Condiţiile contractuale generale – Ediţia 2017 Pentru clienţii din ramura industrială, comercială, meşteşugărească şi din domeniul administraţiei publice

Condiţiile contractuale generale – Ediţia 2017
Pentru clienţii din ramura industrială, comercială,
meşteşugărească şi din domeniul administraţiei publice

În cele ce urmează, prin „Antreprenori“ se va înţelege, în afară de întreprinzători, astfel cum sunt definiţi la art. § 14 din Codul Civil German, şi persoanele juridice de drept privat şi fondurile speciale de drept public (art. § 310 alin. 1 teza 1 din Codul Civil German).

§ 1 Domeniul de aplicare şi protecţia datelor
1. Condiţiile noastre contractuale generale se aplică tuturor relaţiilor contractuale cu Clienţii noştri, dacă aceştia sunt întreprinderi (art. § 14 din Codul Civil German), persoane juridice de drept public sau fonduri speciale de drept public (art. § 310 alin. 1 teza 1 din Codul Civil German). În plus se aplică condiţiile generale pentru contracte cu servicii de montare (pe care le găsiţi accesând
www.hoffmann-group.com/company/agb). Nu vom recunoaşte condiţiile Clientului care contravin condiţiilor noastre contractuale sau se abat de la acestea, chiar dacă ne-au fost prezentate în
prealabil; face excepţie cazul când am confirmat explicit în scris valabilitatea lor. Aceste condiţii
contractuale se aplică de asemenea tuturor obligaţiilor contractuale viitoare.
2. Prin recepţia produselor livrate şi serviciilor noastre, Clientul acceptă caracterul obligatoriu al condiţiilor noastre contractuale generale. În plus, toate acordurile, inclusiv subcontractele care diferă de condiţiile noastre contractuale, trebuie încheiate în scris pentru a fi valabile.
3. Toate datele Clientului colectate în cadrul procesului de înregistrare sau la plasarea comenzii sunt salvate de societăţile Hoffmann Group (consultaţi pagina de start
www.hoffmann-group.com/company/group/standorte) şi sunt prelucrate în scopul procesării
comenzii şi a consilierii clienţilor; prezenta clauză are rol de informare în sensul art. § 33 din Legea germană privind protecţia datelor.

§ 2 Oferte, încheierea contractului
1. Catalogul, disponibil fie pe suporturi de date, fie pe mijloace electronice, şi celelalte materiale
publicitare nu ne angajează în sensul obligativităţii. Acestea nu reprezintă o ofertă angajantă şi prin urmare nu ne asumăm în acest sens niciun risc de aprovizionare. Ne rezervăm dreptul de a scoate sau înlocui produse din gama prezentată în catalog, de a modifica preţurile şi alte condiţii, precum şi caracteristicile produselor, chiar şi pe perioada valabilităţii catalogului.
2. Datele, figurile, desenele, greutăţile şi dimensiunile, precum şi alte date tehnice, cum ar fi referinţele la normele sau datele stipulate de normele E, DIN, VDE incluse în cataloage, suporturile de date, mijloacele electronice şi alte materiale publicitare nu reprezintă o garanţie (asigurare), fiind
prezentate doar ca şi caracteristici, care pot oricând suporta modificări până la data încheierii
contractului. Datele tehnice incluse în oferte sunt garantate numai dacă s-a precizat în mod
explicit că fac obiectul unei garanţii sau asigurări, în caz contrar având rol doar de caracteristici.
Pentru celelalte cazuri facem referire la art. § 8 punctul 4.
3. Ne rezervăm dreptul legal de autor precum şi dreptul de proprietate (cu excepţia diverselor
materiale publicitare) asupra cataloagelor, atât pe suport de date, cât şi pe mijloace electronice, şi asupra altor documente de vânzare; acestea (cu excepţia diverselor materiale publicitare) nu
trebuie furnizate terţilor. Orice tip de utilizare a documentelor susmenţionate, în special a desenelor, design-urilor şi logo-urilor incluse în aceste documente trebuie să obţină acordul nostru prealabil.
4. Ofertele noastre nu sunt angajante. Comanda Clientului reprezintă pentru acesta o ofertă fermă. Vom accepta această ofertă fermă prin confirmarea comenzii în scris în termen de 14 zile de la
primirea comenzii Clientului sau prin expedierea produselor comandate în decursul acestui termen.

§ 3 Preţuri, condiţii de plată
1. Dacă nu s-a convenit în scris un preţ diferit, preţurile indicate reprezintă preţurile nete exprimate în euro, preţurile nu includ taxa pe valoarea adăugată. Dacă nu am precizat altfel, preţurile pe care le-am inclus în catalog, ofertă, magazinul virtual eShop al Hoffmann Group sau în listele de preţuri sunt valabile pe perioada valabilităţii catalogului (de regulă de la data de 01.08 a unui an până la data de 31.07. a următorului an). Întrucât datele din catalog nu sunt angajante, se vor aplica cu precădere preţurile şi condiţiile indicate în ziua plasării comenzii în cel mai nou catalog, respectiv în cele mai
recente liste de preţuri sau preţurile şi condiţiile indicate de noi pentru cazul respectiv. Cataloagele şi listele de preţuri sunt disponibile în spaţiile noastre comerciale sau vi le putem trimite gratuit la cerere.
2. În cazul articolelor al căror preţ l-am inclus între paranteze (), ne rezervăm dreptul de a
solicita producătorului informaţii privind preţurile şi alte condiţii aplicabile unei comenzi active a
clientului. Orice cerere de ofertă privind aceste articole va fi procesată imediat şi va primi fără
întârziere un răspuns. În răspunsul pe care îl trimitem Clientului, îl vom informa pe acesta dacă
produsele îi vor fi furnizate direct de către noi sau de către producător (după caz, prin intermediul nostru) şi la ce preţuri, respectiv în ce condiţii.
3. Pe teritoriul României pentru comenzile cu o valoare netă de minim 98 €, livrarea se face gratuit, incl. ambalajul. Fac excepţie acele livrări şi servicii, pentru care în pagina de catalog se menţionează „contra cost”, cum ar fi de ex. plăcile de control şi de măsurare. Pentru comenzile mici, cu o valoare netă mai mică de 98 €, percepem un cost suplimentar pentru procesare, ambalaj şi expediere în valoare de 9,90 € . În cazul unor comenzi mai mici decât o unitate de ambalare, pentru cheltuielile adiţionale suportate vom percepe un cost suplimentar de 20% din valoarea netă a comenzii.
Ambalajele folosite la transport şi alte ambalaje prevăzute de reglementările privind ambalajele nu se restituie, ci rămân în posesia Clientului; paleţii fac excepţie de la această regulă.
4. Dacă nu s-a convenit altfel în scris, facturile emise de noi devin scadente la 30 de zile de la
emiterea lor. Plata se consideră ca efectuată doar după înregistrarea sumei în contul nostru. Nu acceptăm cambii, bilete de ordin sau cecuri.
5. Începând cu cea de-a 31-a zi de la primirea facturilor noastre putem percepe dobânzi în valoare de 9 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii p.a. În plus, pentru orice notificare de plată sau somaţie transmisă începând cu prima zi de întârziere, putem percepe câte 5 €; Clientul are dreptul de a dovedi că valoarea somaţiilor este mai mică. Pentru toţi clienţii se aplică dobânda legală pentru întârziere, în cazul clienţilor comerciali se aplică şi dobânda normală de la data scadentă. Indiferent de caz, avem dreptul de a pretinde despăgubiri mai mari, astfel cum au fost dovedite.
6. Nu se acordă reduceri în cazul în care Clientul a întârziat plata produselor livrate anterior.
7. Clientul are dreptul la compensaţie numai dacă cererile reconvenţionale ale acestuia sunt
constatate în mod definitiv, nu sunt contestate sau sunt acceptate de noi. Drepturile de reţinere ale Clientului îi sunt acordate acestuia numai pentru cererile reconvenţionale derivate din acelaşi raport contractual. Nu se aduce atingere drepturilor reciproce ale clientului pentru deficienţe.
8. În cazul întârzierii unei plăţi, ne rezervăm dreptul de a procesa comanda contra unui avans sau achitării comenzii la primire.
9.Pentru comenzi incorecte, vom percepe 10% din preţul net cu titlu de taxă de restituire / de
procesare, însă nu mai puţin de 10 €. Clientul are libertatea de a dovedi că valoarea prejudiciului suportat de noi este mai mică.

§ 4 Termenul de livrare, recepţia produselor, livrarea şi acceptarea cu întârziere a livrării
1. Suntem dispuşi, în special în cazul comenzilor mari, să realizăm livrări parţiale, conform
volumului considerat rezonabil de către Client.
2. Termenele de livrare care nu au fost convenite explicit ca obligatorii reprezintă date exclusiv
neangajante. Respectarea termenelor de livrare stă sub rezerva livrării corespunzătoare şi la
termen a produselor de către furnizori către compania noastră, dacă putem dovedi că am încheiat un contract de reaprovizionare cu furnizorii noştri şi în plus că termenul convenit de noi cu aceştia nu a fost respectat. Vom comunica imediat Clientului dacă apar întârzieri de această natură.
Indiferent de caz, respectarea termenului de livrare este condiţionată de clarificarea definitivă a tuturor particularităţilor tehnice, respectiv de furnizarea la timp de către Client a tuturor detaliilor
relevante, precum şi aprobărilor necesare şi, dacă s-a convenit astfel, de primirea acontului.
3. În cazul unei relaţii comerciale pe perioadă determinată în sensul art. § 286 alin. 2 punctul 4 din Codul Civil German sau al art. § 376 al Codului Comercial German, ne asumăm răspunderile stipulate de prevederile legale. Această observaţie este valabilă şi când Clientul este îndreptăţit, ca urmare a unei întârzieri a livrării imputabile companiei noastre, să aducă la îndeplinire încetarea intereselor sale în ceea ce priveşte continuarea executării contractului. În cazul livrării cu întârziere, Clientul poate solicita compensaţii pentru pagubele cauzate de întârziere conform art. § 11. Nu se aduce atingere celorlalte drepturi şi revendicări ale Clientului care sunt prevăzute de lege şi care îi sunt
garantate în plus faţă de dreptul la despăgubire pentru o întârziere a livrării care ne este imputabilă.
4. În cazul în care Clientul întârzie recepţia produselor, suntem îndreptăţiţi să cerem despăgubiri pentru prejudiciul cauzat şi eventualele cheltuieli suplimentare. Această clauză se aplică şi
atunci când Clientul îşi încalcă în mod culpabil obligaţiile de colaborare. Vom fi îndreptăţiţi să solicităm despăgubiri sub forma unei sume forfetare în valoare de 0,5% / săptămână calendaristică, maxim 5% respectiv 10% pentru neacceptarea definitivă a produselor, calculate faţă de preţul net de cumpărare şi începând cu termenul de livrare, respectiv – în lipsa unui termen de livrare – de la comunicarea disponibilităţii de a expedia mărfurile. Nu se aduce atingere libertăţii de a dovedi că prejudiciul este mai mare şi nici drepturilor noastre legale (în special compensarea cheltuielilor
suplimentare, despăgubirea corespunzătoare, rezilierea); suma forfetară se va adăuga celorlalte drepturi pecuniare. Clientul are libertatea de a dovedi că nu am suferit în fond niciun prejudiciu sau că prejudiciul suferit este semnificativ mai mic decât cel luat în considerare la calcularea sumei
forfetare. O dată cu întârzierea recepţionării produselor, respectiv cu întârzierea achitării produselor, riscul de deteriorare accidentală şi de forţă majoră este transferat Clientului.

§ 5 Transferul riscurilor, expedierea
1. Mărfurile sunt expediate, dacă nu s-a convenit altfel, la cererea Clientului la adresa de livrare indicată de acesta (vânzare la distanţă conform art. § 447 din Codul Civil German). Riscul este transferat
Clientului, chiar dacă expedierea se face din depozit şi, în cazul unei intermedieri de tip
dropshipping, dacă expedierea se face din depozitul furnizorului nostru iniţial, imediat ce mărfurile au fost predate firmei de expediţie, firmei de transporturi sau persoanei sau instituţiei desemnate în scopul efectuării expediţiei. La cererea Clientului, vom încheia o asigurare de transport pe cheltuiala sa.
2. Dacă expedierea este întârziată din cauza unor circumstanţe imputabile Clientului, riscul este
transferat Clientului din ziua comunicării disponibilităţii de a expedia mărfurile.
3. Obiectele livrate la destinaţie trebuie primite de Client, chiar dacă prezintă defecte care nu sunt substanţiale, fără a se aduce atingere drepturilor acestuia prevăzute la art. § 8.

§ 6 Reglementări pentru export, confidenţialitate
1. Ne rezervăm dreptul la verificarea prevederilor legale privind exporturile şi efectuăm livrările sub rezerva unei eventuale aprobări oficiale necesare (de ex. a unei autorizaţii de export). Vom depune toate eforturile rezonabile în acest sens pentru a obţine orice aprobare oficială necesară. Nu oferim însă nicio garanţie privind obţinerea aprobării oficiale necesare. Clientul are obligaţia de a ne
acorda sprijinul necesar în vederea obţinerii unei astfel de aprobări şi de a ne pune la dispoziţie
documentele şi informaţiile necesare într-un interval rezonabil de timp.
2. În cazul în care nu ni se eliberează aprobările oficiale necesare pentru executarea prezentului
contract într-un interval de timp rezonabil, în termen însă de cel mult 12 luni de la încheierea
prezentului contract, sau în cazul în care Clientul nu ne pune la dispoziţie documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării nici măcar după o prelungire rezonabilă a perioadei de timp, suntem îndreptăţiţi să ne retragem din contract. Dacă la momentul notificării retragerii din contract există servicii prestate deja de noi la cererea Clientului, ne rezervăm dreptul la o compensaţie proporţională.
3. În cazul în care nu se eliberează aprobarea necesară astfel cum s-a descris anterior, se exclude
dreptul la despăgubiri sau la rambursarea cheltuielilor, cu excepţia cazului când Partea
împotriva căreia se ridică această pretenţie este responsabilă pentru faptul că nu s-a eliberat
aprobarea respectivă. În acest caz se va aplica art. 6 punctul 5 teza 2 în mod corespunzător.
4. Obţinerea autorizaţiei de import necesare cade în responsabilitatea Clientului.
5. Clientul va fi responsabil pentru controlul tuturor măsurilor necesare testelor (liste sancțiuni,
utilizare finală, reglementări embargo etc.) pentru a asigura conformitatea cu reglementările naționale, internaționale și mai ales cele de control la (re)export din SUA înainte de exportul
produselor livrate direct sau indirect de către noi şi dacă este necesar, să obțină permisele adecvate din partea autorităților pe propria cheltuială. Clientul nu are dreptul să restituie mărfuri sau să solicite despăgubiri, în cazul în care autoritățile au refuzat un permis de export. Distribuirea produselor
noastre este în general interzisă în cazul în care Clientul are cunoștință de utilizarea finală în producția „ABC de arme“ și tehnologia rachetelor.
6. Clientul are obligația, ca în toate ocaziile sau în cadrul relației de afaceri, să păstreze secretul asupra informațiilor confidențiale (inclusiv datele de export) şi în special să nu le transmită fără un consimțământ scris prealabil către persoane neautorizate sau să le pună la dispoziția
acestora în orice alt mod.

§ 7 Rezerva dreptului de proprietate
1. Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra mărfurilor livrate până la achitarea integrală a tuturor creanţelor noastre care decurg din contractul de livrare şi a tuturor creanţelor noastre care decurg din relaţia noastră comercială cu Clientul, inclusiv costurile şi dobânzile aferente.
2. Până la revocarea acceptului, consimţim la revânzarea mărfurilor livrate care fac obiectul rezervei dreptului de proprietate în cursul normal al operaţiilor comerciale desfăşurate de Client. Mărfurile nu trebuie amanetate de către Client, nici încredinţate cu titlu de garanţie materială pentru terţi. Creanţele Clientului faţă de terţi decurgând din revânzarea mărfurilor care fac obiectul
rezervei dreptului de proprietate ne vor fi transferate de Client în prealabil. Acceptăm prin prezentul
document transferul creanţelor respective. Clientul rămâne autorizat pentru colectarea creanţei. Ne asumăm răspunderea de a nu colecta creanţa, atât timp cât Clientul îşi îndeplineşte obligaţiile sale de plată faţă de noi şi nu este restricţionat în a-şi exercita această capacitate iar noi nu apelăm la rezerva dreptului de proprietate prin exercitarea unui drept în conformitate cu art. § 7 punctul 5.
În acest caz putem solicita ca şi Clientul să ne aducă la cunoştinţă cu privire la creanţele
transferate şi la debitorii lor, să ne dea toate detaliile pentru colectarea acestora, să ne înmâneze toate
documentele aferente şi să comunice debitorilor (terţilor) transferul creanţelor. În plus, în acest caz avem dreptul de a revoca autorizaţia Clientului de a revinde şi prelucra mărfurile aflate sub rezerva dreptului de proprietate. Clientul nu are dreptul de a amaneta sau atribui aceste creanţe cu titlu de garanţie.
3. Imediat ce şi în măsura în care valoarea realizabilă a garanţiilor care ne-au fost oferite depăşeşte valoarea creanţelor noastre cu un procent total de peste 10%, avem obligaţia ca la cererea
Clientului să eliberăm garanţiile pe care le alegem.
4. În cazul sechestrării sau a altor revendicări ale terţilor, Clientul trebuie să ne înştiinţeze imediat în scris şi să informeze titularul dreptului de ipotecă asupra rezervei dreptului de proprietate
existente. Se interzic transferul de garanţie şi transferul sau gajarea dreptului în curs de a fi dobândit.
5. În cazul în care Clientul încalcă prevederile contractuale, în special prin întârzierea plăţii,
compania noastră are dreptul de a se retrage din contract şi de a reintra în posesia articolului cumpărat. În cazul în care vom solicita restituirea mărfurilor de către Client, aceasta va reprezenta retragerea din contract, ceea ce ne oferă dreptul de a vinde direct bunurile în cauză în cele mai favorabile condiţii, cu condiţia să fi transmis la termenul cuvenit avertismentul privind această vânzare. Câştigul obţinut în urma valorificării mărfurilor, din care se scad cheltuielile aferente valorificării, va fi compensat cu obligaţiile de plată ale Clientului.
6. Dacă suntem îndreptăţiţi să ne retragem din contract şi să primim înapoi mărfurile, Clientul are obligaţia de a permite unuia dintre angajaţii noştri să inventarieze mărfurile care fac obiectul rezervei.
7. Atât timp cât mărfurile sunt proprietatea noastră, Clientul are obligaţia de a avea grijă de
acestea. Dacă se impun anumite lucrări de întreţinere şi inspecţie, Clientul trebuie să dispună
efectuarea acestora la intervale regulate pe propria sa cheltuială. Clientul trebuie să se asigure în special că mărfurile sunt asigurate împotriva prejudiciilor sau distrugerii cauzate de foc, apă şi
împotriva furtului la costul lor de înlocuire.

§ 8. Declaraţie de garanţie

Hoffmann asigură pentru material şi pentru execuţia produselor GARANT sau a gamei de echipamente şi mobilier industrial GARANT o garanţie de 10 ani. Garanţia este valabilă în întreaga lume. Termenul pentru calculul duratei garanţiei începe să curgă de la data facturii. Pentru defecte care apar în perioada de garanţie, Hoffmann asigură, în cadrul garanţiei, pe lângă preluarea costurilor de expediere, unul dintre următoarele servicii:

 

rambursarea preţului de achiziţie sau 

repararea gratuită a produsului sau

înlocuirea gratuită cu un produs similar.

Exceptate de la garanţie sunt pagubele produse de uzura obişnuită a produselor sub acţiunea solicitărilor mecanice precum şi deteriorarea sau distrugerea provocată de utilizarea necorespunzătoare ori suprasolicitarea produselor. Garanţia nu este extinde nici asupra componentelor electronice şi nici asupra echipamentului şi mobilierului industrial instalate în container. Răspunderea aferentă garanţiei exclude drepturile la despăgubire precum şi drepturile subsecvente. Prin garanţie, nu poate fi limitat dreptul legal la garanţie. În caz de solicitare a garanţiei, vă rugăm să vă adresaţi de îndată şi în scris garantului menţionat anterior. Condiţia preliminară pentru a solicita serviciul privind garanţia este trimiterea produsului împreună cu o copie a facturii.  


§ 9 Garanţia pentru defecte
1. În cazul viciilor materiale sau juridice, drepturile Clientului sunt supuse prevederilor legale, dacă nu s-a convenit altfel în cele ce urmează. În niciun caz nu se va aduce atingere prevederilor legale speciale privind ultima livrare a mărfurilor către un consumator (acţiune în regres contra furnizorilor conform art. §§ 478, 479 din Codul Civil German - BGB). Următoarele prevederi privind garanţia pentru defecte se aplică exclusiv articolelor nou fabricate. Articolele uzate se vor vinde conform stării lor de fapt. În măsura în care oferim totuşi garanţie pentru defectele articolelor uzate (de
exemplu în cazul unui acord special sau în cazurile în care am efectuat modificări asupra articolelor uzate), următoarele prevederi se vor aplica în mod corespunzător.
2. Cererile de garanţie înaintate în temeiul dreptului comercial pleacă de la premisa că au
corespuns cerinţelor privind examinarea şi înaintarea reclamaţiei referitoare la viciile de calitate conform art. § 377 din Codul Comercial German (HGB). Clienţii necomerciali trebuie să
examineze mărfurile livrate cât mai curând posibil după sosirea la destinaţie, pentru a identifica dacă există vicii materiale, dacă s-au livrat alte articole decât cele comandate sau în alte cantităţi. Clienţii necomerciali trebuie să reclame în scris defectele materiale vizibile, articolele necomandate şi cantităţile necorespunzătoare în termen de 14 zile de la sosirea mărfurilor la destinaţie. Pentru a se respecta termenul este suficientă expedierea reclamaţiei.
3. Dacă articolul cumpărat prezintă defecte, rămâne la latitudinea noastră dacă vom remedia
defectul sau dacă vom livra alt articol fără defecte drept executare a posteriori. Pentru
executarea a posteriori, Clientul ne va acorda un termen rezonabil. Doar dacă nu am reuşit să asigurăm
executarea a posteriori sau dacă am refuzat în mod nejustificat să o asigurăm, respectiv nu am
respectat termenul pentru executarea a posteriori, Clientul îşi poate exercita celelalte drepturi
legale prevăzute cu privire la acordarea garanţiei. Executarea a posteriori nu presupune nici
demontarea articolului defectuos, nici remontarea acestuia, dacă nu ne-am asumat iniţial această obligaţie. Dreptul nostru de a refuza executarea a posteriori este prevăzut de lege. Cheltuielile necesare pentru verificare şi pentru executarea a posteriori, în special cele pentru transport, de infrastructură, de lucru şi de material (excluzând:cheltuielile de demontare şi montare) vor fi
suportate de compania noastră, dacă există într-adevăr un defect. Dacă se dovedeşte că cererea
Clientului de remediere a defectelor nu este întemeiată, avem dreptul de a solicita Clientului
rambursarea cheltuielilor suportate de noi în acest sens.
4. Clientul poate pretinde să beneficieze de o capacitate sau utilitate a mărfurilor care să depăşească sau să fie diferită de capacitatea dovedită în aplicaţiile normale, sau de calităţi care nu sunt
caracteristice mărfurilor de aceeaşi natură, doar dacă pretenţia sa este justificată de un acord corespunzător sau de declaraţiile publice făcute în sensul art. § 434 alin. 1 teza 3 din Codul
Civil German. Răspunderea noastră pentru defectele de fabricaţie se bazează în primul rând pe
acordul încheiat cu privire la caracteristicile mărfurilor (de ex. menţionate în descrierile produselor, inclusiv în descrierile oferite de producător) care i-au fost transmise Clientului înainte de a plasa
comanda sau care au fost incluse în contract în acelaşi mod în care s-au inclus şi prezentele Condiţii
Contractuale generale. Dacă nu s-a convenit asupra caracteristicilor produselor, existenţa
defectului va fi stabilită conform reglementărilor legale. Nu ne asumăm nicio responsabilitate
pentru declaraţiile publice ale producătorului sau altor terţi (de ex. mesaje publicitare). Vom oferi
Clientului, în măsura cunoştinţelor noastre, toate informaţiile şi sfaturile privitoare la utilizarea
produselor noastre. În afară de prevederile prezentului punct 3, ne asumăm răspunderea
pentru informaţii şi sfaturi doar dacă s-a încheiat un contract special de consiliere sau dacă s-a
convenit o remuneraţie pentru aceste servicii suplimentară faţă de preţul de cumpărare al mărfurilor.
5.Termenul de prescriere a cererilor de despăgubire pentru defecte este de 5 ani în cazul unui
articol care a fost utilizat conform destinaţiei sale obişnuite de utilizare şi a cărui deficienţă a survenit în cursul acestei utilizări, iar pentru alte cazuri termenul este de 1 an de la livrarea mărfurilor.
Termenul de prescriere legală se aplică atunci când un defect este ascuns de noi în mod fraudulos, în cazul unei acţiuni în regres contra furnizorilor (art. 479 din Codul Civil German) sau în cazul dreptului de restituire în rem a unui terț (art. 438 I nr. 1 din Codul Civil German) ca și în cazurile art. § 11 punctul 2.
6.În cazul în care am menţionat în cuprinsul catalogului (în special cu privire la sculele electrice)
anumite condiţii şi termene de acordare a garanţiei impuse de producător, aceste condiţii vor avea prioritate, chiar şi în relaţia cu Clienţii noştri. Desigur, vom acorda garanţiile producătorului doar dacă am convenit explicit acest lucru cu Clientul.
7. În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare şi întreţinere anexate articolului livrat de către
firma producătoare sau de livrare, în cazul modificării produselor, înlocuirii componentelor sau utilizării materialelor de consum care nu corespund specificaţiilor originale, se pierde dreptul la garanţie, dacă aceste cazuri au influenţat apariţia defectului material.
8. În cazul în care un articol livrat de noi prezintă un viciu juridic, avem libertatea de a remedia
defectul prin livrarea unui articol înlocuitor cu aceeaşi valoare şi adecvat pentru aceeaşi destinaţie de utilizare sau de a remedia viciul juridic prin încheierea unui acord cu un terţ autorizat.
9. Dacă nu s-a asigurat executarea a posteriori sau dacă nu s-a respectat termenul stabilit de Client ca fiind rezonabil pentru executarea a posteriori sau dacă este superfluu în lumina prevederilor
legale, Clientul se poate retrage din contract sau poate reduce preţul de cumpărare. În cazul unui defect nesemnificativ, însă, nu se acordă dreptul retragerii din contract.
10. Cererile de despăgubire ale Clientului, respectiv de compensare a cheltuielilor suportate pot fi înaintate numai în conformitate cu prevederile art. § 11, în alte cazuri fiind neacceptate.

§ 10 Legea privind echipamentele electrice şi electronice (ElektroG)
1. În măsura în care legea privind echipamentele electrice şi electronice este aplicabilă
produselor noastre, ne asumăm răspunderea de a efectua înregistrarea stipulată a produselor în ţările
respective conform directivelor Comunităţii Europene.
2. Clientul se obligă să ne trimită înapoi, pe propria sa cheltuială, echipamentele electrice şi
electronice după ce a decis încetarea utilizării lor. Ne angajăm să eliminăm echipamentele la deşeuri, respectiv să le recondiţionăm conform prevederilor legale.
3. Clientul se obligă ca după încetarea utilizării echipamentelor să nu vândă, respectiv dăruiască echipamentele gospodăriilor particulare, mai ales angajaţilor săi.
4. În cazul în care Clientul predă echipamentele utilizatorilor comerciali, acesta se va asigura că se va încheia cu întreprinderea în cauză un acord corespunzător, astfel încât echipamentele să ne fie restituite la expirarea perioadei de utilizare conform punctului 2.

§ 11 Trasabilitate
În cazul în care Clientul transmite mai departe terţilor mărfurile livrate de noi, trebuie să asigure
trasabilitatea acestor mărfuri prin măsuri corespunzătoare. Clientul se va asigura în special că în
cazul în care se impune o anumită măsură din motive legate de legislaţia privind răspunderea pentru produse (de ex. retragerea produselor de pe piaţă, avertismente privind produsele), mărfurile livrate vor putea fi găsite şi ultimul cumpărător va putea fi contactat imediat în vederea aplicării măsurilor respective. În cazul în care Clientul nu transmite mai departe terţilor mărfurile livrate de noi, ci le foloseşte în cadrul propriei întreprinderi, acesta se va asigura de asemenea că în cazul unei măsuri necesare conform prevederilor de la teza 2 mărfurile aflate în depozit sau în utilizare vor putea fi găsite.

§ 12 Răspundere
1. Atât timp cât în aceste condiţii contractuale, inclusiv următoarele dispoziţii, nu este specificat altfel, răspundem în cazul încălcării obligaţiilor contractuale şi necontractuale în conformitate cu prevederile legale.
2. Ne asumăm răspunderea nelimitată, conform prevederilor legale, pentru
prejudiciile aduse vieţii, corpului şi sănătăţii ca urmare a unei încălcări din neglijenţă sau intenţionate a obligaţiilor imputabilă nouă, reprezentanţilor noştri legali sau prepuşilor noştri, precum şi pentru
prejudiciile acoperite de legea privind răspunderea pentru produse. Pentru prejudiciile care nu sunt
acoperite de teza 1 şi care sunt cauzate de încălcarea intenţionată sau din neglijenţă gravă a
prevederilor contractuale care ne este imputabilă nouă, reprezentanţilor noştri legali sau prepuşilor noştri, vom răspunde conform prevederilor legale. În măsura în care am oferit o garanţie pentru caracteristicile
produsului şi/sau durabilitate, răspunderea noastră se va baza pe această garanţie şi se va limita la
sfera sa de aplicare. În baza acestei garanţii, pentru prejudiciile cauzate în mod indirect mărfurilor ne vom asuma răspunderea doar dacă riscul prejudiciului în cauză este acoperit în mod evident de garanţie.
3. Ne asumăm de asemenea răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin neglijenţă simplă, dacă neglijenţa vizează încălcarea obligaţiilor contractuale esenţiale (obligaţii a căror îndeplinire facilitează în primul rând executarea corespunzătoare a contractului şi pe a căror îndeplinire partenerul
contractual se bazează şi trebuie să se bazeze în mod regulat).În aceste cazuri ne asumăm răspunderea doar pentru prejudiciile previzibile şi tipice.
4. Se exclude orice altă răspundere, indiferent de natura juridică a cererii înaintate, principiu care se aplică în special cererilor în răspundere civilă delictuală sau cererilor de compensare a cheltuielilor suportate în locul prestaţiei; nu se aduce atingere răspunderii noastre pentru întârziere. Indiferent de caz, nu se aduce nicio atingere răspunderii obiective prevăzute de lege.
5. Excluderile şi limitările de răspundere de mai sus se aplică în aceeaşi măsură pentru agenţiile
noastre, reprezentanţii legali, angajaţi şi alţi agenţi.
6. Dacă produsele noastre trebuie să se conformeze prevederilor privind securitatea, se vor aplica prevederile aplicabile în Germania; dacă mărfurile vor fi transportate de Client în străinătate, nu ne asumăm răspunderea pentru nerespectarea prevederilor aplicabile în ţările respective, ci întreaga răspundere în acest sens îi revine Clientului.

§ 13 Locul de îndeplinire a contractului, legislaţia aplicabilă şi jurisdicţie
1. Locul de îndeplinire a contractului în sensul livrărilor şi plăţilor şi care serveşte drept jurisdicţie exclusivă şi internaţională pentru litigiile derivate direct sau indirect din relaţiile contractuale cu comercianţi conform dreptului comercial, cu persoane juridice de drept public sau cu fonduri
speciale de drept public este sediul nostru comercial indicat în ofertă sau acceptarea comenzii.
Ultima clauză se aplică şi în cazul în care Clientul nu este deservit de o instanţă judecătorească de drept comun sau domiciliul/sediul său comercial sau reşedinţa sa obişnuită nu sunt cunoscute la momentul intentării acţiunii.
2. Se aplică legislaţia Republicii Federale Germania, exceptând normele de conflict al legilor.
Prevederile dreptului comercial al ONU nu au aplicabilitate.