Felhasználási feltételek

Az eShop platform általános felhasználási feltételei

1 § Az általános felhasználási feltételek érvényessége
1.1 Az általános felhasználási feltételek (a továbbiakban "felhasználási feltételek") szabályozzák az eShop platform használatát (a továbbiakban "platform") Ezt a platformot a Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge üzemelteti
Haberlandstr. 55, 81241 München, Németország, B cégjegyzékben bejegyezve az Müncheni Bíróságon , HRB 5497 számon (a továbbiakban "Hoffmann GmbH").
1.2 A platform egy olyan portál, amelyen keresztül a felhasználó (a továbbiakban: "használó") egy olyan felhasználói fiókba jelentkezett be, ahol a szerszámok és szerszám-kiegészítők (a továbbiakban "cikk") attól a vállalattól, amely a Hoffmann csoporttal kapcsolatban állnak (a továbbiakban: "partnervállalat"), megvásárolhatók, amennyiben a vásárlás nem ütközik a törvényi jogszabályokkal vagy a felhasználási feltételekkel.
1.3 Ahhoz, hogy be tudjon jelentkezni egy felhasználói fiókba, az érdekelt félnek az egyik partnervállalat ügyfeleként regisztráltatnia kell magát. Ez az az illetékes partnervállalat, amelyikbe
vállalati áttekintésünkben betekintést nyerhet. A regisztrálás után az érdeklődő használóként jelentkezhet be a platformra.
1.4 A termékek vásárlásáról kötött szerződések a használó és a mindenkori partnervállalat között jön létre, akinél az adott partnervállalat általános szerződési feltételei szerint a használó beregisztrálta magát. A Hoffmann GmbH mint a platform üzemeltetője csupán közvetítőként lép fel, és ezért a vásárlási szerződésnek nem a szerződéses partnere, akkor is, ha a használó magánál a Hoffmann GmbH vállalatnál regisztrált.
1.5 Ezen a platformon kötött szerződéseket kizárólag a mindenkori partnervállalat és a használó köti meg. 

§ 2 Bejelentkezés, illetékek és tagsági fiók
2.1 A platform használati előfeltétele a használó bejelentkezése. A bejelentkezés és a használat díjtalan. Amint regisztrált egy partnervállalatnál, máris bejelentkezhet.
2.2 A partnervállalatnál megrendelt cikkek esedékes vételárát a használónak a felek között közvetlenül érintett partnervállalattal megállapodott szerződéses feltételeknek megfelelően kell kifizetni. Az adott vásárlási szerződésre vonatkozó partnervállalati általános feltételeire nyomatékosan felhívjuk a figyelmet.
2.3 A platform használatához való bejelentkezés a használati feltételek elfogadása, valamint a felhasználói fiók megnyitása után történik.  A bejelentkezéssel létrejön egy platform használati szerződés (a továbbiakban: "használói szerződés") a Hoffmann GmbH és a használó között. Ilyenkor a használói szerződés lezárásának az igénye nem áll fenn.
2.4 Használóként csak jogi személyek, személyegyesítő társaságok és korlátlan üzletképes természetes személyek jelentkezhetnek be. A platformra való bejelentkezés kifejezetten kiskorúak számára tilos. A jogi személyek és személyegyesítő társaságok esetén mindig az adott társaság nevében kell bejelentkezni.
2.5 A bejelentkezésnél a Hoffmann GmbH vállalattól kért adatokat teljesen és helyesen kell megadni, pl. előnév, utónév, jelenlegi cím (nem postafiók) és telefonszám, egy érvényes E-mail cím, valamint adott esetben a vállalatot és egy képviseletre jogosult személyt.
2.6 Egy jogi személy, valamint személyegyesítő társaság használóként történő bejelentkezését (vállalati fiók) csak ennek a társaságnak a képviseltre jogosult munkatársa teheti meg, akit név szerint meg kell nevezni. A bejelentkezésnél megadott társaság munkatársa a kapcsolattartó és a Hoffmann GmbH vállalattal szembeni hozzáférési jogosultságokkal rendelkező adminisztrátor. Igény esetén az adminisztrátor további vállalati munkatársakat is megbízhat a platform hozzáférési jogosultságával, amennyiben a vállalat ezen alkalmazottak eljárásairól kezeskedik és értesíti őket a felhasználási feltételekről. A Hoffmann GmbH bármikor jogosult személyes adatokat, így pl. a hozzáférési jogosultságokkal megbízott munkatárs nevét, címét és beosztását az adminisztrátortól megkérni.
2.7 Ha a bejelentkezés után a megadott adatok módosulnak, akkor a használó köteles ezt a Hoffmann GmbH vállalattal haladéktalanul megosztani.
2.8 A bejelentkezésnél a használó egy felhasználói nevet és jelszót választ. A felhasználói név nem lehet E-mail vagy internetcím, nem sértheti meg harmadik fél jogát – különösen márkanevet és jogot  – .
2.9 A használó tartsa titokban jelszavát és körültekintően mentse el a felhasználói fiók hozzáférhetőségét. A használó kötelessége, hogy haladéktalanul tájékoztassa a Hoffmann GmbH vállalatot, ha megalapozott a gyanú, hogy harmadik fél visszaélt a felhasználói fiókjával.
2.10 Alapvetően a használó kezeskedik valamennyi olyan tevékenységért, amely felhasználói fiókjában történt. Amennyiben a használó nem felelős a felhasználói fiók visszaéléséért, mert nem áll fenn a gondosság kötelezettségének megsértése, így a használó nem kezeskedik.
2.11 A Hoffmann GmbH fenntartja a jogot arra, hogy a nem teljes vagy hibásan végrehajtott bejelentkezéssel rendelkező fiókját meghatározott idő után törölje.

