Anvendelsesbetingelser

Almindelige anvendelsesbetingelser for eShop platform

Stand: April 2019

§ 1 De almindelige anvendelsesbetingelsers gyldighed 
1.1 Disse almindelige anvendelsesbetingelser (efterfølgende „Anvendelsesbetingelser“) regulerer anvendelsen af eShop platformen (efterfølgende „platform“). Denne platform drives  af Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, Tyskland, registreret i handelsregister B ved byretten München, HRB 5497 (efterfølgende betegnet som "Hoffmann"). 
1.2 Platformen er en portal, vha. hvilken alle brugere, der har anmeldt en brugerkonto (efterfølgende: "Bruger"), kan købe værktøjer og værktøjstilbehør (efterfølgende "Artikel") direkte fra virksomheder, der har sluttet sig sammen til Hoffmann Group (efterfølgende: "Partnervirksomheder"), såfremt købet ikke overtræder lovlige forskrifter eller disse anvendelsesbetingelser. 
1.3 For at kunne anmelde en B2B (erhvervs-) brugerkonto, skal interessenten lade sig registrere som kunde af en af partnervirksomhederne. Den ansvarlige partnervirksomhed kan du se under vores afdelingsoversigt . Efter registreringen kan interessenten tilmelde sig som bruger af platformen. 
1.4 Kontrakter om købet af artikler opstår mellem brugeren og den tilsvarende partnervirksomhed, hvor brugeren er registreret, på grundlag af den tilsvarende partnervirksomheds almindelige salgsbetingelser. Hoffmann som platformens webmaster optræder kun als formidler og er derfor ikke købskontraktens kontraktpartner, undtagen hvis brugeren er registreret hos Hoffmann selv. 
1.5 Opfyldelsen af kontrakterne afsluttet via platformen udføres udelukkende mellem den tilsvarende partnervirksomhed og brugeren. 

§ 2 Tilmeldelse, gebyrer og medlemskonto 
2.1 Anvendelsen af platformen forudsætter tilmeldingen som bruger. Tilmelding og anvendelse er gratis. Tilmelding af B2B (erhvervs-) kunder kan foretages, såsnart registreringen hos en partnervirksomhed er udført. 
2.2 Betalingen af de bestilte artikler skal brugeren udføre direkte til den tilsvarende partnervirksomhed ifølge de aftalte kontraktbetingelser mellem parterne. Der henvises udtrykkeligt til partnervirksomhedens gældende almindelige salgsbetingelser til købskontrakten. 
2.3 Tilmeldingen til anvendelsen af platformen sker ved hjælp af åbningen af en brugerkonto med samtykke til disse anvendelsesbetingelser. Med tilmeldingen kommer der en kontrakt i stand mellem Hoffmann og brugeren om anvendelsen af platformen (efterfølgende: „Anvendelseskontrakt“). Der findes ikke noget krav på afslutning af en anvendelseskontrakt. 
2.4 Tilmeldingen som bruger er kun tilladt for juristiske personer, personselskaber og  ubeskrænket myndige naturlige personer. Specielt mindreårige må ikke tilmelde sig til platformen. Ved juristiske personer og personselskaber sker tilmeldingen altid i det tilsvarende selskabs navn. 
2.5 De data, der forspørges af Hoffmann, ved tilmeldingen skal angives fuldstændigt og  korrekt, f.eks. for- og efternavn, den aktuelle adresse (ikke postfag) og telefonnummer, en  gyldig e-mail-adresse samt i givet fald firmaet og en stedfortræder. 
2.6 Tilmeldingen af en juristisk person samt et personselskab som bruger (Firmakonto) må kun foretages af en berettiget medarbejder i dette selskab, der skal nævnes med navn. Den medarbejder, der angives ved tilmeldingen, fra selskabet er kontaktperson og administrator af adgangsrettighederne overfor Hoffmann. På forespørgsel kan administratoren give yderligere medarbejdere i selskabet adgangsrettigheder til platformen, såfremt selskabet garanterer for denne medarbejders handlinger og anviser denne medarbejder til at overholde disse anvendelsesbetingelser. Hoffmann er til enhver tid berettiget til at forlange personlige data som f.eks. selskabets adgangsberettigede medarbejderes navn, adresse og position fra administratoren. 
2.7 Hvis de angivne data ændrer sig efter tilmeldingen, så er brugeren forpligtet til øjeblikkeligt at meddele det til Hoffmann. 
2.8 Ved tilmeldingen vælger brugeren et brugernavn og et password. Brugernavnet må ikke bestå af en e-mail- eller internetadresse og skade tredjemand – specielt ingen navne- eller mærkerettigheder.
2.9 Brugeren skal holde sit password hemmeligt og sikre adgang til sin brugerkonto omhyggeligt. Brugeren er forpligtet til at informere Hoffmann omgående, hvis der findes holdepunkter for at hans brugerkonto er blevet misbrugt af andre. 
2.10 Brugeren indestår principielt for samtlige aktiviteter, der bliver foretaget under anvendelse af hans brugerkonto. Indestår brugeren ikke for misbrugen af hans brugerkonto, fordi der ikke foreligger en overtrædelse af bestående forpligtelser til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, så skal brugeren ikke indestå for den. 
2.11 Hoffmann forbeholder sig rettighed til at slette brugerkontoernes ikke fuldstændigt eller mangelhaft udførte tilmeldinger efter et passende tidsrum. 

