OCHRANA DÝCHACÍCH CEST – BEZPEČNÁ PRÁCE S ČISTÝM VZDUCHEM

Optimální ochrana před částicemi a plyny

Dospělý dýchá asi 25 000krát denně, to je asi 18 až 20 dechů za minutu. Pro udržení zdraví organismu je životně důležitý čistý vzduch. Jeho význam si však obvykle uvědomujeme až tehdy, když není k dispozici v dostatečném množství, popřípadě je kontaminovaný a znečištěný nebezpečnými látkami. Tyto nebezpečné látky se mohou vyskytovat v řadě různých pracovních procesů. Jedná se přitom o nejjemnější částice, plyny nebo páry. Pokud se dostanou na sliznice nebo do plic, poškodí tělo a v nejhorším případě mohou dokonce vést ke smrti.

Nebezpečné látky se rozdělují do dvou kategorií:

1. Částice: Částice zahrnují suchý prach, jako jsou vlákna, jemný prach nebo kouř, jakož i hygroskopický prach, jako jsou krystaliny, soli, spóry, zárodky nebo aerosoly.

2. Plyny: Do skupiny plynů a par patří volně se vznášející molekuly, jako je ozon, a také ve vodě a v tucích rozpustné, kyselé nebo bazické plyny a páry.

Pomocí vhodné ochrany dýchacích cest lze však mnoho takových látek ze vzduchu snadno odfiltrovat. Jen tak lze zajistit bezpečnou práci. Jsou-li v daném provozu nutné dýchací přístroje, platí norma DGUV 112-190 (dříve: BGR/GUV-R 190).

JAK CHRÁNIT SVÉ ZAMĚSTNANCE

Ochrana před částicemi

Ochranu před částicemi zajišťují masky proti prachu. Jsou k dispozici jako jednorázové masky v následujících variantách:

 • Skládací: Praktické pro přenášení díky plochému skládacímu korpusu masky.
 • Vytvarované: Snadné použití díky vytvarovanému korpusu masky.
Tyto ochranné masky se používají mimo jiné při broušení zdiva, železa nebo nátěrových hmot, jakož i při zpracování skleněných a minerálních vláken nebo azbestu.

Jak správně používat masku s filtrem částic:

Ochrana před plyny/výpary a částicemi

Opakovaně použitelné masky

Pro ochranu Vašich zaměstnanců před plyny a výpary potřebujete speciální plynové masky. Tyto opakovaně použitelné masky jsou vhodné pro časté používání a také pro delší doby nošení a existují ve dvou variantách:

3 Polomasky: Stabilní korpus masky, který obklopuje ústa a nos.
4 Masky: Ochranná dýchací maska s dodatečnou ochranou obličeje.

Pokud mají masky navíc chránit před částicemi, jsou správnou volbou kombinované filtry. Filtr částic a plynový filtr jsou zde integrovány v jednom pouzdře, přičemž filtr částic je vždy prostorově umístěn před plynovým filtrem.

Systémy s podporou dýchání

Pro dlouhé doby nošení a také pro náročné pracovní oblasti jsou k dispozici systémy s podporou dýchání. Rozdělují se do dvou kategorií:

5 Systémy ochrany dýchacích cest s ventilátorem: Filtrování okolního vzduchu bez odporu při dýchání (obsah O2 > 17 %).
6 Pneumatické systémy: Přívod čistého vzduchu při nedostatku kyslíku (obsah O2 ≤ 17 %).

Systémy s podporou dýchání jsou také k dispozici s kombinovaným filtrem.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual breathing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

Únikové kukly s filtrem a detektory plynu

Osobní ochranné prostředky zahrnují v této oblasti také takzvané únikové kukly s filtrem . Ty zajišťují dostatečnou ochranu v případě akutní nouze, například v případě náhlého výskytu nebezpečných částic nebo plynu. Detektory plynu navíc upozorňují uživatele na překročení limitů určitých nebezpečných plynů nebo par.

