• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Německý zákon o dodavatelském řetězci (LkSG)

Zavedením německého zákona o dodavatelském řetězci (LkSG) – běžně známého jako zákon o dodavatelském řetězci – byl ze strany zákonodárce vytvořen rámec pro zodpovědnou a udržitelnou tvorbu hodnot napříč celým dodavatelským řetězcem.

Plnění požadavků zákona LkSG ze strany společnosti Hoffmann SE

Jelikož jsme předním evropským systémovým partnerem v oblasti zajišťování kvalitních nástrojů, udržitelné postupy jsou jedním z našich základních principů. Zavázali jsme se k udržitelnému a odpovědnému podnikání, jak je uvedeno v našem prohlášení o zásadách společnosti Hoffmann SE o dodržování lidských práv (PDF). Základem naší spolupráce je dodržování platných zákonů a předpisů příslušných zemí. Respektujeme také kulturní, sociální, politickou a právní rozmanitost jednotlivých společností a národů. A stejně tak očekáváme, že naši dodavatelé budou jednat v souladu s našimi zásadami.

Abychom dostáli svým vlastním principům s ohledem na uznávání a respektování lidských práv ve společnosti Hoffmann SE, zavedli jsme směrnice, které vyjadřují náš postoj k nám samým, našim zaměstnancům a dodavatelům. V této souvislosti je zvláště důležitý Etický kodex společnosti Hoffmann SE (PDF) a Etický kodex společnosti Hoffmann SE pro dodavatele a obchodní partnery (PDF). Druhý zmíněný zavazuje naše dodavatele a obchodní partnery k dodržování etických a právních norem. Pro nás – tedy pro společnost Hoffmann SE – takové jednání významně přispívá k udržitelným postupům v dodavatelském řetězci.

Zavedli jsme adekvátní systém řízení rizik a provádíme pravidelné analýzy s cílem identifikovat a minimalizovat potenciální rizika v oblasti porušování lidských práv a životního prostředí a za účelem předcházení případnému porušování lidských práv nebo práv v oblasti životního prostředí, ukončit takové porušování, pokud existuje, nebo minimalizovat jeho rozsah. Používáme také vhodná preventivní opatření, abychom se vyhnuli porušování lidských práv a práv v oblasti životního prostředí v naší vlastní obchodní oblasti nebo u našich dodavatelů.

Mechanismus pro podávání stížností

Abychom zajistili dodržování požadavků zákona LkSG v naší vlastní obchodní oblasti a v dodavatelském řetězci, vytvořili jsme a zavedli tzv. „mechanismus pro podávání stížností“. Prostřednictvím tohoto postupu lze hlásit stížnosti a informace týkající se lidských práv a rizik pro životní prostředí, jakož i samotné porušování lidských práv nebo práv v oblasti životního prostředí.

Jak lze podávat stížnosti a připomínky?

Stížnosti a připomínky lze podávat online prostřednictvím našeho oznamovacího systému:

Přejít na portál pro oznamovatele

Jakým způsobem jsou stížnosti a obavy řešeny?

Po obdržení stížnosti nebo vyjádření obavy jsou uvedené skutečnosti přezkoumány a předány odpovědným osobám k dalšímu zpracování. Pokud je to možné, snažíme se navázat kontakt s osobou, která informace poskytla, abychom s ní projednali skutkovou podstatu daného případu a zahájili nezbytná opatření k objasnění celé situace. Další podrobnosti o tomto postupu naleznete v našem jednacím řádu.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku