Splošni pogoji poslovanja za poslovne uporabnike - verzija 2017

Stanje: junij 2017

V nadaljevanju „podjetnik“ poleg podjetnika v smislu 14. člena nemškega Državljanskega zakonika pomeni tudi osebe javnega prava in javne sklade (1. stavek prvega odstavka 310. člena nemškega Državljanskega zakonika).

§ 1 Področje uporabe in varstvo podatkov
1. Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) veljajo za vse poslovne odnose z našimi naročniki, v primeru ko je naročnik podjetnik (14. člen nemškega Državljanskega zakonika), oseba javnega prava ali javni sklad (1. stavek prvega odstavka 310. člena nemškega Državljanskega zakonika). Dodatno veljajo Splošni pogoji za pogodbe s storitvami montaže (najdete jih lahko na povezavi www.hoffmann-group. com/company/agb). Od Splošnih pogojev nasprotujoči oziroma odstopajoči pogoji, ki jih je predlagal naročnik, nas ne zavezujejo, tudi če so nam bili predloženi, vendar pa lahko z izrecnim pisnim soglasjem k takšnim pogojem pristopimo. Splošni pogoji veljajo tudi za vsa bodoča pravna razmerja.
2. Naročnik se s sprejemom naših dobav blaga in opravljenih storitev strinja z obveznostmi, ki mu jih nalagajo Splošni pogoji. Vsi morebitni dogovori med strankama, v primeru da odstopajo od Splošnih pogojev, zavezujejo le, če so sklenjeni v pisni obliki.
3. Podatke strank, ki so zbrani med postopkom registracije ali naročila, hrani podjetje Hoffmann Group (glej domačo stran https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hsi/company/group/standorte). Hoffmann Group lahko podatke obdeluje za namene izvrševanja naročil in podporo strankam; slednje velja kot obvestilo v skladu s 33. členom nemškega Zveznega zakona o varstvu podatkov.

§ 2 Ponudbe, sklenitev pogodbe
1. Katalogi, vključno z gradivom shranjenim na različnih nosilcih podatkov in v elektronskih medijih, ter drugačne oblike pošiljanje reklam za nas nista zavezujoča. S tovrstnimi nezavezujočimi ponudbami ne prevzemamo nobenega nabavnega tveganja. Pridržujemo si pravico, da v obdobju veljavnosti kataloga izdelke vzamemo iz programa ali jih nadomestimo, spremenimo cene in druge pogoje ter lastnosti proizvoda.
2. V katalogih, na nosilcih podatkov, elektronskih medijih in v drugem promocijskem materialu vsebovane informacije, ilustracije, risbe, navedbe o teži in dimenzijah oz. drugi tehnični podatki ter standardi ali podatki E, DIN, VDE, na katere se sklicujemo, ne predstavljajo garancije (zagotovila), ampak so le podatki o kakovosti, ki se lahko do sklenitve pogodbe v vsakem trenutku spremenijo. V ponudbah vsebovane tehnične informacije veljajo le, če so izrecno označene kot garancija ali zagotovilo, sicer so le podatki o kakovosti. Glede tega se dodatno sklicujemo na 4. točko 8. člena Splošnih pogojev.
3. V katalogih, na nosilcih podatkov in v elektronskih medijih ter v drugih prodajnih dokumentih si pridržujemo avtorsko pravico (razen na drugih promocijskih pošiljkah) kakor tudi njihovo lastništvo; teh pravic ni mogoče prenesti na tretje osebe (razen druge promocijske pošiljke). Za vse vrste uporabe navedenih dokumentov, zlasti v njih vsebovanih risb, modelov in logotipov, je potrebo naše predhodno soglasje.
4. Naše ponudbe niso zavezujoče, vendar pa je naročilo stranke za njo zavezujoča ponudba. Ponudbo stranke lahko sprejmemo v 14 dneh po prejemu naročila s pisno potrditvijo ali s tem, da stranki v tem roku pošljemo naročeno blago.

§ 3 Cena, plačilni pogoji
1. Če pisni dogovor glede cen ne določa drugače, so cene prikazane v evrih in neto zneskih, katerim se prišteje vsakokratno veljavni DDV. Če ni navedeno drugač, so cene v katalogu, ponudbi, spletni trgovini podjetja Hoffmann Group ali na cenikih, veljavne v času veljavnosti kataloga (praviloma od 1. 8. posameznega leta do 31.7. naslednjega leta). Ker pa so informacije v katalogu neobvezujoče, veljajo prednostno cene in pogoji, ki so na dan naročila navedeni v naših najnovejših katalogih in cenikih, ali cene ki jih navedemo za vsak konkretni primer posebej. Katalogi in ceniki so na voljo v naših poslovalnicah, brezplačno pa jih je mogoče naročiti tudi pri družbi Hoffmann Group.
2. Za izdelke, pri katerih navajamo cene v oklepajih (), si glede cen in drugih pogojev aktualnega naročila pridržujemo pravico poizvedbe pri proizvajalcu. Ustrezno povpraševanje stranke bomo nemudoma obdelali in nanj odgovorili. Z odgovorom bomo stranki sporočili, ali ji bo blago dobavljeno neposredno z naše strani ali s strani proizvajalca (če je potrebno, preko nas kot zastopnika) in morebitna odstopanja glede cene in drugih pogojev proizvajalca.
3. V Nemčiji na dom brezplačno dostavljamo naročila v vrednosti vsaj 100, -- € neto, vključno s pakiranjem. Izključene so tiste dobave in storitve, ki imajo na ustrezni strani kataloga oznako »omejeno«, npr. delovne površine. Pri majhnih naročilih nižjih od 100, -- € neto, za obdelavo, poštnino in pakiranje zaračunamo doplačilo v višini 10,40 € plus veljavni DDV. Pri prevzemu v embalažni enoti zaračunamo pribitek v višini 20 % od neto vrednosti naročila plus veljavni DDV za nastale dodatne stroške. Za dobave v tujino vsi stroški pošiljanja, v celoti bremenijo stranko, ne glede na vrednost naročila. Pri vrednostih naročil pod 100, -- € neto se prav tako zaračuna doplačilo iz tega odstavka in se prišteje dejanskim stroškom pošiljanja. Transportnih in vseh drugih pakiranj v skladu s predpisi o embalaži ne jemljemo nazaj, ti razen palet, postanejo last stranke.
4. Ob odsotnosti drugačnega pisnega dogovora, zapade račun v plačilo v 30 dneh po njegovi izstavitvi. Za plačilo v 14 koledarskih dneh od datuma izdaje računa, dajemo na naročila v minimalni  neto višini  25, - €.,  popust za predčasno plačilo v višini 2 %. Čeke in denarna nakazila sprejemamo zgolj izjemoma, kot pogojna  plačila. Plačilo se upošteva šele, ko je knjiženo v dobro na naš račun. Menic ne jemljemo v račun.
5. Od 31. dneva po izdaji računa dalje zahtevamo obresti v višini 9 odstotnih točk nad letno temeljno obrestno mero. Poleg tega lahko za zamudo s plačilom za vsak opomin o plačilu ali za opozorilo stranke vsakič zaračunamo 5 €; kupec ima pravico, da dokaže manjše stroške opominjanja. Za vse stranke veljajo zakonske zamudne obresti, za komercialne stranke veljajo od dospelosti dalje tudi posebne zamudne obresti. V vsakem primeru smo upravičeni uveljavljati odškodnine, ki presega višino zamudnih obresti.
6. Popusti za predčasno plačilo niso mogoči, ko je stranka v zamudi s  plačilom prejšnjih dobav.
7. Stranka ima pravico do pobota le, če so njeni nasprotni zahtevki ugotovljeni z učinkom pravnomočnosti, so nesporni ali priznani z naše strani. Pridržna pravica stranke obstaja le pri nasprotnih zahtevkih iz istega pogodbenega razmerja. Nasprotne pravice stranke zaradi napak ostanejo nespremenjene.
8. Pri strankini zamudi s plačilom si pridržujemo pravico do obdelave naročila ob plačilu po povzetju ali s predplačilom.
9. Pri napačnem naročilu zaračunamo 5 % neto cene kot pristojbino za ponovni prevzem/obdelavo, in sicer najmanj 10,- €. Naročnik ima pravico, da dokaže, da je družbi Hoffmann Group pri tem nastala manjša škoda.

§ 4 Dobavni rok, prevzem blaga, zamuda pri dobavi in prevzemu
1. Zlasti pri  večjih naročilih lahko izvedemo delne dobave v za stranko ustreznem obsegu.
2. Datum dobave in drugi roki, ki niso izrecno dogovorjeni kot zavezujoči, so nezavezujoče narave. Za upoštevanje dobavnih rokov velja, če dokažemo sklenitev ustreznega zavarovanja tveganja s svojim dobaviteljem in nadalje dokažemo, da ta ni spoštoval z nami dogovorjenega datuma dobave, pod pogojem, da mu je bilo blago dobavljeno pravilno in pravočasno. Morebitne zamude z dobavo sporočamo brez nepotrebnega odlašanja. V vsakem primeru spoštovanje dobavnega roka predpostavlja končno razjasnitev vseh tehničnih podrobnosti in, če je to potrebno, pravočasno posredovanje informacij in razjasnitev dovoljenj ter, če je tako dogovorjeno, prejem pologa.
3. Pri fiksnem pravnem poslu v smislu 4. točke drugega odstavka 286. člena nemškega Državljanskega zakonika oziroma 376. člena nemškega Trgovinskega zakonika odgovarjamo v skladu z zakonskimi predpisi. Enako velja, če stranka zaradi naše zamude pri dobavi, zaradi prenehanja pogodbenega interesa ne želi več biti vezana s pogodbo o dobavi blaga. V primeru zamude pri dobavi lahko stranka v skladu z 11. členom Splošnih pogojev uveljavlja povrnitev škode, ki ji je nastala zaradi zamude. Druge zakonske omejitve in pravice stranke, do katerih je upravičena poleg odškodninskega zahtevka zaradi naše zamude pri dobavi ostanejo nespremenjene.
4. Če stranka zamuja s prevzemom blaga, smo upravičeni uveljavljati odškodnino za nastalo škodo in morebitne dodatne stroške. Enako velja, če stranka krši dolžnost sodelovanja. Upravičeni smo, da zahtevamo odškodnino kot povprečnino v višini 0,5 % za koledarski teden, vendar največ 5 % oz. 10 % v primeru, da stranka blaga sploh ne prevzame. Vrednost se obračuna od neto nabavne cene in se začne obračunavati s pričetkom dobavnega roka oz. – če dobavni rok ni mogel biti upoštevan – z dnem obvestila o pripravljenosti za odpremo blaga. Dokazovanje višje odškodnine in drugi zahtevki (predvsem nadomestila za dodatne stroške, primerno nadomestilo, odpoved) ostanejo nespremenjeni; povprečnina se prišteje nadaljnjim denarnim zahtevkom. Stranka ima pravico, da dokaže, da škoda sploh ni nastala ali da je bistveno manjša od zgoraj navedene povprečnine. Ob nastanku zamude s prevzemom (dolžnikova zamuda) preide nevarnost  naključnega poslabšanja in naključnega uničenja na kupca.

§ 5 Prenos tveganja, odprema

1. Blago se na zahtevo kupca pošlje na naslov, ki ga ta navede za dostavo, razen, če ni dogovorjeno drugače (nakup po pošti v skladu s 447. členom nemškega Državljanskega zakonika). Tveganje preide na stranko tudi pri odpremi iz skladišča našega dobavitelja in v primeru poslovanja na daljavo, takoj ko se blago izroči špediterju, prevozniku ali osebi oz. ustanovi, ki je sicer zadolžena za izvedbo odpreme. Na željo naročnika lahko sklenemo transportno zavarovanje. Stroške transportnega zavarovanja nosi naročnik.
2. Če pošiljka zamuja zaradi okoliščin na strani naročnika, tveganje preide na naročnika z dnevom, ko je blago pripravljeno za odpremo.
3. Dostavljene predmete je potrebno kljub nebistvenim napakam, brez škode za naročnika vzeti nazaj v skladu z 8. členom Splošnih pogojev.

§ 6 Izvozni predpisi, varovanje poslovne skrivnosti

1. Pridržujemo si pravico, da preverimo izvozne določbe in dobavljamo s pridržkom morebitnega potrebnega uradnega dovoljenja (npr. izvozno dovoljenje). V zvezi s tem si bomo po najboljših močeh prizadevali, da pridobimo morebitno potrebno uradno dovoljenje. Vendar pa ne prevzemamo odgovornosti, da nam bo uradno dovoljenje tudi dejansko izdano. Naročnik se zavezuje, da nam bo pomagal pri pridobivanju dovoljenj in da nam bo v razumnem roku dal na razpolago vse potrebne informacije in ustrezno dokumentacijo.
2. Če nam, za izvedbo pogodbe potrebna uradna dovoljenja ne bi bila izdana v razumnem času, vendar najpozneje v 12 mesecih po sklenitvi pogodbe, ali če nam stranka tudi po izteku razumnega dodatnega roka ne bi priskrbela dokumentov, potrebnih za izdajo uradnega dovoljenja, imamo pravico odstopiti od pogodbe. Če so bile do trenutka odpovedi pogodbe in na željo naročnika z naše strani že izvedene določene storitve, si pridržujemo pravico do sorazmernega plačila.
3. Če potrebno dovoljenje ob upoštevanju prejšnjih odstavkov ni izdano, ni mogoče uveljavljati odškodninskega zahtevka in nadomestila stroškov, razen če je stranka, zoper katero se uveljavlja tak zahtevek, odgovorna za nepridobitev dovoljenja. V tem primeru se uporabi 2. stavek 5. točke 6. člena Splošnih pogojev.
4. Naročnik se zavezuje pridobiti ustrezna uvozna dovoljenja.
5. Naročnik se zavezuje, da bo pred izvozom blaga, ki ga dobavljamo neposredno ali posredno, izvedel vse kontrolne ukrepe (seznami sankcij, končna uporaba, pravila embarga itd.) v skladu z nacionalnimi, mednarodnimi in v ZDA veljavnimi predpisi o nadzoru izvoza (ponovnega izvoza v ZDA) in po potrebi na svoje stroške pridobila ustrezna dovoljenja odgovornih organov. Naročnik ni upravičen do vračila blaga ali do odškodninskega zahtevka, če mu je bila izdaja izvoznega dovoljenja uradno zavrnjena. Pri ugotovitvi, da je blago namenjeno končni uporabi na področju »atomskega, biološkega in kemičnega orožja« in raketne tehnologije je dobava našega blaga prepovedana.
6. Naročnik se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost varoval vse zaupne podatke (med drugim tudi izvozne podatke) za katere bo izvedel ob poslovnih stikih (vključno z izvoznimi podatki) še zlasti pa teh podatkov brez predhodnega pisnega soglasja ne bo posredoval nepooblaščenim osebam ali kako drugače omogočil dostopa do njih.

§ 7 Pridržek lastninske pravice
1. Pridržujemo si lastninsko pravico na dobavljenem blagu, dokler niso v celoti poplačane terjatve, ki izhajajo iz pogodbe za dobavo blaga, vključno s terjatvami iz obstoječih poslovnih razmerij, nastali stroški in obresti.
2. Z nadaljnjo prodajo blaga, ki je bilo dostavljeno na podlagi pridržka lastninske pravice v rednem poslovanju stranke, se strinjamo do preklica. Naročnik blaga ne sme ne zastaviti niti izročiti tretjim osebam kot jamstvo. Stranka nam odstopa svoje zahtevke proti tretjim osebam iz naslova preprodaje blaga, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice, pri čemer se zavezujemo takšen odstop prevzeti. Naročnik ostaja poleg nas pooblaščen za uveljavljanje terjatve. Zavezujemo se, da zahtevka ne bomo uveljavljali, dokler naročnik izpolnjuje svojo plačilno obveznost, dokler ni ogrožena njegova dolžnost  izpolnitve in dokler ne uveljavljamo pridržka lastninske pravice v skladu s 5. točko 7. člena Splošnih pogojev. Če je tako, lahko zahtevamo, da nas stranka obvešča o odstopljenih terjatvah in njihovih dolžnikih, da poda vse informacije, potrebne za izterjavo, izroči pripadajoče dokumente in obvesti dolžnika (tretje osebe) o odstopu. Poleg tega smo v tem primeru upravičeni, da prekličemo pravico stranke do nadaljnje prodaje in obdelave blaga pod pridržkom lastninske pravice. Tudi teh terjatev stranka ne sme niti zastaviti niti prenesti zaradi varovanja interesov Hoffmann Group.
3. Ko in če naše zahteve presegajo iztržljivo vrednost naših varščin za več kot 10%, smo zavezani na zahtevo stranke sprostiti varščine po lastni presoji.
4. Stranka nas mora pri zasegu ali drugih posegih s strani tretjih oseb takoj pisno obvestiti in dolžnika informirati v zaplembi o obstoječem pridržku lastninske pravice. Prenos lastništva varščine in prenos ali zastava prihodnje upravičenosti niso dopustni.
5. Pri vedenju stranke, ki je v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi plačila, smo upravičeni, da odstopimo od pogodbe in blago vzamemo nazaj. Če blago od stranke vzamemo nazaj, to pomeni odstop od pogodbe in ga lahko prosto prodamo po najboljši možni ceni, če smo zagrozili s prodajo v razumnem roku. Izkupiček od prodaje z odbitkom razumnih stroškov bomo prišteli k obveznostim stranke.
6. Če smo upravičeni do odstopa od pogodbe in vračila blaga, je stranka dolžna omogočiti sodelavcu družbe Hoffmann Group popis obstoječega pridržanega blaga.
7. Dokler je blago naša last, je stranka dolžna z njim ravnati z dolžno skrbnostjo. Če so potrebna vzdrževalna in kontrolna dela, jih mora stranka izvesti redno in na lastne stroške. Blago mora zavarovati na osnovi vrednosti novega blaga predvsem in sicer pred tveganjem poškodb ali uničenja zaradi ognja, vode in kraje.

§ 8 Jamstvo za napake
1. Za pravice stranke pri stvarnih in pravnih napakah veljajo ustrezne zakonske določbe, če v nadaljevanju ni določeno drugače. V vseh primerih ostajajo nespremenjene zakonske določbe za končno dostavo blaga potrošniku (zahteva do dobavitelja v skladu s 478. in 479. členom nemškega Državljanskega zakonika). Naslednje določbe o jamstvu za napake veljajo samo za na novo proizvedene izdelke. Rabljeni predmeti se prodajajo v stanju, v kakršnem so. Če za rabljene stvari vendarle obstaja naša odgovornost za napake (na primer s posebnim sporazumom ali v primerih, ko smo na rabljenih stvareh naredili spremembe), se uporabijo določbe tega odstavka Splošnih pogojev.
2. Zahtevki v smislu in iz naslova gospodarskega pogodbenega prava predpostavljajo, da je dolžnost naročnika, da v skladu s 377. členom nemškega Trgovinskega zakonika blago pregleda in notificira napake. Nekomercialne stranke morajo dostavljeno blago v najkrajšem možnem času po prispetju pregledati ter grajati stvarne napake, napačne dobave in nepravilne količine. Stranke nas morajo v 14 dneh od prejema blaga v pisni obliki opozoriti na očitne napake, napačne dobave in količinske napake. Za pravočasnost grajanja se upošteva trenutek, ko je bila notifikacija poslana.
3. Če ima blago napako, lahko dobavitelj izbere, ali bo napako odpravil ali pa dobavil brezhibni izdelek. Stranka nam mora pustiti razumen rok za odpravo napake. Šele če napake nismo uspeli odpraviti ali smo jo neupravičeno zavrnili oz. nismo spoštovali roka za njeno odpravo, ima stranka nadaljnje pravice na podlagi zakona iz naslova jamstva. Odprava napak ne vključuje niti demontaže pomanjkljivega blaga niti ponovne vgradnje, v kolikor prvotno nismo bili dolžni izvesti vgradnje oziroma demontaže. Naša pravica do zavrnitve odprave napak obstaja v zakonskem obsegu. Stroške, ki so potrebni za namene pregleda in odprave napak, zlasti stroške prevoza, poti, dela in materiala (brez stroškov demontaže in vgradnje), nosimo mi, v kolikor  dejansko obstaja napaka. Če se zahtevek stranke po odpravi napak izkaže za neutemeljenega, lahko od stranke zahtevamo povračilo s tem povezanih stroškov.
4. Primernost ali uporabnost blaga, ki presega njegovo običajno rabo ali od nje odstopa, ali kakovost, ki ni običajna za blago iste vrste, lahko stranka pričakuje le, če to izhaja iz ustreznega sporazuma ali iz javnih izjav v smislu 3. stavka prvega odstavka 434. člena nemškega Državljanskega zakonika. Temelj naše odgovornosti za napake je v glavnem dogovor o kakovosti blaga (na primer v opisih izdelkov, tudi proizvajalčevih), ki so bili predloženi stranki pred naročilom, ali so bili zajeti v pogodbo na enak način kot ti splošni pogoji poslovanja. Če kakovost ni bila dogovorjena, je treba glede na zakonska določila oceniti, ali napaka obstaja ali ne. Za javne izjave proizvajalca ali drugih tretjih oseb (npr. oglaševalske izjave) ne prevzemamo nobene odgovornosti. Stranki smo na voljo po najboljših močeh za posredovanje informacij in nasvetov o uporabi naših izdelkov. Izven določil točke 3 tega odstavka smo odgovorni za informacije in nasvete le, če je bil sklenjen ločen sporazum glede svetovanja ali je za take storitve dogovorjeno dodatno plačilo poleg kupnine za izdelek.
5. Rok za zastaranje zahtevkov zaradi stvarnih napak za blago, ki se uporablja v skladu s svojim običajnim namenom za gradnjo, pri čemer je napaka posledica pomanjkljivosti na blagu, je pet let, sicer pa eno leto od dneva dobave blaga. Zakonski zastaralni rok velja tudi, kadar je bila pomanjkljivost z naše strani zamolčana zaradi zvijače, zahteve dobavitelja (479. člen nemškega Državljanskega zakonika) ali zahtevka iz naslova stvarnih napak tretje osebe (prva točka 438. člena nemškega Državljanskega zakonika), kakor tudi  v primerih v skladu z drugo točko 11. člena Splošnih pogojev.
6. Če se v katalogu (zlasti za električna orodja) sklicujemo na posebne proizvajalčeve garancijske določbe in roke, veljajo le-ti prednostno. Jamstva proizvajalcev prevzemamo samo, če je to izrecno dogovorjeno z naročnikom.
7. Če priložena proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje blaga niso bila upoštevana, če so bile narejene spremembe na blagu, nadomeščeni deli ali uporabljen potrošni material, ki ne izpolnjujejo originalnih specifikacij, odpade vsako jamstvo, razen če te okoliščine niso vplivale na nastanek stvarne napake.
8. Če ima dobavljen predmet pravne napake, je Hoffmann Group upravičen, da izbere, ali bo odpravil napako z dobavo nadomestnega izdelka, ki je enakovreden ali primerljiv uporabi prejšnjega izdelka, oziroma ali bo pravno napako odpravili s sporazumom s pooblaščeno tretjo osebo.
9. Če odprava napake ni mogoča ali če je razumni rok za odpravo napake, ki ga je določila stranka, potekel ali je po zakonskih določbah nepotreben, lahko stranka odstopi od pogodbe ali zniža kupnino. Pri nepomembni napaki ni mogoče odstopiti od pogodbe.
10. Odškodninski zahtevki stranke oziroma zahtevki za nadomestilo nepotrebnih stroškov obstajajo le v skladu z določbo 11. člena Splošnih pogojev in se drugače izključujejo.

§ 10 Zakon o električni in elektronski opremi
1. Če se za naše izdelke uporablja Zakon o električni in elektronski opremi, se zavezujemo, da bomo izvedli predpisano priglasitev proizvodov v državah v skladu z direktivami Evropske Unije.
2. Stranka se zavezuje, da nam bo električno in elektronsko opremo, ki smo jo dobavili, po koncu uporabe vrnila na lastne stroške. Aparate bomo v skladu z zakonskimi določili zavrgli ali reciklirali.
3. Stranka se zavezuje, da po koncu uporabe aparatov ne bo prodajala ali podarjala zasebnim gospodinjstvom, zlasti ne sodelavcem.
4. V primeru prenosa aparatov s strani stranke komercialnim uporabnikom mora stranka zagotoviti, da s posameznim podjetjem sklene dogovor, tako da se aparati po koncu svoje življenjske dobe v skladu s točko 2 tega odstavka vrnejo družbi Hoffmann Group.

§ 11. Garancijska izjava
Na material in izdelavo za izdelke GARANT in delavniško pohištvo GARANT zagotavlja podjetje Hoffmann 10-letno garancijo. Garancija velja po vsem svetu. Rok za izračun garancijske dobe začne teči z datumom računa. Za napake, ki se pojavijo v garancijski dobi, podjetje Hoffmann v okviru garancije poleg prevzema stroškov pošiljanja zagotavlja eno od naslednjih storitev po svoji izbiri:

• povračilo kupnine ali
• brezplačno popravilo izdelka ali
• brezplačna zamenjava z enakovrednim izdelkom.

Garancija ne zajema škode, ki je posledica običajne obrabe izdelkov zaradi mehanske obremenitve, ter poškodb ali uničenja zaradi nestrokovne uporabe ali preobremenitve izdelkov. Garancija prav tako ne zajema elektronskih komponent in delavniškega pohištva, nameščenega v zabojnikih. Odgovornost iz garancije ne zajema odškodninskih zahtevkov vključno z naknadnimi zahtevki. Garancija ne omejuje veljavnosti garancijskega prava. V garancijskem primeru se nemudoma in v pisni obliki obrnite na predhodno navedenega dajalca garancije. Za uveljavljanje garancije treba poslati izdelek in priložiti kopijo računa.

§ 11 Sledljivost
Če stranka blago, ki smo ga dobavili, preda tretjim osebam, mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti njegovo sledljivost. Tako mora zlasti zagotoviti, da je v primeru ukrepov, ki postanejo nujni iz razlogov na osnovi produkcijske odgovornosti (npr. odpoklic proizvoda, opozorilo glede izdelka), mogoče najti blago in da je s temi ukrepi mogoče nemudoma doseči njegovega končnega kupca. Če stranka ne posreduje blaga, ki smo ga dobavili, tretjim osebam, ampak ga izkorišča/uporablja pri svojem delovanju, mora zagotoviti, da je v primeru nujnega ukrepa v skladu z drugim stavkom mogoče najti blago, ki je še v skladišču ali v uporabi.

§ 12 Odgovornost
1. Če iz Splošnih pogojev, vključno z naslednjimi določbami ne izhaja drugače, smo odgovorni za kakršno koli kršitev pogodbenih in nepogodbenih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami.
2. Neomejeno smo odgovorni v skladu z zakonskimi določbami za poškodbe življenja in telesa ali zdravja zaradi malomarnosti ali naklepne kršitve dolžnosti z naše strani, s strani naših zakonitih zastopnikov ali naših posredniških agentov pa tudi za škodo, ki jo zajema odgovornost po nemškem Zakonu o odgovornosti za proizvode. Za škodo, ki ni zajeta v prvem stavku tega člena ter temelji na naklepnih ali iz hude malomarnosti ali goljufije povzročenih kršitvah pogodbe z naše strani, s strani naših zakonitih zastopnikov ali naših posredniških agentov, smo odgovorni v skladu z zakonskimi predpisi. V obsegu, v katerem smo določili jamstvo za kakovost in/ali življenjsko dobo, odgovarjamo tudi na osnovi in v obsegu tega jamstva. Za škodo, ki se ne pojavi neposredno na blagu, smo odgovorni iz naslova jamstva zgolj, če je tveganje take škode jasno zajeto v jamstvu.
3. Odgovarjamo tudi za škodo, ki jo povzroči majhna malomarnost, če malomarnost zadeva kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti (obveznosti, katerih izpolnitev šele omogoča pravilno izvajanje pogodbe in spoštovanju katerih pogodbeni partner običajno zaupa in sme zaupati). Vendar pa v teh primerih odgovarjamo samo za predvidljivo škodo, ki se pojavi v normalnem teku dogodkov.
4. Nadaljnja odgovornost je izključena, ne glede na pravno naravo uveljavljanega zahtevka, kar še posebej velja za odškodninske zahtevke ali zahtevke za povračilo nepotrebnih stroškov zaradi izpada storilnosti; to ne vpliva na našo odgovornost zaradi zamude. Nekrivdna odgovornost v skladu z zakonskimi določbami ostane v vsakem primeru nespremenjena.
5. Zgornje izključitve in omejitve odgovornosti veljajo v enakem obsegu v korist naših organov, zakonitih zastopnikov, zaposlenih in drugih posredniških agentov.
6. Če morajo naši izdelki ustrezati varnostnim predpisom, ki veljajo v Nemčiji, pa v primeru strankinega prenosa blaga v tujino ne odgovarjamo za skladnost s tam veljavnimi določbami, temveč je za to odgovoren naročnik.

§ 13 Kraj izpolnitve, uporaba prava in sodna prisojnost

1. Za kraj izpolnitve naročila, plačila in kot izključno, tudi mednarodno sodno pristojnost v odnosu do trgovcev v smislu gospodarskega prava, pravnih oseb javnega prava ali javnih skladov ter za vse spore, ki izhajajo neposredno ali posredno iz pogodbenega razmerja, velja sedež družbe Hoffman Group, ki je naveden v našem pojasnilu v ponudbi oziroma njenem sprejemu. Slednje velja tudi, če stranka nima splošnega pristojnega sodišča v Nemčiji ali če stalno prebivališče/sedež ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano.
2. Velja pravo Zvezne republike Nemčije, izključujoč pravila mednarodnega zasebnega prava. Določbe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporabljajo.