ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΝΙΕΣ

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦ?ΝΙΕΣ
Οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντος γίνει βάσει του παρόντος τιμοκαταλόγου και
οποιαδήποτε σύμβαση συναφθεί βάσει της παραγγελίας αυτής, θα υπόκειται στους
κατωτέρω όρους, τους οποίους ο παραγγέλων - αγοραστής αποδέχεται ρητά και
ανεπιφύλακτα :
 
? Οι τιμές των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα δεν
περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ (19%, εκτός περιπτώσεων μειωμένου ΦΠΑ)
? Εξόφληση εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, άλλως έκτοτε θα
χρεώνεται τόκος υπερημερίας.
 
? Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρείας μέχρι
πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος ή του αξιογράφου, η οποία σε
περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή δυνατόν να επιλέξει ή την
αποπληρωμή του τιμήματος μετά των νόμιμων τόκων, ή την επιστροφή των
εμπορευμάτων στην νομή της, στην περίπτωση δε αυτή τα ποσά, τα οποία
έχουν καταβληθεί στην πωλήτρια, αποτελούν αποζημιώσεις για την χρήση
των εμπορευμάτων.
 
? Τα εμπορεύματα παραδίδονται στις αποθήκες μας και ταξιδεύουν κατ’ εντολή
του αγοραστή με κίνδυνο και έξοδά του.
 
? Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία του σχετικού 'ελτίου Αποστολής και μόνον ύστερα από
συνεννόηση και έγγραφη συγκατάθεση της πωλήτριας εταιρίας, υπό την
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα είναι απολύτως αμεταχείριστα, άθικτα και
στην αρχική τους πλήρη συσκευασία. Τα σχετικά έξοδα αποστολής βαρύνουν
τον πελάτη.
 
? Το Τεχνικό τμήμα της πωλήτριας εταιρείας παραλαμβάνει εμπορεύματα προς
τεχνικό έλεγχο ή επισκευή μόνο αν συνοδεύονται από 'ελτίο Αποστολής. Σε
αντίθετη περίπτωση τα εμπορεύματα δεν παραλαμβάνονται. Τα σχετικά έξοδα
αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.
 
? Για οποιαδήποτε διαφορά πηγάζουσα εκ της παραγγελίας ή και οποιασδήποτε
συμβάσεως επακολουθήσει αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών,
εφαρμοζομένων των νόμων της ελληνικής επικράτειας.
? Ο χρόνος παράδοσης για τα προϊόντα που βρίσκονται στις αποθήκες του
προμηθευτή είναι 5 – 10 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση που ο πελάτης
επιθυμεί ταχύτερη παράδοση με courier, επιβαρύνεται με το αντίστοιχο
κόστος. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται στην έδρα μας. Οι τιμές των
προϊόντων που βρίσκονται σε παρένθεση στον κατάλογο είναι ενδεικτικές.
? Οι προσφορές που παράγονται αυτόματα από το σύστημα έχουν διάρκεια 30
ημερών, και πάντως όχι πέραν της ισχύος του τρέχοντος καταλόγου.
? Η χρήση της υπηρεσίας παραγγελιών μέσω της ιστοσελίδας μας (eCenter)

είναι δωρεάν