Hoffmann Group Home
 • 500 000 artiklů v katalogu
 • Dodání do 24 h
 • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
   • Menu

   Ochrana dat

   Stav: Květen/2018

   Těší nás váš zájem o naši webovou stránku. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Chránit informace a údaje, které byly podniku svěřeny, chápe společnost Hoffmann jako součást podnikatelské odpovědnosti. Abyste se při návštěvě naší webové stránky cítili bezpečně, dbáme při zpracování vašich osobních údajů přísně na zákonná ustanovení, a chtěli bychom vás tímto o zacházení s vašimi údaji podrobně informovat. 

   1. Kdo je odpovědný za zpracování mých údajů?

   1.1. Při návštěvě této webové stránky

   Za zpracování vašich osobních údajů při návštěvě této webové stránky je odpovědná společnost Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.

   Osobu, která je u společnosti Hoffmann SE pověřená ochranou osobních údajů, můžete kontaktovat poštou na výše uvedené adrese, k rukám pověřeného ochranou osobních údajů, nebo e-mailem na: 

   dataprotection@hoffmann-group.com.

   1.2. K smluvnímu plnění, poskytování služeb

   Jednotlivé služby a nabídky, které vám představujeme na této webové stránce, nenabízí sama společnost Hoffmann SE, ale pobočky společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, které jsou odpovědné na místní úrovni za konkrétní služby a nabídky. Pokud využijete služby a nabídky místní pobočky společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen prostřednictvím této webové stránky (např. zadání objednávky, poskytování služeb, péče o zákazníka), je za zpracování vašich osobních údajů odpovědná také příslušná pobočka společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen.

   Za objednávky a servisní žádosti spotřebitelů je stále odpovědná společnosti Hoffmann SE.

   Za objednávky a servisní žádosti obchodních zákazníků je zpravidla odpovědná pobočka firmy Hoffmann-Gruppenunternehmen na příslušném místě dodání. V případě objednávek jsou rozhodující údaje v konkrétních podkladech pro objednávky a smluvní dokumentaci. Za služby a požadavky se vztahem k určitému sídlu je zpravidla odpovědná pobočka společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, která má odpovědnost za toto sídlo.

   Přehled všech poboček společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, jejich konkrétní místní kompetence, stejně tak kontaktní údaje konkrétních osob pověřených ochranou osobních údajů naleznete zde. 

   Abychom vám prostřednictvím této webové stránky umožnili využít služby a servis společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, předá v případě potřeby společnost Hoffmann SE údaje, které od vás získá, pobočce společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, která je za vás odpovědná.

   2. Kdy o vás společnost Hoffmann eviduje údaje?

   V omezeném rozsahu shromažďujeme údaje, abychom mohli přijmout a zpracovat vaše objednávky nebo abychom vám mohli učinit odpovídající nabídky. Můžete navštívit naši webovou stránku, aniž byste poskytovali informace o své osobě. Ukládáme technické přístupové údaje v takzvaných serverových log souborech. Jde např. o jméno požadovaného souboru, datum a čas odvolávky, přenesené množství dat a dotazujícího se poskytovatele. Tyto údaje se vyhodnocují výlučně k zajištění bezproblémového provozu stránky a ke zlepšení naší nabídky. 

   Osobní údaje shromažďujeme zejména

   v rámci Vaší objednávky ve webshopu

   při registraci individuálního přístupu zákazníka

   u předplatného našeho newsletteru

   v kontaktním a servisním formuláři

   při navázání kontaktu e-mailem

   Z příslušných zadávacích formulářů je patrné, které údaje se konkrétně shromažďují. Údaje, které nám sdělíte, používáme k uzavření smlouvy, poskytování služeb a ke zpracování vašich požadavků. 

   3. K čemu se používají údaje u společnosti Hoffmann? 

   3.1. K plnění smluvních povinností (článek 6, odstavec 1, písmeno b DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

   Společnost Hoffmann si nárokuje použít vaše osobní údaje, aby vám nabídla nejlepší možný zážitek z nakupování a poskytování služeb. Při tomto s vašimi osobními údaji nakládáme odpovědně. Společnosti Hoffmann SE a Hoffmann-Gruppenunternehmen používají vaše údaje konkrétně pro 

   vyřízení vaší objednávky

   zpracování vaší servisní žádosti

   zaslání newsletteru e-mailem, pokud jste si jej objednali

   Pokud je za vaši objednávku nebo servisní žádost odpovědná jedna pobočka společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, předáme vaše údaje konkrétní pobočce společnosti Hoffmann-Grupenunternehmen.

   K plnění smlouvy předáváme my, popř. příslušná pobočka společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen vaše osobní údaje zásilkové společnosti, která je pověřená doručením, pokud je toto nezbytné pro dodání objednaného zboží. Podle toho, jakého poskytovatele platebních služeb si zvolíte v objednávkovém procesu, předáme my, popř. příslušná pobočka společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen k vyřízení plateb platební údaje, které se pro tento účel shromažďují, kreditnímu ústavu, který je platbou pověřený, a popř. poskytovateli platebních služeb, kterého jsme pověřili, popř. vybrané platební službě. Vybraní poskytovatelé platebních služeb shromažďují tyto údaje částečně také sami, pokud jste si tam založili účet (např. placení přes PayPal). V tomto případě se musíte v objednávkovém procesu přihlásit svými přístupovými údaji u poskytovatele platebních služeb. Pak platí prohlášení o ochraně osobních údajů konkrétního poskytovatele platebních služeb.

   3.2. V rámci zvážení zájmů (článek 6, odstavec 1, písmeno f DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

   Vaše údaje můžeme použít kromě toho na základě vyvážení zájmů k zachování oprávněných, zpravidla hospodářských zájmů našich nebo třetí strany, přičemž podle možnosti zpracováváme pseudonymizované nebo anonymní údaje. To slouží k následujícím účelům:

   Kontrola a zlepšení efektivnosti a právní bezpečnosti obchodních procesů

   Přezkoumání finanční situace

   Kontrola, optimalizace a další rozvoj služeb a výrobků

   Provozování reklamy (např. rozesílání poštou, retargeting), průzkum trhu a veřejného mínění

   Uplatnění právních nároků a obhajoba při právních sporech

   Rozpoznání, zamezení a objasnění trestných činů

   Zaručení bezpečnosti a provozuschopnosti našich IT systémů

   3.3. Na základě vašeho souhlasu (článek 6, odstavec 1, písmeno a DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

   Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je tento souhlas právním podkladem pro zpracování, na které se tento souhlas vztahuje. Toto se týká zejména souhlasu, který jste možná udělili pro reklamu po telefonu nebo e-mailem.

   Svůj souhlas můžete kdykoli do budoucna odvolat. Odhlášení newsletteru je možné kdykoli a může se provést buď zasláním zprávy na výše uvedené kontaktní údaje nebo prostřednictvím odkazu, který je pro tyto účely uveden v newsletteru.

   3.4. K plnění právních povinností (článek 6, odstavec 1, písmeno c DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

   Podléháme různým právním závazkům, např. zákonným povinnostem o uchovávání písemností s ohledem na obchodní podklady, jakož i právním ustanovením týkajícím se vývozu.

   4. Předávání vašich údajů

   Pokud do provozu této webové stránky nebo do poskytování služeb jednou z poboček společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen budou zapojeni externí poskytovatelé služeb (poskytovatel hostingum, poskytovatel zasilatelských služeb atd.), nebo za zpracování bude odpovědná jiná pobočka společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, obdrží dotyční přístup k vašim údajům pouze v tom rozsahu, v jakém je to zapotřebí pro plnění jejich konkrétních úkolů a funkcí.
    
   Pokud tito poskytovatelé služeb a pobočky společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen budou zpracovávat vaše údaje mimo Evropskou unii, může to vést k tomu, že vaše údaje budou předány do země, která nenabízí stejný standard ochrany osobních údajů jako Evropská unie. V tomto případě zaručujeme, že dotyční příjemci vašich osobních údajů garantují smluvně nebo jiným způsobem úroveň ochrany osobních údajů, která je rovnocenná s úrovní v Evropské unii. 
    

   5. Jak používá společnost Hoffmann vaše osobní údaje pro zasílání reklamních tiskovin?

   Společnost Hoffmann SE popř. pobočky společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, které jsou za vás odpovědné, si vyhrazují zpracovávat vaše osobní údaje v rámci zákonných ustanovení také bez vaše souhlasu, a to k přímému zasílání reklamních tiskovin. Toto zahrnuje také vyhodnocování vašich údajů (např. kmenová data, údaje týkající se objednávky, přístupové údaje), abychom stanovili váš potenciální zájem o naše výrobky a služby. Toto vyhodnocování se provádí na základě statistické metody zahrnutím aktuálních údajů od zákazníků a všeobecně přístupných poznatků o našich zákaznících. Výsledky používáme k tomu, abychom vás mohli cíleněji a podle potřeby oslovit a předložit vám relevantní nabídky.
    
   Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich údajů za účelem reklamy tohoto typu. To platí také pro profiling, pokud je spojen s takovou přímou reklamou. Vaši námitku můžete směřovat na výše uvedené kontaktní údaje, popř. konkrétní pobočce společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen.
    

   6. Kdy provádí společnost Hoffmann přezkoumání finanční situace a scoring? 

   Jakmile společnost Hoffmann SE popř. pobočka společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, která je za vás odpovědná, zahájí předběžné plnění, např. při nákupu na fakturu, vyhrazuje si konkrétní firma opatřit si na ochranu svých oprávněných zájmů informaci o identitě a finanční situaci od specializovaných poskytovatelů služeb (registry dlužníků), popř. podmínit poskytnutí určitých způsobů platby tím, že provede přezkoumání finanční situace. Informace o finanční situaci může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které se vypočítávají na základě vědecky uznávané matematicko-statistické metody a do jejichž výpočtu spadají kromě jiného údaje o adresách. Informace, které obdržíme o statistické pravděpodobnosti platební neschopnosti, nám umožní zvážit a rozhodnout se o založení, provedení nebo ukončení smluvního vztahu. Vaše zájmy, které je potřeba chránit, se zohlední podle zákonných ustanovení.
    
   Přehled registrů dlužníků, které byly konkrétně pověřeny společností Hoffmann SE popř. pobočkami společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, stejně jako eventuálně dodatečné, specifické pokyny ke zpracování údajů konkrétní pobočkou najdete zde.
    

   7. K čemu používá tato webová stránky soubory cookies?

   Na různých stránkách používáme takzvané soubory cookies, abychom návštěvu naší webové stránky zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé ze souborů cookies, které používáme, se po ukončení návštěvy prohlížeče, tedy po uzavření vašeho prohlížeče, opět smažou (tzv. dočasné cookies). Jiné soubory cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám, abychom rozpoznali váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé soubory cookies). Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o použití souborů cookies, a sami rozhodnete, zda soubory cookies přijmete, přijmete v určitých případech nebo zcela odmítnete. Pokud soubory cookies odmítnete, může být funkce naší webové stránky omezena.
    
   Většinu webových prohlížečů (viz pomocná funkce v liště nabídek vašeho prohlížeče) můžete nastavit tak, aby nepřijímaly nové soubory cookies, abyste obdrželi zprávu, že byl umístěn nový soubor cookie, nebo aby byly veškeré obdržené soubory cookies vypnuty. U chytrých telefonů, tabletů a stejně tak jiných přenosných a pevných koncových zařízení si můžete přečíst o potřebných nastaveních v příslušném návodu k obsluze. 
    
   Doporučujeme vám ale nechat funkce souborů cookies zcela zapnuté, protože jenom se soubory cookies je možné dále zlepšovat naše webové stránky pro vaše potřeby. Naše soubory cookies neukládají žádné citlivé údaje, jako jsou hesla, údaje o kreditních kartách a podobně. Ve vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádnou škodu a neobsahují žádné viry.
    
   Soubory cookies, které jsou potřeba k uskutečnění elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které vyžadujete (např. dotazy na výsledky sázek), se ukládají na základě článku 6, odstavce 1, písmene f DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o ukládání souborů cookies za účelem technicky bezchybného a optimálního poskytnutí svých služeb. Pokud by se ukládaly jiné soubory cookies (např. soubory cookies k analýze vašeho surfování na webových stránkách), bude to zvlášť ošetřeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
    

   8. Jaké webové služby pro analýzu používá společnost Hoffmann a k čemu?

   8.1. Webová služba pro analýzu od společnosti Google (Universal) Analytics 

   Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou službu pro analýzu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Společnosti Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho použití webové stránky, jako například tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači. Tyto získané informace o vašem použití této webové stránky se zpravidla přenáší na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Aktivací IP anonymizace na této webové stránce se zkrátí IP adresa před předáním v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Jenom ve výjimečných případech se přenese celá IP adresa na server společnosti Google do USA a tam se zkrátí. Anonymizovaná IP adresa, kterou předá váš prohlížeč v rámci služby společnosti Google Analytics, nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google.
    
   Evidenci údajů, kterou vytvoří soubory cookies a vztahuje se na používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google, a stejně tak zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit stažením a instalací následujícího pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternativně k tomuto pluginu prohlížeče můžete kliknout na tento odkaz , abyste pro příště zabránili evidenci údajů společností Google Analytics na této webové stránce Při tom se ve vašem koncovém zařízení uloží soubor opt-out-cookie. Pokud smažete vaše soubory cookies, musíte znovu kliknout na tento odkaz.
    
   K ukládání souborů cookies od společnosti Google Analytics dochází na základě článku 6, odstavce 1, písmene f DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost Hoffmann má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat jak naši webovou nabídku, tak naši reklamu.
    

   8.2. Webová služba pro analýzu od společnosti econda

   Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti econda GmbH (www.econda.de) shromažďují a ukládají údaje, ze kterých se vytváří použitím pseudonymů uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží pro analýzu chování návštěvníka a vyhodnocují se pro zlepšení a odpovídající utváření naší nabídky. K tomu se mohou soubory cookies použít. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení návštěvníka webové stránky a umožňují rozpoznat jeho opětovnou návštěvu naší webové stránky. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu, aniž by k tomu byl zvlášť výslovně udělen souhlas. Souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů můžete kdykoli v budoucnu odvolat kliknutím na tento odkaz 
    
   Po vašem odvolání se ve vašem koncovém zařízení uloží soubor opt-out-cookie. Pokud smažete vaše soubory cookies, musíte znovu kliknout na tento odkaz.
    
   K ukládání souborů cookies od společnosti econda dochází na základě článku 6, odstavce 1, písmene f DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost Hoffmann má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů, aby mohla poskytovat odpovídající utváření své nabídky. 
    

   8.3. Další webové služby pro analýzu od společností Dynatrace 

   Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) shromažďují a ukládají údaje, ze kterých se vytváří použitím pseudonymů uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží pro analýzu chování návštěvníka a vyhodnocují se pro zlepšení a odpovídající utváření naší nabídky. K tomu se také mohou soubory cookies použít. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení návštěvníka webové stránky a umožňují rozpoznat jeho opětovnou návštěvu naší webové stránky. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu, aniž by k tomu byl zvlášť výslovně udělen souhlas.
    
   Ukládání společností Dynatrace se uskutečňuje na základě článku 6, odstavce 1, písmene f DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost Hoffmann má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů, aby mohla poskytovat odpovídající utváření své nabídky. 
    

   9. Kdy se vaše osobní údaje smažou?

   Po úplném zpracování smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše osobní údaje zablokovány pro další používání a po uplynutí daňových a obchodních lhůt pro uchovávání údajů smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používání vašich osobních údajů nebo pokud jsme si my nevyhradili používání údajů, které je povoleno zákonem a informace o něm jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů. Zrušení vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a může se provést buď zasláním běžné zprávy na výše popsanou možnost kontaktu nebo pomocí funkce, která je pro tento případ připravena v zákaznickém účtu.
    

   10. Jaká práva ohledně ochrany osobních údajů máte?

   Vůči společnosti Hoffmann SE a pobočkám společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen máte za určitých právních podmínek právo na informaci (článek 15 DSGVO), na opravu (článek 16 DSGVO), na smazání (článek 17 DSGVO), na omezení zpracování (článek 18 DSGVO) a na přenos osobních údajů (článek 20 DSGVO). Kromě toho máte právo podat stížnost u úřadu pro dohled nad ochranou údajů (článek 77 DSGVO).
    
   Pokud jste společnosti Hoffmann SE nebo jedné pobočce společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen poskytli souhlas, můžete jej kdykoli s účinky do budoucna odvolat e-mailem, faxem nebo dopisem. Kontakt na pobočku společnosti Hoffmann-Gruppenunternehmen, která je za vás odpovědná, naleznete zde.
    
   Pokud by společnost Hoffmann SE a pobočky Hoffmann-Gruppenunternehmen zpracovávaly vaše osobní údaje na základě zvážení zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Pokud vznesete námitku, nebudou se vaše osobní údaje dále zpracovávat; výjimkou je, pokud odpovědná firma může prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo toto zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo obhajobě právních nároků.