Hoffmann Group Home
 • 500 000 artykułów
 • Dostawa w ciągu 48 h
 • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
   • Menu

   Ogólne Warunki Umów Sprzedaży

   stosowane przez Perschmann Sp. z o.o.

   1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży („Warunki“) mają zastosowanie  do  wszystkich  umów  sprzedaży  zawieranych pomiędzy Perschmann Sp. z o.o.  (Sprzedawca) a  innymi podmiotami (Kupującymi),  dalej  zwanymi  łącznie  Stronami. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców). Domniemywa się, iż Kupujący prowadzi taką działalność.

   2. Warunki uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Kupującemu przed zawarciem umowy lub podane mu do wiadomości  w taki sposób, że mógł on z łatwością dowiedzieć się o ich treści. W szczególności warunki uznaje się za wiążące, jeżeli przed zawarciem umowy Kupujący otrzymał katalog produktów Sprzedawcy, w którym warunki te zostały umieszczone.

   3. Zmiana Warunków dokonana w czasie trwania umowy wiąże Kupującego, jeżeli została mu doręczona, a Kupujący nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

   4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umów sprzedaży zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, a także odstąpienie od tej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

   5. Prospekty handlowe, reklamy, cenniki, katalogi itp. stosowane przez Sprzedawcę nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz tylko zaproszenie do prowadzenia rokowań.

   6. Zamówienie składane przez Kupującego stanowi ofertę zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferta wymaga wyraźnego przyjęcia przez Sprzedawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż przystąpienie Sprzedawcy do realizacji zamówienia stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty.

   7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość braku towarów wyszczególnionych w cennikach, reklamach itp. Brak taki nie stanowi podstawy do wystąpienia przeciwko Sprzedające mu z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi. Podstawy do takich roszczeń nie stanowią również drobne różnice w wyglądzie towarów, nie wpływające na jakość towaru czy też jego funkcjonowanie.

   8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów określonych w katalogu. W przypadku, gdy zamawiana jest pojedyncza sztuka artykułu, który sprzedawany jest standardowo w kompletach po kilka sztuk, do ceny należy doliczyć 20%.

   9. Razem z zamówieniem Kupujący (Oferent) zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy odpis decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub stosowne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, zaświadczenie wydane przez właściwy urząd statystyczny o numerze REGON oraz odpis rejestru przedsiębiorców KRS względnie zaświadczenie lub informację o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

   10. Jeśli niniejsze warunki nie przewidują innej formy lub strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, wszelkie oświadczenia stron w toku prowadzonych negocjacji, w przypadku składania zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia, jak również w toku wykonywania umowy sprzedaży mogą być składane w formie pisemnej - listem poleconym przesłanym na adres drugiej strony lub za pomocą faksu na numer telefonu drugiej strony wskazany w pismach handlowych, ofercie, katalogach, cennikach itp. Dopuszcza się również wymianę korespondencji pocztą elektroniczną, o ile nie ma wątpliwości, iż wiadomość dotarła do adresata.

   11. Umowa sprzedaży pomiędzy stronami jest zawarta, gdy Sprzedawca przyjmie zamówienie. Chwilą zawarcia umowy jest doręczenie Kupującemu (Oferentowi) oświadczenia o przyjęciu jego zamówienia albo przystąpienie przez Sprzedawcę do wykonania umowy.

   12. Jeżeli jednak Sprzedawca przyjął zamówienie z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia, umowa jest zawarta z chwilą zawiadomienia Sprzedawcy o przyjęciu tej zmiany lub uzupełnienia przez Kupującego. W wypadku złożenia oferty sprzedaży przez Sprzedawcę  może  ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.

   13. Sprzedawcy nie wiążą Ogólne Warunki Umów, ani też inne regulacje, wzorce umowne i postanowienia niepotwierdzone przez Sprzedawcę. Samo przesłanie Sprzedawcy przez Kupującego Ogólnych Warunków Umowy lub też innych regulacji, wzorców umownych i postanowień nie oznacza ich akceptacji przez Sprzedawcę. Akceptacja przez Sprzedawcę Ogólnych Warunków Umowy lub też innych regulacji, wzorców umownych i postanowień wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy.

   14. Ceny podane w katalogach Sprzedawcy są podane w euro i obowiązują w magazynie Sprzedawcy. Z uwagi na zmienny kurs euro, informacja przekazywana przez przedstawicieli Sprzedawcy, zarówno bezpośrednia, jak i telefoniczna dotycząca cen oferowanych przez Sprzedawcę towarów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi elementu oferty.  Zapłata ceny następuje w złotych, przy czym obliczenie ceny następuje według średniego kursu euro ogłaszanego w tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego wprowadzenie zamówienia do systemu Sprzedawcy lub wykonania oferty. Zamówienie na bazie takiej oferty posiada kurs z dnia poprzedzającego jej wprowadzenie do systemu. Sprzedawca wystawi fakturę w terminie określonym w odpowiednich przepisach aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) lub ustawy ją zastępującej.

   15. Ceny podane w katalogach Sprzedawcy nie obejmują kosztów wyładunku,  ubezpieczenia,  i  innych podobnych  należności. Ceny urządzeń i artykułów pomiarowych nie obejmują również kosztów ich kalibracji oraz sporządzenia protokołu kalibracyjnego. Ceny podane w katalogach nie obejmują również podatku od towarów i usług w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów.

   16. Jeżeli wartość kupionego towaru (z wyłączeniem PG9 i WG43) nie przekracza 400 zł netto, koszty transportu ponosi Kupujący. W takim przypadku koszty transportu są uzależnione od rodzaju towaru i jeżeli nie postanowiono inaczej, wynoszą 30 zł netto. Z kolei koszty transportu mebli i artykułów wyposażenia warsztatów (PG9) oraz płyt granitowych (WG43), przy łącznej wartości zamówienia takich towarów poniżej 2000 zł netto, ponosi Kupujący w wysokości 120 zł netto. W przypadku zamówienia ww. artykułów, których łączna wartość przekracza 2000 zł netto, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

   17. Zapłata ceny z tytułu sprzedaży następuje przelewem. Termin zapłaty jest określony na fakturze i biegnie od dnia wystawienia faktury. Zapłata przelewem następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze.

   18. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

   19. Faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.

   20. W przypadku nie dokonania przez Kupującego zapłaty we wskazanym w fakturze VAT terminie płatności, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie począwszy od dnia następującego po dacie terminu płatności.

   21. Jeżeli po zawarciu umowy spełnienie świadczenia przez Kupującego stanie się wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, a Sprzedawca o tym nie wiedział, Sprzedawca uprawniony jest do powstrzymania się z wydaniem towaru aż do czasu zaoferowania zapłaty lub ustanowienia zabezpieczenia przez Kupującego.

   22. Jeżeli po wydaniu towaru Kupujący stał się niewypłacalny, Sprzedawca może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin.

   23. W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, które przekracza 30 dni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i żądać zwrotu towaru oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 100% wartości zamówionego towaru.

   24. Jeżeli towar ma być odebrany przez Kupującego, a umowa inaczej  nie stanowi, zobowiązany jest on odebrać towar najpóźniej w ciągu jednego dnia po wezwaniu go przez Sprzedawcę. W razie opóźnienia w odbiorze towaru, przekraczającego pięć dni Sprzedawca może żądać zapłaty ceny bez względu na zastrzeżony termin płatności oraz może żądać zapłaty kary umownej za opóźnienie w odbiorze towaru w wysokości 2% wartości zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15% wartości nieodebranego towaru.

   25. Sprzedawca może dokonywać dostaw towaru w etapach (partiach). Kupujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

   26. Ubezpieczenie wysyłanego towaru odbywa się tylko na zlecenie Kupującego i na jego koszt.

   27. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

   28. Wydanie towaru następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów tego rodzaju.

   29. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest obowiązany na własny koszt odesłać Sprzedawcy opakowania lub jego elementy. Jeżeli Sprzedawca nie zgłosił stosownego żądania, Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć i zutylizować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami opakowania lub jego elementy pozostałe po transporcie towaru.

   30. Kupujący  jest zobowiązany dokonać niezwłocznie, najpóźniej jednak następnego dnia po dostarczeniu towaru, odbioru technicznego towaru i zbadania go pod względem jego zgodności ze złożonym zamówieniem, jego kompletności oraz zdatności do umówionego celu.

   31. Jeśli Kupujący nie dokona odbioru i badania w terminie określonym w punkcie poprzednim albo gdy mimo badania nie zostanie stwierdzona wada towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, które można było wykryć w tym czasie, gdyby dołożono należytej staranności, chyba że wada została podstępnie zatajona.

   32. Jeśli nie uzgodniono inaczej, ustala się, iż dostawa towaru następować będzie bezpośrednio z magazynów na terenie Niemiec. Towar winien być każdorazowo sprawdzony przez Ku­pującego przy odbiorze. W razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowią­zany jest stosować się do warunków umowy zawartej z przewoź­nikiem. Kupujący zobowiązany jest również niezwłocznie (w chwili odbioru towaru i w obecności przedstawiciela przewoźnika lub kie­rowcy) zbadać stan przesyłki oraz dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe w trakcie przewozu (uszkodzenie lub ubytek przesyłki). W szczegól­ności wespół z przedstawicielem przewoźnika lub kierowcą pro­tokolarnie ustalić stan przesyłki, podać uszkodzoną lub brakującą ilość oraz okoliczności szkody lub ubytku, zgłosić zastrzeżenia do protokołu z uzasadnieniem, zaznaczyć trudności z ustaleniem da­nych przesyłki oraz natychmiast (tego samego dnia) powiadomić Sprzedającego o powyższych i przesłać protokół odbioru towaru. Tak samo winien Kupujący postąpić w razie stwierdzenia uszkodzeń niewidocznych przesyłki, z tym, że zgłoszenie wad Sprzedającemu winno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru. Zgłoszenia szkód ukrytych rozpatrywane będą indywidualnie po analizie opisu od klienta, dokumentacji fotograficznej oraz doku­mentacji logistyczno-przewozowej. Kupujący winien powiadomić Sprzedającego również o opóźnieniu w dostarczeniu przesyłki, jeśli opóźnienie to przekracza 7 dni. Odbiór przesyłki bez zastrzeżeń lub brak zgłoszenia szkody, ubytku lub opóźnienia w podanym wyżej terminie powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, jakie mogą wiązać się z usługą przewozu (w szczególności roszczeń związanych z uszkodzeniem lub ubytkiem prze­syłki). Ponadto Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprze­dającego, jeśli na skutek zaniedbań Kupującego, w szczególności z uwagi na opóźnienie w sprawdzeniu przesyłki, Sprzedający zostanie pozbawiony możliwości dochodzenia roszczeń w stosunku do przewoźnika lub odpowiedzialność przewoźnika zostanie z tego powodu ograniczona. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia szkody Sprzedającego powstałej z tego tytułu.

   33. Koszty odbioru technicznego, badania oraz powiadomień, o których mowa w pkt. 30–32, ponosi Kupujący. Jeśli co innego nie wynika z treści zawartej umowy, Kupujący ponosi również wszelkie koszty związane z pozyskaniem jakichkolwiek zezwoleń importowych, związanych z zamówieniem towarów niestandardowych, o ile dla dokonania dostawy, wymagają tego przepisy prawa kraju w jakim towar jest produkowany, zamawiany lub do jakiego jest dostarczany.

   34. W przypadku przesyłek o standardowych gabarytach (120x60x60) i masie do 30 kg, przy złożeniu zamówienia do godziny 13.00 wysyłka  nastąpi w następnym dniu roboczym. W przypadku opóźnienia przedmiotowej wysyłki z powodu zdarzeń, niezależnych od Sprzedawcy, termin dostawy ulega wydłużeniu o czas trwania przeszkody w realizacji dostawy. W omawianym przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia w dostawie. W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówienia, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie w ramach rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

   35. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie lub następcze. Sprzedawca odpowiada tylko za szkodę spowodowaną winą umyślną i tylko za rzeczywistą szkodę, jaką poniósł Kupujący. Odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści. Odpowiedzialność cywilna Sprzedawcy z tytułu wadliwego wykonywania zawieranych umów sprzedaży między stronami zostaje ograniczona do kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których przyczyną było działanie lub zaniechanie Kupującego (w szczególności wprowadzenie w błąd, podstęp lub niedochowanie należytej staranności).

   36. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zdarzeń losowych, za które uznaje się w szczególności przypadki kataklizmów, strajków, wypadków drogowych, wszelkich czynności i zaniechań organów administracji publicznej oraz wszelkich innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć i skutkom których nie można było przy zachowaniu należytej staranności zapobiec, traktowanych jako tzw. siła wyższa.

   37. Sprzedawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość należnych mu od Kupującego kar umownych, w przypadku gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przewyższa wartość zapłaconej kary umownej.

   38. Kupujący zobowiązuje się przed wywozem dostarczonych przez Sprzedawcę bezpośrednio lub pośrednio towarów do podjęcia wszystkich niezbędnych działań [m.in. kontrolowanie listy sankcji, w tym w szczególności sankcji w zakresie dostaw uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania wynikających z zobowiązań członkowskich (ONZ, UE, OBWE) i sojuszniczych (NATO) oraz potrzeb obronności lub bezpieczeństwa państwa, kontrolowanie postanowień o embargu, sprawdzenie końcowego zastosowania, sprawdzenie miejsca przeznaczenia, sprawdzenie użytkownika końcowego itd.] w celu przestrzegania sankcji, przepisów krajowych, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych w zakresie kontroli (re)eksportu. Kupujący zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt stosownych pozwoleń we właściwych urzędach w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu towaru lub żądania odszkodowania w przypadku odmowy udzielenia mu urzędowego pozwolenia na wywóz. W przypadku gdy wiadomo że zastosowaniem końcowym będzie obszar broni ABC oraz technologia rakietowa, dalsze przekazywanie towarów Sprzedawcy jest zasadniczo zabronione.

   39. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych (m.in. danych dotyczących eksportu, udzielonych Kupującemu rabatów) pozyskanych w związku lub przy okazji relacji handlowych ze Sprzedawcą. W szczególności Kupujący zobowiązany jest nie przekazywać tych informacji w żaden inny sposób osobom nieuprawnionym.

   40. Na towary będące przedmiotem umowy sprzedaży Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy, która biegnie od dnia wydania towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego zużycia towaru.

   41. Gwarancja nie obejmuje towarów używanych.

   42. W razie wykrycia wady Kupujący w ciągu siedmiu dni od dnia wykrycia zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę. Zawiadomienie powinno być dokonane pisemnie. W razie uchybienia terminu zawiadomienia albo jego formy, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji. Sprzedawca odpowiada tylko za te wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z towaru.

   43. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania przez Kupującego bez wiedzy i pisemnej zgody Sprzedawcy naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży.

   44. W ramach gwarancji Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go przez Kupującego. Jeżeli w takim terminie Sprzedawca nie usunie wady, Kupujący po wyznaczeniu dodatkowego terminu wynoszącego 14 dni roboczych,  może żądać wymiany wadliwego towaru  lub  obniżenia  ceny w takim  stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

   45. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują, jeżeli Kupujący opóźnił się z zapłatą ceny lub jej części. Kupujący może jednak nabyć uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia złożenia reklamacji spełnił swoje zaległe świadczenie; nie wpływa to jednak na zmianę terminu gwarancji oraz terminu do zgłoszenia wady.

   46. Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestię odpowiedzialności Sprzedawcy z tego tytułu. Jednocześnie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

   47.
   Narzędzia wykonywane na specjalne zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi i wymianie.

   48. W aktualnym na dzień składania zamówienia katalogu Sprzedawcy oznaczone zostały grupy towarów, na które ich producent udziela niezależnej od Sprzedawcy gwarancji (gwarancja producenta). Warunkiem skorzystania z gwarancji producenta jest zarejestrowanie przez Kupującego dokonanego zakupu na stronie internetowej producenta, w wyznaczonym przez producenta terminie lub też spełnienie innych warunków gwarancji określonych na stronach internetowych producentów lub w instrukcjach obsługi.

   49. W wypadku urządzeń pomiarowych, gdy Sprzedawca dokonuje kalibracji urządzenia z wykorzystaniem usługi Perschmann Calibration, Sprzedawca może bez konsultacji z Kupującym dokonać drobnych napraw urządzenia, koniecznych dla prawidłowej jego kalibracji. Powyższe dotyczy zarówno usług zleconych, jak i napraw gwarancyjnych. Jeżeli nie uzgodniono inaczej ustala się, iż drobna naprawa to naprawa, której jednostkowy koszt nie przekracza 100 zł netto.

   50. Własność towaru przechodzi na Kupującego po zapłaceniu przez niego całej należnej ceny za dostarczone towary, wraz z należnościami wynikającymi z zawartej umowy i zrealizowanymi dostawami.

   51. Kupujący nie może bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść swoich roszczeń przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy na osoby trzecie. Kupujący nie może dokonywać potrącenia przysługujących mu wobec Sprzedawcy wierzytelności, z wierzytelnościami Sprzedawcy przysługującymi Sprzedawcy wobec Kupującego.

   52. Kupujący nie może obciążać towarów objętych zastrzeżeniem własności prawami na rzecz osób trzecich. W razie zajęcia takich towarów Kupujący jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie osobę dokonującą zajęcia, osobę, na której rzecz zajęcia dokonano oraz Sprzedawcę.

   53. Połączenie lub przyłączenie towarów, wobec których zastrzeżono własność Sprzedawcy, z inną rzeczą nie powoduje wygaśnięcia własności. Sprzedawca nabywa udział we własności rzeczy powstałej z połączenia lub przyłączenia.

   54. Miejscem wykonania zobowiązania z umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

   55. Zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) Sprzedawca organizuje bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego tego samego rodzaju od Kupujących. W celu ustalenia warunków odbioru ww. sprzętu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą pod nr tel. 61 630 95 00.

   56. W wypadku opracowywania przez Perschmann Sp. z o.o. jakichkolwiek projektów, w tym projektów technicznych lub projektów dotyczących wyposażenia warsztatów, mebli itp. oraz opracowania jakichkolwiek innych dokumentów, prezentacji oraz innych utworów ustala się, iż wszelkie prawa autorskie do takich opracowań przysługują wyłącznie Perschmann Sp. z o.o. Opracowania takie podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego. Jakiekolwiek wykorzystanie, przetwarzanie, przekazywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie projektu oraz jego udostępnienie osobom trzecim bez pisemnej zgody Perschmann Sp. z o.o. jest zabronione. W razie wątpliwości i zawarcia umowy z Perschmann Sp. z o.o. na wykonanie określonego opracowania ustala się, iż klient uzyskał do niego licencję niewyłączną, z prawem do wykorzystania opracowania do konkretnego, ustalonego w nim celu, na okres wskazany w umowie, bez prawa do udzielania jakichkolwiek dalszych sublicencji oraz bez prawa do dokonywania opracowań, zmian i modyfikacji.

   57. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

   58. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi siedziby Sprzedawcy (Poznań).

   59. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszych Warunków albo zawartych na ich podstawie umów sprzedaży są nieważne, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy albo też z treści umowy lub wiadomego drugiej stronie zamiaru strony wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta.

   60. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz zamiaru stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.

   61. Administratorem danych osobowych Kupującego oraz osób wskazanych w zamówieniu, ofercie, zapytaniu ofertowym, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, umowie oraz innych dokumentach związanych z zawarciem i realizacją umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym jest Perschmann sp. z o.o., ul. Ostrowska 364, 61-312 Poznań.  Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  

   62. Dane, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. Dane przetwarzane przez Sprzedawcę będą udostępniane wyłącznie w ramach grupy przedsiębiorstw i spółek powiązanych kapitałowo lub gospodarczo ze Sprzedawcą, kontrahentom Sprzedawcy, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, prawną, informatyczną Sprzedawcy. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, uprawnieni3 do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

   63. Kupujący zobowiązuje się zaznajomić swoich pracowników, osoby wskazane w zamówieniu, ofercie, zapytaniu ofertowym, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, umowie oraz innych dokumentach związanych z zawarciem i realizacją umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym z informacją na temat zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących u Sprzedawcy. Informacja ta została Kupującemu przekazana, co niniejszym potwierdza. Ponadto w przypadku gdyby przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagało uzyskania dodatkowej zgody pracowników Kupującego lub innych osób współpracujących z Kupującym, Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia Sprzedawcy odpowiednich oświadczeń lub innych wymaganych przepisami prawa dokumentów.

   64. W przypadku niespełnienia przez Kupującego obowiązków opisanych w pkt. 63, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł lub zobowiązany jest ponieść Sprzedawca wynikających lub związanych z niewykonaniem ww. obowiązków przez Kupującego, w tym zapłaty nałożonych na Sprzedawcę kar pieniężnych, opłat, odszkodowań, kosztów postępowań obejmujących dochodzenie odszkodowań i nakładanie administracyjnych kar pieniężnych. W ww. zakresie Kupujący zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności i zobowiązuje się pokryć ww. kwoty.