Máte nějaké otázky? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:
Kontakt na odborné poradenství v oblasti ochrany dýchacích cest

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA OCHRANNÉ MASKY

Třídy filtrace u masek proti prachu

Jemné prachové částice a aerosoly ve vdechovaném vzduchu jsou sotva viditelné, a proto představují v pracovním prostředí velké zdravotní riziko. Podle §2 odst. 8 nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) je určena mezní hodnota koncentrace škodlivých látek na pracovišti (AGW), od které se musí nosit ochranná dýchací maska. Podle stupně ochrany a celkového úniku, které označují propustnost filtru a netěsnosti kolem obličeje a nosu, se filtry částic rozdělují do následujících tří tříd:

 • FFP 1: Ochrana před netoxickými, ale sliznici dráždícími částicemi a škodlivými látkami.
 • FFP 2: Zdraví škodlivé částice a škodlivé látky (prach, kouř, aerosoly).
 • FFP 3: Zdraví škodlivé jedovaté částice a také karcinogenní, radioaktivní škodlivé látky (viry, bakterie, spory hub).

Třídy filtrace a značení u plynových masek
Také plynové a kombinované filtry se dělí do tří tříd:

 • Třída filtrace 1: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti menší než 0,1 obj. %.
 • Třída filtrace 2: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti 0,5 obj. %, odpovídá maskám a systémům s ventilátorem.
 • Třída filtrace 3: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti větší než 1,0 obj. %, odpovídá systémům s ventilátorem nebo odsávacím zařízením.
Kromě toho poskytují barevná označení a písmena na maskách informace o tom, proti kterým druhům plynů daná ochrana dýchacích cest působí. Usnadňují orientaci na pracovišti.
Některé příklady:
 • „E“ ve žluté barvě: Oxid síry, chlorovodík a jiné kyselé plyny.
 • „Hg“ v červené barvě: Rtuť.
 • „K“ v zelené barvě: Čpavek a organické deriváty čpavku.

VÝBĚR VHODNÉHO RESPIRÁTORU

Základním kritériem pro správný výběr ochrany dýchacích cest je oblast použití a zde vznikající částice a plyny. Zde pomáhají přehledové stránky, kde jsou podrobně popsány jednotlivé činnosti a potenciální rizika a uvedena odpovídající doporučení pro nezbytné třídy filtrace:
Přehled a průvodce výběrem

Další informace můžete získat také formou osobní konzultace s odborníky na OOP u Hoffmann Group.

Jak vybrat optimální masku?
Příklad: Při nástřiku mohou zaměstnanci používat různé typy nátěrových hmot. V případě nátěrových hmot obsahujících rozpouštědla se doporučuje použít respirátor třídy filtrace P3 s označením „A“ pro organické plyny a páry s bodem varu 65 °C.
Naproti tomu barvy s obsahem isokyanátů vyžadují ochrannou masku třídy P3 s označením „A“, „B“, „E“ a „K“. Zde „B“ znamená anorganické plyny a páry. „E“ chrání před kyselými plyny a „K“ před čpavkem.
Pokud zaměstnanec používá pouze vodou ředitelné barvy, které obsahují pouze malé množství rozpouštědla, postačí ochranná maska s označením „A“. Tato doporučení vycházejí z normy DGUV 112-190 o používání prostředků pro ochranu dýchacích cest.

VÝBĚR PRODUKTŮ A PORADENSTVÍ U HOFFMANN GROUP

Quality driven since 1919 – to je cíl Hoffmann Group. Naše portfolio produktů v oblasti osobních ochranných prostředků zahrnuje respirátory renomovaných výrobců té nejvyšší kvality. Ať už se jedná o masky s filtrem částic , polomasky a plné masky , respirátory s ventilátorem , únikové kukly s filtrem nebo detektory plynů – pro každou aplikaci u nás najdete vhodný produkt.

Pokud budete potřebovat podporu při vybavování svého provozu, naši specialisté na OOPP Vám rádi pomohou. Znají zákonné předpisy a mají přehled o velkém množství výrobců a modelů. Kromě toho Vás na přání provedeme analýzou rizik, testováním nošení a zajistíme školení zaměstnanců.

ZÁKONNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY DÝCHACÍCH CEST

Ochranné dýchací masky jsou podle směrnice o OOPP zařazeny do kategorie 3 „Nebezpečí smrti nebo vážné újmy na zdraví“. Používání dýchacích přístrojů upravuje v Německu norma DGUV 112-190. Kromě toho musí zařízení v závislosti na oblasti použití splňovat další zákonné předpisy. Ty zahrnují:

 • EN 143 pro filtry částic
 • EN 14387 pro plynové a kombinované filtry
 • EN 149 pro filtrační polomasky k ochraně proti částicím
 • EN 405 pro filtrační polomasky s ventilem k ochraně proti plynům nebo částicím
 • EN 140 pro polomasky
 • EN 136 pro masky
 • EN 12941 pro filtrační přístroje vybavené ventilátorem s kuklou nebo helmou
 • EN 403 pro filtrační záchranné přístroje (např. při požáru)

ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY DÝCHACÍCH CEST

Kdy musí být filtr vyměněn?

Doba použití filtrů závisí na mnoha faktorech, především na koncentraci škodlivých látek, vlhkosti vzduchu a teplotě i dýchacím výkonu uživatele. Konec doby použití plynových filtrů nebo kombinovaných filtrů použitých na ochranu proti plynům lze poznat podle čichových, chuťových nebo dráždivých projevů při vdechování. Konec doby použití filtrů částic nebo kombinovaných filtrů použitých proti částicím lze poznat podle zvýšení odporu při vdechování. Filtry částic proti radioaktivním látkám, spórám, bakteriím, virům a proteolytickým enzymům se musí, bez ohledu na stupeň nasycení, použít pouze jedenkrát. AX filtry proti organickým plynům a parám se nesmí používat déle než po dobu jedné směny (tzn. 8 h). Na všech filtrech nebo jejich obalech je natištěno datum expirace. Po této době nebo 6 měsíců po otevření originálního obalu už tyto filtry nelze použít jako ochranu proti nebezpečným látkám.

Existuje nějaké omezení doby nošení ochrany dýchacích cest?

Přesná doba nošení vyplývá z posouzení rizika souvisejícího s aktivitou, do kterého by měl být zainteresován také závodní lékař. Zaměstnavatel se musí snažit formou technických a organizačních opatřeními co nejvíce omezit zátěž škodlivými látkami. Ochrana dýchacích cest by měla být tak silná, jak je potřeba, a zatížení, například hmotností zařízení, by mělo být co nejmenší. Podrobné pokyny ohledně omezení doby nošení najdete v normě DGUV 112-190 „Používání dýchacích přístrojů“.

Mohou zaměstnanci s plnovousem nosit plné masky?

V důsledku vousů se mohou v oblasti těsnicích linek vyskytovat netěsnosti. Pro osoby s plnovousem proto nejsou celoobličejové masky vhodné. Základem je norma DGUV 112-190. Testováním bylo zjištěno, že přes netěsnosti vzduch buď uniká z okolního prostředí do masky nebo proudí zevnitř ven. Pokud by byl v prvním případě okolní vzduch kontaminován toxickými látkami, utrpěl by daný pracovník v důsledku takové netěsnosti újmu na zdraví. Ve druhém případě způsobuje proudění unikajícího vzduchu podchlazení dotčené části pokožky.


MÁTE DOTAZY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOP?

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

 • Poradíme vám individuálně
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás

K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana očí, ochrana sluchu, ochrana nohou, ochrana rukou, ochrana hlavy, ochranné oděvy, pracovní oděvy, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku