• 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
  • Menu

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży

stosowane przez Perschmann Sp. z o.o.

1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży („Warunki“) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Perschmann Sp. z o.o. (Sprzedawca) a innymi podmiotami (Kupującymi), dalej zwanymi łącznie Stronami. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsię­biorców). Domniemywa się, iż Kupujący prowadzi taką działalność.

2. Warunki uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Kupują­cemu przed zawarciem umowy lub podane mu do wiadomości w taki sposób, że mógł on z łatwością dowiedzieć się o ich treści. W szczególności warunki uznaje się za wiążące, jeżeli przed zawar­ciem umowy Kupujący otrzymał katalog produktów Sprzeda­jącego, w którym warunki te zostały umieszczone.

3. Zmiana Warunków dokonana w czasie trwania umowy wiąże Kupującego, jeżeli została mu doręczona, a Kupujący niewypowiedział umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umów sprzedaży zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, a także odstąpienie od tej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

5. Prospekty handlowe, reklamy, cenniki, katalogi itp. stosowane przez Sprzedawcę nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz tylko zaproszenie do prowadzenia rokowań.

6. Zamówienie składane przez Kupującego stanowi ofertę zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferta wymaga wyraźnego przyjęcia przez Sprzedającego. W razie wątpliwości uznaje się, iż przystąpienie Sprzedającego do realizacji zamówienia stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość braku towarów wyszczególnionych w cennikach, reklamach itp. Brak taki nie stanowi podstawy do wystąpienia przeciwko Sprzedające mu z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi. Podstawy do takich roszczeń nie stanowią również drobne różnice w wyglądzie towarów, nie wpływające na jakość towaru czy też jego funkcjonowanie.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów określonych w katalogu. W przypadku, gdy zamawiana jest pojedyncza sztuka artykułu, który sprzedawany jest standardowo w kompletach po kilka sztuk, do ceny należy doliczyć 20%.

9. Razem z zamówieniem Kupujący (Oferent) zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy odpis decyzji o nadaniu Numeru Identyfi­kacji Podatkowej (NIP) lub stosowne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, zaświadczenie wydane przez właściwy urząd statystyczny o numerze REGON oraz odpis rejestru przedsiębiorców KRS względnie zaświadczenie lub informację o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

10. Jeśli niniejsze warunki nie przewidują innej formy lub strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, wszelkie oświadczenia stron w toku prowadzonych negocjacji, w przypadku składania zamówie­nia i potwierdzenia jego przyjęcia, jak również w toku wykonywania umowy sprzedaży mogą być składane w formie pisemnej – listem poleconym przesłanym na adres drugiej strony lub za pomo­cą faksu na numer telefonu drugiej strony wskazany w pismach handlowych, ofercie, katalogach, cennikach itp. Dopuszcza się również wymianę korespondencji pocztą elektroniczną, o ile nie ma wątpliwości, iż wiadomość dotarła do adresata.

11. Umowa sprzedaży pomiędzy stronami jest zawarta, gdy Sprzedawca przyjmie zamówienie. Chwilą zawarcia urnowy jest doręczenie Kupującemu (Oferentowi) oświadczenia o przyjęciujego zamówienia albo przystąpienie przez Sprzedawcę do wykonania umowy.

12. Jeżeli jednak Sprzedawca przyjął zamówienie z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia, umowa jest zawarta z chwilą zawiado­mienia Sprzedawcy o przyjęciu tej zmiany lub uzupełnienia przez Kupującego. W wypadku złożenia oferty sprzedaży przez Sprzeda­jącego może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.

13. Umowa między stronami stosującymi różne ogólne warunki umów (wzorce umowne) nie obejmuje tych postano­wień, które są ze sobą sprzeczne. Sprzedawca zastrzega sobie w jakim wypadku prawo do oświadczenia w ciągu 5 (pięciu) dni od doręczenia mu przez Kupującego oferty wraz ze wzorcem umownym, iż nie zamierza zawierać umowy na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym.

14. Ceny podane w katalogach Sprzedawcy są podane w euro i obowiązują w magazynie Sprzedawcy. Z uwagi na zmienny kurs euro, informacja przekazywana przez przedstawicieli Sprze­dawcy, zarówno bezpośrednia, jak i telefoniczna dotycząca cen oferowanych przez Sprzedawcę towarów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi elementu oferty. Zaplata ceny następuje w złotych, przy czym obliczenie ceny następuje według średniego kursu euro ogłaszanego w Tabeli kursów NBP z dnia poprzedza­jącego wprowadzenie zamówienia do systemu Sprzedawcy lub wykonania oferty. Zamówienie na bazie takiej oferty posiada kurs z dnia poprzedzającego jej wprowadzenie do systemu. Faktura po­winna być wystawiona nie później niż 7 dni od dnia wydania towaru.

15. Ceny podane w katalogach Sprzedawcy nie obejmują kosztów wyładunku, ubezpieczenia, i innych podobnych należności. Ceny urządzeń i artykułów pomiarowych nie obejmują również kosztów ich kalibracji oraz sporządzenia protokołu kalibracyjnego. Ceny podane w katalogach nie obejmują również podatku od towarów i usług w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów.

16. Jeżeli wartość kupionego towaru nie przekracza 400 zł netto,koszty transportu ponosi Kupujący (koszty te określane są w zależności od rodzaju towaru i jeśli nie postanowiono inaczej, wynoszą 30 zł netto).

17. Zapłata ceny z tytułu sprzedaży następuje przelewem. Termin zapłaty jest określony na fakturze i biegnie od dnia wystawienia faktury. Zapłata przelewem następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze.

18. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

19. Każda faktura powinna zawierać oznaczenie wystawiającego, Kupującego, datę wystawienia, termin i sposób płatności, numer umowy, numer zamówienia, numer rachunku bankowego.

20. Opóźnienie w zapłacie ceny upoważnia Sprzedawcę do dochodzenia od Kupującego odsetek ustawowych.

21. Jeżeli po zawarciu umowy spełnienie świadczenia przez Kupującego stanie się wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, a Sprzedawca o tym nie wiedział, Sprzedawca uprawniony jest do powstrzymania się z wydaniem towaru aż do czasu zaoferowania zapłaty lub ustanowienia zabezpieczenia przez Kupującego.

22. Jeżeli po wydaniu towaru Kupujący stał się niewypłacalny, Sprzedawca może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin.

23. W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, które przekracza 30 dni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i żądać zwrotu towaru oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 100% wartości zamówionego towaru.

24. Jeżeli towar ma być odebrany przez Kupującego, a umowa inaczej nie stanowi, zobowiązany jest on odebrać towar najpóźniej w ciągu jednego dnia po wezwaniu go przez Sprzedawcę. W razie opóźnienia przekraczającego pięć dni Sprzedawca może żądać zapłaty ceny bez względu na zastrze­żony termin płatności; może także żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówionego towaru.

25. Sprzedawca może dokonywać dostaw towaru w etapach (partiach). Kupujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

26. Ubezpieczenie wysyłanego towaru odbywa się tylko na zlecenie Kupującego i na jego koszt.

27. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

28. Wydanie towaru następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów tego rodzaju.

29. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest obowiązany na własny koszt odesłać Sprzedawcy opakowania lub jego elementy.

30. Kupujący jest zobowiązany dokonać niezwłocznie, najpóźniej jednak następnego dnia po dostarczeniu towaru, odbioru technicznego towaru i zbadania go pod względem jego zgodności ze złożonym zamówieniem, jego kompletności oraz zdatności do umówionego celu.

31. Jeśli Kupujący nie dokona odbioru i badania w terminie określonym w punkcie poprzednim albo gdy mimo badania nie zostanie stwierdzona wada towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, któ­re można było wykryć w tym czasie, gdyby dołożono należytej staranności, chyba że wada została podstępnie zatajona.

