Slovník pojmov pre pracovné stanice a úložné riešenia

Tu nájdete najdôležitejšie informácie k téme: Sprievodca pracovnými stanicami a úložnými riešeniami.

ArbSchG:
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Dvojzložkový Haptoprene®:
Dvojzložkový povrch, ktorý umožňuje uchopenie aj s mokrými alebo zaolejovanými rukami.

Metóda 5S:
Metóda 5S je pracovná filozofia, ktorá vznikla v roku 1980 v Japonsku.
1. Usporiadať (Sort) 2. Utriediť (Set in order) 3. Čistota (Shine) 4. Štandardizovať (Standardise) 5. Osobná disciplína (Sustain)

Metóda 6S:
Metóda 6S bola rozšírená o jeden bod.
1. Osobná disciplína (Sustain) 2. Usporiadať (Sort) 3. Utriediť (Set in order) 4. Čistota (Shine) 5. Štandardizovať (Standardise) 6. Bezpečnosť (Safety).

Pracovná výška:
Tu musíme rozlišovať medzi pracovnou výškou pracovných stolov a pracovnou výškou rebríkov. Ergonomicky najlepšia pracovná výška pri pracovných stoloch je daná telesnou výškou, činnosťou a poprípade tiež veľkosťou komponentu. Ponúkame pracovné stoly v dvoch výškach, 850 a 950 mm, a taktiež elektricky výškovo nastaviteľné pracovné stoly a pracovné dosky.
V prípade rebríkov sa pracovná výška počíta ako výška státia plus 1,5 m, pričom je potrebné zohľadniť, na ktorý stupeň rebríka sa dá stúpiť ako na posledný.

ArbStättV:
Nemecké nariadenie pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri zriaďovaní pracoviska.

Systém výdaja:
Systém výdaja spotrebného tovaru.

Pracovné stanice a úložné riešenia:
Predmety vybavenia na skladovanie alebo výrobu tovaru a výrobkov.

Nemecká vyhláška o priemyselnom zaistení zdravia a bezpečnosti:
Vyhláška o priemyselnom zaistení zdravia a bezpečnosti (BetrSichV) reguluje v Nemecku poskytnutie pracovných prostriedkov zo strany zamestnávateľa, použitie pracovných prostriedkov zamestnancami pri práci, a tiež zariadenia a prevádzku zariadení s potrebnou kontrolou v zmysle zaistenia ochrany a bezpečnosti pri práci. Tu obsiahnutý koncept ochrany je možné použiť pri všetkých ohrozeniach vychádzajúcich zo strany pracovných prostriedkov.

BetrSichV:
Nemecká vyhláška o priemyselnom zaistení zdravia a bezpečnosti.

BGR:
Nemecké pravidlá obchodného združenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Schválenie CSC:
Medzinárodný dohovor o bezpečných kontajneroch. Plaketa CSC klasifikuje rôzne kontajnery v zostupnej kvalite od A do D.

Spojovacie diely:
Malé položky, ako napr. matice alebo skrutky.

Informácie DGUV 208-016:
Združenie Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. opisuje návod na manipuláciu s rebríkmi a schodíkmi.

DGUV, pravidlo 108-007 (BGR 234):
Skladovacie systémy sa musia obstarať, prevádzkovať a skúšať podľa BGR 234.

DIN (EN) 131-1 až 131-7:
Norma DIN (EN) 131-1 až 131-7 je základom pre bezpečné použitie rebríkov všetkých druhov. Platí v rámci celej Európy a rozlišuje sa na použitie v komerčnom prostredí a súkromnými osobami.

DIN 68877:
Táto norma určuje rozmery a tiež metódy na určenie rozmerov pre výškovo prestaviteľné, otočné priemyselné pracovné stoličky. Platí pre priemyselné pracovné stoličky v komerčnom prostredí a v oblastiach so zvýšeným rizikom elektrostatického vybíjania (ESD).

DIN EN 14183:
Norma pre rebríky a schodíky.

DIN EN 14470:
Európska norma pre skrine na skladovanie s požiarnou odolnosťou.

DIN EN 15635:
Kontrola regálov prebieha podľa DIN EN 15635.

Easyfix:
Upevňovací systém pre nástroje.

eForm:
Online konfigurátor skupiny Hoffmann na plánovanie individuálnych vložiek z tvrdenej peny pre nástroje. Penové vložky zaisťujú prehľadné a bezpečné ukladanie nástrojov v zásuvkách. Vložky z tvrdenej peny môžu byť okrem toho nakonfigurované a môžu sa objednávať v e-shope už s nástrojmi.

Systém individuálneho uvoľnenia zásuvky jednou rukou:
zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Jednotlivé výdajné systémy:
Skrine na výdaj náradia a tovaru.

EPA:
EPA (angl. Electrostatic Protected Area) sú ochranné zóny ESD, ktoré ponúkajú účinnú ochranu pred poškodením elektrostatickým vybíjaním. Tu sú prijaté všetky preventívne opatrenia pre prácu s elektrostaticky citlivými súčasťami bez ich poškodenia.

Ergonómia:
Prispôsobenie pracovných podmienok potrebám ľudí.

ESD:
Ako ESD (angl. Electrostatic Discharge) označuje elektrostatické vybíjanie. Vďaka veľkým rozdielom potenciálov (rôzne napätia) vzniká krátky elektrický prúd ako iskra alebo preraz. Mnohé elektrostatické výboje sú však pod prahom ľudského vnímania, ale môžu byť napr. škodlivé pre elektronické súčiastky, preto sú potrebné ochranné opatrenia.

eShape:
Online konfigurátor skupiny Hoffmann na plánovanie individuálnych pracovných dosiek. Úseky dosiek, káblové priechodky, vetracie mriežky, otvory alebo výrezy je možné vykonať individuálne podľa vášho zadania.

Smernica EÚ č. 2009/104/EC:
Smernica o minimálnych požiadavkách na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancami.

Betónový kontajner F90:
Protipožiarny kontajner z betónu.

Nosnosť police:
Nosnosť police.

Zaťaženie na pole:
Nosnosť v poli s policami medzi dvomi stojanmi na regály.

Nehorľavá skriňa typu 30:
Bezpečnostná skriňa s požiarnou odolnosťou 30 minút podľa normy DIN EN 14470-1. Bezpečnostná skriňa má v prípade požiaru poskytnúť personálu dostatočný čas na opustenie priestoru a hasičom dostatočný čas na uhasenie požiaru predtým, než uložené horľavé látky spôsobia z malého a uhasiteľného požiaru nekontrolovateľný požiar.

Nehorľavá skriňa typu 90:
Bezpečnostné skrine s požiarnou odolnosťou 90 minút podľa normy DIN EN 14470-1 fungujú ako časť skladu a majú neobmedzený počet nehorľavých skríň na každú časť hasenia požiaru. Bezpečnostná skriňa má v prípade požiaru poskytnúť personálu dostatočný čas na opustenie priestoru a hasičom dostatočný čas na uhasenie požiaru predtým, než uložené horľavé látky spôsobia z malého a uhasiteľného požiaru nekontrolovateľný požiar.

Triedy požiarnej odolnosti:
Triedy požiarnej odolnosti opisujú, koľko minút bezpečnostná skriňa alebo konštrukčný diel odolá požiaru.

GARANT ComfortClose:
Automatické zatváranie a tlmenie zásuviek.

Kategória ohrozenia GHS 1-3:
Kategórie 1 až 3 sú zápalné tekutiny.
Kategória 1 znamená silný účinok jedu, ktorý s každou ďalšou kategóriou klesá.

Kategória ohrozenia GHS 1-4:
Kategória 1 až 4 je akútna toxicita.
Kategória 1 znamená silný účinok jedu, ktorý s každou ďalšou kategóriou klesá.

GefStoffV:
Nemecké nariadenie o nebezpečných látkach.

Výška skrine:
Výška skrine opisuje vonkajšie rozmery zásuvkového bloku, skrine na náradie alebo skrine.

Jednotky G:
G znamená Grid a je jednotkou pre systém zariadenia pracovných staníc a úložných riešení GARANT GridLine, 1 G = 25 mm.

G-ELS:
Elektronický zamykací systém pre zariadenia pracovných staníc a úložných riešení GARANT od roku výroby 2006. Umožňuje inteligentný, bezpečný a rýchly prístup k nástrojom.

Manipulačný priestor:
Všetky miesta, na ktoré môže pracovník dosiahnuť rukami bez opustenia pracoviska.

IBC:
Kontajner Intermediate Bulk sa používa pri skladovaní sypkých materiálov a tekutín.

Kanban:
Metóda riadenia procesu výroby.

Lean Management:
Priebežná optimalizácia procesov a efektívny návrh reťazca tvorby hodnôt.

Použiteľná výška:
Výška v rámci zásuvkovej jednotky, skrinky na náradie, skrine, ktorú je možné použiť na osadenie zásuvkami, výsuvnými policami, odkladacími policami atď.

Priečny nosník:
Termín z technológie rebríkov a plošín. Podľa novej normy DIN EN 131 pre rebríky na účely zvýšenia bezpečnosti zamestnancov.

Farby RAL:
Ako farby RAL sa označujú normované farby, ktoré zostavuje a spravuje spoločnosť RAL gGmbH. Ide o rad celosvetovo používaných farebných systémov a katalógov, ktoré vždy zahŕňajú paletu normovaných farieb. Každá farba má priradené jednoznačné číslo.

Združenie RAL:
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (Nemecký inštitút pre zabezpečenie kvality a identifikáciu).

Nariadenie REACH:
Nariadenie Európskej únie o chemických látkach na registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzenie chemických látok. Podlahové a pracovné rohože zodpovedajú nariadeniu REACH.

Pracovný stôl pripravený na presun:
Kompaktný pracovný stôl s vystupujúcou pracovnou doskou. Dodáva sa v kompletne zmontovanom stave.

Výška dosahu:
Výška v stoji plus dva metre. Platí v prípade rebríkov, schodíkov a lešení.

Skener RFID:
Rádiofrekvenčná identifikácia. Je určená na komunikáciu a identifikáciu tovaru, predmetov alebo živých bytostí.

Zásuvkové alebo skriňové systémy:
Viac položiek v jednej zásuvke alebo priehradke.

Vizuálny priestor:
Rôzne oblasti vizuálneho priestoru. Pozorovateľ má jasné videnie v priamom zornom poli (oblasť, ktorá je priamo viditeľná bez pohnutia očami). V periférnom pohľade (oblasť viditeľná pri pohybe očí, ale pri nehybnej hlave) je videnie trochu obmedzené a na získanie výhľadu na okolie (oblasť viditeľná pri otáčaní hlavy, ale nie tela) musí pozorovateľ mierne pootočiť hlavu.

Výška v stoji:
Maximálna výška rebríka, na ktorý sa dá vyliezť.

Tool24:
Systém výdaja tovaru alebo nástrojov.

TRBS 2121 časť 2:
Technické pravidlá prevádzkovej bezpečnosti. Časť 2 definuje požiadavky prevádzkového nariadenia.

TRGS:
Technické pravidlá pre nebezpečné látky, ktoré určuje a upravuje nemecký Výbor pre nebezpečné látky (AGS).

Pracovný stôl Vario:
Modulárny pracovný stôl s možnosťou inštalácie do radov a ostrovčekov. Dodáva sa na vlastnú montáž.

Dopravné cesty:
Súhrnné označenie ciest a chodníkov a premávkou.

Norma VESA:
Norma VESA je štandardom na upevnenie plochých obrazoviek, LCD a monitorov upevnených na konzolách. V závislosti od rozmerov a hmotnosti obrazovky sú definované najmenej štyri závity, resp. vyvŕtané otvory. Vďaka jednotnej norme VESA sa môžu obrazovky a monitory upevňovať ľahšie.

Systém výdaja tovaru:
Systém výdaja tovaru je systém výdaja náradia na prísun spotrebného materiálu, pomocných materiálov a prevádzkových materiálov, nástrojov, osobných ochranných prostriedkov a pod. Systémy výdaja tovaru pomáhajú zabezpečiť účinné navrhovanie pracovných procesov a znižovanie procesných nákladov, najmä pokiaľ ide o obstarávanie spojovacích dielov.

Pracovná stanica:
Výškovo nastaviteľné pracoviská.

Chcete si dohodnúť konzultáciu pracovných staníc a úložných riešení?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja: naše know-how je vám k dispozícii neustále, od počiatočného 3D návrhu až po inštaláciu.

Spoločne s vami vyvinieme riešenie, ktoré bude presne zodpovedať vašim požiadavkám. Zefektívnite tak svoje pracovné procesy a trvale zvýšite svoju produktivitu.

  • Kompetentné odborné poradenstvo od analýzy potrieb až po montáž.
  • Dokonalý výber výrobkov a riešení pre efektívnejšie pracovné postupy.
  • Výrazná úspora času a nákladov.

Požiadajte o osobnú konzultáciu

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka