Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HOFFMANN QUALITY TOOLS B.V.
I - ALGEMEEN
1 In het kader van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoffmann Quality Tools b.v.,
b) afnemer: de wederpartij van leverancier

II - TOEPASSELIJKHEID

2 a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier partij is. Dit geldt ook voor alle toekomstige offertes, aanbiedingen en overeen komsten tussen leverancier en afnemer. Op verzoek wordt afnemer kosteloos een exemplaar van deze algemene voorwaarden toegestuurd.
b) Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.
c) Afwijkingen van deze voorwaarden door de leverancier ten gunste van de afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg.
d) Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke order om, met de leverancier, dan wel met ondergeschikt personeel van de leverancier, verbinden de leverancier slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de leverancier van de afnemer zijn bevestigd.
e) Indien ook de afnemer naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn – bij gebleken strijdigheid – desal- niettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij de leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer instemt. f) Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in een met afnemer gesloten overeenkomst, heeft de bepaling uit de overeenkomst voorrang.
g) Alle in het kader van een overeenkomst tussen leverancier en afnemer verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en bewerkt voor de afhandeling van de overeenkomst en de klantenservice

III - AANBIEDINGEN/OFFERTES


3 a) Alle aanbiedingen/offertes, catalogi (al dan niet op een digitale gegevensdrager en in de media), uitla tingen in de (elektronische) media alsmede reclame-uitingen die door de leverancier verstrekt, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. In de aanbieding/offerte, catalogi, uitlatingen in de media of andere reclame-uitingen vermelde informatie, tekeningen, afbeeldingen, gewichtsgegevens alsmede andere technische gegevens, E-, DIN- of VDE-normen zijn geen garanties van leverancier, maar dienen slechts ter verduidellijking van de aangeboden zaken. De hiervoor genoemde informatie kan tot het moment van het tot stand komen van de overeenkomst tussen afnemer en leverancier door leverancier worden gewijzigd. In aanbiedingen/offertes vermelde techni sche gegevens gelden uitsluitend na schriftelijke instemming van leverancier als garantie.
b) De leverancier is gerechtigd om door haar gedane aanbiedingen/offertes te allen tijde te herroepen, tenzij deze reeds schriftelijk door de afnemer zijn aanvaard. Bestellingen van de afnemer zijn voor deze bindend. Leverancie kan de bestelling van de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aanvaarden of de bestelling aanvaarden door de bestelde zaken binnen de hiervoor genoemde termijn aan de afnemer te leveren.
c) Aanbiedingen/offertes dienen te worden geaccepteerd binnen de termijn als in de aan biedingen/ offertes vermeld. Indien in de aanbiedingen/offertes een dergelijke termijn niet is vermeld, zijn de aan biedingen/offertes voor acceptatie vatbaar vanaf de dag der uitbrenging tot uiterlijk 30 werkdagen nadien.

IV - AUTEURSRECHT

4 a) Leverancier behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar in al dan niet elektronische vorm verstrekte catalogi, prijslijsten en andere (verkoop)-bescheiden.
b) Catalogi, prijslijsten en andere (verkoop)-bescheiden blijven eigendom van leverancier en mogen zonder haar toestemming niet worden vermenigvuldigd, aan derden getoond of op andere wijze dan die waarvoor leverancier ze heeft verstrekt worden benut.

V - PRIJZEN

5 a) Prijsopgaven worden door de leverancier steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de tot standkoming van de overeenkomst geldende prijzen, zoals weergegeven in geldende catalogi en prijslijsten van leverancier. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in de catalogi, aanbieding/offerte en prijslijsten geldig voor de duur van de geldigheid daarvan (regelmatig van 01.08 van het jaar tot 31.07 van het volgende jaar). De catalogi en prijslijsten kunnen ten kantore van de leverancier worden ingezien.
b) Alle prijsopgaven van leverancier zijn vrijblijvend. Ondanks het overeenkomen van een bepaalde prijs, is leverancier gerechtigd tot verhoging van de prijs. Leverancier mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Wanneer de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, dan wel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht tot ontbinding door de afnemer vervalt wanneer de afnemer de ontbinding niet binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverho ging schriftelijk aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt.
c) Wanneer er bij het tot stand komen van de overeenkomst geen prijs is overeengekomen, gelden alsdan de prijzen van de door leverancier vertegenwoordigde gereedschappen fabrikant.
d) Tussen haakjes “( )” geplaatste prijzen worden geacht richtprijzen te zijn, zulks in verband met de omstandigheid dat de levering en prijsberekening van deze zaken wordt vastgesteld door de door leverancier vertegenwoordigde gereedschappenfabrikant. In een dergelijk geval gelden alsdan de prijs- en verkoopvoorwaarden van de door leverancier vertegenwoordigde gereedschappen fabrikant. Op verzoek van de afnemer zal leverancier bij de gereedschappenfabrikant informeren naar de prijzen en overige leveringsvoorwaarden. Leverancier zal de afnemer spoedig informeren tegen welke prijzen en leveringsvoorwaarden de leverancier deze zaken kan leveren, althans of de afnemer deze zaken rechtstreeks bij de gereedschappenfabrikant dient te bestellen.
e) Prijsopgaven worden geacht exclusief BTW te zijn, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is vermeld.

VI - BETALING

6 a) Betaling van leveranciers facturen dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andersluidende betalingstermijn is overeengekomen. Indien beta lingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum verleent de leverancier op bestellingen van minimum netto € 25,- 2% korting. Leverancier accepteert geen wissels en cheques. De afnemer heeft aan zijn betalingsverplichting voldaan als het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de leverancier.
b) Ondanks het bepaalde in het voorgaande lid is leverancier gerechtigd te allen tijde voor uitbetaling, onmiddellijke betaling, dan wel een zekerheidsstelling van afnemer te verzoeken, e.e.a. onder opschor ting van leveranciers plicht tot levering.
c) Bij gebreke van tijdige betaling van leveranciers facturen is afnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd aan afnemer vanaf het verstrijken van de betalingstermijn een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen. d) Leverancier is voorts gerechtigd om in geval van niet-tijdige betaling van haar facturen aan afnemer administratiekosten in rekening te brengen voor elke aanmaning welke zij afnemer zendt.
e) Leverancier is gerechtigd om haar vordering vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling ter incasso uit handen te geven. Voor rekening van afnemer komen alsdan alle buiten gerechtelijke en gerechtelijke kosten welke leverancier zal moeten maken, teneinde voldoening van haar factu(u)r(en) te verkrijgen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op bedrag corresponde rend met 15% van het gevorderde bedrag, zulks met een miniemum van € 34,- (zegge: vierendertig Euro), e.e.a. overigens onverminderd het recht van leverancier om hogere kosten rekening te brengen, indien deze aannemelijk te maken zijn.
f) In geval van enige faillissementsaanvrage is afnemer naast de hoofdsom, de rente en de buitengerech telijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage aan leverancier verschuldigd. Wanneer vervolgens een gerechtelijke procedure wordt gestart, is de afnemer gehouden alle door de leverancier in verband hiermee te maken kosten te vergoeden, hieronder uitdrukkelijk begrepen de kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief.
g) Het is afnemer niet toegestaan om een vordering van hem op leverancier, uit welken hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van leverancier, e.e.a. behoudens een uitdrukkelijk schriftelijke akkoordbevinding van leverancier met een voorgestelde verrekening althans verrekening met een gerechtelijk vastgestelde vordering.
h) Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke de afnemer tegen de leverancier meent in te kunnen roepen, geeft de afnemer het recht om de betaling van leveranciers factu(u)r(en) op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.
i) Afnemer dient leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van zijn/haar kredietwaardigheid. Belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de kredietwaardigheid van afnemer worden in ieder geval geacht te zijn: beslaglegging op roerende, dan wel onroerende zaken van afnemer; verzoek om surséance van betaling door afnemer; liquidatie van de onderneming van afnemer. In geval van overtreding van de in dit artikel opgenomen verplichting is leverancier gerechtigd alle overeenkomsten met afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding. Leverancier zal wegens de beëindiging nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn.

VII - LEVERING, VERTRAGING IN DE LEVERING, LEENEMBALLAGE


7 a) Levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De levering van de bestelde goederen volgt in de regel binnen 14 dagen na acceptatie van de aanbieding/ offerte door afnemer. Zaken die leverancier zelf bij een derde dient te bestellen en waarvan de prijs in de catalogus c.q. op de prijslijst tussen haakjes “()” is geplaatst worden in de regel binnen 3 maanden na ontvangst van afnemers bestelling geleverd.
|b) Het risico van beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan van de door leverancier aan afnemer te leveren zaken komt voor rekening van afnemer vanaf het moment van levering c.q. verzending van de zaken conform het bepaalde in lid d van dit artikel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder risico is o.a. begrepen: schade zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal, dan wel verduistering, alsmede de kosten van verzekering dezer zaken.
c) De wijze van verzending is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ter beoordeling en keuze van leverancier.
d) Levering binnen Nederland vindt vanaf een factuurwaarde van € 100,- exclusief BTW plaats conform Incoterms 2010 CPT, vestigingsplaats afnemer,tenzij in de catalogi of in de overeenkomst anders is bepaald. Leverancier draagt op verzoek van de afnemer zorg voor een adequate transportverzekering. Bij een factuurwaarde onder € 100,- exclusief BTW brengen wij € 7,90 plus BTW als kosten in rekening, zulks ter zake van behandelings-kosten, porto en verpakkingskosten. Bij afname van minder dan een verpakkingseenheid brengt leverancier ter vergoeding van de extra werkzaamheden 20% plus BTW van de nettoprijs van de bestelling aan de afnemer in rekening.
e) De leverancier kan nimmer, ook niet na enige ingebrekestelling terzake, aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de overeengekomen levertijd, e.e.a. behoudens enige schriftelijke andersluidende overeenkomst en behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier. Ook is leverancier niet aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid van het personeel, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid van de directie of de bedrijfsleiding.
f) Overschrijding van de overeengekomen levertijd c.q. overeengekomen datum van oplevering geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst geheel, dan wel gedeeltelijk te ontbinden, e.e.a. behoudens enige schriftelijke andersluidende overeenkomst en behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier.
g) Afnemer is tot afname verplicht, ook als de zaken kleinere gebreken vertonen.
h) Indien afnemer, zelfs indien er in het desbetreffende geval sprake is van een te late levering, de door leverancier te leveren zaken weigert af te nemen, is afnemer zonder enige ingebrekestelling en boete van 20% van de waarde van de niet afgenomen zaken aan leverancier verschuldigd. Deze door afnemer aan leverancier verschuldigde boete staat los van afnemers plicht om de door leverancier te leveren za- ken alsnog af te nemen en de koopprijs volledig te voldoen en het recht van leverancier om haar volledige schade op de afnemer te verhalen.
i) Indien de afnemer volhardt in zijn weigering om de door leverancier aan hem te leveren zaken alsnog in ontvangst te nemen, is leverancier gerechtigd om de zaken voor rekening en risico van afnemer te laten opslaan.
j) Een overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de afnemer niet het recht leverancier te belem- meren de overeenkomst alsnog na te komen, dan wel, ter zake de met leverancier gesloten overeen komst, de aan leverancier te verrichten betaling te weigeren.
k) In geval partijen een termijn voor levering zijn overeengekomen en leverancier niet tijdig levert is leverancier eerst na een per aangetekende post verzonden schriftelijke ingebrekestelling, waarbij haar door afnemer nog een redelijke termijn voor levering wordt gegund en nakoming binnen deze termijn uitblijft, in verzuim.
l) Indien vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige voor hem/haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem/ haar te vergen medewerking, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van de vertraging. Bovendien komt het risico van beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan van de door leverancier aan afnemer te leveren zaken voor rekening van afnemer vanaf het moment dat leverancier aan afnemer mededeelt dat zij bereid is tot levering.
m) Levering in gedeelten dient door afnemer te worden aanvaard, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
n) In geval van levering in gedeelten dienen de bepalingen die gelden ten aanzien van levering van de gehele order onverkort te worden nageleefd.
o) De afnemer dient zorg te dragen voor het weer in het bezit van de leverancier komen van aan hem door de leverancier ter beschikking gestelde leenemballage binnen een termijn van 14 dagen, bij gebreke waarvan afnemer zonder enige ingebrekestelling een boete van 150% van de waarde van de niet geretourneerde leenemballages aan leverancier verschuldigd is. Overig verpakkingsmateriaal wordt door leverancier niet teruggenomen.
p) Absoluut bindende levertermijnen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

VIII – Export

1. Leverancier behoudt zich het recht voor leveringen naar het buitenland te beoordelen aan de hand van exportwet- en regelgeving. Het accepteren van een bestelling die voor de export is bestemd geschiedt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de vereiste (publiekrechtelijke) vergunningen, certificaten, goedkeuringen etc. Leverancier zal zich in spannen om vereiste vergunningen, certificaten, goedkeurin gen etc. te verkrijgen, garandeert het verkrijgen daarvan echter niet. Afnemer verplicht zich de leverancier bij het verkrijgen van voornoemde bescheiden te ondersteunen en te voorzien van vereiste documentatie en informatie.
|2. Voor zover de vereiste (publiekrechtelijke) vergunningen, certificaten, goedkeuringen etc. niet binnen een redelijke termijn na het tot stand komen van de overeenkomst niet worden verkregen is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van eni- ge schade van afnemer, tenzij sprake is van op zet of grove nalatigheid van leverancier of de met de lei ding van haar bedrijf belaste personen. Indien leverancier op verzoek van afnemer reeds werkzaamhe den of diensten heeft verricht, zal afnemer deze vergoeden.
3. Afnemer is verplicht eventueel vereiste importvergunningen etc. te verkrijgen. De afnemer verplicht zich voorts, voordat de zaken worden geëxporteerd, alle relevante nationale en internationale export voorschriften te raadplegen (bijvoorbeeld sancties en embargo’s van overheidswege of het sanctie en embargobeleid van de Verenigde Staten) en indien noodzakelijk vergunningen, certificaten, goedkeurin gen etc. op eigen te verkrijgen. Leverancier is niet aansprakelijk of schadeplichtig als afnemer vereiste vergunningen, certificaten, goedkeuringen etc. niet verkrijgt.
4. Afnemer is niet bevoegd zaken door te verkopen of af te geven als hij weet of kan vermoeden dat de zaken worden gebruikt voor ABC-wapens of rakettechnologie.

IX - EIGENDOM, STELLEN VAN ZEKERHEID

9 a) De eigendom van alle door leverancier aan afnemer geleverde zaken gaat niet eerder op afnemer over, dan nadat afnemer aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met leverancier gesloten overeenkomst ten volle heeft voldaan. Hieronder wordt mede (doch niet uitsluitend) begrepen de koopprijs, eventuele ingevolge deze overeenkomst verschuldigde boetes en toeslagen, rente, kosten en vorderingen tot schadevergoeding wegens niet nakoming van de overeenkomst.
b) In geval van levering in gedeelten en een eventueel daaruit voortvloeiende betaling in termijnen, gaat de eigendom van alle door leverancier aan afnemer geleverde zaken niet eerder over, dan na algehele beta ling van alle door leverancier geleverde zaken in het kader van de door partijen gesloten overeenkomst.
c) In geval van een rekening-courant verhouding met afnemer dient het door leverancier gemaakte eigen domsvoorbehoud tevens ter meerdere zekerheid van het totale saldo, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en (buitenrechtelijke) kosten.
d) Tot het moment van algehele betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en (buitengerechtelijke) kosten, is afnemer niet bevoegd de door hem/haar gekochte zaken aan derden te verpanden, dan wel de eigendom van het gekochte over te dragen.
e) Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid is afnemer wel bevoegd om –louter voor zover noodza kelijk- de hem/haar door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. Afnemer is alsdan evenwel wel gehouden om de zaken te verkopen onder een beding van eigendomsvoorbehoud gelijk aan het door leverancier bedongen eigendomsvoorbehoud.
f) Afnemer is gehouden om de hem/haar onder eigendomsvoorbehoud door leverancier geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren en als herkenbaar eigendom van leverancier, door de geleverde zaken merken, te bewaren.
g) Indien afnemer, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn/haar crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is leverancier gerechtigd de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden en zonder dat de afnemer enig recht tot schadevergoeding jegens leverancier gel dend zal kunnen maken. Hierbij is leverancier gerechtigd tot het binnentreden van het terrein van afnemer en is de afnemer verplicht mee te werken aan de afgifte van de eigendommen van leverancier.
h) Afnemer verplicht zich tot meerdere zekerheid van leveranciers vorderingen, uit welken hoofde dan ook, op eerste verzoek van leverancier ten behoeve van leverancier een pandrecht te vestigen op: - de tengevolge van natrekking, vermenging, vruchttrekking of zaaksvorming van de geleverde of te leveren zaken ontstane nieuwe zaken; - geleverde zaken die door volledige betaling in eigendom op afnemer over zijn gegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden; - vorderingen die afnemer heeft of zal verkrijgen op zijn/haar afnemers bij doorverkoop.
i) Indien afnemer in gebreke blijft met het vestigen van een pandrecht ten behoeve van leverancier, zoals in het vorengaande omschreven, is leverancier gerechtigd om e.e.a. in naam van afnemer te doen.
j) Indien een derde enig recht op de in dit artikel omschreven zaken wenst te doen gelden c.q. vestigen, is afnemer verplicht om leverancier hiervan terstond telefonisch mededeling te doen en dit bovendien per omgaande schriftelijk aan leverancier te bevestigen.
k) De kosten die leverancier moet maken om haar zekerheidsrechten uit te oefenen jegens afnemer, dan wel jegens een derde, komen geheel voor rekening van afnemer.
l) Bij gebreke van betaling van de door haar aan afnemer geleverde zaken, is leverancier gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de door haar in eigendom voorbehouden zaken terug te vorderen.
m) Afnemer is gehouden de leverancier alle medewerking te verschaffen, opdat een inventarisatie van de door leverancier geleverde zaken mogelijk is.
n) Door leverancier teruggenomen zaken kunnen door haar, nadat zij een redelijke termijn heeft aangehou den binnen welke afnemer de door hem/haar van leverancier gekochte zaken alsnog algeheel heeft “ kunnen voldoen, door middel van een onderhandse verkoop tegen marktconforme verkoopprijzen te gelde worden gemaakt.

X – RECLAMES

10 a) Dit artikel is slechts van toepassing op door leverancier verkochte nieuwe zaken. Tweedehands zaken worden gekocht zoals gezien, zonder dat afnemer enige rechten heeft met betrekking tot hun eventuele non-conformiteit. Afnemer is gehouden de door hem/haar ontvangen zaken direct na ontvangst te controleren op volledigheid, gebreken en de aanwezigheid van de gewenste eigenschappen.
b) Reclames betrekking hebbende op door de leverancier geleverde zaken worden slechts in behandeling genomen, indien deze uiterlijk binnen 8 dagen na levering door afnemer middels een aangetekend schrijven aan leverancier kenbaar zijn gemaakt, waarbij leverancier een redelijke termijn wordt gesteld om de gebreken te verhelpen.
c) In geval van reclame dient afnemer de za(a)k(en) waarover wordt gereclameerd voor inspectie door leverancier beschikbaar te houden.
d) In geval van reclames gedaan ná de in dit artikel onder lid b genoemde termijn, vervalt elke aanspraak van afnemer jegens leverancier.
e) Eventuele retourzendingen dienen aan leverancier franco en voor risico van de afnemer te worden toegezonden.
f) Transportschade en/of ontbrekende zaken dienen verhaald te worden op de vrachtvervoerder of expediteur, e.e.a. behoudens voor zover mocht blijken leverancier voor deze transportschade/ontbrekende zaken aangesproken dient te worden.
g) Door de leverancier terecht bevonden reclames kunnen enkel leiden tot vervanging, herstel, dan wel vergoeding van de desbetreffende zaken. Eén en ander geschiedt naar keuze van leverancier. De kosten voor de vervanging of reparatie van de zaak komen bij terecht bevonden reclames voor rekening van leverancier, met uitzondering van de kosten van demontage/deinstallatie of montage/installatie van zaken, tenzij leverancier op grond van de overeenkomst verplicht was tot montage/installatie. Indien de reclamatie onterecht was, kan leverancier de haar ontstane kosten bij afnemer in rekening brengen. Indien leverancier het gebrek binnen de gestelde redelijke termijn niet kan herstellen althans een herstel poging mislukt of leverancier geen vervangende zaak kan leveren, is afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de aard van de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.

XI - RETOURZENDINGEN

11 a) Indien er sprake is van een foutieve bestelling door de afnemer, welke bestelling de afnemer uit dien hoofde wenst te retourneren, dient de afnemer zich in verbinding met de Leverancier te stellen omtrent het retour mogen zenden van het geleverde. Het is aan de leverancier om te beslissen of het geleverde daadwerkelijk geretourneerd mag worden. In geval van een foutieve bestelling door de afnemer is de leverancier nimmer zonder meer gehouden om het geleverde retour te nemen.
b) Indien leverancier de afnemer toestaat een foutieve bestelling te retourneren, is leverancier gerechtigd om de afnemer ter zake van terugname- en administratiekosten 10% van het aan de afnemer gefactu- reerde nettobedrag (e.e.a. met een minimum van € 12,50 ter zake van terugname- en administratiekos ten) in rekening te brengen.
c) Zaken die niet in de catalogus van de leverancier staan vermeld en/of zaken die speciaal voor de afnemer zijn besteld, worden nimmer retour genomen.

XII - TRACEERBAARHEID

Voor zover afnemer de van leverancier gekochte zaken aan derden doorverkoopt of afgeeft zal hij door gepaste maatregelen veilig stellen dat de zaak steeds kan worden getraceerd. Afnemer zal er onder meer voor zorgen dat de zaak in het geval van bijvoorbeeld een productrecall of een productwaarschuwing kan worden opgespoord en de bezitter onverwijld kan worden geïnformeerd over de product-recall of de productwaarschuwing. Voor zover de afnemer de zaak niet doorverkoopt of doorgeeft maar zelf houdt, stelt hij zeker dat de zaak in zijn bedrijf kan worden teruggevonden.”

XIII - GARANTIE

13 a) Leverancier verstrekt uitsluitend een garantie, indien en voor zover deze haar door de fabrikant en/ of importeur van de betreffende zaak wordt verstrekt. Het risico dat de geleverde zaken naar hun aard niet bruikbaar zijn voor de toepassing die de afnemer daar aan wil geven, berust bij de afnemer, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b) Leverancier staat niet in voor gebreken, welke aan de door haar geleverde zaken ontstaan door: - normale slijtage; - onoordeelkundige behandeling; - onoordeelkundig gebruik; - onoordeelkundig c.q. onjuist onderhoud; - wijzigingen of reparaties aan de geleverde zaken welke, anders dan met schriftelijke instemming c.q. toestemming van leverancier, door of namens afnemer zijn toegebracht.
c) Leverancier is niet gehouden aan de op haar rustende verplichtingen te voldoen, zolang afnemer niet aan al zijn/haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.
d) De door leverancier te verstrekken garantie, voor zover deze is overeengekomen, strekt zich in geen geval verder uit dan tot het om niet vervangen of herstellen van de gehele zaak c.q. –delen van de zaak. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige andere door afnemer geleden schade, e.e.a. behoudens voor zover er aan de zijde van leverancier sprake is van opzet of grove nalatigheid van de directie of de bedrijfsleiding.
e) Iedere rechtsvordering jegens leverancier betrekking hebbende op c.q. verband houdende met de door haar aan afnemer geleverde zaken verjaart na verloop van 12 maanden na het tijdstip van de levering. XIV -

Garantieverklaring
Hoffmann verleent een garantie van 10 jaar op materiaal en fabricage van de GARANT producten en GARANT bedrijfsinrichtingsproducten. De garantie geldt wereldwijd. De termijn voor de berekening van de garantieperiode begint met de factuurdatum. Hoffmann biedt voor gebreken die zich tijdens de garantieperiode voordoen, in het kader van de garantie naast de vergoeding van de verzendkosten naar haar goeddunken een van de volgende prestaties:

Restitutie van de aankoopprijs of 

kosteloze reparatie van het product of

kosteloze vervanging door een gelijkwaardig product.

Uitgezonderd van de garantie zijn schades door reguliere slijtage van de producten door mechanische belasting, alsmede beschadiging of vernieling door onjuist gebruik of overbelasting van de producten. Daarnaast geldt de garantie ook niet voor elektronische componenten en bedrijfsinrichtingen die in containers worden gemonteerd. De aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie wordt uitgesloten voor schades met inbegrip van gevolgschades. De garantie laat de rechten op basis van het wettelijke garantierecht onverlet. Neem in geval van een garantieclaim onmiddellijk en schriftelijk contact op met de bovengenoemde garantieverlener. Claims op basis van de onderhavige garantie worden uitsluitend in behandeling genomen na terugzending van het product in combinatie met een kopie van de factuur.  

 

AANSPRAKELIJKHEID

14 a) Leverancier is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de geleverde zaak zelf welke is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen/nalaten van haarzelf, haar personeel, zijn medewerkers of derden die haar bij de uitvoering van de overeenkomst – al dan niet tegen betaling- terzijde staan c.q. behulp zaam zijn, dan wel voor directe schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door de door haar geleverde za(a)k(en), voor zover deze schade gedekt wordt door de door leverancier in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en in ieder geval tot een maximum schadebedrag van € 1.250.000,-. Het vorenstaande geldt niet indien er sprake is van opzet, dan wel grove schuld van de directie of de met de leidingvan het bedrijf van leverancier belaste personen, dan wel voor zover enige beperking van de aansprakelijkheid van leverancier rechtens niet is toegestaan. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haar personeel.
b) Onder direct schade wordt schade aan de afgeleverde zaak zelf verstaan.
c) Leverancier is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, geleden verlies, schade aan andere zaken dan het verkochte, schade van derden, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en verlies van mogelijkheden.
d) Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit ontoereikende medewerking door afnemer, haar door of vanwege afnemer verstrekte zaken, dan wel voor ideële schade.
e) Leverancier verklaart een aansprakelijkheidsverzekering als in lid a van dit artikel te hebben afgesloten tegen een schadesom en onder condities die in de branche waarin leverancier zich begeeft niet gebruikelijk zijn.
f) Schadeclaims dienen door afnemer zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na het zich voordoen van de schadeveroorzakende gebeurtenis per aangetekend schrijven bij leverancier te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van het recht om ter zake van de schadeveroorzakende gebeurte nis schadevergoeding van leverancier te vorderen.

XV - OVERMACHT

15 a) Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst, kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, of indien zij krachtens wet, overeen komst of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komen, en geven de afnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Onder dergelijke niet toerekenbare tekortkomingen worden ondermeer doch niet uitsluitend verstaan: staking, uitsluiting, excessieve ziekte van personeel, opzet of grove schuld van hulppersonen, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering door derden van wie leverancier voor de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is, brand en onweer.
b) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Indien de door overmacht ontstane opschorting langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding.

XVI - GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT


16 a) Alle geschillen die naar aanleiding van deze dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo. Het staat leverancier echter vrij om ondanks het bepaalde in dit artikel een geding aanhangig te maken bij de rechter van de vestigingsplaats van afnemer.
b) Op alle overeenkomsten welke door leverancier onder vigeur van de onderhavige voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

XVII - NIETIGHEID/VERNIETIGING BEPALING ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

17 a) Indien enige bepaling van de onderhavige algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
b) In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.