32. Jeśli nie uzgodniono inaczej, ustala się, iż dostawa towaru następować będzie bezpośrednio z magazynów na terenie Niemiec. Towar winien być każdorazowo sprawdzony przez Ku­pującego przy odbiorze. W razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowią­zany jest stosować się do warunków umowy zawartej z przewoź­nikiem. Kupujący zobowiązany jest również niezwłocznie (w chwili odbioru towaru i w obecności przedstawiciela przewoźnika lub kie­rowcy) zbadać stan przesyłki oraz dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe w trakcie przewozu (uszkodzenie lub ubytek przesyłki). W szczegól­ności wespół z przedstawicielem przewoźnika lub kierowcą pro­tokolarnie ustalić stan przesyłki, podać uszkodzoną lub brakującą ilość oraz okoliczności szkody lub ubytku, zgłosić zastrzeżenia do protokołu z uzasadnieniem, zaznaczyć trudności z ustaleniem da­nych przesyłki oraz natychmiast (tego samego dnia) powiadomić Sprzedającego o powyższych i przesłać protokół odbioru towaru. Tak samo winien Kupujący postąpić w razie stwierdzenia uszkodzeń niewidocznych przesyłki, z tym, że zgłoszenie wad Sprzedającemu winno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru. Zgłoszenia szkód ukrytych rozpatrywane będą indywidualnie po analizie opisu od klienta, dokumentacji fotograficznej oraz doku­mentacji logistyczno-przewozowej. Kupujący winien powiadomić Sprzedającego również o opóźnieniu w dostarczeniu przesyłki, jeśli opóźnienie to przekracza 7 dni. Odbiór przesyłki bez zastrzeżeń lub brak zgłoszenia szkody, ubytku lub opóźnienia w podanym wyżej terminie powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, jakie mogą wiązać się z usługą przewozu (w szczególności roszczeń związanych z uszkodzeniem lub ubytkiem prze­syłki). Ponadto Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprze­dającego, jeśli na skutek zaniedbań Kupującego, w szczególności z uwagi na opóźnienie w sprawdzeniu przesyłki, Sprzedający zostanie pozbawiony możliwości dochodzenia roszczeń w stosunku do przewoźnika lub odpowiedzialność przewoźnika zostanie z tego powodu ograniczona. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia szkody Sprzedającego powstałej z tego tytułu.

33. Koszty odbioru technicznego, badania oraz powiadomień, o których mowa w pkt. 30–32, ponosi Kupujący. Jeśli co innego nie wynika z treści zawartej umowy, Kupujący ponosi również wszelkie koszty związane z pozyskaniem jakichkolwiek zezwoleń importo­wych, związanych z zamówieniem towarów niestandardowych, o ile dla dokonania dostawy, wymagają tego przepisy prawa kraju w jakim towar jest produkowany, zamawiany lub do jakiego jest dostarczany.

34. Sprzedawca odpowiada tylko za szkodę spowodowaną winą umyślną i tylko za rzeczywistą szkodę jaką poniósł Kupujący. Odpowiedzialność cywilna Sprzedawcy z tytułu wadliwego wykonywania zawieranych umów sprzedaży między stronami zostaje ograniczona do kwoty 50000 zł (słownie: pięćdziesiąttysięcy złotych). Odpowiedzialność jest wykluczona, jeżeli przyczyną szkody było działanie lub zaniechanie Kupującego (w szczególności wprowadzenie w błąd, podstęp lub niedochowanie należytej staranności).

35. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności będące następstwem zdarzeń losowych, za które uznaje sięw szczególności przypadki kataklizmów, strajków, wypadków drogowych, wszelkich czynności i zaniechań organów admini­stracji publicznej oraz wszelkich innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć i skutkom których nie można byłoprzy zachowaniu należytej staranności zapobiec, traktowanych jako tzw. siła wyższa.

36. Sprzedawca może dochodzić odszkodowania przewyższa­jącego wartość należnych mu od Kupującego kar umownych,w przypadku gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przewyższa wartość zapłaconej kary umownej.

37. Na towary będące przedmiotem umowy sprzedaży Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy, która biegnie od dnia wydania towaru.

38. Gwarancja i rękojmia nie obejmują towarów używanych.

39. W razie wykrycia wady Kupujący w ciągu siedmiu dni od dnia wykrycia zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę. Zawiadomienie powinno być dokonane pisemnie. W razie uchybienia terminu zawiadomienia albo jego formy, uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.

40. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w razie dokonania przez Kupującego bez wiedzy i pisemnej zgody Sprzedawcy naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży.

41. W ramach gwarancji Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiado­mienia go przez Kupującego. Jeżeli w takim terminie Sprzedawcanie usunie wady, Kupujący po wyznaczeniu dodatkowego ter­minu wynoszącego 14 dni roboczych, może żądać wymiany wadliwego towaru lub obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

42. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują, jeżeli Kupujący opóźnił się z zapłatą ceny lub jej części. Kupujący może jednak nabyć uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia złożenia reklamacji spełnił swoje zaległe świadczenie; nie wpływa to jednak na zmianę terminu gwarancji oraz terminu do zgłoszenia wady.

43. Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestię odpowiedzialności Sprzedawcy z tego tytułu. Jednocześnie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

44. W wypadku urządzeń pomiarowych, gdy Sprzedający doko­nuje kalibracji urządzenia z wykorzystaniem usługi Perschmann Calibration, Sprzedający może bez konsultacji z Kupującym doko­nać drobnych napraw urządzenia, koniecznych dla prawidłowej jego kalibracji. Powyższe dotyczy zarówno usług zleconych, jak i napraw gwarancyjnych. Jeżeli nie uzgodniono inaczej ustala się, iż drobna naprawa to naprawa, której jednostkowy koszt nie przekracza 100 złotych netto.

45. Własność towaru przechodzi na Kupującego po zapłaceniu przez niego całej należnej ceny za dostarczone towary, wraz z należnościami wynikającymi z zawartej umowy i zrealizowanymi dostawami.

46. Kupujący nie może bez zgody sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej przenieść swoich roszczeń przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy na osoby trzecie.

47. Kupujący nie może obciążać towarów objętych zastrzeże­niem własności prawami na rzecz osób trzecich. W razie zajęcia takich towarów Kupujący natychmiast powiadomi o tym fakcie osobę dokonującą zajęcia, osobę, na której rzecz zajęcia dokonano, oraz Sprzedającego.

48. Połączenie lub przyłączenie towarów, wobec których zastrzeżono własność Sprzedającego, z inną rzeczą nie powoduje wygaśnięcia własności. Sprzedający nabywa udziałwe własności rzeczy powstałej z połączenia lub przyłączenia.

49. Miejscem wykonania zobowiązania z umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

50. Zgodnie z Ustawą z 29.07.2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. Nr 180 poz. 1495 organizuje­my bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego tego same­go rodzaju od naszych klientów. Prosimy o kontakt pod numerem tel. 061 63095-00.

51. W wypadku opracowywania przez Perschmann Sp. z o.o. jakich­kolwiek projektów, w tym projektów technicznych lub projektów dotyczących wyposażenia warsztatów, mebli itp. oraz opracowania jakichkolwiek innych dokumentów, prezentacji oraz innych utwo­rów ustala się, iż wszelkie prawa autorskie do takich opracowań przysługują wyłącznie Perschmann Sp. z o.o. Opracowania takie podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie na podstawie przepi­sów prawa autorskiego. Jakiekolwiek wykorzystanie, przetwarzanie, przekazywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie projektu oraz jego udostępnienie osobom trzecim bez pisemnej zgody Perschmann Sp. z o.o. jest zabronione. W razie wątpliwości i zawarcia umowy z Perschmann Sp. z o.o. na wykonanie określonego opracowania ustala się, iż klient uzyskał do niego licencję niewyłączną, z prawem do wykorzystania opracowania do konkretnego, ustalonego w nim celu, bez prawa do udzielania jakichkolwiek dalszych sublicencji.

52. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

53. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi siedziby Sprzedawcy (Poznań).

54. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszych Wa­runków albo zawartych na ich podstawie umów sprzedaży są nieważne, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy albo też z treści umowy lub wiadomego drugiej stronie zamiaru strony wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta.

55. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywiera­nych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz zamiaru stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.