§ 3 Ydelsesbeskrivelse 
3.1 Hoffmann stiller brugerne platformen med ovennævnt beskrevede funktioner til rådighed. Hoffmann GmbH kan knytte anvendelsen af platformen eller platformens enkelte funktioner eller omfanget, med hvilke enkelte funktioner og services anvendes, til bestemte forudsætninger, som f.eks. kontrol af tilmeldingsdata. 
3.2 Hvis det kommer til afslutning af en kontrakt via platformen mellem brugeren og en partnervirksomhed, meddeler Hoffmann kontraktpartnerne de data, der er nødvendige for at optage gensidig kontakt. 
3.3 Brugernes ret til anvendelse af platformen og dens funktioner består kun i forbindelse med teknikkens aktuelle stand. Hoffmann indskrænker dens ydelser forløbigt, hvis det er nødvendigt med henblik på serverens kapacitetsgrænser, sikkerhed eller integritet eller for at gennemføre tekniske skridt, og dette tjener den ordentlige eller forbedrede udførelse af ydelserne (vedligeholdelse). Hoffmann tager i disse tilfælde hensyn til berettigede brugeres interesser, f.eks. ved hjælp af information på forhånd. Brugeren har intet krav på overholdelsen af en bestemt disponibilitet af platformen. 

§ 4 Spærring og opsigelse 
4.1 Hoffmann kan spærre en brugerkonto og/eller i tilfælde af en firmakonto enkelte adgangsberettigede medarbejdere  foreløbigt og/eller endeligt, hvis der består konkrete holdepunkter for, at en bruger overtræder retslige forskrifter, tredjemands rettigheder eller disse anvendelsesbetingelser eller hvis Hoffmann har andre berettigede interesser, specielt for at beskytte andre brugere og partnervirksomheden mod bedrageriske aktiviteter. Hvis brugerens registrering hos partnervirksomheden slutter (se ovenstående ciffer 1.3), uafhængigt af grunden for afslutningen, ender hermed automatisk også anvendelsesrettigheden til denne platform.  Hoffmann og/eller den tilsvarene partnervirksomhed informerer dig om en foreløbig og/eller endelig spærre af brugerkontoen og/eller enkelte adgangsberettigede. 
4.2 Såsnart en bruger spærres, må denne bruger ikke mere bruge platformen heller ikke med andre brugerkontoer eller tilmelde sig påny. 
4.3 Hoffmann kan til enhver tid opsige anvendelseskontrakten med en frist på 14 dage til månedsende. Rettigheden til spærring forbliver uberørt af det. 

§ 5 Databeskyttelse 
Hoffmanns databeskyttelsesbestemmelser  er bestanddel af disse anvendelsesbetingelser. Du kan til enhver tid få indblik i databeskyttelsesbestemmelserne.

§ 6 Kontaktovertagelse 
Hoffmann GmbH er berettiget til fuldstændigt eller delvist at overdrage deres rettigheder og pligter fra dette kontraktforhold til en tredje med en bekendtgørelsesfrist på fire uger. I dette  tilfælde er brugeren berettiget til at opsige anvendelseskontrakten uden at skulle overholde en frist. 

§ 7 Brugerens pligter 
7.1 Brugeren må ikke bruge nogen mekanismer, software eller andre scripts i forbindelse med anvendelsen af platformen, der kan forstyrre platformens funktion. 
7.2 Brugeren må ikke gribe til nogen forholdsregler, der kan have en urimelig eller overdrevet belastning af IT-infrastrukturen til følge. 
7.3 Brugeren må ikke blokere, overskrive eller modificere indhold, der er genereret af Hoffmann, eller på nogen anden måde gribe forstyrrende ind i platformens funktion. 
7.4 De på platformen eksisterende indhold, data, billeder og tegn må ikke videregives, gøres tilgængelige for tredjemand, kopieres eller på anden måde mangfoldiggøres uden billigelse af rettighedsindehaveren på forhånd. 

§ 8 Ansvarsindskrænkninger 
8.1 Hvis der ikke står noget andet i disse forretningsbetingelser inklusive nedenstående bestemmelser, hæfter Hoffmann for en krænkelse af pligter iht. kontrakten og udover kontrakten iht. lovfæstede bestemmelser.
8.2 Vi hæfter uindskrænket iht. lovfæstede bestemmelser for skade på liv, legeme og  sundhed  pga. uagtsom eller forsættelig pligtforsømmelse fra vores side, vores representanter eller vores samarbejdspartnere, samt for skader, der kan henføres til produktansvarslovens regler. For skader, der ikke er omfattet af den første sætning, og som er opstået pga. forsætteligt eller groft uagtsomt kontraktbrud eller svig fra vores side, vore repræsentanter eller samarbejdspartnere, hæfter vi iht. de lovfæstede bestemmelser. I det omfang, som vi har afgivet en beskaffenheds- og / eller holdbarhedsgaranti, hæfter vi pga. og i denne garantis omfang. For skader, som ikke umiddelbart optræder på varen, er vi i øvrigt kun ansvarlige efter garantien, hvis risikoen for en sådan skade utvivlsomt er omfattet af garantien.
8.3 Vi er også ansvarlige for skader, som forårsages af simpel uagtsomhed, såfremt uagtsomheden  vedrører overtrædelsen af væsentlige kontraktforpligtelser (forpligtelser, hvis overholdelse er af særlig afgørende betydning for opnåelsen af kontaktens formål (kardinal-pligter)). Vi er dog kun ansvarlige, såfremt skaderne er typisk forbundet med kontrakten og er forudselige.
8.4 Et yderligere ansvar uden hensyn til retsnaturen af den stillede fordring er udelukket, dette gælder især også for erstatning udenfor kontrakt eller krav på erstatning af forgæves afholdte udgifter i stedet for ydelse; heraf forbliver vores ansvar for forsinkelse uberørt. Ethvert objektivt ansvar iht. lovfæstede bestemmelser forbliver i alle tilfælde uberørt.
8.5 Såfremt vores ansvar er udelukket eller begrænset gælder dette også for vores ansattes, medarbejderes, repræsentanters og samarbejdspartneres personlige ansvar.
8.6 Ansvaret for tab af data begrænses til den typiske genopretning, som ville optræde ved den normale fremstilling af sikringskopier gennem anvenderen. 

§ 9 Anvendt lov og værneting
9.1 Benyttelseskontrakten inkl. disee benyttelsesbetingelser er omfattet af Tysklands materielle lov med undtagelse af UN-køberetten. 
9.2 For brugere, der er købere i handelslovens betydning, juridiske personer i offentlig ret eller offentligretlig særformue, gælder udelukkende München som værneting for alle stridigheder, der opstår, i forbindelse med eller i sammenhæng med benyttelseskontrakten og disse benyttelsesbetingelser. Sidstnævnte gælder også, selvom kunden ikke har almindeligt værneting i Tyskland eller kundens bopæls- /forretningsadresse eller sædvanlige ophold ikke er kendt, når sagen anlægges. 

§ 10 Ændring af disse AGBs
10.1 Hoffmann forebeholder sig til enhver tid at ændre disse anvendelsesbetingelser uden at angive grunde. Modsiger brugeren ikke gyldigheden af de nye anvendelsesbetingelser indenfor fire uger efter modtagelse af e-mailen, gælder de ændrede anvendelsesbetingelser som antaget. Hoffmann henviser brugeren særskilt i e-mailen, der indeholder de ændrede betingelser, om betydningen af denne fire-uges-frist. 
Hvis du har spørgsmål til de almindelige anvendelsesbetingelser, så sæt dig i forbindelse med os.

 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven