Hoffmann Group Home
 • 500.000 listed articles
 • Delivery in 48h
 • TÜV certified quality of delivery
   • Meniu

   Condiţii generale de utilizare a platformei eShop

   § 1 Domeniul de aplicare a condiţiilor generale de utilizare

   1.1 Prezentele Condiţii Generale de utilizare (denumite în continuare „Condiţii de utilizare”) reglementează utilizarea Platformei eShop (denumită în continuare „Platforma”). Această platformă este administrată de Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, D-81241 München, Germania, societate înregistrată la Registrul Comerţului B de pe lângă Tribunalul din München, („Tribunalul”) cu numărul HRB 5497 (denumită în continuare „Hoffmann GmbH”).
   1.2 Platforma este un portal prin care orice utilizator care şi-a creat un cont (denumit în continuare „Utilizatorul”) poate cumpăra scule şi accesorii pentru scule (denumite în continuare „Produse”) direct de la societăţile afiliate Hoffmann Group (denumite în continuare „Societăţi partenere”) în măsura în care achiziţia nu încalcă prevederile legale sau prezentele Condiţii generale de Afaceri.
   1.3 Pentru a crea un cont, persoana interesată trebuie să se înregistreze drept client al unei Societăţi partenere. Societatea parteneră relevant poate fi stabilită aici. După realizarea acestei înregistrări, persoana interesată se poate înregistra ca Utilizator al platformei.
   1.4 Contractele privind cumpărarea de Produse se încheie între Utilizator şi respectiva Societate parteneră, la care s-a înregistrat Utilizatorul, pe baza Condiţiilor Generale de Afaceri ale respectivei Societăţi partenere. În calitate de administrator al platformei, Hoffmann GmbH acţionează doar ca intermediar şi, prin urmare, nu devine parte a contractului de achiziţie decât în situaţia în care utilizatorul s-a înregistrat la Hoffmann GmbH.
   1.5 Contractele încheiate prin intermediul acestei platforme sunt îndeplinite doar de utilizatori şi de respectivele Societăţi partenere.

   § 2 Înregistrarea, taxele şi contul de membru

   2.1 Utilizarea tele-serviciilor Platformei sunt condiţionate de înregistrarea ca Utilizator. Înregistrarea şi utilizarea nu presupun nicio taxă. Utilizatorii se pot înregistra deîndată ce s-au înregistrat la o Societate parteneră.
   2.2 Preţul de achiziţionare ce trebuie achitat în cazul plasării unei comenzi de Produse de la o Societate parteneră va fi plătit de către Utilizator direct Societăţii partenere, potrivit termenilor contractului conveniţi de către părţi. Se face referire în mod special la Condiţiile Generale de Afaceri ale respectivei Societăţi partenere, care se aplică contractului de achiziţie respectiv.
   2.3 Utilizatorii se pot înregistra cu scopul de a folosi platforma prin deschiderea unui Cont de Utilizator cu condiţia acceptării acestor norme de utilizare. La momentul înregistrării, se încheie un contract între Hoffmann GmbH şi Utilizator privind utilizarea platformei (denumit în continuare „Contract de utilizare”). Nu se ridică pretenţia încheierii unui Contract de utilizare.
   2.4 Înregistrarea ca Utilizator este permisă doar persoanelor juridice, societăţilor de persoane şi persoanelor fizice, cu o capacitate juridică nelimitată. Minorii, în special, nu se pot înregistra în cadrul acestei platforme. Persoanele juridice şi societăţile de persoane trebuie să se înregistreze, indiferent de caz, în numele societăţii respective.
   2.5 Datele colectate de către Hoffmann GmbH în vederea înregistrării trebuie precizate cu exactitate şi corect, ca de exemplu numele, prenumele, adresa actuală (nu se acceptă căsuţe poştale), numărul de telefon (nu se acceptă numere de telefon cu taxe suplimentare),  o adresă de e-mail valabilă şi, acolo unde este cazul, numele societăţii şi un reprezentant autorizat.
   2.6 Persoanele juridice şi societăţile de persoane pot fi înregistrate ca utilizatori (cu un cont de firmă) de către un angajat al societăţii, autorizat să reprezinte firma, căruia i se va specifica numele. Angajatul care va fi menţionat la înregistrare va fi persoana de contact şi administratorul drepturilor de acces în relaţia cu Hoffmann GmbH. La cerere, administratorul poate acorda drepturi de acces la  platformă şi altor angajaţi, în măsura în care firma este responsabilă pentru faptele acelor angajaţi şi îi instruieşte pe aceştia să respecte prezentele Condiţii de utilizare. Hoffmann GmbH este îndreptăţită, în orice moment, să solicite administratorului date personale ca de exemplu numele, adresa şi funcţia pe care o are în cadrul companiei un angajat cu drepturi de acces.
   2.7 Dacă datele menţionate se modifică ulterior înregistrării, utilizatorul se angajează să informeze Hoffmann GmbH fără întârziere.
   2.8 În momentul înregistrării, Utilizatorul îşi alege un nume de utilizator şi o parolă. Numele de utilizator nu poate fi o adresă de mail sau de internet, nu trebuie să aducă atingere drepturilor terţilor – în special numelor persoanelor sau mărcilor şi nu pot contraveni bunului-simţ.
   2.9 Utilizatorul trebuie să ţină secretă parola şi să asigure protecţia Contului său de Utilizator. Utilizatorul se angajează să informeze Hoffmann GmbH deîndată ce apar indicii privind utilizarea abuzivă a contului său de către terţi.
   2.10 Ca o regulă generală, Utilizatorul răspunde pentru toate acţiunile întreprinse în utilizarea Contului de Utilizator. În cazul în care Utilizatorul nu este răspunzător pentru utilizarea abuzivă, întrucât aceasta nu se datorează încălcării obligaţiilor de prudenţă, atunci el nu va fi tras la răspundere.
   2.11 Hoffmann GmbH își rezervă dreptul de a şterge Conturi de Utilizatori, după o perioadă rezonabilă de timp, dacă nu au fost înregistrate complet sau corect.

   § 3 Descrierea procedurii

   3.1 Hoffmann GmbH va pune la dispoziţia Utilizatorilor platforma cu caracteristicile susmenţionate.  Hoffmann GmbH poate condiţiona accesul la platformă, la funcţii separate ale acesteia sau măsura în care se pot accesa anumite funcţii şi servicii de anumite cerinţe suplimentare, cum ar fi verificarea datelor de înregistrare.
   3.2 Atunci când se încheie un contract între un Utilizator şi o Societate parteneră prin intermediul acestei platforme, Hoffmann GmbH va informa părţile contractuale cu privire la datele de contact necesare stabilirii unei legături.
   3.3 Autorizarea unui Utilizator de a folosi platforma şi funcţiile ei are loc doar în contextul tehnologic actual. Hoffmann GmbH îşi va restricţiona temporar serviciile dacă acest lucru este necesar din cauza limitelor de capacitate, a securităţii sau integrităţii serverelor sau pentru luarea unor măsuri tehnice, şi dacă restricţionarea are drept scop prestarea corespunzătoare sau îmbunătăţită a serviciilor (lucrări de întreţinere).  În astfel de cazuri, Hoffmann GmbH va lua în considerare interesele justificate ale Utilizatorului, de exemplu prin intermediul unei înștiințări prealabile. Utilizatorul nu poate pretinde menţinerea unei anumite disponibilităţi a platformei.

   § 4 Blocarea şi rezilierea

   4.1 Hoffmann GmbH poate bloca temporar şi/sau permanent un Cont de Utilizator şi/sau în cazul contului unei societăţi, pe angajaţii individuali cu drepturi de acces dacă sunt indicii clare că Utilizatorul a încălcat prevederile legale, drepturile terţilor sau prezentele Condiţii Generale de Afaceri sau, dacă Hoffmann GmbH are un interes diferit, în special în ce priveşte protejarea celorlalţi Utilizatori şi Societăţi partenere împotriva activităţilor frauduloase. La încetarea înregistrării unui Utilizator la o Societate parteneră (consultaţi alineatul 1.3), indiferent de motivul încetării, va înceta automat şi dreptul de utilizare a platformei. Hoffmann GmbH şi/sau Societatea parteneră vă va informa cu privire la blocarea temporară şi/sau permanentă a unui Cont de Utilizator şi/sau a persoanelor individuale cu drept de acces.
   4.2 De îndată ce un Utilizator a fost blocat, el nu va mai putea utiliza platforma prin intermediul altor Conturi de Utilizator şi nici nu se va putea reînregistra.
   4.3 Hoffmann GmbH poate rezilia oricând contractul de utilizare prin trimiterea unui preaviz de 14 zile, cu efect începând cu sfârşitul lunii. Această situaţie nu afectează dreptul de blocare.

   § 5 Protecţia datelor

   5.1 Prevederile Hoffmann GmbH privind protecţia datelor sunt parte integrantă a prezentelor Condiţii de utilizare. Utilizarea acestei platforme presupune acceptul privind colaţionarea, păstrarea, procesarea, transmiterea şi folosirea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în limitele specificate în prevederile referitoare la protecţia datelor menţionate şi în Condiţiile de utilizare, cu scopul furnizării serviciilor convenite.

   § 6 Preluarea unui contract

   6.1 Printr-un preaviz de 4 săptămâni, Hoffmann GmbH are dreptul să cesioneze drepturile şi obligaţiile care îi revin din această relaţie contractuală,  total sau parţial,  unei terţe părţi. În această situaţie, Utilizatorul are dreptul să rezilieze Contractul de utilizare fără preaviz.

   § 7 Obligaţiile Utilizatorului

   7.1 În paralel cu utilizarea platformei, Utilizatorii nu pot folosi niciun mecanism, software sau script care ar putea perturba funcţiile platformei.
   7.2 Utilizatorii nu pot aplica nicio măsură care ar putea avea efecte inacceptabile sau ar cauza o presiune disproporţionată asupra infrastructurii IT.
   7.3 Utilizatorii nu pot bloca, suprascrie sau modifica nici un conţinut creat de Hoffmann GmbH, sau interfera într-un alt mod cu platforma, provocând defecţiuni.
   7.4 Conţinutul, datele, imaginile şi simbolurile de pe platformă nu pot fi distribuite, puse la dispoziţia terţilor sau multiplicate în alt mod fără acordul prealabil al titularilor acestor drepturi.


   § 8 Limitarea răspunderii

   8.1 Hoffmann GmbH poartă răspunderea pentru daune, cu excepţia cazurilor de încălcare a obligaţiilor contractuale fundamentale, dacă şi în măsura în care acestea se datorează acţionării cu intenţie sau neglijenţei grave a societăţii Hoffmann GmbH, reprezentanţilor săi legali, personalului executiv sau altor agenţi mandataţi ai acesteia. În cazul încălcării obligaţiilor contractuale fundamentale, Hoffmann GmbH va răspunde pentru orice activitate culpabilă întreprinsă de reprezentanţii săi legali, personalul executiv sau alţi agenţi mandataţi. Obligaţiile contractuale fundamentale sunt acelea care, atunci când sunt onorate, asigură îndeplinirea corespunzătoare a contractului şi în privinţa cărora Utilizatorul are încredere că vor fi respectate în mod regulat.

   8.2 Exceptând cazurile în care reprezentanţii legali, personalul executiv şi alţi agenţi mandataţi ai Hoffmann GmbH acţionează cu intenţie sau neglijenţă gravă, răspunderea va fi limitată în ce priveşte valoarea la daunele tipice previzibile la momentul semnării contractului.


   8.3 Excepţiile şi limitările de răspundere menţionate mai sus nu se aplică în cazul preluării garanţiilor explicite de către Hoffmann GmbH sau în cazul daunelor rezultate din pericole de deces şi vătămare corporală sau în cazul prevederilor legale obligatorii.

   8.4 Răspunderea privind pierderea datelor este limitată la costurile tipice de refacere care ar fi fost suportate în cazul în care Utilizatorul ar fi creat în mod regulat copii de rezervă.

   8.5 Termenul de înaintare a cererilor de despăgubire se prescrie după 12 luni, exceptând cazul în care daunele decurg din acte săvârşite cu intenţie.

   § 9 Legislaţia aplicabilă şi competenţa judiciară

   9.1 Contractul de utilizare, incluzând prezentele Condiţii de utilizare intră sub incidenţa normelor de drept material ale Republicii Federale Germania, excluzând legislaţia ONU privind vânzările.
   9.2 Dacă Utilizatorii sunt comercianţi în sensul Codului Comercial German, active speciale de drept public sau persoane juridice de drept public, instanţa competentă pentru toate litigiile decurgând din sau în legătură cu Contractul de utilizare şi prezentele Condiţii de utilizare este München. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul în care Utilizatorul are calitatea de client fără o instanţă competentă de drept general în Germania sau fără un domiciliu sau o reşedinţă obişnuită cunoscută la momentul iniţierii acţiunii.

   § 10 Modificarea prezentelor condiţii; clauza de salvgardare

   10.1 Hoffmann GmbH îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii de utilizare oricând, fără a-şi justifica acţiunile. Condiţiile modificate vor fi transmise Utilizatorilor prin e-mail cel mai târziu cu două săptămâni înainte de a intra in vigoare. Dacă un Utilizator nu ridică vreo obiecţie privind validitatea noilor Condiţii de utilizare în termen de patru săptămâni de la primirea e-mailului,  Condițiile de utilizare modificate vor fi considerate acceptate. Hoffmann GmbH va atenţiona Utilizatorul cu privire la importanţa acestei perioade de patru săptămâni separat, în e-mailul care conţine condiţiile modificate.

   10.2 În măsura în care una dintre clauzele prezentelor Condiţii de utilizare nu este validă, acest lucru nu va afecta celelalte clauze. Clauza invalidă se va considera înlocuită de o dispoziţie al cărei fond şi scop se aseamănă cel mai mult din punct de vedere legal sau economic cu fondul şi scopul clauzei invalide. Acelaşi lucru se aplică şi eventualelor lacune din cadrul reglementărilor.

   Daca aveţi întrebări referitoare la Condiţiile Generale de Utilizare, nu ezitaţi să ne contactaţi: comanda@hoffmann-group.com

   Ediţia: August 2009

   Prevederi privind protecţia datelor
   Acordăm o foarte mare importanţă protecţiei şi securităţii datelor. Prin urmare, am dori să vă explicăm Dumneavoastră, Utilizatorului, modul de funcţionare a site-ului nostru şi cel în care Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge garantează confidenţialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal şi Vă respectă drepturile individuale.

    

   Valabilitatea prevederilor privind protecţia datelor
   Prezentele dispoziţii privind protecţia datelor se aplică tuturor site-urilor web care cad în responsabilitatea Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge. Aceste pagini pot conține link-uri către societăţi externe care nu sunt incluse în declaraţia noastră privind protecţia datelor.

   Confidenţialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal
   Pentru a asigura protecţia datelor Dumneavoastră cu caracter personal, toţi angajaţii Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge au obligaţia de a păstra secretul acestor date cu caracter personal. În plus, măsurile noastre tehnice de securitate sunt îmbunătăţite continuu în concordanţă cu ultimele noutăţi tehnologice.

   Analiza Web
   Acest website foloseşte software marca Encoda pentru analiza statistică a traficului de utilizatori. Datele sunt colectate în scopuri de marketing şi optimizare. Aceste date stau sub semnul anonimităţii şi sunt stocate sub un profil de utilizator anonim, cu ajutorul modulelor cookie. Modulele cookie sunt descrise mai jos. Datele colectate nu vor fi folosite niciodată pentru a identifica personal un utilizator, fără acordul explicit al acestuia. Utilizatorul poate refuza oricând colectarea de date. Vă informăm că în cazul refuzării colectării de date este posibil să nu vă puteţi bucura de toate funcţiile acestui site.

   Datele transmise prin Internet
   Procedura standard pe internet presupune transmiterea unor informaţii suplimentare pentru înregistrarea în fişierele jurnal. Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge înregistrează adresa IP actuală a calculatorului Dumneavoastră, data şi ora, tipul de browser (motor de navigare pe internet) şi sistemul de operare al calculatorului, precum şi paginile vizitate.
   Dacă vă identificaţi folosiţi parola şi numele de utilizator, după ce aţi creat Contul de Utilizator, vi se poate asocia succesiunea de pagini accesate.
   Datele vor fi folosite doar în scopul asigurării securităţii datelor. În plus, datele cu caracter personal vor fi stocate doar dacă ni le divulgaţi, de exemplu în cadrul procedurii de înregistrare, a unui sondaj, a unui concurs sau în scopul îndeplinirii contractului.

   Compararea tehnică automată a datelor
   Site-urile noastre web folosesc diferite metode tehnice, precum modulele cookie sau semnalizatoarele web (web-beacons) pentru a vă înţelege vizita.

   Modulele cookie
   Modulele cookie sunt informaţii pe care un site le trimite către calculatorul Dumneavoastră pe parcursul vizitei efectuate pe site-ul respectiv. Ca şi în cazul altor firme, noi folosim modulele cookie în diferite scopuri, de exemplu pentru a înţelege utilizarea site-urilor noastre cu intenţia de a îmbunătăţii experienţa Dumneavoastră pe site-ul nostru. Dacă de exemplu, veţi vizita ulterior unul dintre site-urile noastre web după ce v-aţi logat, modulele cookie ale acestui site vor trimite informaţii care ajută la identificarea Dumneavoastră. Aveţi opţiunea de a dezactiva toate modulele cookie sau de a vă seta calculatorul în aşa fel încât să fiţi avertizat de fiecare dată când se încearcă trimiterea unui cookie. Dezactivarea se face din setările browser-ului Dumneavoastră (precum Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Opera). Fiecare browser are caracteristici proprii. Prin urmare, este util să descoperiţi cum pot fi modificate setările privind modulele cookie apelând la Meniul de Asistenţă al browser-ului Dumneavoastră. Dacă veţi decide să dezactivaţi toate modulele cookie, veţi bloca, în consecinţă, accesul la multe funcţii care fac navigarea Dumneavoastră pe pagina noastră de internet mai confortabilă, precum funcţiile menţionate mai sus, putându-se ajunge la funcţionarea inadecvată a unor servicii pe care le oferim. Putem folosi modulele cookie pentru a analiza frecvenţa cu care utilizatorii accesează anumite secţiuni ale site-ului nostru.

   Semnalizatoarele Web
   Semnalizatoarele Web (web-beacons) sunt mici reziduuri de coduri de date încorporate în imaginile publicate pe site-ul nostru.
   Aceste metode tehnice ne permit să analizăm modelele comportamentale ale vizitatorilor site-urilor noastre, precum frecvenţa de accesare a diverselor secţiuni ale site-ului. Putem asocia informaţiile legate de sesiunea Dumneavoastră sau alte informaţii obţinute folosind modulele cookie, semnalizatoarele Web sau alte metode tehnice, cu datele Dumneavoastră personale pentru a înţelege mai bine experienţa Dumneavoastră online şi pentru a descoperi ce produse şi servicii prezintă interes pentru Dumneavoastră.
   În plus, folosim aceste metode tehnice pentru a transmite utilizatorilor noştri mesaje e-mail în format  HTML, de exemplu pentru a stabili dacă utilizatorii noştri au deschis sau au respins aceste e-mailuri şi/sau dacă au accesat link-urile din mesaje.

   Utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal
   Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge foloseşte datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru aspectele tehnice ale administrării site-urilor, pentru gestionarea clienţilor, pentru studiile privind produsele şi pentru marketing doar în măsura în care acest lucru este necesar. Datele personale vor fi trimise doar autorităţilor şi instituţiilor guvernamentale ca o consecinţă a prevederilor legale naţionale obligatorii.
   În plus, vă vom folosi datele pentru a vă trimite ocazional newsletter-uri de prezentare a noilor noastre produse şi servicii care v-ar putea interesa, cu condiţia să vă fi exprimat în prealabil acordul în acest sens. De asemenea, puteţi să vă retrageţi ulterior acordul de a vă fi folosite datele în acest scop.
   În măsura în care apelăm la serviciile prestatorilor de servicii pentru a efectua şi procesa procedurile de prelucrare, relaţia contractuală se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii Germane privind Protecţia Datelor.

   Drepturile Dumneavoastră
   Aveţi dreptul de a obţine informaţii cu privire la datele Dumneavoastră cu caracter personal stocate. În plus, aveţi dreptul să corectaţi datele incorecte, să blocaţi şi să ștergeți datele conform prevederilor legale.

   Dreptul de inspecţie a registrului public de procedură
   Aveţi dreptul de a inspecta registrul public de procedură al Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge.

   Alte întrebări
   În cazul în care aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să le trimiteţi prin e-mail către responsabilul nostru cu protecţia datelor.

   Ediţia prevederilor privind protecţia datelor: August 2009