Zaštita podataka

Verzija: svibanj 2018.

Veselimo se vašem zanimanju za našu web stranicu. Zaštita vaše privatnosti vrlo nam je važna. Društvo Hoffmann smatra zaštitu informacija i podataka povjerenih poduzecu dijelom poduzetnicke odgovornosti. Kako biste se osjecali sigurno tijekom posjeta naših web stranica, prilikom obrade vaših osobnih podataka strogo se pridržavamo zakonskih odredbi, pa bismo vas ovdje htjeli detaljno obavijestiti o postupanju s vašim podacima. 
 

1. Tko je odgovoran za obradu mojih podataka?

1.1. Tijekom posjeta ove web stranice

Odgovornost za obradu vaših podataka tijekom posjeta ove web stranice snosi društvo Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.
 
Nadzornika za zaštitu podataka društva Hoffmann SE možete kontaktirati poštanskim putem na gore navedenu adresu, na ruke nadzorniku za zaštitu podataka, i putem e-pošte na: dataprotection@hoffmann-group.com.
 

1.2. U svrhu ispunjenja ugovora, servisne usluge

Pojedine servisne usluge i ponude koju su vam predstavljene na web stranici ne cine dio izravne ponude društva Hoffmann SE, vec su u ponudi pojedinacnih poduzeca grupacije Hoffmann koja su zadužena za doticne servisne usluge i ponude na lokalnoj razini. Ako zatražite servisne usluge i ponude lokalnog poduzeca grupacije Hoffmann putem ove web stranice (npr. predaja narudžbe, servisne usluge, podrška kupcima), odgovornost za obradu vaših osobnih podataka snosi poduzece grupacije Hoffmann zaduženo za vas.
 
Za narudžbe i servisne želje potrošaca uvijek je zaduženo društvo Hoffmann SE.
 
Za narudžbe i servisne želje poslovnih kupaca u pravilu je zaduženo poduzece grupacije Hoffmann na doticnom mjestu isporuke. U slucaju narudžbi mjerodavni su podaci u doticnim dokumentima narudžbe i ugovornim dokumentima. Za servisne usluge i želje u pogledu odredene lokacije u pravilu je odgovorno poduzece grupacije Hoffmann zaduženo za tu lokaciju.
 
Pregled svih poduzeca grupacije Hoffmann, njihovih lokalnih podrucja odgovornosti i kontaktnih podataka pojedinih nadzornika za zaštitu podataka možete pozvati ovdje.
 
Kako bismo vam putem ove web stranice omogucili korištenje usluga i servisnih usluga poduzeca grupacije Hoffmann, društvo Hoffmann SE proslijedit ce u slucaju potrebe podatke koje je prikupilo od vas poduzecu grupacije Hoffmann zaduženom za vas.
 

2. Kada društvo Hoffmann prikuplja podatke o vama?

Prikupljamo podatke u ogranicenom opsegu kako bismo preuzeli i obradili vaše narudžbe ili kako bismo vam izradili ponude u skladu s vašim potrebama. Naše web stranice možete posjetiti bez davanja podataka o vama. Pohranjujemo tehnicke podatke o pristupu u takozvane log datoteke poslužitelja, npr. ime zatražene datoteke, datum i vrijeme pozivanja, prenesena kolicina podataka i zatraženi pružatelj usluga. Ti se podaci analiziraju iskljucivo u svrhu osiguranja rada stranice bez smetnji i poboljšanja naše ponude. 
 
Prikupljamo osobne podatke prvenstveno
 
u sklopu vaše narudžbe u web trgovini
prilikom registracije za individualni pristup kupca
kod pretplate na naš bilten
u formularu za kontakt i servisni upit
prilikom kontaktiranja putem e-pošte.  
 
Koji se podaci prikupljaju u kojem slucaju, može se vidjeti iz pojedinih formulara za unos. Podatke koje ste nam dali koristimo u svrhu izvršenja ugovora, pružanja usluga i obrade vaših upita. 
 

3. U koju svrhu društvo Hoffmann koristi podatke? 

3.1. U svrhu ispunjenja ugovornih obveza (cl. 6. st. 1. slovo b Opce uredbe o zaštiti podataka)

Društvo Hoffmann koristi vaše podatke kako bi vam pružilo najbolji moguci doživljaj prilikom kupnje i dobivanja usluge. Pritom s vašim podacima postupamo odgovorno. Preciznije receno, društvo Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge i poduzeca grupacije Hoffmann koriste vaše podatke za 
 
obradu vaše narudžbe
obradu vaših servisnih želja
slanje biltena putem e-pošte, ako ste se na njega pretplatili
 
Ako je za vašu narudžbu ili vašu servisnu želju zaduženo poduzece grupacije Hoffmann, vaše cemo podatke proslijediti doticnom poduzecu grupacije Hoffmann.
 
U svrhu ispunjenja ugovora mi ili zaduženo poduzece grupacije Hoffmann prosljeduje vaše podatke dostavnoj tvrtki angažiranoj za isporuku, ako je to za isporuku narucene robe potrebno. Ovisno o tome kojeg pružatelja platnih usluga odaberete u procesu narudžbe, mi ili zaduženo poduzece grupacije Hoffmann u svrhu realizacije naplate prosljeduje u tu svrhu prikupljene podatke za placanje kreditnoj banci zaduženoj za to placanje i event. pružatelju platnih usluga kojeg smo mi angažirali ili odabranoj platnoj usluzi. Odabrani pružatelji platnih usluga djelomicno i sami prikupljaju te podatke ako kod njih izradite racun (npr. kod placanja putem PayPal racuna). U tom se slucaju u procesu narudžbe morate prijaviti sa svojim pristupnim podacima kod doticnog pružatelja platnih usluga. Tada vrijedi izjava o zaštiti podataka doticnog pružatelja platnih usluga.
 

3.2. U sklopu procjene interesa (cl. 6. st. 1. slovo f Opce uredbe o zaštiti podataka)

Osim toga, vaše podatke možemo koristiti na temelju procjene interesa u svrhu ocuvanja opravdanih, u pravilu gospodarskih interesa s naše strane ili sa strane trecih osoba, pri cemu vršimo obradu po mogucnosti pseudonimiziranih ili anonimiziranih podataka. To se vrši u svrhu:
 
kontrole i poboljšanja ucinkovitosti i pravne sigurnosti poslovnih procesa
provjere boniteta
kontrole, optimizacije i daljnjeg razvoja usluga i proizvoda
ostvarivanja promidžbe (npr. promidžbe poštanskim putem, ponovnog ciljanja skupina), istraživanja tržišta i javnog mnijenja
ostvarivanja pravnih zahtjeva i obrane kod pravnih sporova
prepoznavanja, sprecavanja i razjašnjenja kažnjivih djela
ocuvanja sigurnosti i funkcionalnosti naših IT sustava
 

3.3. Na temelju vaše privole (cl. 6. st. 1. slovo a Opce uredbe o zaštiti podataka)

Ako ste nam za obradu svojih podataka dali privolu, ta privola cini pravnu osnovu za obradu obuhvacenu privolom. To se osobito odnosi na vašu eventualnu privolu za kontaktiranje u promidžbene svrhe telefonskim putem ili putem e-pošte.
 
Svoje privole možete opozvati u svakom trenutku s buducim ucinkom. Odjava pretplate na bilten moguca je u svakom trenutku i može se izvršiti obaviješcu na gore navedene kontaktne podatke ili putem poveznice u biltenu predvidene za to.
 

3.4. U svrhu ispunjenja pravnih obveza (cl. 6. st. 1. slovo c Opce uredbe o zaštiti podataka)

Podliježemo raznim pravnim obvezama, npr. zakonskoj obvezi cuvanja poslovnih dokumenata te odredbama u vezi s pravom izvoza.
 

4. Prosljedivanje vaših podataka

Ako se za rad ove web stranice ili za pružanje usluga poduzeca grupacije Hoffmann angažiraju treci pružatelji usluga (davatelji usluga hostinga, pružatelji usluga slanja itd.) ili ako je za obradu zaduženo neko drugo poduzece grupacije Hoffmann, doticna poduzeca dobit ce pristup vašim podacima samo u onom opsegu u kojem je to potrebno za ispunjenje njihovih zadataka i funkcija.
 
Ako ti pružatelji usluga i poduzeca grupacije Hoffmann obraduju vaše podatke izvan Europske unije, to može dovesti do prijenosa vaših podataka u zemlju koja ne nudi iste standarde zaštite podataka kao i Europska unija. U tom cemo se slucaju pobrinuti za to da doticni primatelji vaših podataka ugovorom ili na drukciji nacin osiguraju razinu zaštite podataka ekvivalentnu onoj u Europskoj uniji. 
 

5. Kako društvo Hoffmann koristi vaše podatke za promidžbu poštanskim putem?

Društvo Hoffmann SE odnosno poduzeca grupacije Hoffmann zadužena za vas pridržavaju pravo obrade vaših podataka u svrhu izravne promidžbe poštanskim putem u okviru zakonskih odredbi i bez vaše privole. To obuhvaca i analizu vaših podataka (npr. maticnih podataka, podataka s narudžbe, podataka o pristupu) u cilju utvrdivanja vašeg potencijalnog interesa za naše proizvode i usluge. Ta se analiza vrši na temelju statistickih postupaka uzimajuci aktualne podatke o kupcima i opce dostupna saznanja o našim kupcima. Ti se rezultati koriste za ciljano kontaktiranje usmjerenije na vaše potrebe i davanje za vas relevantnijih ponuda.
 
U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih podataka u svrhu takvih promidžbenih aktivnosti. To vrijedi i za izradu profila ako je ona povezana s takvom izravnom promidžbom. Svoj prigovor možete uputiti na gore navedene kontaktne podatke ili izravno doticnom poduzecu grupacije Hoffmann.
 

6. Kada društvo Hoffmann provodi provjeru i ocjenu boniteta? 

Ako društvo Hoffmann SE odnosno poduzece grupacije Hoffmann zaduženo za vas izvrši placanje unaprijed, npr. kod placanja po primitku, doticno poduzece pridržava pravo da u svrhu ocuvanja svojih opravdanih interesa pribavi informacije o identitetu i bonitetu od specijaliziranih pružatelja usluga (agencija za izvješcivanje o potrošacima) odnosno da odobrenje odredenih nacina placanja ucini ovisnim o provedenoj provjeri boniteta. Informacije o bonitetu mogu sadržavati vrijednosti vjerojatnosti (ocjene) koje se izracunavaju na osnovi znanstveno priznatih matematicko-statistickih postupaka i u ciji su izracun ukljuceni i podaci o adresi. Dobivene informacije o statistickoj vjerojatnosti izostanka placanja koristimo za donošenje dobro promišljene odluke o osnivanju, izvršenju ili završetku ugovornog odnosa. Vaši se legitimni interesi uzimaju u obzir u skladu sa zakonskim odredbama.
 
Pregled agencija za izvješcivanje o potrošacima koje je angažiralo društvo Hoffmann SE odnosno poduzeca grupacije Hoffmann i eventualnih dodatnih, specificnih napomena za obradu podataka koju vrši pojedino poduzece grupacije dobit cete ovdje.
 

7. U koju svrhu ova web stranica koristi kolacice?

Za atraktivnost naše web stranice prilikom njezina posjeta i kako bismo omogucili korištenje odredenih funkcija, na raznim stranicama koristimo takozvane kolacice. Pritom je rijec o malim tekstnim datotekama koje se pohranjuju na vašem krajnjem uredaju. Neki kolacici koje koristimo ponovno se brišu po završetku sesije preglednika, dakle nakon zatvaranja vašeg preglednika (tzv. kolacici sesije). Ostali kolacici ostaju na vašem krajnjem uredaju i omogucuju nam ponovno prepoznavanje vašeg preglednika prilikom sljedeceg posjeta (trajni kolacici). Svoj preglednik možete podesiti tako da vas se obavještava o postavljanju kolacica i da sami odlucujete o njihovom prihvacanju ili neprihvacanju istih u odredenim slucajevima ili opcenito. U slucaju neprihvacanja kolacica funkcionalnost naše web stranice može biti ogranicena.
 
Vecinu web preglednika (vidi funkciju za pomoc u redu izbornika vlastitog preglednika) možete podesiti tako da ne prihvacate nove kolacice, da dobijete obavijest da je postavljen novi kolacic ili da su iskljuceni svi dobiveni kolacici. Kod pametnih telefona, tableta te drugih mobilnih i fiksnih krajnjih uredaja informacije o potrebnim postavkama možete procitati u njihovim uputama za upotrebu. 
No preporucujemo vam da funkcije kolacica ostavite ukljucene u punom opsegu jer samo pomocu kolacica možemo i dalje poboljšavati naše web stranice za vaše potrebe. Naši kolacici ne pohranjuju osjetljive podatke poput lozinki, podataka kreditnih kartica ili slicnoga. Oni na vašem krajnjem uredaju ne uzrokuju štetu i ne sadrže viruse.
 
Kolacici koji su potrebni za realizaciju elektronicke komunikacije ili za pripremu odredenih funkcija koje ste zatražili (npr. provjere rezultata oklada) pohranjuju se na osnovi cl. 6. st. 1. slovo f Opce uredbe o zaštiti podataka. Vlasnik web stranice posjeduje opravdani interes za pohranjivanje kolacica u svrhu optimizirane pripreme svojih usluga bez tehnickih grešaka. Ako se pohranjuju drugi kolacici (npr. kolacici za analizu vašeg ponašanja tijekom pretraživanja), isti su u ovoj izjavi o zaštiti podataka zasebno obradeni. 
 

8. Koje usluge web analize primjenjuje društvo Hoffmann i u koju svrhu?

8.1. Usluga web analize, Google (Universal) Analytics 

Ova web stranica koristi Google (Universal) Analytics, uslugu web analize društva Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Google (Universal) Analytics služi se metodama koje omogucuju analizu vašeg korištenja web stranice, to su na primjer tzv. „kolacici“, tekstne datoteke koje se pohranjuju na vašem racunalu. Generirane informacije o vašem korištenju ove web stranice u pravilu se prenose na server društva Google u SAD-u i tamo se pohranjuju. Pritom se aktiviranjem anonimizacije IP adrese na ovoj web stranici skracuje IP adresa prije prijenosa u državama clanicama Europske unije ili drugim ugovornim državama koje su potpisale Sporazum o europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slucajevima prenosi puna IP adresa na server društva Google u SAD-u i tamo skracuje. Anonimizirana IP adresa koju je vaš preglednik prenio u okviru usluge Google Analytics nece se spojiti s drugim podacima društva Google.
 
Možete onemoguciti društvo Google u prikupljanju podataka koje je kolacic generirao i koji se odnose na vaše korištenje web stranice (ukljucujuci IP adresu) te u njegovoj obradi tih podataka tako da preuzmete i instalirate dodatak preglednika (plugin) dostupan na sljedecoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Umjesto dodatka preglednika možete kliknuti na ovu poveznicu kako biste ubuduce onemogucili prikupljanje podataka putem usluge Google Analytics na ovoj web stranici. Pritom se na vašem krajnjem uredaju pohranjuje kolacic za odbijanje usluge. Ako izbrišete svoje kolacice, morat cete ponovno kliknuti na poveznicu.
 
Pohranjivanje kolacica usluge Google Analytics vrši se na osnovi cl. 6. st. 1. slovo f Opce uredbe o zaštiti podataka. Društvo Hoffmann posjeduje opravdani interes za analizu ponašanja korisnika u svrhu optimizacije naše web ponude i promidžbe.
 

8.2. Usluga web analize, econda

Pomocu tehnologija društva econda GmbH (www.econda.de) na ovoj se web stranici prikupljaju i pohranjuju podaci iz kojih se generiraju korisnicki profili pod pseudonimima. Ti korisnicki profili služe za analizu ponašanja posjetitelja te se koriste za poboljšanje i oblikovanje naše ponude usmjereno na njihove potrebe. U tu se svrhu primjenjuju kolacici. To su male tekstne datoteke koje se pohranjuju lokalno na krajnjem uredaju posjetitelja stranice, pa tako omogucuju njegovo ponovno prepoznavanje kod sljedeceg posjeta naše web stranice. Bez izricite, zasebne privole korisnika pseudonimizirani se korisnicki profili nece spojiti s osobnim podacima nositelja pseudonima. Na prikupljanje i pohranjivanje podataka možete uložiti prigovor u svakom trenutku s buducim ucinkom tako da kliknete na ovu poveznicu http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
 
Nakon vašeg prigovora na vašem se krajnjem uredaju pohranjuje kolacic za odbijanje usluge. Ako izbrišete svoje kolacice, morat cete ponovno kliknuti na poveznicu.
 
Pohranjivanje kolacica društva econda vrši se na osnovi cl. 6. st. 1 slovo f Opce uredbe o zaštiti podataka. Društvo Hoffmann posjeduje opravdani interes za analizu ponašanja korisnika kako bi osiguralo oblikovanje svoje ponude usmjereno na njihove potrebe. 
 

8.3. Ostale usluge web analize, Dynatrace 

K tomu pomocu tehnologija društva Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) na ovoj se web stranici prikupljaju i pohranjuju podaci iz kojih se generiraju korisnicki profili pod pseudonimima. Ti korisnicki profili služe za analizu ponašanja posjetitelja te se koriste za poboljšanje i oblikovanje naše ponude usmjereno na njihove potrebe. U tu se svrhu mogu primijeniti i kolacici. To su male tekstne datoteke koje se pohranjuju lokalno na krajnjem uredaju posjetitelja stranice, pa tako omogucuju njegovo ponovno prepoznavanje kod sljedeceg posjeta naše web stranice. Bez izricite, zasebne privole korisnika pseudonimizirani se korisnicki profili nece spojiti s osobnim podacima nositelja pseudonima.
 
Pohranjivanje koje provode društva Dynatrace vrši se na osnovi cl. 6. st. 1. slovo f Opce uredbe o zaštiti podataka. Društvo Hoffmann posjeduje opravdani interes za analizu ponašanja korisnika kako bi osiguralo oblikovanje svoje ponude usmjereno na njihove potrebe. 
 

9. Kada se brišu vaši podaci?

Nakon potpunog izvršenja ugovora ili brisanja vašeg korisnickog racuna vaši se podaci blokiraju za daljnje korištenje i brišu po isteku roka cuvanja propisanog poreznim i trgovackim pravom, ako niste dali izricitu privolu za daljnje korištenje svojih podataka ili ako mi pridržavamo pravo na korištenje podataka koje izlazi iz tih okvira, a koje je korištenje zakonski dopušteno i na koje se upucuje u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Brisanje vašeg korisnickog racuna moguce je u svakom trenutku i može se izvršiti neformalnom obaviješcu na gore opisane nacine kontaktiranja ili putem funkcije u korisnickom racunu predvidene za to.
 

10. Koja su vaša prava na zaštitu podataka?

Uz doticne zakonske pretpostavke imate pravo na pristup (cl. 15. Opce uredbe o zaštiti podataka), ispravak (cl. 16. Opce uredbe o zaštiti podataka), brisanje (cl. 17. Opce uredbe o zaštiti podataka), ogranicenje obrade (cl. 18. Opce uredbe o zaštiti podataka) te prenosivost podataka (cl. 20. Opce uredbe o zaštiti podataka) prema društvu Hoffmann SE i poduzecima grupacije Hoffmann. Osim toga imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka (cl. 77. Opce uredbe o zaštiti podataka).
 
Ako ste društvu Hoffmann SE ili poduzecu grupacije Hoffmann dali privolu, istu možete opozvati u svakom trenutku s buducim ucinkom putem e-pošte, telefaksa ili pisma. Kontakt poduzeca grupacije Hoffmann zaduženog za vas pronaci cete ovdje.
 
Ako društvo Hoffmann SE i poduzeca grupacije Hoffmann obraduju vaše podatke na temelju procjene interesa, možete uložiti prigovor na tu obradu. Ako uložite prigovor, vaši se podaci više nece obradivati osim ako odgovorno poduzece dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.