Hoffmann Group Home
 • 500 000 artykułów
 • Dostawa w ciągu 48 h
 • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
   • Menu

   Ogólne warunki użytkowania platformy eShop

   § 1 Zakres obowiązywania Ogólnych warunków użytkowania

   1.1 Niniejsze Ogólne warunki użytkowania (w dalszej części zwane "Warunkami użytkowania") określają sposób użytkowania platformy eShop (w dalszej części zwanej "Platformą"). Operatorem Platformy jest firma Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge z siedzibą w 81241 Monachium, Niemcy, przy ulicy Haberlandstr. 55, zarejestrowaną w rejestrze handlowym B, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Monachium, pod numerem HRB 5497 (w dalszej części zwaną "Hoffmann GmbH").

   1.2 Platforma stanowi portal, za którego pośrednictwem każdy użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika (w dalszej części zwany "Użytkownikiem") może nabywać narzędzia i akcesoria narzędziowe bezpośrednio od przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach grupy Hoffmann Group (w dalszej części zwanych "Przedsiębiorstwami partnerskimi"), o ile ich zakup nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków użytkowania.

   1.3 W celu zarejestrowania konta użytkownika osoba zainteresowana musi zarejestrować się jako klient jednego z Przedsiębiorstw partnerskich. Lista Przedsiębiorstw partnerskich dostępna jest tutaj. Po zarejestrowaniu się jako klient osoba zainteresowana może się zarejestrować jako Użytkownik Platformy.

   1.4 Umowy kupna artykułów między Użytkownikiem a danym Przedsiębiorstwem partnerskim, u którego Użytkownik jest zarejestrowany, są zawierane w oparciu o Ogólne warunki handlowe danego Przedsiębiorstwa partnerskiego. Hoffmann GmbH jako operator Platformy występuje jedynie w roli pośrednika i w związku z tym nie jest stroną umowy kupna, chyba że użytkownik jest zarejestrowany właśnie w firmie Hoffmann GmbH.

   1.5 Umowy zawarte za pośrednictwem Platformy są realizowane wyłącznie pomiędzy danym Przedsiębiorstwem partnerskim a Użytkownikiem.

   § 2 Rejestracja, opłaty i konto członkowskie
   2.1 Korzystanie z usług teleinformatycznych Platformy wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja i użytkowanie jest nieodpłatne. Rejestracja jest możliwa po uprzednim zarejestrowaniu się jako klient jednego z Przedsiębiorstw partnerskich.
   2.2 Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ceny kupna obowiązującej w chwili składania zamówienia na artykuły u danego Przedsiębiorstwa partnerskiego zgodnie z warunkami umowy uzgodnionymi między stronami bezpośrednio na rzecz danego Przedsiębiorstwa partnerskiego. Wskazuje się w sposób wyraźny na obowiązywanie Ogólnych warunków handlowych Przedsiębiorstw partnerskich dla danej umowy kupna.
   2.3 Rejestracja w celu użytkowania Platformy odbywa się poprzez utworzenie konta użytkownika po zaakceptowaniu niniejszych Warunków użytkowania. W chwili rejestracji między Hoffmann GmbH a Użytkownikiem zawarta zostanie umowa użytkowania platformy (w dalszej części zwana "Umową użytkowania"). Roszczenie zawarcia Umowy użytkowania nie przysługuje.

   2.4 Jako Użytkownik mogą zarejestrować się tylko osoby prawne, spółki osobowe oraz osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W szczególności na Platformie nie mogą się rejestrować osoby niepełnoletnie. Osoby prawne i spółki osobowe rejestrują się zawsze przy użyciu nazwy swojej spółki.

   2.5 Dane wymagane przez Hoffmann GmbH podczas rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe, tj. należy podać imię i nazwisko, aktualny adres (sama skrytka pocztowa jest niewystarczająca) i numer telefonu (numery usług specjalnych są niedozwolone), ważny adres e-mail oraz ewentualnie firmę oraz uprawnionego przedstawiciela.
   2.6 Rejestracja osoby prawnej oraz spółki osobowej jako Użytkownika (konto firmowe) jest możliwa tylko przez pracownika spółki uprawnionego do jej reprezentowania, który musi zostać wymieniony z nazwiska. Pracownik spółki podany podczas rejestracji będzie osobą kontaktową i administratorem praw dostępu w kontaktach z Hoffmann GmbH. Na żądanie administrator może przydzielić kolejnym pracownikom spółki uprawnienia dostępu do Platformy, o ile spółka będzie ponosić odpowiedzialność za działania tych pracowników oraz pouczy pracowników o przestrzeganiu niniejszych Warunków użytkowania. Hoffmann GmbH może w każdej chwili zażądać od administratora danych osobowych, np. nazwiska, adresu i stanowiska pracowników spółki posiadających uprawnienia dostępu.
   2.7 W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Hoffmann GmbH o tym fakcie.
   2.8 Podczas rejestracji Użytkownik podaje nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika nie może składać się z adresu e-mail lub adresu internetowego, nie może naruszać praw osób trzecich – w szczególności praw do nazwy lub marki – ani dobrych obyczajów.
   2.9 Użytkownik musi zachować swoje hasło w tajemnicy i odpowiednio zabezpieczyć dostęp do swojego konta. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Hoffmann GmbH w przypadku przypuszczenia, że jego konto mogło zostać wykorzystane przez osoby trzecie w sposób nieuprawniony.
   2.10 Użytkownik ponosi zasadniczo odpowiedzialność za wszystkie czynności, przy których wykorzystywane jest jego konto użytkownika. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy nieuprawnione użycie jego konta nie nastąpiło w skutek naruszenie obowiązku zachowania staranności.
   2.11 Hoffmann GmbH zastrzega sobie prawo do usunięcia po upływie stosownego czasu kont użytkownika, dla których zgłoszenia rejestracyjne zawierają niekompletne lub nieprawidłowe dane.

   § 3 Zakres usług
   3.1 Hoffmann GmbH udostępnia Użytkownikom Platformę z opisanymi powyżej funkcjami. Hoffmann GmbH może uzależnić użytkowanie Platformy lub poszczególnych funkcji Platformy bądź zakresu, w jakim poszczególne funkcje i usługi są użytkowane, od spełnienia określonych warunków takich jak np. weryfikacja danych rejestracyjnych.

   3.2 W przypadku zawarcia umowy między Użytkownikiem a Przedsiębiorstwem partnerskim za pośrednictwem Platformy, Hoffmann GmbH przekaże stronom umowy kupna niezbędne dane kontaktowe.

   3.3 Roszczenie Użytkowników dotyczące użytkowania Platformy i jej funkcji przysługuje jedynie w ramach aktualnego stanu techniki. Hoffmann GmbH ograniczy czasowo zakres świadczonych usług, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ograniczenia w zakresie pojemności, bezpieczeństwo lub integralność serwerów lub w celu przeprowadzenia prac technicznych, które służą prawidłowości lub poprawie świadczenia usług (prace konserwacyjne). W takim przypadku Hoffmann GmbH uwzględni uzasadnione interesy Użytkowników np. informując o tych działaniach z wyprzedzeniem. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenia zapewnienia określonej dostępności Platformy.

   § 4 Blokada dostępu i wypowiedzenie
   4.1 Hoffmann GmbH może czasowo i/lub na stałe zablokować dostęp do konta Użytkownika i/lub w przypadku konta firmowego zablokować dostęp dla uprawnionych pracowników, jeżeli istnieją konkretne przesłanki świadczące o tym, że Użytkownik narusza obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich lub Warunki użytkowania bądź jeżeli Hoffmann GmbH ma inny uzasadniony interes, w szczególności w celu ochrony innych Użytkowników lub Przedsiębiorstw partnerskich przed działalnością noszącą znamiona oszustwa. Wygaśnięcie rejestracji Użytkownika w Przedsiębiorstwie partnerskim (por. punkt 1.3 powyżej) powoduje, niezależnie od przyczyny, automatyczne wygaśnięcie uprawnień do użytkowania Platformy. Hoffmann GmbH i/lub dane Przedsiębiorstwo partnerskie poinformują Użytkownika o zablokowaniu czasowo i/lub na stałe dostępu do konta Użytkownika i/lub zablokowaniu dostępu dla poszczególnych osób uprawnionych.

   4.2 W przypadku zablokowania dostępu dla określonego Użytkownika, Użytkownik ten nie może korzystać z Platformy za pośrednictwem innych kont oraz nie może się ponownie zarejestrować.
   4.3 Hoffmann GmbH może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę użytkowania z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Prawo do zablokowania dostępu przysługuje niezależnie.

   § 5 Ochrona danych osobowych
   Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Hoffmann GmbH stanowią część niniejszych Warunków użytkowania. Użytkowanie Platformy oznacza zgodę na gromadzenie, zapisywanie, przetwarzanie, przesyłanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie określonym w postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w Warunkach użytkowania oraz w celu realizacji usług określonych w umowie.

   § 6 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy
   Hoffmann GmbH jest uprawniona do przeniesienia całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z tego stosunku umownego na osobę trzecią po uprzednim poinformowaniu w terminie czterech tygodni. W takim przypadku Użytkownik jest uprawniony do bezterminowego wypowiedzenia Umowy użytkowania.

   § 7 Obowiązki Użytkowników
   7.1 Użytkownikom nie wolno wykorzystywać mechanizmów, oprogramowania lub innego rodzaju skryptów w związku z użytkowaniem Platformy, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Platformy.
   7.2 Użytkownikom nie wolno podejmować działań, które mogłyby skutkować nieakceptowalnym lub nadmiernym obciążeniem infrastruktury informatycznej.

   7.3 Użytkownikom nie wolno blokować, nadpisywać lub modyfikować treści generowanych przez Hoffmann GmbH bądź w inny sposób ingerować w Platformę, powodując zakłócenia jej funkcjonowania.
   7.4 Bez wcześniejszej zgody posiadaczy praw nie wolno rozpowszechniać, udostępniać osobom trzecim, kopiować bądź powielać w inny sposób treści, danych, zdjęć i rysunków dostępnych na Platformie.

   § 8 Ograniczenie odpowiedzialności
   8.1 Za wyjątkiem przypadków naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy Hoffmann GmbH ponosi odpowiedzialność za szkody tylko wówczas i tylko w takim przypadku, gdy Hoffmann GmbH, jej ustawowi przedstawiciele, kadra kierownicza lub inne osoby działające w jej imieniu dopuściły się działania umyślnego lub poważnego zaniedbania. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy Hoffmann GmbH ponosi odpowiedzialność za każde zawinione postępowanie jej ustawowych przedstawicieli, kadry kierowniczej lub innych osób działających w jej imieniu. Istotne obowiązki wynikające z umowy to takie, których realizacja umożliwia dopiero wykonanie umowy i co do których Użytkownik ma prawo sądzić, że będą przestrzegane.

   8.2 Za wyjątkiem działania umyślnego lub poważnego zaniedbania ze strony ustawowych przedstawicieli, kadry kierowniczej lub innych osób działających w imieniu Hoffmann GmbH odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawierania umowy i typowej dla umowy.

   8.3 Wymienione powyżej wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia nie obowiązują w przypadku udzielenia wyraźnych gwarancji przez Hoffmann GmbH oraz w przypadku zawinionych zdarzeń utraty życia, uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia oraz w przypadku bezwzględnie obowiązujących regulacji prawnych.

   8.4 Odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona do typowych nakładów związanych z przywróceniem utraconych danych, które Użytkownik poniósłby sporządzając zwyczajne kopie zapasowe.

   8.5 Roszczenia o odszkodowanie ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy, za wyjątkiem roszczeń wynikających z działania umyślnego.

   § 9 Prawo stosowane i sąd właściwy
   9.1 Umowa użytkowania oraz niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu materialnemu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

   9.2 Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających lub związanych z Umową użytkowania i niniejszymi Warunkami użytkowania w odniesieniu do Użytkowników będących kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem odrębnym jest wyłącznie sąd w Monachium. Dotyczy to także sytuacji, gdy użytkownik jest konsumentem bez właściwego miejscowo sądu powszechnego w Niemczech bądź jego miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu czasowego w chwili wnoszenia powództwa nie są znane.

   § 10 Zmiany Warunków użytkowania, klauzula salwatoryjna
   10.1 Hoffmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie bez podawania przyczyn. O zmianie warunków Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec nowych Warunków użytkowania w terminie czterech tygodni od daty otrzymania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, uważa się, że zmienione Warunki użytkowania zostały zaakceptowane. W wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej zmienione warunki Hoffmann GmbH zwróci Użytkownikom szczególną uwagę na znaczenie terminu czterech tygodni przysługującego na złożenie sprzeciwu.
   10.2 Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych Warunków użytkowania będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Przyjmuje się, że postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione takim, które w sposób zgodny z prawem najbliżej odpowiada zamysłowi i celowi ekonomicznemu postanowienia nieskutecznego. Dotyczy to także ewentualnych luk w uregulowaniach umownych.

   W przypadku pytań dotyczących Ogólnych warunków użytkowania prosimy o kontakt.

   Stan: sierpień 2009

   Postanowienia w sprawie ochrony danych osobowych
   Ochrona oraz bezpieczeństwo danych osobowych mają dla nas najistotniejsze znaczenie. Z tego względu chcielibyśmy wyjaśnić użytkownikom naszej strony internetowej, w jaki sposób firma Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge dba o poufność danych osobowych i szanuje prawa osobiste użytkowników.

   Obowiązywanie postanowień w sprawie ochrony danych osobowych
   Niniejsze postanowienia w sprawie ochrony danych osobowych obowiązują dla wszystkich stron internetowych, za które odpowiada Hoffmann GmbH. Te strony mogą zawierać linki prowadzące do stron innych przedsiębiorstw, do których nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie odnosi się.

   Poufność danych osobowych
   W celu zapewnienia poufności danych osobowych użytkowników firma Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge zobowiązała swoich pracowników do zachowania tajemnicy. Ponadto nasze rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane do postępu technologicznego.

   Dane przesyłane za pośrednictwem Internetu
   Standardowo za pośrednictwem Internetu przesyłane są określone informacje dodatkowe na potrzeby tworzenia protokołów. Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge rejestruje adres IP komputera użytkownika, datę oraz godzinę, typ przeglądarki oraz system operacyjny zainstalowany na komputerze użytkownika jak również odwiedzane strony.

   Po utworzeniu konta użytkownika i zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika oraz hasła możliwe będzie przyporządkowanie historii odwiedzanych stron.

   Dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Ponadto dane osobowe są gromadzone tylko wówczas, jeżeli użytkownik poda nam je dobrowolnie, np. w procesie rejestracji, w ramach przeprowadzonej ankiety, ogłoszonego konkursu bądź na potrzeby realizacji umowy.

   Zautomatyzowane gromadzenie informacji z użyciem rozwiązań technicznych
   Nasza strona internetowa wykorzystuje różne rozwiązania techniczne służące do gromadzenia informacji o Państwa wizycie na stronie internetowej, np. pliki „cookies” i „Web-Beacons”.

   Pliki „cookies
   Pliki „cookies” to informacje przesyłane przez stronę internetową do komputera użytkownika podczas odwiedzin na stronie. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa my także wykorzystujemy pliki „cookies” do różnych celów, np. gromadzenia informacji o sposobie użytkowania naszych stron internetowych, aby w ten sposób udoskonalić nasze strony internetowe na potrzeby użytkowników. Jeżeli np. zalogują się Państwo na naszej stronie internetowej i odwiedzą ją ponownie po jakimś czasie, pliki „cookies” na tej stronie internetowej prześlą informacje, które umożliwią Państwa identyfikację.

   Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookies” lub wprowadzenia takich ustawień na swoim komputerze, aby być każdorazowo ostrzeganym, gdy plik „cookie” jest wysyłany. Takie ustawienia można wprowadzić w przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera). Z uwagi na to, że każda przeglądarka internetowa posiada inne funkcjonalności, zaleca się sprawdzenie w menu pomocy przeglądarki, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące obsługi plików „cookies”.

   W przypadku wyłączenia obsługi plików „cookies” wiele funkcjonalności, które usprawniają przeglądanie naszych stron internetowych, jak np. te wymienione powyżej, nie będzie dostępnych, jak również może się zdarzyć, że niektóre z oferowanych przez nas usług nie będą działać poprawnie. Istnieje możliwość, że będziemy wykorzystywać pliki „cookies” do analizy sposobu korzystania z naszych stron internetowych, aby w ten sposób np. dowiedzieć się, jak często użytkownicy odwiedzają różne obszary naszej strony internetowej.

   PlikiWeb-Beacons
   Pliki „Web-Beacons” to niewielkie ciągi znaków osadzone w zdjęciach publikowanych na naszych stronach internetowych.

   Przy użyciu tego rozwiązania możemy analizować schematy zachowania użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe jak np. częstotliwość wyświetlania różnych obszarów. Istnieje możliwość, że będziemy łączyć informacje o sesji lub inne informacje, które są pozyskiwane przy użyciu plików „cookies”, „Web-Beacons” i innych rozwiązań technicznych, z informacjami o charakterze osobistym, aby w ten sposób lepiej poznać zachowanie użytkowników w Internecie i dowiedzieć się, jakie produkty i usługi mogą być dla nich interesujące.

   Ponadto korzystamy z tych rozwiązań technicznych także do przesyłania wiadomości e-mail w formacie HTML do naszych użytkowników, aby przykładowo dowiedzieć się, czy nasi użytkownicy rzeczywiście otworzyli lub przesłali dalej te wiadomości e-mail i/lub czy kliknęli na linki zawarte w tych wiadomościach e-mail.

   Wykorzystywanie danych osobowych

   Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge wykorzystuje Państwa dane osobowe na potrzeby technicznego administrowania stronami internetowymi, zarządzania danymi klientów, przeprowadzania ankiet produktowych oraz do celów marketingowych tylko w niezbędnym do tego celu zakresie. Dane osobowe są przekazywane instytucjom państwowym tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego.
   Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe do przesyłania okresowych biuletynów informujących Państwa o nowych produktach i usługach oraz innych działaniach, które mogą Państwa interesować. Ma to jednak miejsce tylko wówczas, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Mogą Państwo także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych.

   W przypadku gdy na potrzeby realizacji i przeprowadzania procesów przetwarzania danych korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, stosunki umowne są kształtowane zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych.

   Analiza internetowa
   Ta strona internetowa wykorzystuje oprogramowania Econda do analizy statystycznej odwiedzin, gromadząc i zapisując przy tym dane do celów marketingowych i optymalizacji. Na podstawie tych danych tworzone są anonimowe profile użytkowników. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki „cookies”. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej podczas odwiedzin na stronie. Pliki „cookies” umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Bez oddzielnej zgody użytkownika dane gromadzone przy wykorzystaniu oprogramowania Econda nie będą wykorzystywane do tego, aby identyfikować dane osoby odwiedzającej tę stronę internetową oraz nie będą łączone z danymi osobowymi za pośrednictwem anonimowego profilu użytkownika.
   Tutaj mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych osobowych. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcjonalności tej strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.


   Przysługujące prawa
   Mają Państwo prawo domagać się informacji na temat danych zapisanych o Państwa osobie. Ponadto mają Państwo możliwość domagania się skorygowania nieprawidłowych danych jak również ich zablokowania i usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Prawo do wglądu w publiczny rejestr procedur

   Mają Państwo prawo do wglądu w publiczny rejestr procedur prowadzony przez Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge.

   Pytania
   Ewentualne pytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio do naszego Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

   Stan postanowień w sprawie ochrony danych osobowych: sierpień 2009