SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2019

Til kunder i industri, håndværk og offentlige myndighederNår der i det følgende tales om „erhvervsdrivende“, skal herved udover en erhvervsdrivende iht. § 14 BGB også forstås offentligretlige juridiske personer og offentligretlig særformue (§ 310, stk. 1, pkt. 1 BGB).

§ 1 Anvendelse
1. Enhver leverance og ydelse, samt alle retshandelslignende skyldforhold iht. § 311, stk. 2 og 3 BGB sker i henhold til nedenstående almindelige salgs- og forretningsbetingelser. Modstridende eller fra vore forretningsbetingelser afvigende betingelser fra kunden anerkendes ikke, selvom de er blevet forlagt, medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har accepteret disse. Overfor erhvervsdrivende gælder disse også for alle fremtidige retshandler og retshandelslignende skyldforhold.
2. Erhvervsdrivende accepterer ved modtagelse af vore leverancer og ydelser forpligtelserne i vore almindelige salgs- og forretningsbetingelser. Herudover skal alle aftaler og tillægsaftaler være affattet skriftligt for at være gyldige, såfremt de afviger fra vore forretningsbetingelser.

§ 2 Tilbud / Ordre
1. Vore kataloger er uforpligtende for os, også via elektroniske medier og øvrige reklameudsendelser. Disse udgør således ikke noget bindende tilbud for os, og vi påtager os ingen indkøbsrisiko. Vi forbeholder os retten til at tage produkter ud af programmet, herunder af kataloget, og evt. erstatte disse samt ændre produktegenskaber.
2. De i kataloger, herunder på elektroniske medier og i øvrige reklameudsendelser indeholdte angivelser, afbildninger, tegninger, vægt- og måleangivelser hhv. øvrige tekniske data samt anvendte E-, DIN-, VDE-normer eller -data udgør ingen garanti (tilsikring), men er alene beskaffenhedsangivelser, som til enhver tid kan rettes frem til indgåelse af kontrakten. Tekniske angivelser i tilbud udgør alene en tilsikring, hvis de udtrykkeligt betegnes som garanti eller tilsikring, i modsat fald er der alene tale om beskaffenhedsangivelser.
Endvidere henviser vi til

§ 7, 4.
3. Vi har ud over den lovmæssige ophavsret også ejendomsretten til kataloger, også på databærere af en hvilken som helst form og i elektroniske medier, samt øvrige salgsdokumenter (undtaget øvrige aktionsforsendelser); disse (undtaget øvrige aktionsforsendelser) må ikke overgives til tredjemand. Samtlige former for benyttelse af nævnte dokumenter, herunder særligt tegninger, designs og logoer, er kun tilladt efter forudgående indhentet tilladelse.
4. Vore tilbud er uforpligtende. Købers ordre er et for køber bindende tilbud. Aftale anses for indgået ved, at vi accepterer ordren indenfor 14 dage efter modtagelse af bestillingen med en skriftlig ordrebekræftelse, eller ved at vi sender køber den bestilte vare indenfor denne frist.

§ 3 Priser, betalingsbetingelser
1. Medmindre der er indgået en afvigende skriftlig prisaftale, gælder de angivne nettopriser i Euro ekskl. den til enhver tid gældende moms. Med mindre andet er angivet, er vore priser nævnt i katalog, tilbud, HOG-eCenter hhv. prislister gyldige så længe kataloget er gyldigt (almindeligvis fra 01. 08. til 31.07. i det følgende år). Eftersom angivelser i kataloget er uforpligtende, gælder frem for alt priserne og betingelserne, som på bestillingsdagen er angivet i vores nyeste katalog og prislister eller som i enkelttilfælde er angivet af os. Kataloger og prislister kan ses i vore butikker eller kan uden beregning rekvireres hos os.
2. Ved varer med priser angivet i parentes ( ) forbeholder vi os retten til hos leverandøren at forespørge pris og øvrige betingelser i forbindelse med en aktuel kundebestilling. Pågældende forespørgsel fra kunden bearbejdes og besvares hurtigst muligt. Samtidig med svaret meddeler vi kunden, om kunden modtager levering direkte fra os eller fra leverandøren (hhv. via os som stedfortræder) og i givet fald til hvilken pris og øvrige betingelser varerne kan leveres.
3. Indenfor Danmark leverer vi fra en samlet ordresum på EUR 100,- inkl. emballage netto frit leveret. Undtaget herfra er leverancer og ydelser, som på den pågældende katalogside er anført med „ikke frit leveret“, såsom f. eks. måleog kontrolplaner. For ordrer under EUR 100,– netto beregner vi et tillæg på EUR 12,- for ekspedition, porto og emballage. Ved køb af mindre end én pakkeenhed beregner vi et tillæg på 20 % af netto-bestillingsværdien for de opståede meromkostninger.
4. Hvis relevant gælder Incoterms 2010 for leveringer efter den 01.01.2011.
5. Vore fakturaer forfalder uden undtagelse til betaling 30 dage efter fakturadato, med mindre en afvigende skriftlig aftale foreligger. Ved betaling indenfor 14 dage fra fakturadato yder vi ved en ordresum på min. EUR 25,– en kontantrabat på 2 %, med mindre der foreligger en afvigende skriftlig aftale. Checks og betalingsanvisninger anerkendes kun undtagelsesvist som betalingsmiddel. Betaling anses først for sket, når beløbet er tilgået vores konto. Veksler accepteres ikke som betalingsmiddel.
6. Fra den 31. dag fra fakturadato kan vi forlange renter med 8 % plus diskontoen p.a. Derudover kan vi efter overskridelse af fristen for hver betalingserindring eller rykker forlange et gebyr på EUR 5,–. Overfor alle kunder gælder som minimum de lovbestemte morarenter. I ethvert tilfælde har vi ret til at gøre en beviselig højere skade gældende.
7. Vi yder ikke kontantrabat, hvis kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer.
8. Køber har ikke ret til modregning, medmindre hans modkrav er anerkendt ved en domstol, ubestridt eller godkendt af os. Tilbageholdelsesret for køber gælder kun for modkrav, der udspringer af samme kontraktforhold.
9. Vi forbeholder os retten til at gennemføre ordreafviklingen mod efterkrav eller forudbetaling, når kunden er i restance.
10. Ved fejlbestillinger beregner vi 5 % returnerings-/ekspeditionsgebyr, dog mindst EUR 10,–. Det står kunden frit for at dokumentere, at vores tab er mindre end dette beløb.

§ 4 Levering og varemodtagelse
1. Vi forbeholder os retten til at foretage delleverancer, særligt ved større ordrer, i et for køber rimeligt omfang. 2. Leveringtider eller frister, som ikke udtrykkeligt skriftligt er aftalt som bindende, er uforpligtende. Overholdelsen af leveringsfristen er sket, når vi kan bevise, at vi har indgået en aftale med vores leverandør og desuden beviser, at denne ikke har overholdt den med os aftalte leveringstid, under forbehold af rigtig og rettidig egen levering. Vi meddeler straks kunden, når der opstår forsinkelser. I hvert tilfælde forudsætter overholdelse af leveringstiden en afklaring af samtlige tekniske enkeltheder, i givet fald rettidig fremskaffelse af de oplysninger, køber skal give, nødvendige frigivelser/tilladelser, samt såfremt dette er aftalt, også modtagelse af forudbetaling.
3. Ved et fixkøb efter § 286, stk. 2, nr. 4 BGB eller § 376 HGB er vi ansvarlige iht. gældende lovgivning. Det samme gælder, hvis kunden ifølge en leveringsforsinkelse fra vores side har ret til at gøre gældende, at han ingen interesse har i at ordren bliver gennemført. I dette tilfælde er vores ansvar begrænset til forudseelig og sædvanlig skade, med mindre leveringsforsinkelsen kan henføres til et af os med forsæt forvoldt kontraktbrud, hvorved vi er ansvarlige for vores stedfortrædere og samarbejdspartnere. Ligeledes hæfter vi overfor kunden i tilfælde af anden leveringsforsinkelse iht. gældende lovgivning, hvis den er baseret på en forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af kontrakten, som vi er ansvarlige for, hvorved vi er ansvarlige for vores stedfortrædere og samarbejdspartnere. Vores ansvar er begrænset til forudseelig og sædvanlig skade, når leveringsforsinkelsen ikke bygger på en forsætlig overtrædelse af kontrakten, som vi er ansvarlige for. I tilfælde af at en leveringsforsinkelse, som vi er ansvarlige for, sker pga. en forsætlig overtrædelse af en væsentlig kontraktforpligtelse, hvorved vi er ansvarlige for vores stedfortrædere og samarbejdspartnere, hæfter vi iht. gældende lovgivning på betingelse af, at erstatningsansvaret i dette tilfælde er begrænset til den sædvanlige forudseelige skade. De ovenfor nævnte indskrænkninger af ansvar pga. leveringsforsinkelse gælder ikke ved personskade. Yderligere ansvar i forbindelse med en leveringsforsinkelse, som vi er ansvarlige for, er udelukket. Kundens øvrige krav og rettigheder udover erstatningskravet i forbindelse med en leveringsforsinkelse, som vi er ansvarlig for, forbliver uberørte.
4. Ved købers fordringshavermora har vi ret til at forlange erstatning for opstået skade og eventuelle meromkostninger. Det samme gælder, når kunden culpøst misligholder medvirkenspligten. Ved indtræden af fordringshavermora hhv. restance går faren for hændelig forværring og hændelig undergang over på kunden.

§ 5 Risikoovergang, forsendelse
1. Varen vil, med mindre andet er aftalt, på købers forlangende blive sendt til den af ham ønskede leveringsadresse (forsendelseskøb iht. § 447 BGB). Risikoen for salgsgenstanden overgår, også ved forsendelse fra et lager og ved levering direkte fra vores leverandør, til køber ved varens overgivelse til speditør, fragtfører eller hvem, der ellers varetager forsendelsen. Efter ønske fra køber tegner vi transportforsikring for købers regning.
2. Såfremt afsendelsen forsinkes som følge af omstændigheder, som kan tilregnes køber, overgår risikoen for salgsgenstanden til køber fra den dag, hvor varen bliver meldt klar til forsendelse.
3. Leverede genstande skal modtages af køber, også når de fremstår med uvæsentlige mangler, uden at det berører hans rettigheder iht. § 7.
4. Vi forbeholder os retten til at kontrollere eksportretslige bestemmelser samt kundens overholdelse af disse. Ved overtrædelse af sådanne bestemmelser er vi berettiget til at udskyde leveringen indtil den retslige hindring fra kundens side er afhjulpet.

§ 6 Ejendomsforbehold
1. Vi bevarer ejendomsretten til den leverede vare, indtil alle vore fordringer fra leveringskontrakten er betalt, overfor erhvervsdrivende indtil alle vore fordringer i den med køber bestående forretningsforbindelse er betalt inkl. påløbne omkostninger og renter.
2. Vi giver samtykke til, at køber, indtil genkaldelse af vores samtykke, i forbindelse med sædvanlige forretningsførelse kan videresælge de leverede varer, som leveres iht. ejendomsforbehold. Sikkerhedsstillelse og pantsætning af vore varer er ikke lovlig. Købers fordringer overfor tredjemand i forbindelse med videresalg af vores varer under ejendomsforbehold overdrager han hermed på forhånd til os. Vi accepterer hermed denne overdragelse. Vi er berettiget til at underrette den tredjemand, som køber meddeler os, om overdragelsen af fordringer og til at gøre fordringen, som blev overdraget, gældende i eget navn.
3. Såfremt den realiserbare værdi af vores sikkerhed overstiger vore fordringer med mere end 20 %, er vi på købers forlangende forpligtet til at frigive sikkerhed efter eget valg.
4. Køber skal straks underrette os skriftligt ved pantsættelse eller øvrige indgreb fra tredjemand og underrette panthaver om vores eksisterende ejendomsforbehold. Sikkerhedsstillelse og overdragelse eller pantsætning af ejendomsretten er ikke lovlig.
5. Såfremt køber misligholder kontrakten, især ved forsinket betaling, er vi berettiget til at ophæve kontrakten og tage varen tilbage. Såfremt vi tager varen retur fra erhvervsdrivende, udgør dette en tilbagetræden fra kontrakten og vi er berettiget til frit at sælge varen bedst muligt, såfremt vi har varslet salg med en rimelig frist. Det indkomne beløb ekskl. rimelige realiseringsudgifter vil vi modregne i købers forpligtelse.
6. Såfremt vi er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten og til at tage varen retur, er køber forpligtet til at tillade, at en af vore medarbejdere opgør beholdningen af varerne.
7. Køber er forpligtet til at behandle varen varsomt, så længe den er vores ejendom. Såfremt vedligeholdelses- og inspektionsarbejder er nødvendige, skal køber udføre disse for egen regning. Køber skal især forsikre varen med nyværdi mod fare gennem beskadigelse eller ødelæggelse som følge af brand, vand og tyveri.

§ 7 Reklamation
1. De efterfølgende bestemmelser om reklamationsret gælder kun for nye varer. Brugte ting købes som beset. Såfremt der alligevel består ansvar for reklamationer (f. eks. ved særlige aftaler eller i tilfælde, hvor vi har fortaget ændringer på den brugte ting), gælder efterfølgende bestemmelser.
2. Reklamation fra erhvervsdrivende forudsætter, at køber har overholdt den almindelige undersøgelsespligt iht. § 377 HGB. Ikke-erhvervsdrivende købere skal undersøge den leverede vare for mangler, fejllevering og mængdefejl så hurtigt som muligt efter modtagelse. Ikke-erhvervsdrivende købere skal indenfor 14 dage efter modtagelse af varen skriftligt påtale fejlleverancer og mængdefejl. Afsendelse er nok for at overholde fristen.
3. Såfremt købsgenstanden er mangelfuld afhjælper vi efter eget valg manglen ved enten afhjælpning eller omlevering af mangelfri genstand. Hertil skal køber give os en rimelig frist. Vi bærer omkostningerne for nødvendig afhjælpning af mangler, såfremt disse ikke er blevet højere af, at varen er blevet bragt til en anden adresse end leveringsadressen. Først når afhjælpningen har slået fejl eller er blevet nægtet af os uden grund eller en afhjælpningsfrist ikke er blevet overholdt, har køber ret til at gøre de i lovgivningen foreskrevne øvrige mangelsbeføjelser gældende. Vores erstatningsansvar er dog begrænset til sædvanlige forudseelige skader. 4. Varens egnethed eller brugbarhed, der går ud over egnethed til normal brug eller fraviger denne, eller en beskaffenhed, som ikke er almindelig for varer af samme art, kan køber kun forvente, hvis der findes en særlig aftale herom eller iht. offentlige ytringer iht. § 434, stk. 1, pkt. 3 BGB. Vi står efter bedste evne til købers rådighed med råd og vejledning om anvendelse af vore varer. Ud over bestemmelser i ovenstående nr. 3, hæfter vi kun, hvis der bliver lavet en særlig rådgivningsaftale eller der herfor er blevet aftalt en betaling ud over købsprisen for varen.
5. Fristen for forældelse af reklamationskrav er ved løsøre, der er blevet anvendt i overensstemmelse med genstandens almindelige anvendelsesmåde i forbindelse med et bygningsværk, og som har forårsaget, at dette er mangelfuldt, 5 år, ellers 1 år, regnet fra tidspunktet for levering af varen, medmindre vi svigagtigt har fortiet manglen.
6. Såfremt vi i kataloget (særligt ved elektro-værktøjer) henviser til særlige garantiregler og frister hos producenterne, gælder disse betingelser forud, også i forhold til vore kunder. Producentgarantier overtages imidlertid kun af os, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt med kunden.
7. Såfremt de af producenten eller leveringsfirmaet udleverede drifts- og vedligeholdelsesforskrifter ikke overholdes, hvis der foretages ændringer på produkterne, udskiftes dele eller anvendes forbrugsmaterialer, som ikke svarer til originalspecifikationerne, bortfalder enhver garanti, for så vidt disse omstændigheder har haft indflydelse på opståen af mangler ved varen.
8. Skulle en af os leveret genstand være behæftet med en retlig mangel, er vi berettiget til efter eget valg, at afhjælpe manglen gennem levering af en ækvivalent og til sammenlignelig brug egnet erstatningsgenstand eller at afhjælpe den retlige mangel ved aftale med den berettiget tredjemand.
9. Hvis genopfyldelsen slog fejl eller den frist, der sættes af kunden indenfor et rimeligt tidsrum, for genopfyldelsen er udløbet uden succes eller iht. de retslige forskrifter er undværlig, kan kunden træde tilbage fra købekontrakten eller mindske købeprisen. Ved en uvæsentlig mangel har kunden ikke ret til at træde tilbage fra købekontrakten.
10. Kundens krav på skadeserstatning hhv. erstatning for forgæves udgifter består kun i overensstemmelse med § 11 og er derudover udelukket.

§ 8 Garantierklæring
Hoffmann yder 10 års garanti på materiale og produktion af GARANT-produkter og GARANT-virksomhedsindretningsprodukter. Garantien gælder i hele verden. Fristen for beregningen af garantiens løbetid begynder med fakturaens dato. Hoffmann yder ud over betalingen af forsendelsesomkostningerne i forbindelse med garantien på mangler, som er opstået under garantiperioden, en af følgende egne valgte ydelser inden for rammerne af garantien:• tilbagebetaling af købsprisen eller • gratis reparation af produktet eller• gratis bytning til en produkt at samme kvalitet.Skader, der skyldes almindelig slitage på produkterne som følge af mekanisk belastning samt beskadigelse eller ødelægges som følge af ukorrekt anvendelse eller overbelastning af produkterne er undtaget fra garantien. Garantien dækker heller ikke elektroniske komponenter og driftsanordninger, som er monteret i containere. Hæftelsen i garantien gælder ikke for skadeserstatningskrav inklusive efterfølgende krav. Den lovmæssige ret til garanti begrænses ikke af denne garanti. I tilfælde af en garantisituation bedes du kontakte den tidligere nævnte garantiyder skriftligt med det samme. Forudsætningen for at kunne gøre krav på garantiydelsen er indsendelse af produktet samt en kopi af fakturaen.

§ 9 Elektrolov (ElektroG)
1. Vi forpligter os til, såfremt elektroloven (ElektroG) finder anvendelse på vore produkter, at anmelde produkterne, som foreskrevet, i de forskellige lande iht. Det Europæiske Fællesskabs retningslinjer.
2. Køberen forpligter sig til at sende de af os leverede elektro- og elektronikmaskiner tilbage for egne omkostninger efter endt brug. Vi bortskaffer hhv. genbruger maskinerne iht. de lovfæstede bestemmelser.
3. Køberen forpligter sig til ikke at sælge eller forære maskinerne til private husholdninger efter endt brug, herunder særligt ikke til egne medarbejdere.
4. Hvis køberen videregiver maskinerne til erhvervsdrivende brugere sørger han for, at der med den pågældende erhvervsdrivende laves en aftale om, at maskinerne efter endt brug returneres til os iht. punkt 2.

§ 10 Batterilov (BattG)
1. Såfremt batteriloven (BattG) finder anvendelse på vore produkter, er den foreskrevne registrering ved det tyske miljøkontor gennemført fra vores side.
2. Slutbrugerne er retsligt forpligtet til at aflevere brugte batterier hos et egnet indsamlingssted. De kan også uden beregning returnere dem til stedet, hvor de har købt dem. Den overstregede affaldsbøtte betyder: Batterier må ikke smides i usorteret husholdningsaffald. Pb, Cd og Hg betegner indholdsstoffer, som ligger over de lovlige værdier.

§ 11 Produktionssted
Såfremt køberen videregiver varer fra os til tredjemand, skal han ved egnede foranstaltninger sikre, at der kan findes tilbage til varens oprindelsessted. Han skal især sikre sig, at der i tilfælde af nødvendigheden af at foranledige produktansvarsretlige foranstaltninger (f.eks. tilbagekaldelse af produkter eller produktadvarsel) omgående kan findes frem til den leverede vare og dennes seneste køber. Såfremt køberen ikke videregiver varen til tredjemand, men benytter/forbruger denne i sin virksomhed skal han ligeledes sikre, at de varer, der er i brug eller på lager, i tilfælde af nødvendige skridt iht. sætning 2, kan findes.

§ 12 Ansvar
1. Vi er uindskrænket ansvarlige iht. lovfæstede bestemmelser for personskade, som opstår pga. uagtsom eller forsættelig pligtforsømmelse fra vores side, vore repræsentanter eller vore samarbejdspartnere, samt for skader, der kan henføres til produktansvarslovens regler. For skader, der ikke er omfattet af den første sætning, og som er opstået pga. forsætteligt eller groft uagtsomt kontraktbrud eller svig fra vores side, vore repræsentanter eller samarbejdspartnere, hæfter vi iht. de lovfæstede bestemmelser. I dette tilfælde er erstatningsansvaret dog begrænset til kontrakttypiske, forudseelige skader, såfremt vi, vore repræsentanter eller vore samarbejdspartnere ikke har handlet forsætteligt. I det omfang vi har afgivet en beskaffenheds- og/eller holdbarhedsgaranti, er vi også ansvarlige på grundlag og i omfang af denne garanti. For skader, som ikke umiddelbart optræder på varen, er vi i øvrigt kun ansvarlige efter garantien, hvis risikoen for en sådan skade utvivlsomt er omfattet af garantien.
2. Vi er også ansvarlige for skader, som forårsages af simpel uagtsomhed, såfremt uagtsomheden vedrører overtrædelsen af kontraktforpligtelser, hvis overholdelse er af særlig afgørende betydning for opnåelsen af kontraktens formål (kardinal-pligter). Vi er dog kun ansvarlige, såfremt skaderne er typisk forbundet med kontrakten og er forudselige.
3. Et yderligere ansvar uden hensyn til retsnaturen af den stillede fordring er udelukket, dette gælder især også for erstatning udenfor kontrakt eller krav på erstatning af forgæves afholdte udgifter i stedet for ydelse; heraf forbliver vores ansvar for forsinkelse uberørt. Såfremt vores ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for vore ansattes, medarbejderes, repræsentanters og samarbejdspartneres personlige ansvar. Ethvert objektivt ansvar iht. lovfæstede bestemmelser forbliver i alle tilfælde uberørt.
4. Denne ansvarsbestemmelse gælder også for retshandelslignende forpligtelser iht. § 311, stk. 2 og 3 BGB. 5. Såfremt vore produkter skal overholde sikkerhedsbestemmelser, gælder de tyske bestemmelser, ved eksportering af varen til kunden i udlandet er vi ikke ansvarlige for overholdelse af bestemmelser, der gælder der; det er køberen ansvarlig for.

§ 13 Betalingssted, anvendt lov og værneting
1. Som opfyldelsessted for leveringer, betalinger og som værneting overfor købere i handelslovens betydning, juridiske personer i offentlig ret eller offentligretlig særformue, gælder det forretningssted, der er opført på vore tilbuds- hhv. modtagelseserklæring. Sidstnævnte gælder også selvom kunden ikke har almindeligt værneting i Tyskland eller kundens bopæls- / forretningsadresse eller sædvanlige ophold ikke er kendt, når sagen anlægges.
2. Tysk ret finder anvendelse med undtagelse af kollissionsbestemmelser. CISG finder ikke anvendelse.

Almindelige anvendelsesbetingelser for eShop platform

Almindelige anvendelsesbetingelser for eShop platform (PDF)

General terms and conditions for business customers of the Hoffmann Group

General terms and conditions for business customers of the Hoffmann Group (PDF)

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven