Hoffmann Group Home
 • 500.000 vermelde artikelen
 • Levering binnen 24 h
 • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
   • Menu

   Informatie voor onze klanten en leveranciers over bescherming van de gegevens van handelspartners

   Geachte dames en heren,

   Sinds 25 mei 2018 gelden overal in Europa de richtlijnen van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna genoemd: AVG). Veel klanten, leveranciers en dienstverleners vertrouwen Hoffmann persoonlijke gegevens toe. Hoffmann beschouwt bescherming van de toevertrouwde informatie en gegevens als onderdeel van de verantwoordelijkheid van de onderneming.

   We willen u met deze gegevensbeschermingsinformatie attent maken op de wijze van verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig deze verordening (zie art. 13 AVG). Lees onze informatie over gegevensbescherming a.u.b. zorgvuldig door. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze gegevensbeschermingsinformatie, dan kunt u die te allen tijde richten aan het hieronder vermelde e-mailadres.

   In deze gegevensbeschermingsinformatie vindt u informatie over gegevensverwerking op de website www.hoffmann-group.com van de Hoffmann-groepsonderneming, en de daarmee verband houdende digitale en niet-digitale processen. Onze verklaring gegevensbescherming vindt u via: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz

   We behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsinformatie met inachtneming van de geldende voorschriften op het gebied van gegevensbescherming te allen tijde te kunnen wijzigen of aanpassen.

   1. Wie is er verantwoordelijk voor gegevensverwerking en wie is functionaris gegevensbescherming?

   De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is voor

   a. B2B-klanten (zakelijke klanten) de voor uw regio bevoegde Hoffmann-groepsonderneming (https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz):

   Hoffmann Quality Tools B.V., Platinastraat 110, 7554 NB Hengelo

   b. Leveranciers van uw desbetreffende contractpartner:

   Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München,
   Duitsland Hoffmann Supply Chain GmbH, Franz-Hoffmann-Str. 3, 90431 Nürnberg,
   Duitsland Hoffmann Quality Tools B.V., Platinastraat 110, 7554 NB Hengelo
   Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, Duitsland

   c. Bezoekers van de websites van de platformexploitant:

   Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, Duitsland

   Een actuele lijst van alle Hoffmann-groepsondernemingen kunt u hier vinden: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/group/standorte

   Onze functionarissen gegevensbescherming kunt u bereiken op het bovengenoemde adres of via dataprotection@hoffmann-group.com. De contactgegevens kunt u bovendien vinden op internet via http://ho7.eu/dataprotection.

   2. Welke gegevenscategorieën gebruiken we en waar komen die vandaan?

   Onder de verwerkte gegevenscategorieën vallen met name basisgegevens van de klant (zoals voornaam, achternaam en voor- en achtervoegsels van de naam van de contactpersoon), contactgegevens van de contactpersoon (zoals adresgegevens, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, geboortedatum), overige door u doorgegeven gegevens (zoals schoenmaat, kledingmaat), bij het gebruik van IT-systemen verzamelde protocolgegevens en andere gegevens die voortvloeien uit de zakelijke betrekking (bijv. contractuele gegevens, klantenservice-informatie, factureringsgegevens, bankrelatie, fiscaal identificatienummer).

   Uw persoonsgegevens worden normaal gesproken verzameld in het kader van de totstandkoming van een zakelijke relatie of gedurende de zakelijke relatie. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens naar aanleiding van wettelijke voorschriften ook op andere plaatsen verzameld.

   3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden worden gegevens verwerkt?

   We verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, de nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en alle overige van toepassing zijnde wetten.

   In de eerste plaats is gegevensverwerking bedoeld voor totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de gemeenschappelijke zakelijke betrekking. De belangrijkste rechtsgrond in deze is art. 6, lid 1 b) AVG. Daarnaast kan indien nodig afzonderlijke toestemming volgens art. 6, lid 1 a), 7 AVG (bijv. bij gebruik van afbeeldingen en statements) aangevoerd worden als rechtmatige autorisatie voor gegevensverwerking.

   We verwerken uw gegevens verder voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, met name op gebied van fiscale wetgeving. Dit gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG.

   In zoverre noodzakelijk verwerken we uw gegevens bovendien op grond van art. 6 lid 1 f) AVG voor behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden (bijv. overheidsinstanties). Dit geldt met name in geval van opheldering van strafbare feiten of, binnen het concern, voor administratieve doeleinden.

   Bovendien zijn we op grond van de Europese antiterreurverordeningen 2580/2001 en 881/2002 verplicht uw gegevens te vergelijken met de zogenaamde „EU-terreurlijst”, om ervoor te zorgen dat geen geld of andere economische hulpmiddelen voor terroristische doeleinden beschikbaar worden gesteld. Mochten we uw persoonsgegevens willen verwerken voor een hierboven niet genoemd doeleinde, dan zullen we u daar van tevoren over in kennis stellen.

   4. Wie krijgt uw gegevens?

   Binnen onze onderneming worden uw persoonsgegevens uitsluitend beschikbaar gesteld aan de personen en organen die de gegevens nodig hebben voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen (bijv. financiële boekhouding, inkoop, verkoop, klantenservice).

   Binnen onze ondernemingsgroep worden uw gegevens doorgegeven aan bepaalde ondernemingen, wanneer die gecentraliseerd gegevensverwerkingstaken behartigen voor de aan de groep verbonden ondernemingen (bijv. logistiek, productie).

   Daarnaast maken we voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen gedeeltelijk gebruik van verschillende dienstverleners. Een opsomming van de door ons gebruikte opdrachtnemers en dienstverleners, waarmee niet uitsluitend tijdelijke zakelijke betrekkingen bestaan, kunt u aanvragen via dataprotection@hoffmann-group.com.

   Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtnemers en dienstverleners, vindt verwerking plaats op basis van een verwerkersovereenkomst.
   Daarbij werken we uitsluitend samen met verwerkers in opdracht die afdoende kunnen garanderen dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen en verwerking in overeenstemming is met de vereisten van de AVG.

   We kunnen daarnaast uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers buiten de onderneming, in zoverre dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

   • Overheidsinstanties (financiële instellingen, rechtbanken)
   • Bank van de onderneming (SEPA-betalingsmedia)
   • Insolventiefunctionaris in geval van insolventie

   5. Welke gegevensbeschermingsrechten kunt u als betrokkene doen gelden?

   U kunt via het bovengenoemde adres informatie vragen over de over uw persoon opgeslagen gegevens. U kunt bovendien onder bepaalde voorwaarden vragen om rectificatie of wissing van uw gegevens. U kunt bovendien recht hebben op beperking van de verwerking van uw gegevens en recht op doorgifte van de door u beschikbaar gestelde gegevens in gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

   Recht van bezwaar

   U heeft het recht zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Als we uw gegevens verwerken voor behartiging van gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere omstandigheden. In dat geval staken we de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking aan kunnen tonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als verwerking dient voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

   6. Waar kunt u bezwaar maken?

   U heeft de mogelijkheid u met een bezwaar te richten tot de bovengenoemde functionarissen gegevensbescherming of een op gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit.

   De hoofdzetel van de Hoffmann-onderneming is München. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, e-mail: poststelle@lda.bayern.de

   7. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

   We wissen uw persoonsgegevens zodra die niet langer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Na beëindiging van de zakelijke betrekking worden uw persoonsgegevens opgeslagen zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit doet zich regelmatig voor door wettelijke bewijs- en bewaarverplichtingen, die onder andere zijn geregeld in het Duitse handelswetboek en de Duitse belastingwet waarin de bewaartermijn tot maximaal tien jaar bedraagt. Het kan bovendien voorkomen dat persoonsgegevens bewaard worden voor de periode waarin aanspraken op ons gemaakt kunnen worden (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).

   8. Worden uw gegevens overgedragen naar derde landen?

   Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners of concernondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan vindt doorgifte uitsluitend plaats in zoverre de EU-Commissie een behoorlijk niveau van gegevensbescherming bevestigt of er andere behoorlijke garanties voor databescherming voorhanden zijn (bijv. bindende voorschriften voor gegevensbescherming binnen de onderneming of standaard contractuele clausules van de EU). U kunt gedetailleerde informatie opvragen via de bovengenoemde contactgegevens.

   9. Bent u verplicht uw gegevens beschikbaar te stellen?

   In het kader van onze zakelijke betrekking dient u de persoonsgegevens beschikbaar te stellen die noodzakelijk zijn voor totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de zakelijke betrekking en het nakomen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen of tot verzameling waarvan we wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zijn we niet in staat om zakelijke betrekkingen met u onderhouden.

   Mocht u vragen hebben over deze informatie over gegevensbescherming, dan kunt u die te allen tijde richten aan het onder punt 1 vermelde e-mailadres (dataprotection@hoffmann-group.com).