďaka prirodzenému vetraniu je špeciálny kontajner na ochranu vody vhodný na pasívne skladovanie zápalných látok. Tento kontajner na nebezpečné látky je k dispozícii aj v tepelne izolovanom prevedení pre nezamŕzajúce skladovanie nebezpečných látok.

Protipožiarny kontajner F90 Betón

Je určený na skladovanie zápalných tekutín a jedovatých alebo veľmi jedovatých látok. Kontajner F90 Betón obsahuje paletový regál na skladovanie sudov a IBC nádob vrátane záchytnej vane. Má zabudované technické vetranie a konštrukčné prvky vetrania. Je odolný voči ohňu podľa kategórie F90 ako zvnútra, tak aj zvonku, to znamená, že je odolný voči štandardnému ohňu počas 90 minút.

Pracovisko pre nebezpečné látky – ventilátor nestačí

Pri odlievaní, čistení, lepení alebo miešaní často vznikajú jedovaté výpary, ktoré môžu rýchlo prekročiť zákonné medzné hodnoty na pracovisku. Nenáročným riešením pre občasné práce s nebezpečnými látkami by bolo použitie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napr. ochranné dýchacie masky. Jedovaté alebo výbušné výpary sa však napriek tomu stále nachádzajú v priestore. Komplexnejším opatrením je zriadenie špeciálnych pracovísk pre nebezpečné látky. Tie ponúkajú nielen ventilátor, ale všetky výpary spoľahlivo a rýchlo odsajú pomocou odsávania vzduchu. Vaši zamestnanci môžu svoju prácu vykonávať s najväčším možným pohodlím a bez ohrozenia zdravia. Pracoviská pre nebezpečné látky sa dodávajú v mnohých šírkach od úzkych až po veľmi široké, a preto sú vhodné pre každý podnik.

Na optimálne skladovanie nebezpečných látok a prácu s nebezpečnými látkami sa dodávajú tieto prvky:

Bezpečnostné skrine

Vyberte si z veľkej ponuky ekologických skríň v rôznych triedach požiarnej odolnosti.

Pracoviská pre nebezpečné látky

Aby sa zaručilo dodržanie medzných hodnôt a zabránilo ohrozeniu zdravia, dodávame naše pracovné stanice pre nebezpečné látky v 24 štandardných veľkostiach.

Záchytné vane

Zákon predpisuje pre nebezpečné látky záchytné vane s mriežkovými roštami alebo bez nich, z plastu alebo oceľového plechu. Dodávajú sa v mnohých verziách.

Skrine na čistiace prostriedky

Vďaka použitiu čistiaceho miesta, ako sú skrine na čistiace prostriedky, môžete nástroje bezpečne zbaviť oleja, triesok, prachu alebo tekutín pomocou stlačeného vzduchu.

Nádoby na odpadky

Likvidácia odpadu je tiež bezpečnostným problémom. Zoznámte sa s rôznorodosťou našich popolníc, nádob na separáciu odpadu, popolníkov a kontajnerov na odpadky.

Zabezpečte si súlad s právnymi predpismi prostredníctvom odborného poradenstva a servisu

Naši odborní poradcovia pre pracovné stanice a úložné riešenia nielenže nájdu správne ekologické technologické riešenia pre vašu prevádzku – sú vám tiež k dispozícii s komplexnou servisnou sieťou pre konzultácie týkajúce sa bezpečnosti. Naši odborníci vám radi poskytnú informácie či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Požiadajte o osobnú konzultáciu

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka