Duomenų apsauga

 Redakcija: 2018 m. gegužės mėn.

Dėkojame, kad domitės mūsų interneto puslapiu. Jūsų privatumo apsauga mums yra labai svarbi. Puslapiui patikėtos informacijos ir duomenų apsaugą „Hoffmann“ supranta kaip savo įmonės veiklos atsakomybės dalį. Kad jūsų apsilankymas mūsų puslapyje būtų saugus, tvarkydami jūsų asmeninius duomenis griežtai laikomės teisės aktų reikalavimų ir norime jus išsamiai informuoti apie tai, kaip jūsų duomenys yra naudojami. 

1.   Kas yra atsakingas už mano duomenų tvarkymą?

1.1.   Lankantis šiame puslapyje

Už jūsų duomenų tvarkymą lankantis šiame puslapyje atsakinga yra „Hoffmann SE“ (Haberlandstr. 55, 81241 München).

Su „Hoffmann SE“ asmeniu, atsakingu už duomenų apsaugą, galite susisiekti minėtu adresu paštu, gavėju nurodydami už duomenų apsaugą atsakingą asmenį, ir el. paštu: dataprotection@hoffmann-group.com.

1.2.   Dėl sutarties įgyvendinimo, paslaugų teikimo

Kai kurias paslaugas ir pasiūlymus, kuriuos rasite mūsų svetainėje, „Hoffmann SE“ teikia ne pati, o už atitinkamas paslaugas ir pasiūlymus vietos lygmeniu atsakingos „Hoffmann“ grupės įmonės. Jei šioje svetainėje nuspręsite pasinaudoti vietinės „Hoffmann“ grupės įmonės paslaugomis ir pasiūlymais (pvz., užsakymo tvarkymu, paslaugų teikimu, klientų aptarnavimu), tuomet už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga bus „Hoffmann“ grupės įmonė.

Už vartotojų pateikiamus užsakymus ir prašymus dėl paslaugų visuomet atsako „Hoffmann SE“.

Už verslo klientų pateikiamus užsakymus ir aptarnavimo prašymus paprastai atsako atitinkamoje pristatymo vietoje esanti „Hoffmann“ grupės įmonė. Kai pateikiami užsakymai, labai svarbūs yra užsakymų ir sutarčių dokumentuose nurodyti duomenys. Už paslaugas ir prašymus, susijusius su konkrečia vieta, paprastai atsakinga yra šią vietą aptarnaujanti „Hoffmann“ grupės įmonė.

Visų „Hoffmann“ grupės įmonių suvestinę, vietinius jų įgaliojimus ir atitinkamo už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktinius duomenis galite rasti čia.

Kad per šią svetainę galėtumėte pasinaudoti „Hoffmann“ grupės įmonių paslaugomis ir aptarnavimu, „Hoffmann SE“ surinktus jūsų duomenis, prireikus, perduos „Hoffmann“ grupės įmonei.

2.   Kada „Hoffmann“ registruoja jūsų duomenis?

Duomenis, ribotu mastu, mes renkame tam, kad galėtume priimti ir vykdyti užsakymus arba parengti jums tinkančius pasiūlymus. Mūsų svetainėse galite lankytis neįvedinėdami jokių savo asmens duomenų. Techninius prieigos duomenis, pvz., naudoto failo pavadinimą, naudojimo pradžios datą ir laiką, perduotą duomenų kiekį ir užklausą perdavusį operatorių, mes saugome vadinamuosiuose serverio sisteminių įrašų failuose. Šie duomenys naudojami tik sklandžiam svetainės darbui užtikrinti ir geresniems pasiūlymams parengti.

Asmens duomenis visų pirma renkame:

interneto parduotuvėje teikiamiems jūsų užsakymams įgyvendinti;

kai registruojatės individualiai kliento prieigai gauti;

kai prenumeruojate mūsų naujienlaiškį;

kontaktų ir paslaugų užklausos formoje;

kai kreipiatės el. paštu.  

Kokie duomenys kiekvienu atveju yra renkami, galite matyti iš atitinkamų pildomų formų. Jūsų pateiktus duomenis naudojame įgyvendindami sutartį, teikdami paslaugas ir nagrinėdami jūsų paklausimus.

3. Kam „Hoffmann“ naudoja duomenis? 

3.1.   Sutartiniams įsipareigojimams vykdyti (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies d punktas)

Jūsų duomenis „Hoffmann“ naudoja siekdama, kad jūsų įspūdžiai apsiperkant ir naudojantis mūsų paslaugomis būtų patys geriausi. To siekdami jūsų duomenis tvarkome labai atsakingai. „Hoffmann SE“ ir „Hoffmann“ grupės įmonės išsamius jūsų duomenis naudoja: 

Jūsų duomenis „Hoffmann“ naudoja siekdama, kad jūsų įspūdžiai apsiperkant ir naudojantis mūsų paslaugomis būtų patys geriausi. To siekdami jūsų duomenis tvarkome labai atsakingai. „Hoffmann SE“ ir „Hoffmann“ grupės įmonės išsamius jūsų duomenis naudoja: 

įgyvendindamos jūsų užsakymą;

nagrinėdamos prašymus dėl paslaugų;

 • el. paštu persiųsdamos naujienlaiškį, jei jūs tokį užsisakėte.

Jei Jei už jūsų užsakymą ar prašymą dėl paslaugų yra atsakinga „Hoffmann“ grupės įmonė, jūsų duomenis perduosime atitinkamai „Hoffmann“ grupės įmonei.

Įgyvendindami sutartį mes arba atsakinga „Hoffmann“ grupės įmonė jūsų duomenis, jei to reikia užsakytoms prekėms pristatyti, perduos siuntų bendrovei. Atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo paslaugų teikėją pasirinksite užsakymo metu, mes arba atsakinga „Hoffmann“ grupės įmonė surinktus mokėjimo duomenis perduos kredito įstaigai, kuriai pavesta atlikti mokėjimą, ir, tam tikrais atvejais, mūsų įgaliotiems mokėjimo paslaugų teikėjams arba pasirinktai mokėjimų tarnybai. Dalį šių duomenų pasirinkti mokėjimo paslaugų teikėjai renka ir patys, jei jūs pas juos susikuriate paskyrą (pvz., mokėdami per „PayPal“). Šiuo atveju, pateikdami užsakymą, su savo prieigos duomenimis turite prisijungti prie mokėjimo paslaugų teikėjo. Tuomet galioja atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo pareiškimas apie duomenų apsaugą.

3.2.   Interesų palyginimui (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Jūsų duomenis, atlikdami atitinkamų interesų palyginimą, taip pat galime naudoti siekdami apsaugoti teisėtus, dažniausiai ekonominius, savo arba trečiųjų asmenų interesus, jei tik įmanoma, naudodami pseudoniminius ar anoniminius duomenis. Tai daroma siekiant:

verslo procesų efektyvumo ir teisinio saugumo kontrolės ir tobulinimo;

kredito rizikos vertinimo;

paslaugų ir produktų kontrolės, optimizavimo ir plėtros;

reklamos (pvz., paštu siunčiamos reklamos, tikslinių grupių nustatymo) akcijų, rinkos ir nuomonių tyrimo įgyvendinimo;

teisinių pretenzijų ir gynybos teisinių ginčų atveju užtikrinimo;

nusikaltimų pastebėjimo, prevencijos ir išaiškinimo;

mūsų IT sistemų saugumo ir funkcionalumo užtikrinimo.

3.3.   Remiantis jūsų sutikimu (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti savo duomenis, šis sutikimas laikomas teisiniu tvarkymo, dėl kurio duotas sutikimas, pagrindu. Tai visų pirma taikoma galimam jūsų sutikimui dėl reklaminių pasiūlymų, teikiamų telefonu arba elektroniniu paštu.

 Savo sutikimus bet kokiu metu galite atšaukti, o atšaukimas įsigalioja ne atgaline data. Bet kokiu metu, informuodami apie tai minėtu kontaktiniu adresu arba naudodami naujienlaiškyje tam numatytą nuorodą, naujienlaiškio prenumeratos galite atsisakyti.

3.4.   Teisinių įsipareigojimų įgyvendinimui (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas)

Vadovaudamiesi teisės aktais, privalome laikytis įvairių reikalavimų, pvz., įstatymuose yra nustatyta prievolė saugoti verslo dokumentus ir laikytis su eksportui taikomų teisinių nuostatų.

4.   Jūsų duomenų perdavimas

Jei šiai svetainei prižiūrėti arba paslaugoms teikti „Hoffmann“ grupės įmonės yra pasamdžiusios išorinius paslaugų teikėjus (prieglobos operatorius, siuntų bendroves ir pan.) arba už vykdymą yra atsakinga kita „Hoffmann“ grupės įmonė, atitinkamos įmonės turės tik tokią prieigą prie jūsų duomenų, kokia yra būtina atitinkamoms užduotims ir funkcijoms įgyvendinti.

Jei šie paslaugų teikėjai ir „Hoffmann“ grupės įmonės tvarko jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų, gali būti taip, kad jūsų duomenys bus perduoti į šalį, kurioje nėra tokių duomenų apsaugos standartų, kokie galioja Europos Sąjungoje. Tokiu atveju užtikriname, kad jūsų duomenų gavėjai pagal sutartį ar kitais būdais užtikrintų duomenų apsaugos lygį, kuris yra lygiavertis galiojančiam Europos Sąjungoje.

5.   Kaip jūsų duomenis „Hoffmann“ naudoja reklamos paštu reikmėms?

„Hoffmann SE“ arba už jus atsakančios „Hoffmann“ grupės įmonės pasilieka teisę jūsų duomenis pagal teisės aktų reikalavimus tiesioginės reklamos paštu reikmėms tvarkyti ir be jūsų sutikimo. Tai apima taip pat ir jūsų duomenų vertinimą (pvz., pagrindinius duomenis, užsakymų duomenis, prieigos duomenis), norint nustatyti galimą jūsų domėjimąsi mūsų produktais ir paslaugomis. Šis vertinimas atliekamas taikant statistinius metodus, naudojantis turimais klientų duomenimis ir visuotinai prieinama mūsų klientų informacija. Rezultatai naudojami tam, kad į jus kreiptis galėtume tikslingiau ir geriau įvertinę jūsų poreikį, taip pat, kad galėtume parengti daugiau jums tinkančių pasiūlymų

Turite teisę bet kokiu metu pareikšti nesutikimą su tokiu jūsų duomenų tvarkymu tokios reklamos tikslais. Tai taip pat taikoma profilio sudarymui, jei tai susiję su tokia tiesiogine reklama. Savo nesutikimą galite pateikti minėtais kontaktiniais adresais arba tiesiogiai atitinkamai „Hoffmann“ grupės įmonei.

6. Kada „Hoffmann“ tikrina ir vertina kredito riziką? 

Jei „Hoffmann SE“ arba už jus atsakingos „Hoffmann“ grupės įmonės moka iš anksto, pvz., pirkdamos pagal sąskaitą, atitinkama įmonė pasilieka teisę, savo teisėtiems interesams apsaugoti iš tos pačios specializacijos įmonių (kredito informacijos biurų) gauti tapatybės ir kredito rizikos informaciją arba tam tikrais mokėjimo būdais leisti naudotis tik pagal tai, ar atliktas kredito rizikos patikrinimas. Kredito rizikos informacijoje gali būti tikimybės verčių („score“ verčių), kurios buvo apskaičiuotos taikant mokslinius matematinės statistikos metodus ir kurių apskaičiavimui naudoti taip pat ir adresų duomenys. Informaciją apie statistinę nesumokėjimo tikimybę naudojame priimdami atsakingą sprendimą dėl sutartinių santykių sudarymo, įgyvendinimo ir užbaigimo. Pagal teisės aktų reikalavimus įvertinami saugotini jūsų interesai.

„Hoffmann SE“ arba „Hoffmann“ grupės įmonės samdomų kredito istorijos biurų suvestinę, taip pat, jei reikia, papildomas, specialias pastabas dėl atitinkamos grupės įmonės atliekamo duomenų tvarkymo, rasite čia.

7. Kokiu tikslu ši svetainė naudoja slapukus?

Kad lankytis mūsų svetainėje jums būtų malonu ir galėtumėte naudotis tam tikromis jos funkcijomis, įvairiuose puslapiuose naudojame slapukus. Tai yra maži tekstiniai failai, kurie įrašomi jūsų galiniame įrenginyje. Kai kurie mūsų naudojami slapukai, pasibaigus naršyklės sesijai, taigi, uždarius naršyklę, vėl ištrinami (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai jūsų galiniame įrenginyje pasilieka ir tokiu būdu kito jūsų apsilankymo metu jūsų naršyklę mes galime atpažinti (nuolatiniai slapukai). Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų naudojimą, ir dėl sutikimo su jų naudojimu spręstumėte atskirai arba tam tikrais atvejais, arba išvis nesutiktumėte su slapukų naudojimu. Jei su lapukų naudojimu nesutiksite, gali veikti ne visos mūsų svetainės funkcijos.

Daugumą interneto naršyklių (žr. pagalbos funkciją jūsų naršyklės meniu eilutėje) galite nustatyti taip, kad nesutiktumėte su naujų slapukų naudojimu, kad gautumėte pranešimą apie naujo slapuko patalpinimą arba kad išjungtumėte visus gautus slapukus. Išmaniųjų telefonų, planšečių ir kitų mobiliųjų bei stacionarių galinių įrenginių atveju informaciją apie būtinus nustatymus galite rasti atitinkamose naudojimo instrukcijose. 

Tačiau visas slapukų funkcijas rekomenduojame palikti įjungtas, nes tik naudodami slapukus savo interneto puslapius galime tobulinti taip, kad jie geriau atitiktų jūsų poreikius. Tokių jautrių duomenų, kaip slaptažodžiai, kredito kortelės duomenys ar pan., mūsų slapukai neįrašo. Jie galiniam jūsų įrenginiui nedaro žalos ir nėra apkrėsti virusais.

Slapukai, kurių reikia elektroniniam komunikavimo procesui užtikrinti arba tam tikroms jūsų pageidaujamoms funkcijoms (pvz., lažybų rezultatų užklausoms) paruošti, įrašomi vadovaujantis Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą įrašyti slapukus, kad be techninių klaidų ir optimaliai galėtų teikti savo paslaugas. Jei įrašomi kiti slapukai (pvz., slapukai naršymo įpročių analizei), jie šiame pareiškime apie duomenų apsaugą nurodomi atskirai.

8. Kokiu tikslu ir kokias žiniatinklio analizės paslaugas „Hoffmann“ naudoja?

8.1. „Google (Universal) Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugos 

Ši svetainė naudoja „Google (Universal) Analytics“ – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de) žiniatinklio analizės paslaugą. „Google (Universal) Analytics“ taiko metodus, leidžiančius atlikti jūsų svetainės naudojimo analizę, pvz., naudoja slapukus, tekstinius failus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje. Parengta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodami į „Google“ serverį JAV ir ten išsaugomi. Šioje svetainėje aktyvinus IP anonimiškumą, IP adresas, prieš jį perduodant, Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse yra sutrumpinamas. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas perduodamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Naudojant „Google Analytics“ jūsų naršyklės perduotas anoniminis IP adresas su kitais „Google“ duomenimis nesiejamas.

Jūs galite neleisti „Google“ įrašyti slapukų parengtų ir su svetainės naudojimu susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat nesutikti, kad „Google“ šiuos duomenis apdorotų. Tą padaryti galite naudodamiesi žemiau pateikta nuoroda atsisiuntę ir įdiegę ten esantį naršyklės įskiepį: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Vietoje naršyklės įskiepio įdiegimo galite spausti šią nuorodą, kad neleistumėte „Google Analytics“ šioje svetainėje kaupti informacijos. Tuomet jūsų galiniame įrenginyje išsaugomas „opt-out“ slapukas. Jei slapukus trinsite, vėl turėsite paspausti nuorodą.

„Google Analytics“ slapukai išsaugomi vadovaujantis Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis. „Hoffmann“ turi teisėtą interesą analizuoti vartotojų įpročius, kad galėtų optimizuoti ir savo internetu teikiamus pasiūlymus, ir savo reklamą.

8.2. „econda“ žiniatinklio analizės paslaugos

Šioje svetainėje naudojant „econda GmbH“ (www.econda.de) technologijas renkami ir išsaugomi duomenys, pagal kuriuos naudojant pseudonimus kuriami naudojimo profiliai. Naudojimo profiliai padeda analizuoti lankytojo įpročius ir jie yra vertinami norint pagerinti ir pagal poreikį pateikti mūsų pasiūlymus. Tam gali būti naudojami slapukai. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie lokaliai išsaugomi puslapio lankytojo galiniame įrenginyje, ir tokiu būdu leidžia jį atpažinti vėl apsilankius mūsų svetainėje. Pseudoniminiai naudojimo profiliai be atskiro ir aiškaus sutikimo nėra siejami su duomenimis apie pseudonimą naudojantį asmenį. Su duomenų rinkimu ir saugojimu ateityje bet kokiu metu galite nesutikti, paspausdami šią nuorodą http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.

Tada, jums pareiškus nesutikimą, jūsų galiniame įrenginyje įrašomas „opt-out“ slapukas. Jei slapukus trinsite, vėl turėsite paspausti nuorodą.

„econda“ slapukai išsaugomi vadovaujantis Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis. „Hoffmann“ turi teisėtą interesą analizuoti vartotojo įpročius, kad galėtų pateikti poreikius atitinkančius pasiūlymus. 

8.3. Kitos „Dynatrace“ žiniatinklio analizės paslaugos 

Šiame tinklalapyje taikant „Dynatrace GmbH“ (https://www.dynatrace.de) technologijas renkami ir išsaugomi duomenys, pagal kuriuos naudojant pseudonimus kuriami vartojimo profiliai. Naudojimo profiliai padeda analizuoti lankytojo įpročius ir jie yra vertinami norint pagerinti ir pagal poreikį pateikti mūsų pasiūlymus. Tam gali būti ir naudojami slapukai. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie lokaliai išsaugomi puslapio lankytojo galiniame įrenginyje, ir tokiu būdu leidžia jį atpažinti vėl apsilankius mūsų svetainėje. Pseudoniminiai naudojimo profiliai be atskiro ir aiškaus sutikimo nėra siejami su duomenimis apie pseudonimą naudojantį asmenį.

„Dynatrace“ išsaugomi vadovaujantis Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis. „Hoffmann“ turi teisėtą interesą analizuoti vartotojo įpročius, kad galėtų pateikti poreikius atitinkančius pasiūlymus. 

9.   Kada duomenys ištrinami?

Pasibaigus sutarčiai arba ištrynus kliento paskyrą, tolesnis jūsų duomenų naudojimas bus užblokuotas, o pasibaigus mokesčių ir komercijos teisės aktuose numatytam saugojimo laikui, duomenys bus ištrinti, nebent jūs davėte aiškų sutikimą jūsų duomenis naudoti toliau arba mes pasiliekame tolesnio duomenų naudojimo teisę, kuri yra numatyta įstatymuose ir nurodyta šiame pranešime apie duomenų apsaugą. Jūsų kliento paskyrą galima ištrinti bet kuriuo metu. Tai atlikti galima pateikiant laisvos formos pranešimą nurodytais kontaktiniais adresais arba naudojant tam numatytą funkciją kliento paskyroje.

10. Kokias duomenų apsaugos teises turite?

Pagal teisės aktų nuostatas iš „Hoffmann SE“ ir „Hoffmann“ grupės įmonių turite teisę gauti informaciją (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnis), teisę į pataisymą (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnis), teisę į ištrynimą (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnis), teisę į tvarkymo apribojimus (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnis), taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnis). Be to, turite teisę teikti skundus duomenų apsaugą kontroliuojančiai valstybės institucijai (Pagrindinio duomenų apsaugos reglamento 77 straipsnis).

Jei davėte savo sutikimą „Hoffmann SE“ arba „Hoffmann“ grupės įmonei, galite bet kada jį atšaukti elektroniniu paštu, faksu ar laišku (atšaukimas galios tik neatgaline data). Už jus atsakingos „Hoffmann“ grupės įmonės kontaktus rasite čia.

Jei „Hoffmann SE“ ir „Hoffmann“ grupės įmonės jūsų duomenis tvarko derindamos atitinkamus interesus, su duomenų tvarkymu galite nesutikti. Jei pateiksite prieštaravimą, jūsų duomenys nebebus tvarkomi, nebent atsakinga įmonė gali įrodyti, kad juos tvarkyti yra priežasčių, kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kad tvarkymas yra reikalingas tam, kad būtų galima pareikšti, įgyvendinti arba apginti teisines pretenzijas.