Varstvo podatkov

Stanje: maj/2018

Veseli nas, da vas zanima naša spletna stran. Varstvo vaše zasebnosti nam je zelo pomembno. Družba Hoffmann ga razume kot del odgovornosti družbe, da zašciti informacije in podatke, ki nam jih zaupate. Da se boste ob obisku naših spletnih strani pocutili varne, pri obdelavi vaših osebnih podatkov strogo upoštevamo zakonska dolocila in bi vam radi na tem mestu natancno razložili, kako ravnamo z vašimi podatki. 
 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo mojih podatkov?

1.1. Ob obisku te spletne strani

Za obdelavo vaših podatkov ob obisku te spletne strani je odgovorna družba Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.
Na pooblašceno osebo za varstvo podatkov pri družbi Hoffmann SE se lahko obrnete po pošti na zgoraj navedeni naslov s pripisom »za pooblašceno osebo za varstvo podatkov« in po elektronski pošti na naslov: dataprotection@hoffmann-group.com.
 

1.2. Za izpolnitev pogodbe, servisne storitve

Posameznih storitev in ponudbe, ki so predstavljene na spletni strani, ne nudi samo družba Hoffmann SE, ampak družbe skupine Hoffmann, ki so na lokalni ravni pristojne za posamezne storitve in ponudbo. Ce koristite storitve in ponudbo lokalne družbe skupine Hoffmann prek te spletne strani (npr. oddaja narocila, servisne storitve, podpora strankam), je za obdelavo vaših osebnih podatkov odgovorna tudi družba skupine Hoffmann, ki je pristojna za vas.
 
Za narocila in servisne zahtevke, ki jih oddajo potrošniki, je vedno pristojna družba Hoffmann SE.
 
Za narocila in servisne zahtevke, ki jih oddajo poslovne stranke, je praviloma pristojna družba skupine Hoffmann na zadevnem kraju dobave. V primeru narocila odlocajo podatki v posameznem dokumentu za narocilo in pogodbi. Za servis in zahtevke v zvezi z dolocenim krajem je praviloma pristojna družba skupine Hoffmann, ki je pristojna za ta kraj.
 
Pregled vseh družb skupine Hoffmann, njihove lokalne pristojnosti in kontaktne podatke njihove pooblašcene osebe za varstvo podatkov lahko najdete tukaj
 
Da bi vam omogocili uporabo storitev in servisa skupine Hoffmann prek te spletne strani, bo družba Hoffmann SE posredovala o vas zbrane podatke pristojnim družbam skupine Hoffmann, ce bo to potrebno.
 

2. Kdaj družba Hoffmann zbira podatke o vas?

V omejenem obsegu zbiramo podatke, ki omogocajo sprejemanje in obdelavo vaših narocil ali izdelavo ponudbe v skladu z vašimi potrebami. Naše spletne strani lahko obišcete, ne da bi posredovali podatke o sebi. Shranjujemo tehnicne podatke o dostopu v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, kot so npr. ime zahtevane datoteke, datum in ura priklica, prenesena kolicina podatkov in ponudnik, ki zahteva dostop. Ti podatki so obdelani izkljucno za zagotavljanje nemotenega delovanja strani in za izboljšanje naše ponudbe. 
 
Osebne podatke zbiramo zlasti
 
v okviru vašega narocila v spletni trgovini;
pri registraciji za individualen dostop stranke;
pri narocanju naših novic;
v kontaktnih obrazcih in obrazcih za narocilo servisa;
pri kontaktu prek elektronske pošte.  
 
Podatki, ki jih vsakokrat zberemo, so razvidni iz posameznih obrazcev. Podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo za izvrševanje pogodbe, zagotavljanje storitev in za obdelavo vaših vprašanj. 
 

3. V katere namene družba Hoffmann uporablja podatke? 

3.1. Za izpolnitev pogodbenih obveznosti (clen 6, odstavek 1, tocka b Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Družba Hoffmann uporablja vaše podatke z namenom, da vam ponudi najboljšo izkušnjo pri nakupu in servisu. Pri tem odgovorno ravnamo z vašimi podatki. Družba Hoffmann SE in družbe skupine Hoffmann uporabljajo vaše podatke za 
 
izvršitev vašega narocila;
obdelavo vaših servisnih zahtevkov;
pošiljanje novic po elektronski pošti, ce ste jih narocili.
 
Ce je za vaše narocilo ali servisni zahtevek pristojna družba skupine Hoffmann, vaše podatke posredujemo zadevni družbi skupine Hoffmann.
 
Za izvrševanje pogodbe mi oz. pristojna družba skupine Hoffmann posreduje vaše podatke družbi za pošiljanje, ki je pooblašcena za dostavo, ce je to potrebno za dobavo narocenega blaga. Glede na to, katerega ponudnika placilnih storitev izberete med postopkom narocila, v okviru izvedbe placila mi oz. pristojna družba skupine Hoffmann posredujemo zbrane podatke za placilo kreditni družbi, ki je pooblašcena za placilo, in po potrebi našemu pooblašcenemu ponudniku placilnih storitev oz. izbrani placilni storitvi. Deloma te podatke zbirajo tudi izbrani ponudniki placilnih storitev sami, ce imate pri njih ustvarjen racun (npr. pri placilu prek storitve Paypal). V tem primeru se morate med postopkom narocila prijaviti s svojimi podatki za dostop pri ponudniku placilnih storitev. V tem smislu velja tudi izjava o varstvu podatkov zadevnega ponudnika placilnih storitev.
 

3.2. V okviru tehtanja interesov (clen 6, odstavek 1, tocka f Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Vaše podatke lahko uporabimo tudi na podlagi tehtanja interesov za varstvo upravicenih, praviloma gospodarskih interesov nas ali tretjih oseb, pri cemer obdelujemo psevdonimizirane ali anonimizirane podatke, ce je le mogoce. To pocnemo v naslednje namene:
 
kontrola in izboljšanje ucinkovitosti ter pravne varnosti poslovnih procesov;
preverjanje bonitete;
kontrola, optimizacija in nadaljnji razvoj storitev in izdelkov;
izvajanje oglaševanja (npr. oglaševanje po pošti, ponovno trženje), tržnih in mnenjskih raziskav;
uveljavljanje pravnih zahtevkov in zagovor pri pravnih sporih;
zaznavanje, preprecevanje in preiskovanje kaznivih dejanj;
zagotavljanje varnosti in obratovanja naših IT-sistemov.
 

3.3. Na podlagi vašega privoljenja (clen 6, odstavek 1, tocka a Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Ce ste nam dali privoljenje za obdelavo vaših podatkov, je to privoljenje pravna podlaga za obdelavo v obsegu, ki ga zajema privoljenje. To zlasti zadeva privoljenje za oglasni nagovor po telefonu ali elektronski pošti, ki ste ga morda dali.
 
Svoja privoljenja lahko kadar koli preklicete, kar zacne veljati od tistega trenutka dalje. Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite, tako da pošljete sporocilo na zgoraj navedene kontaktne podatke ali da uporabite v ta namen predvideno povezavo v novicah.
 

3.4. Za izpolnitev pravnih obveznosti (clen 6, odstavek 1, tocka c Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Zavezani smo razlicnim pravnim obveznostim, npr. zakonskim obveznostim hrambe v povezavi s poslovno dokumentacijo in pravnim dolocilom glede izvoza.
 

4. Posredovanje vaših podatkov

Ce je treba za delovanje te spletne strani ali za zagotavljanje storitev s strani družb skupine Hoffmann uporabiti zunanje ponudnike storitev (ponudnik gostovanja, ponudnik storitev pošiljanja itd.) ali ce je za obdelavo pristojna druga družba skupine Hoffmann, dobijo zadevne družbe dostop do vaših podatkov samo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev posameznih nalog in funkcij.
 
Ce ti ponudniki storitev in družbe skupine Hoffmann vaše podatke obdelujejo zunaj Evropske unije, lahko to pomeni, da bodo vaši podatki posredovani v državo, ki nima uvedenih enakih standardov za varstvo podatkov kot Evropska unija. V tem primeru zagotavljamo, da bodo prejemniki vaših podatkov pogodbeno ali na drug nacin jamcili enako raven varstva podatkov, kot velja v Evropski uniji. 
 

5. Kako družba Hoffmann uporablja vaše podatke za oglaševanje po pošti?

Družba Hoffmann SE oz. za vas pristojna družba skupine Hoffmann si pridržuje pravico, da v okviru zakonskih dolocil obdeluje vaše podatke za oglaševanje prek direktne pošte brez vašega privoljenja. To obsega tudi analizo vaših podatkov (npr. osnovni podatki, narocniški podatki, podatki o dostopu), da bi ugotovili vaše morebitno zanimanje za naše izdelke in storitve. Ta analiza poteka na podlagi statisticnega postopka z uporabo aktualnih podatkov o stranki in splošno dostopnih spoznanj o naših strankah. Rezultati se uporabijo, da vas nagovorimo glede na vaše potrebe in cilje ter vam posredujemo ponudbo, ki bi vas bolj zanimala.
 
Vaša pravica je, da lahko kadar koli podate ugovor proti takšni obdelavi vaših podatkov za namene te vrste oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, ce je povezano z neposrednim oglaševanjem. Svoj ugovor lahko posredujete na zgoraj navedene kontaktne podatke oz. neposredno posamezni družbi skupine Hoffmann.
 

6. Kdaj družba Hoffmann izvaja preverjanje bonitete in tockovanje? 

Ce družba Hoffmann SE oz. za vas pristojna družba skupine Hoffmann nudi možnost vnaprejšnjega placila, npr. pri nakupu na racun, si zadevna družba pridržuje pravico, da za varstvo svojih upravicenih interesov pridobi informacije o identiteti in boniteti od za to specializiranih ponudnikov storitev (podjetja, ki zbirajo gospodarske informacije) oz. da odobritev dolocenih nacinov placila pogojuje s preverjanjem bonitete. Informacija o boniteti lahko vsebuje verjetnostne vrednosti (vrednosti tock), ki so izracunane na podlagi znanstveno priznanih matematicno-statisticnih postopkov in v katerih izracun so med drugim vkljuceni podatki o naslovu. Pridobljene informacije o statisticni verjetnosti neplacila uporabljamo za pretehtano odlocitev o utemeljitvi, izvedbi ali koncu pogodbenega razmerja. Vaši interesi, ki jih je treba zašcititi, so upoštevani v skladu z zakonskimi dolocili.
 
Pregled podjetij, ki zbirajo gospodarske informacije, ki jih pooblasti družba Hoffmann SE oz. družba skupine Hoffmann, ter po potrebi dodatne, specificne napotke glede obdelave podatkov s strani posamezne družbe skupine najdete tukaj.
 

7. Zakaj ta spletna stran uporablja piškotke?

Da bi lahko obisk naše spletne strani naredili privlacen in omogocili uporabo dolocenih funkcij, na razlicnih straneh uporabljamo tako imenovane piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaši koncni napravi. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, se po koncu seje v brskalniku, torej po zaprtju brskalnika, izbrišejo (t. i. sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo na koncni napravi in nam omogocajo, da ob ponovnem obisku prepoznamo vaš brskalnik (trajni piškotki). Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obvešceni o uporabi piškotkov in se lahko vsakic posebej odlocite, ali jih boste sprejeli, lahko pa sprejemanje piškotkov izkljucite za dolocene primere ali na splošno. Ce piškotkov ne sprejmete, je lahko funkcionalnost naše spletne strani omejena.
 
Vecino spletnih brskalnikov (glejte funkcijo pomoci v menijski vrstici svojega brskalnika) lahko nastavite tako, da ne sprejemajo novih piškotkov, da prejmete obvestilo o namestitvi novega piškotka ali da onemogocite vse prejete piškotke. Pri pametnih telefonih, tablicnih racunalnikih in drugih mobilnih ter stacionarnih koncnih napravah lahko potrebne nastavitve najdete v navodilih za uporabo naprave. 
 
Kljub temu vam priporocamo, da funkcijo piškotkov pustite v celoti vkljuceno, saj lahko samo s pomocjo piškotkov naše spletne strani še bolj približamo vašim potrebam. Naši piškotki ne shranjujejo nobenih obcutljivih podatkov, kot so gesla, podatki o kreditnih karticah in podobno. Na vaši koncni napravi ne povzrocajo škode in prek njih ne boste dobili nobenih virusov.
 
Piškotki, ki so potrebni za izvedbo postopka elektronske komunikacije ali za zagotavljanje dolocenih funkcij, ki jih želite (npr. iskanje rezultatov tekem), se shranjujejo na podlagi clena 6, odstavka 1, tocke f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletne strani ima upravicen interes za shranjevanje piškotkov za tehnicno brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Ce se shranjujejo drugi piškotki (npr. piškotki za analizo vašega vedenja pri brskanju), so loceno obravnavani v tej izjavi o varstvu podatkov.
 

8. Katere storitve spletne analitike uporablja družba Hoffmann in zakaj?

8.1. Storitev spletne analitike Google (Universal) Analytics 

Ta spletna stran uporablja Google (Universal) Analytics, storitev spletne analitike družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Google (Universal) Analytics uporablja metode, ki omogocajo analizo vaše uporabe spletne strani, na primer tako imenovane »piškotke«, besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem racunalniku. Pridobljeni podatki o vaši uporabi te spletne strani se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se na njem shranijo. Z aktiviranjem anonimizacije naslova IP na tej spletni strani se naslov IP skrajša pred prenosom med državami clanicami Evropske unije ali v druge države pogodbenice Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih se na Googlov strežnik v ZDA prenese celoten naslov IP in se tam skrajša. Anonimiziran naslov IP, ki ga v sklopu storitve Google Analytics posreduje vaš brskalnik, ni združen z nobenimi drugimi podatki, ki jih ima družba Google.
 
Zbiranje podatkov, ki jih pridobi piškotek in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vkljucno z vašim naslovom IP), in obdelavo teh podatkov s strani družbe Google lahko preprecite tako, da prenesete in namestite dodatek za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Poleg dodatka za brskalnik lahko kliknete to povezavo, da preprecite nadaljnje zbiranje podatkov v okviru storitve Google Analytics na tej spletni strani. Pri tem se na vaši koncni napravi shrani piškotek o zavrnitvi piškotkov. Ce piškotke izbrišete, morate ponovno klikniti povezavo.
 
Shranjevanje piškotkov Google Analytics se izvršuje na podlagi clena 6, odstavka 1, tocke f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Družba Hoffmann ima upravicen interes za analizo vedenja uporabnikov, da lahko optimizira svojo spletno ponudbo in oglase.
 

8.2. Storitev spletne analitike econda

Na tej spletni strani s pomocjo tehnologij družbe econda GmbH (www.econda.de) zbiramo in shranjujemo podatke, iz katerih na podlagi psevdonimov izdelamo uporabniške profile. Ti uporabniški profili se uporabljajo za analizo vedenja uporabnikov in so obdelani za izboljšanje in pripravo ponudbe na podlagi potreb. V ta namen uporabljamo piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki se lokalno shranijo na koncno napravo obiskovalca strani ter omogocajo prepoznavanje ob naslednjem obisku naše spletne strani. Psevdonimizirani uporabniški profili niso združeni z nobenimi osebnimi podatki nosilca psevdonima, ce ta ne poda locenega izrecnega privoljenja. Nadaljnje zbiranje in shranjevanje podatkov lahko kadar koli preklicete, tako da kliknete to povezavo http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
 
Po preklicu se na vaši koncni napravi shrani piškotek o zavrnitvi piškotkov. Ce piškotke izbrišete, morate ponovno klikniti povezavo.
 
Shranjevanje piškotkov econda se izvršuje na podlagi clena 6, odstavka 1, tocke f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Družba Hoffmann ima upravicen interes za analizo vedenja uporabnikov, da lahko zagotovi ponudbo glede na potrebe. 
 

8.3. Druge storitve spletne analitike družb Dynatrace  

Na tej spletni strani s pomocjo tehnologij družb Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) zbiramo in shranjujemo podatke, iz katerih na podlagi psevdonimov izdelamo uporabniške profile. Ti uporabniški profili se uporabljajo za analizo vedenja uporabnikov in so obdelani za izboljšanje in pripravo ponudbe na podlagi potreb. V ta namen uporabljamo tudi piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki se lokalno shranijo na koncno napravo obiskovalca strani ter omogocajo prepoznavanje ob naslednjem obisku naše spletne strani. Psevdonimizirani uporabniški profili niso združeni z nobenimi osebnimi podatki nosilca psevdonima, ce ta ne poda locenega izrecnega privoljenja.
 
Shranjevanje piškotkov družb Dynatrace se izvršuje na podlagi clena 6, odstavka 1, tocke f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Družba Hoffmann ima upravicen interes za analizo vedenja uporabnikov, da lahko zagotovi ponudbo glede na potrebe. 
 

9. Kdaj se vaši podatki izbrišejo?

Po dokoncni izvršitvi pogodbe ali izbrisu vašega racuna stranke se vaši podatki zaklenejo za nadaljnjo uporabo in se po preteku obdobja hranjenja, ki ga zahtevata davcno in trgovsko pravo, izbrišejo, razen ce niste izrecno privolili v nadaljnjo uporabo svojih podatkov ali ce si nismo pridržali pravice do takšne uporabe podatkov, ki je zakonsko dovoljena in o kateri smo vas obvestili v tej izjavi o varstvu podatkov. Svoj racun stranke lahko kadar koli izbrišete tako, da pošljete neformalno sporocilo na zgoraj opisane kontaktne podatke ali da uporabite v ta namen predvideno funkcijo v racunu stranke.
 

10. Katere pravice glede varstva podatkov imate?

Do družbe Hoffmann SE in družb skupine Hoffmann imate v okviru zakonskih pogojev pravico do dostopa do informacij (clen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov), do popravka clen 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov), do izbrisa (clen 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov), do omejitve obdelave (clen 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov) in do prenosljivosti podatkov (clen 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov). Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov (clen 77 Splošne uredbe o varstvu podatkov).
 
Ce ste družbi Hoffmann SE ali kateri od družb skupine Hoffmann dali svoje privoljenje, ga lahko za nadaljnjo uporabo kadar koli preklicete po elektronski pošti, faksu ali po navadni pošti. Kontakt družbe skupine Hoffmann, ki je pristojna za vas, najdete tukaj.
 
Ce družba Hoffmann SE in družbe skupine Hoffmann obdelujejo vaše podatke na podlagi tehtanja interesov, lahko vložite ugovor proti obdelavi. Ko vložite ugovor, vaši podatki ne bodo vec obdelani, razen ce odgovorna družba poda neovrgljive razloge za obdelavo za namene zašcite, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svobošcinami, ali ce je obdelava podatkov namenjena uveljavljanju, uresnicevanju ali zagovoru pravnih zahtevkov.