SVMF 2013 - VERKTYGSMASKIN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

SVMF 2013 - VERKTYGSMASKIN
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligt eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelse från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Det eller de föremål som säljaren enligt parternas avtal skall leverera benämns i dessa bestämmelser varan. Ritningar och beskrivningar

2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

3. Om inte annat avtalats förblir alla av säljaren tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav säljarens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till säljaren, förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av säljaren eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Förpackning

5. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara. Leveransprov

6. Avtalade leveransprov skall utföras i säljarens fabrik under normal arbetstid, såvida icke annat överenskommits. Om tekniska bestämmelser för proven icke angivits i avtalet, skall proven utföras i överensstämmelse med de normer, som allmänt tillämpas inom vederbörande industribransch i det land, där varan tillverkas.

7. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparens ombud kan närvara. Om köparen icke är företrädd vid proven, skall säljaren tillställa köparen provningsprotokollet, som skall utgöra bindande bevisning om det som avses att fastställas genom provet.

8. Om varan vid leveransprov icke befinnes vara avtalsenlig, skall säljaren med all skyndsamhet tillse att varan bringas i överensstämmelse med avtalet. På köparens begäran skall nytt prov därefter utföras. Om avvikelsen varit obetydlig kan nytt prov icke påfordras.

9. Säljaren skall bära alla kostnader för leveransprov, som utförs i hans fabrik. Köparen skall svara för egna kostnader såsom reskostnader och traktamenten för av honom anlitade medhjälpare vid provet. Leverans

10. Leverans sker fritt säljarens lager. Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:

a) dagen för ingåendet av avtalet;
b) dagen då säljaren erhåller meddelande om eventuellt erforderliga licenser eller andra tillstånd;
c) dagen då säljaren mottar sådan i avtalet föreskriven som skall erläggas innan tillverkningen påbörjats;
d) dagen då säljaren mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner.

Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske. Leveranstid. Försening

11. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger vardera parten, efter utgången av två tredjedelar av den sålunda angivna tiden, skriftligen anmoda den andra parten att träffa överenskommelse om en bestämd tidpunkt. Om avtalet icke omnämner någon leveranstid, äger vardera parten sex månader efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i föregående stycke. Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.

12. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 32 angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning, oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

13. Om säljaren icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 12 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite, såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad försening. Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda vite: 0,5 % per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänför sig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp, på vilket vitet skall beräknas, överstiger 500 000 svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25 % per vecka. Vitet, som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat från den dag då varan skulle ha avlämnats, skall icke överstiga 5 % av den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan, som icke kan tas i avsett bruk. Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 15 utesluter köparens rätt till vite varje annan gottgörelse i anledning av säljarens dröjsmål att avlämna varan.

14. Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 13, har han rätt att häva avtalet med avseende på den del av varan på vilken det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva köpet om leverans inte sker inom en bestämt angiven skälig frist och säljaren inte avlämnar varan före fristens utgång. Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan avlämnats om denna utan den del för vilken enligt föregående mening hävningsrätt föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och säljaren insett eller borde ha insett detta.

15. Om köparen enligt punkt 14 häver köpet eller del därav har han med den begränsning som föreskrivs i punkterna 35-37 rätt till ersättning för merkostnad på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana kostnader som han åsamkas, om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

16. Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna mottaga varan på fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske. Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan hade levererats.

17. Om köparens i punkt 16 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande, som avses i punkt 32, äger säljaren skriftligen uppfordra köparen att inom skälig tid mottaga varan. Om köparen, oavsett anledning, underlåter att göra detta, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet vad beträffar sådan del av varan som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

18. Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han risken för varans förstörelse och är skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som kan uppkomma för vård, lagring eller försäkring av varan. Om säljaren häver avtalet enligt punkt 17 har han rätt till ersättning av köparen med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som säljaren kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid förutsätts att säljaren om möjligt försöker sälja varan till annan. Pris och betalning

19. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum. Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 12 förlängs med mer än sex månader, är säljaren inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.

20. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har säljaren rätt til dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar diskontot med tillägg av 10 procentenheter. Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 32 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivs i punkt 18, andra stycket. Återtagandeförbehåll

21. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet,  har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst. Garanti

22. Säljaren förbinder sig att i enlighet med punkterna 23-31 avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel.

23. Säljarens ansvar avser endast fel, som visar sig under en tid av ett år räknat från den dag, då varan anmälts färdig för avsändning. Om avsändningen fördröjs, och dröjsmålet icke beror på köparen, förlängs garantitiden med den tid, som svarar mot dröjsmålet. Om dröjsmålet beror på omständigheter över vilka säljaren icke råder, överstiger förlängningen dock icke tre månader.

24. I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga varan under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel, som avses i punkt 22. 25. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som avses i punkt 22, skall säljaren avhjälpa felet med all skyndsamhet och – med undantag av vad som sägs i punkt 26 – på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller utbyte till säljaren återsända del på vilken yppats fel, som avses i punkt 22, för såvitt inte säljaren finner lämpligt att utföra reparationerna hos köparen. Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt del skall säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga delen. Säljaren får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna säljaren ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som säljaren skall återbetala till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot varans värdeminskning.

26. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga delar till säljaren, medan säljaren skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten. Om säljaren utför i punkt 25 omnämnda reparationer hos köparen, skall denne erlägga reskostnader och traktamenten avseende resoch arbetstid för säljarens personal.

27. Felaktiga delar, som utbytts i enlighet med punkt 22, skall ställas till säljarens förfogande.

28. Om säljaren oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 25, har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer eller låta tillverka ny vara på säljarens bekostnad, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme, eller, om felet är väsentligt för köparen och säljaren insett eller bort inse detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd av säljarens underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning ske enligt punkt 25, andra stycket. Säljarens skyldighet att själv utföra i punkt 25 angivna åtgärder och att ersätta köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar hälften av priset för varan.

29. Säljarens ansvar avser icke fel, som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

30. Säljarens ansvar avser endast fel, som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring.

31. Oavsett vad som stadgas i punkterna 22-30 gäller icke säljarens

förpliktelser längre än femton månader från den ursprungliga

garantitidens början.

Befrielsegrunder

32. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

33. Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 32, bör den part som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

34. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 14 och säljarens rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan enligt punkt 17 eller att betala för den enligt punkt 20 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 32, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet. Begränsning av skadeståndsskyldigheten

35. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande omständigheter, skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa omständigheter, och med de i punkterna 36 och 37 ytterligare angivna begränsningarna.

36. Det åligger part, som gör gällande att avtalsbrott föreligger, att vidta skäliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall skadestånd, som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

37. Det sammanlagda belopp, som säljaren kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet, är begränsat till ett belopp motsvarande halva köpeskillingen, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381). Preskription

38. Anspråk mot säljaren förfaller om skiljeförfarande enligt punkt

40 inte inleds inom två år från varans avlämnande. Export- och importlicens, förbud mot re-export m.m.

39. Köparen förbinder sig

a) att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av exporteller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter

b) att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser

c) att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt b) ovan. Domstols- och skiljeförfarande

40. Säljarens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande eller lagsökning och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid allmän domstol. Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.

41. Garantiförklaring
Hoffmann lämnar 10 års garanti för material i och tillverkning av GARANT-produkterna och GARANT företagsutrustningsprodukterna. Garantin gäller i hela världen. Perioden för beräkning av garantitiden börjar på faktureringsdagen. Hoffmann lämnar garanti för brister som uppkommer under garantitiden och som omfattas av garantin, förutom genom ersättning för transportkostnader i form av någon av följande åtgärder efter eget val:

återbetalning av inköpspriset, eller 

kostnadsfri reparation av produkten eller

kostnadsfritt utbyte mot en likvärdig produkt.

Garantin omfattar inte skador som orsakats av normalt slitage av produkten genom mekanisk belastning, eller skador eller förstörelse på grund av osakkunnig användning eller överbelastning av produkterna. Garantin omfattar därutöver inte heller elektroniska komponenter pch företagsutrustningar som monteras i containrar. Ansvarigheten enligt garantin gäller inte vid skadeståndskrav, inbegripet krav på ersättning för följdskador. Dan lagstadgade garantirätten begränsas inte av denna garanti. Vid garantiärenden ber vi er att utan dröjsmål och skriftligt kontakta den ovannämnda garantigivaren. Utnyttjande av garantiåtgärderna förutsätter att produkten sänds in tillsammans med en fakturakopia.