Hoffmann Group Home
 • 500 000 artiklů v katalogu
 • Dodání do 24 h
 • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
   • Menu

   Podmínky použití

   Všeobecné podmínky použití platformy eShopu

   § 1 Platnost Všeobecných podmínek použití
   1.1 Tyto Všeobecné podmínky použití (v dalším textu jako „Podmínky použití“) upravují použití platformy eShopu (v dalším textu jako „platforma“). Tuto platformu provozuje společnost Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Mnichov, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku B u obvodního soudu v Mnichově, HRB 5497 (dále v textu jako „společnost Hoffmann GmbH“).
   1.2 Tato platforma je portálem, přes který může každý uživatel, který má zaregistrovaný uživatelský účet (dále v textu jako: „uživatel“), získávat nástroje a příslušenství nástrojů (dále v textu jako „artikl“) přímo od společnosti, která se spojila se společností Hoffmann Group (dále v textu jako: „partnerská společnost“), pokud její živnost neporušuje žádné zákonné předpisy nebo tyto podmínky použití.
   1.3 Pro registraci uživatelského účtu se musí zájemce nechat zaregistrovat jako zákazník partnerské společnosti. Příslušnou partnerskou společnost si můžete zobrazit v přehledu lokalit. Zájemce se po této registraci může zaregistrovat jako uživatel platformy.
   1.4 Smlouvy o nákupu artiklů se uskutečňují mezi uživatelem a příslušnou partnerskou společností, u které je uživatel zaregistrovaný, na základě Všeobecných obchodních podmínek příslušné partnerské společnosti. Společnost Hoffmann GmbH, jako provozovatel platformy, vystupuje pouze jako zprostředkovatel a není proto smluvním partnerem kupní smlouvy, pouze když je uživatel zaregistrovaný u samotné společnosti Hoffmann GmbH.
   1.5 Plnění smluv uzavřených prostřednictvím platformy se uskutečňuje výhradně mezi příslušnými partnerskými společnostmi a uživateli.

   § 2 Registrace, poplatky a uživatelský účet
   2.1 Předpokladem k použití platformy je být zaregistrovaný jako uživatel. Registrace a použití jsou bezplatné. Registraci lze provést ihned po provedení registrace u partnerské společnosti.
   2.2 Splatnou platbu kupní ceny u partnerské společnosti při objednávce artiklů musí uživatel provést podle dohodnutých smluvních podmínek mezi stranami přímo příslušné partnerské společnosti. Poukazuje se výslovně na platné Všeobecné obchodní podmínky partnerské společnosti pro příslušnou kupní smlouvu.
   2.3 Registrace k používání platformy probíhá prostřednictvím otevření uživatelského účtu, na základě souhlasu s těmito podmínkami použití. Registrací se mezi společností Hoffmann GmbH a uživatelem uskutečňuje smlouva o použití platformy (v dalším textu jako: „smlouva o použití“). Nárok na uzavření smlouvy o použití neexistuje.
   2.4 Jako uživatelé se mohou registrovat pouze právnické osoby, osobní společnosti a fyzické osoby bez omezení způsobilosti k právním úkonům. Do platformy se nemohou registrovat zejména nezletilí. U právnických osob a osobních společností probíhá registrace vždy pomocí názvu příslušné společnosti.
   2.5 Data vyžadovaná společností Hoffmann GmbH musí být při registraci zadána kompletně a správně, např. jméno a příjmení, aktuální adresa (ne poštovní přihrádka) a telefonní číslo, platná e-mailová adresa a popř. firma a oprávněný zástupce.
   2.6 Registraci právnické osoby i osobní společnosti jako uživatele (firemní účet) smí provést pouze zaměstnanec oprávněný k zastupování této společnosti, který musí být uveden jmenovitě. Zaměstnanec uváděný při registraci společnosti je vůči společnosti Hoffmann GmbH smluvním partnerem a administrátorem přístupových oprávnění. Tento administrátor může na požádání přidělovat přístupová oprávnění k platformě dalším zaměstnancům dané společnosti a tito zaměstnanci zastupují společnost pro úkony. Dále těmto zaměstnancům nařizuje dodržování podmínek použití. Společnost Hoffmann GmbH je oprávněna kdykoliv si od administrátora vyžádat osobní data, jako např. jméno, adresu a pozici zaměstnanců společnosti oprávněných k přístupu.
   2.7 Pokud se uvedená data po registraci změní, má uživatel povinnost oznámit to bez prodlení společnosti Hoffmann GmbH.
   2.8 Uživatel si při registraci zvolí uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno nesmí tvořit e-mailová nebo internetová adresa, nesmí porušovat práva třetích stran, především práva k názvům nebo značkám.
   2.9 Uživatel musí uchovávat své heslo v tajnosti a pečlivě zabezpečit přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud jsou důvody domnívat se, že došlo ke zneužití uživatelského účtu třetí stranou, je uživatel povinen neprodleně informovat společnost Hoffmann GmbH.
   2.10 Uživatel zásadně odpovídá za všechny činnosti, které byly vykonány za použití jeho uživatelského účtu. Pokud není uživatel za zneužití svého uživatelského účtu odpovědný, protože nedošlo k porušení stávajících povinností, pak nenese odpovědnost.
   2.11 Společnost Hoffmann GmbH si vyhrazuje právo odstranit po uplynutí přiměřené doby uživatelské účty z neúplných nebo chybně provedených registrací.

   § 3 Popis služby
   3.1 Společnost Hoffmann GmbH dává uživatelům k dispozici platformu s výše uvedenými funkcemi. Společnost Hoffmann GmbH může použití této platformy nebo jednotlivých funkcí platformy nebo rozsahu, v němž lze jednotlivé funkce nebo služby používat, pojit s určitými předpoklady, jako je např. kontrola registračních dat.
   3.2 Dojde-li prostřednictvím platformy k uzavření smlouvy mezi uživatelem a partnerskou společností, sdělí společnost Hoffmann GmbH smluvním obchodním partnerům data potřebná pro zahájení vzájemného kontaktu.
   3.3 Právo uživatelů na použití platformy a jejích funkcí trvá pouze v rámci aktuálního stavu techniky. Společnost Hoffmann GmbH své služby občas omezuje, když je to nutné s ohledem na kapacitní hranice, bezpečnost nebo integritu serveru nebo provádění technických opatření a pokud je to za účelem řádného nebo zdokonaleného poskytování služeb (provádění údržby). Společnost Hoffmann GmbH v takových případech zohledňuje oprávněné zájmy uživatelů, jako je například informovanost předem. Uživatel nemá žádný nárok na dodržování určité dostupnosti platformy.

   § 4 Zablokování a výpověď
   4.1 Společnost Hoffmann GmbH může uživatelský účet a/nebo v případě firemního účtu jednotlivé zaměstnance oprávněné k přístupu dočasně anebo definitivně zablokovat, pokud existují konkrétní náznaky, že uživatel porušuje zákonná pravidla, práva třetích osob nebo tyto podmínky použití nebo když má společnost Hoffmann GmbH jakýkoliv jiný legitimní zájem, především na ochraně ostatních uživatelů a partnerských společností před podvodnými aktivitami. Skončí-li registrace uživatele u partnerské společnosti (viz bod 1.3), ukončí se tím, bez ohledu na důvod ukončení, automaticky také oprávnění k použití platformy. Společnost Hoffmann GmbH a/nebo příslušná partnerská společnost Vás budou informovat o dočasném nebo trvalém zablokování uživatelského účtu a/nebo jednotlivých osob, které jsou oprávněny k přístupu.
   4.2 Jakmile dojde k zablokování určitého uživatele, nemůže už tento uživatel platformu používat ani prostřednictvím jiných účtů a nemůže se znovu zaregistrovat.
   4.3 Společnost Hoffmann GmbH může smlouvu o použití kdykoliv vypovědět se lhůtou 14 dnů ke konci měsíce. Právo na zablokování tím zůstává nedotčeno.

   § 5 Ochrana dat
   Zásady ochrany dat společnosti Hoffmann GmbH tvoří součást těchto podmínek použití.
   Zásady ochrany dat si můžete kdykoliv prohlédnout.

   § 6 Převod smlouvy
   Společnost Hoffmann GmbH je oprávněna převést Vaše práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu úplně nebo částečně na třetí stranu, s výpovědní lhůtou čtyř týdnů. Uživatel je v takovém případě oprávněn ukončit smlouvu o užívání bez dodržení výpovědní lhůty.

   § 7 Povinnosti uživatelů
   7.1 Uživatelé nesmí ve spojení s použitím platformy používat žádné mechanismy, software nebo jiné skripty, které by mohly rušit funkčnost platformy.
   7.2 Uživatelé nesmí provádět žádná opatření, která by mohla mít za následek neúnosné nebo nadměrné zatížení infrastruktury IT.
   7.3 Uživatelé nesmí blokovat, přepisovat nebo modifikovat žádný obsah generovaný společností Hoffmann GmbH nebo jiným způsobem zasahovat rušivě do platformy.
   7.4 Obsah, data, obrázky a nákresy, které jsou na platformě k dispozici, nelze bez předchozího souhlasu držitele práv šířit, zpřístupňovat třetím stranám, kopírovat nebo jiným způsobem reprodukovat.

   § 8 Omezení odpovědnosti
   8.1 Společnost Hoffmann GmbH odpovídá dle zákonných předpisů neomezeně za škody na životě, těle a zdraví v důsledku nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností, které sama způsobila nebo které způsobili její zákonní zástupci nebo pomocníci plnění a za škody, na které se vztahuje odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za vady.
   8.2 Za škody, které nejsou obsaženy v části 8.1, a které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smlouvy a záludnosti, odpovídáme také podle zákonných předpisů. Odpovědnost za náhradu škody je v případě škod v důsledku hrubé nedbalosti omezena na předvídatelná, typicky se vyskytující poškození. V rozsahu, v němž byla dána záruka, odpovídáme také na základě a v rozsahu této záruky.
   8.3 Za škody způsobené mírnou nedbalostí, odpovídá společnost Hoffmann GmbH pouze v případě, pokud se tato nedbalost týká porušení podstatných smluvních povinností (povinností, jejichž splnění řádnou realizaci smlouvy nejprve umožňovalo a na jejichž dodržování se smluvní partner pravidelně spoléhá a může spolehnout). Tato odpovědnost však zahrnuje pouze předvídatelné, běžně se vyskytující škody.
   8.4 Odpovědnost za ztrátu dat je omezena na typické náklady na obnovení, které by uživateli vznikly při pořizování běžných záložních kopií.
   8.5 Nároky na náhradu škody se promlčí za 12 měsíců, s výjimkou těch, které jsou založeny na úmyslném jednání.

   § 9 Aplikovatelné právo a soudní příslušnost
   9.1 Smlouva o použití i s těmito podmínkami o použití podléhá hmotnému právu Spolkové republiky Německo, s výjimkou CISG.
   9.2 Pro uživatele, kteří jsou obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, veřejným investičním fondem nebo jsou právnickou osobou ve smyslu veřejného práva, je soud v Mnichově příslušným soudem pro všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti se smlouvou o použití a těmito podmínkami použití. Totéž platí v případě, kdy je uživatel spotřebitelem a nemá v Německu v době podání žaloby žádnou obecnou soudní příslušnost nebo není známo trvalé bydliště nebo obvyklý pobyt.

   § 10 Změna těchto Všeobecných obchodních podmínek, Salvátorská klauzule
   10.1 Společnost Hoffmann GmbH si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky použití kdykoliv a bez udání důvodů. Pokud se uživatel vůči platnosti nových podmínek použití v rámci čtyř týdnů po přijetí tohoto e-mailu neohradí, platí změněné podmínky použití za přijaté. Společnost Hoffmann GmbH bude uživatele, kteří tyto změněné podmínky obdrželi, v e-mailu výslovně upozorňovat na význam této čtyřtýdenní lhůty.

   Pokud máte ke Všeobecným podmínkám použití dotazy, neváhejte se na nás obrátit.