3 § A szolgáltatás leírása
3.1 A Hoffmann GmbH a platformot az imént leírt funkcióival a használó rendelkezésére bocsátja. A Hoffmann GmbH a platform használat vagy a platform egyes funkcióit vagy az egyes funkciók és szolgáltatások kiterjedését bizonyos feltételekhez kötheti, így pl. a bejelentkezési adatok vizsgálata.
3.2 Ha a platformon keresztül szerződés jön létre a használó és egy partnervállalat között, a Hoffmann GmbH megosztja a szükséges adatokat a vételi szerződő féllel a kölcsönös kapcsolatfelvétel érdekében.
3.3 A használó igénye a platform és annak funkcióinak használatára csak a technika aktuális állásának keretein belül áll fenn. A Hoffmann GmbH ideiglenesen korlátozhatja szolgáltatásait, ha erre a kapacitáshatárok, a biztonság, ill. a szerverek integritása vagy a technikai intézkedések végrehajtása érdekében szükség van, és ez a szolgáltatások szabályszerű vagy korszerűbb teljesítését szolgálja (karbantartási munkálatok). A Hoffmann GmbH ezekben az esetekben figyelembe veszi a használó jogos érdekeit, így pl. előzetes tájékoztatással. A használónak nincs a platform bizonyos felhasználhatóságának betartására való igénye.

4 § Zárolás és felmondás
4.1 A Hoffmann GmbH ideiglenesen és/vagy véglegesen zárolhat felhasználói és/vagy vállalati fiók esetén a hozzáférésre jogosult munkatársat, ha konkrétan megalapozott gyanú áll fenn, hogy egy használó a törvényes előírásokat, harmadik felet vagy ezeket a felhasználási feltételeket megsértette, vagy a Hoffmann GmbH vállalatnak egyéb jogos érdekei vannak, különösen más használók és partnervállalatok védelme hamis tevékenységektől. Ha a használó regisztrálása befejeződik a partnervállalatnál (lásd fent 1.3 bekezdésnél), független a bejezés okától, a platform felhasználási jogosultsága is automatikusan befejeződik ezzel. A Hoffmann GmbH és/vagy az adott partnervállalat tájékoztatja Önt és/vagy az egyes használatra jogosultat az ideiglenes és/vagy végleges használói számla zárolásáról.
4.2 Amint a használót zároltuk, akkor ez a használó más felhasználói számlával sem használhatja a platformot és nem is jelentkezhet be újból.
4.3 A Hoffmann GmbH bármikor felmondhatja a használói szerződést a hónap végétől számított 14 napos határidővel. A zároláshoz való jogot innentől nem érintjük.

5 § Adatvédelem
A Hoffmann GmbH
adatvédelmi rendelkezései a felhasználási feltételek részei.
Az adatvédelmi rendelkezéseket bármikor megtekintheti.

6 § Szerződés átruházása
A Hoffmann GmbH vállalatnak joga van négy hetes felmondási határidővel a szerződéses jogviszonyban szereplő jogait és kötelezettségeit teljesen vagy részben harmadik félre átruházni. Ebben az esetben a használó jogosult a felhasználói szerződést a határidő betartása nélkül felmondani.

7 § A használó kötelezettségei
7.1 A használók nem használhatnak olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb scripteket a platformon, amelyek megzavarhatják működését.
7.2 A használók nem hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyekkel  nem feltételezhető mértékben vagy túlságosan leterhelnék az információs infrastruktúrát.
7.3 A használók nem blokkolhatják, írhatják felül vagy módosíthatják Hoffmann GmbH által generált tartalmakat, illetve nem avatkozhatnak bele egyéb zavaró módon a platformba.
7.4 A platformon rendelkezésre álló tartalmakat, adatokat, képeket és ábrákat tilos a jogtulajdonos előzetes beleegyezése nélkül terjeszteni, harmadik félnek hozzáférhetővé tenni, másolni vagy egyéb módon sokszorosítani.

8 § Felelősség korlátozása
8.1 A Hoffmann GmbH vállalat a törvényi előírások keretein belül felel az életre, testi épségre és egészségre kiterjedő károkért, ha az az ő, ill. törvényes képviselőjének vagy a végrehajtásban segédkező hanyagságból, gondatlanságból ered, de ugyanígy felelősséget vállal a termékszavatossági törvény hatálya alá eső károkért.
8.2 Azokért a károkért, amelyeket nem foglaltunk bele a 8.1 bekezdésbe, és szándékos vagy durva gondatlan szerződésszegésen, valamint rosszhiszeműségből erednek szintén a jogszabályi rendelkezések szerint vállalunk felelősséget. A kártérítési felelősség olyan károknál, amelyek durva gondatlanságból erednek az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik. Azon körön belül, amelyre kiterjed a garancia, a garancia alapján és ennek körén belül vállaljuk a felelősséget.
8.3 Az egyszerű gondatlanságból eredő károkért a Hoffmann GmbH vállalat a lényeges szerződéses kötelezettségben foglaltak megsértéséért, csak a gondatlanság mértékéig vállalja a felelősséget (azok a kötelezettségek, amelyek a szerződés szabályos végrehajtásának teljesítését alapvetően lehetővé teszik, és amelynek betartását a szerződéses partner rendszeresen megismer és megismerhet). A felelősség azonban csak az előrelátható, jellemzően fellépő károkat foglalja magába.
8.4  Az adatveszteségre kiterjedő felelősség a jellemző helyreállítási költségekre korlátozódik, amelyek a használón keresztüli biztonsági mentés szokásos elkészítésénél következnek be.
8.5 A kártérítési igények 12 hónap után elévülnek, kivéve azokat, amelyek szándékos eljárásból erednek.

9 § Alkalmazandó jog és joghatóság
9.1 A használói szerződést, beleértve a felhasználási feltételeket a Németországi Szövetségi Köztársaság anyagi joga érinti, ebből azonban az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződése kizárva.
9.2  Azok a használók, akik a kereskedelmi törvénykönyv értelmében kereskedők, közjogi különvagyonnal rendelkezők, vagy közjogi jogi személyek, minden használói szerződéssel kapcsolatos ügyben és felhasználási feltételekből eredő vitákban kizárólag a Müncheni Bíróság az illetékes. Ugyanez érvényes, ha a használó fogyasztó, és nincs általános bíróság Németországban vagy a panaszemelés időpontjában lakhelye, valamint szokásos tartózkodási helye nem ismert.

10 § ÁSZF módosítása, érvényességi záradék
10.1 A Hoffmann GmbH bármikor fenntartja magának a jogot a felhasználási feltételek indoklás nélküli felmondására. Ha az E-mail értesítést követő négy héten belül egyik felhasználó sem ellenzi az új felhasználási feltételek érvényességét, akkor a megváltoztatott felhasználási feltételek  lépnek érvénybe. A Hoffmann GmbH a felhasználónak elküldött módosított feltételekről szóló E-mailben külön utal majd erre a négy hetes határidőre.

Ha kérdése van az általános felhasználási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.