VOP - znění 2017

Všeobecné obchodní podmínky

Termín „obchodní partner“ v následujícím textu kromě osob ve smyslu § 14 BGB obchodního práva označuje též právní osoby veřejného práva a veřejnoprávní instituce dle § 310 odst. 1 bod 1 BGB obchodního práva.

Stav: červen 2017

§ 1 Rozsah platnosti a ochrana informací
1. Naše Všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré obchodní vztahy s našimi zákazníky, pokud je zákazník podnikatelem (§ 14 německého obč. zák.(BGB)), veřejnoprávní korporací nebo se jedná o majetek veřejnoprávní korporace ve zvláštním režimu (§ 310 odst. 1 věta 1 německého obč. zák. (BGB). Tyto VOP se vztahují i pro montážní výkony (viz http://www.hoffmann-group.com/company/agb). Těmto VOP odporující nebo od nich odlišné podmínky zákazníka uznáváme pouze v případě, že jsme výslovně a písemně jejich platnost stvrdili. Tyto obchodní podmínky platí také pro veškeré budoucí závazkové vztahy.
2. Převzetím námi dodaného zboží a služeb stvrzuje zákazník závaznost našich Obchodních podmínek. Veškeré dohody a domluvy odchylující se od našich obchodních podmínek vyžadují jako podmínku své účinnosti písemnou formu.
3. Veškeré údaje o zákaznících získané v rámci registrace nebo objednávkového řízení jsou ukládány do databáze Hoffmann Group (viz domovská stránka https://www.hoffmann-group.com/company/group/standorte) a slouží k vyřízení objednávky a k péči o zákazníka. Tato věta má povahu sdělení ve smyslu § 33 německého Zákona o ochraně osobních informaci (BDSG).

§ 2 Nabídky, uzavření smlouvy
1. Katalog šířený v tištěné podobě, na datových nosičích, prostřednictvím elektronických médií a ostatní reklamní sdělení představují nezávaznou nabídku. Nepředstavují nabídku, která je pro nás závazná, a proto neručíme za případná rizika nákupu. Vyhrazujeme si právo vyjímat, resp. nahrazovat výrobky uvedené v katalogu, z programu, upravovat jejich vlastnosti, ceny a ostatní podmínky, a to po dobu platnosti katalogu.
2. Za údaje, vyobrazení, výkresy, uvedené hmotnosti a rozměry, resp. ostatní technické údaje, stejně jako za citované technické normy E, DIN, VDE nebo související údaje uvedené v katalozích, na datových nosičích, šířené prostřednictvím elektronických médií a uváděné v ostatních reklamních sděleních, neneseme záruku. V daném případě jde o pouhý popis vlastností, který lze kdykoli opravit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy. Technické údaje uvedené v nabídkách jsou zaručeny pouze v případě, že je to kromě pouhého popisu vlastností výslovně uvedeno. V ostatním odkazujeme na § 8 bod 4.
3. Katalogy tištěné, uložené na datových nosičích a šířené prostřednictvím elektronických médií a ostatní prodejní materiály jsou chráněny autorským právem a (s výjimkou ostatních reklamních sdělení) jsou naším vlastnictvím a nesmějí být poskytnuty třetím osobám (s výjimkou ostatních reklamních sdělení). Podklady, zejména výkresy, design a loga v nich obsažené, lze užívat pouze základě námi uděleného souhlasu.
4. Naše nabídky jsou nezávazné. Objednávka představuje závaznou nabídku zákazníka. Tuto nabídku můžeme přijmout ve lhůtě 14 dnů od data doručení objednávky písemným potvrzením zakázky anebo zákazníkovi v téže lhůtě zaslat objednané zboží.

§ 3 Ceny, platební podmínky
1. Nebyla-li uzavřena písemná dohoda o cenách, jsou uvedené ceny cenami netto, bez DPH, pokud uzavřený obchod podléhá DPH. Pokud není z naší strany uvedeno jinak, platí ceny uvedené v katalogu, nabídce, eShopu apod., po dobu platnosti katalogu (zpravidla od 01. 08. běžného roku do 31. 07. roku následujícího). Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v katalogu jsou nezávazné, platí přednostně ceny a podmínky, které jsou platné v den objednání zboží podle našeho nejnovějšího katalogu či ceníku nebo ceny námi v konkrétním případě uvedené. Katalogy a ceníky jsou k nahlédnutí v prodejnách firmy nebo mohou být bezplatně vyžádány.
2. U výrobků, u kterých jsou ceny uvedeny v závorce (), si vyhrazujeme právo vyžádat si u dodavatele potvrzení ceny a ostatních podmínek pro aktuální objednávku zákazníka. Poptávku zákazníka neprodleně zpracujeme a podáme mu zprávu. V odpovědi zákazníkovi sdělíme, zda zboží může obdržet přímo od nás nebo od dodavatele (resp. našim prostřednictvím) a za jakých cenových a ostatních podmínek.
3. V České republice dodáváme zboží na místo určení bez dopravného od hodnoty objednávky 2 500,- CZK/98,- € netto, ve Slovenské republice pak od hodnoty objednávky 98,-€ netto. Na zakázky od smluvní ceny zakázky 2 500,-CZK/98,- € netto obdrží zákazník rovněž rabat dle rabatové karty. Toto neplatí pro dodávky a služby za zboží, které je v katalogu označeno pozn. „dopravné není zahrnuto v ceně“ jako např. měřicí a kontrolní desky. Objednávky pod 2 500,- CZK/ 98,- € v České republice, pod 98,- € ve Slovenské republice vyřizujeme a zboží dodáváme za katalogové ceny a dále je účtována částka 250,- CZK, resp. 9,90,- € jako minimální podíl na nákladech za poštovné a balné. Poplatek za dobírku činí pro zákazníky v České republice 150,- CZK. Při odběru menšího množství nežli jedno balení započítáváme příplatek ve výši 20 % z netto ceny za vzniklé vícepráce.
U dodávek do zahraničí účtujeme náklady zaslání v plném rozsahu k tíži zákazníkovi, a to bez ohledu na hodnotu objednávky. U hodnot objednávky nepřesahujících 100,-- € netto bude rovněž vyúčtován příplatek a ten započítán ke skutečným nákladům zaslání. Přepravní a veškeré ostatní obaly dle německé Vyhlášky o obalech nebereme zpět, stávají se vlastnictvím kupujícího; výjimkou jsou palety.
4. Naše faktury jsou bez výjimky splatné v den splatnosti uvedeném na faktuře (zpravidla 30 dní od data vystavení faktury). Platba platí za provedenou teprve připsáním celé fakturované částky na náš účet. Směnky nepřijímáme.
5. Ode dne následujícího po dni splatnosti našich faktur můžeme po zákaznících požadovat úroky ve výši 9 % nad základní úrokovou mírou. Kromě toho jsme při opoždění platby oprávněni účtovat 150,- CZK/6,- EUR za každou upomínku či urgenci. Dále pro všechny zákazníky platí zákonný úrok z prodlení. V případě prokázání vyšší škody jsme v každém případě oprávněni uplatnit nárok na její úhradu.
6. Skonta neposkytujeme, pokud je zákazník v prodlení s úhradou předchozích dodávek.
7. Právo zápočtu pohledávky náleží zákazníkovi pouze v případě, že jsou jeho protinároky pravomocné, nesporné nebo pokud je uznáváme. Zadržovací právo má zákazník pouze v případě protinároků z téhož smluvního vztahu.
8. V případě prodlení zákazníka s platbou si vyhrazujeme právo vyřizovat zakázky dotyčného zákazníka dobírkou nebo platbou předem.
9. V případě chybné objednávky a následného vrácení zboží účtujeme 8 % manipulační poplatek, nejméně však 250,- CZK, resp. 10,- €. Důkazní břemeno, že nám tak vznikla menší škoda, jde k tíži zákazníka.

§ 4 Dodací lhůta, převzetí zboží, prodlení s příjmem zboží a dodávky
1. Jsme schopni, a to zejména v případě objemnějších zakázek, dodávat zboží postupně v množstvích pro zákazníka přiměřených.
2. Dodací termíny nebo lhůty, které nebyly výslovně sjednány jako závazné, mají pouze orientační charakter. Za správné a včasné dodržení dodacích lhůt týkajících se zajištění vlastních dodávek odpovídáme pouze tehdy, prokážeme-li, že jsme sjednali odpovídající zajišťovací obchod se svým dodavatelem a že tento dodavatel nedodržel dohodnutý dodací termín. O vznikajícím prodlení budeme zákazníka neprodleně informovat.
Předpokladem dodržení dodací lhůty je v každém případě úplné uvedení veškerých technických detailů, resp. včasné poskytnutí údajů a podkladů a, je-li to dohodnuto, také příjem platby.
3. V případě fixního obchodu ve smyslu § 286 odst. 2 bod 4 německého obč. zák. (BGB) nebo dle § 376 obch. zák. (HGB) neseme odpovědnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Totéž platí, je-li zákazník v důsledku námi zaviněného prodlení dodávky oprávněn uplatnit zrušení zájmu na dalším plnění smlouvy. V případě prodlení může zákazník požadovat náhradu škod z prodlení dle ustanovení § 11. Další zákonné nároky a práva zákazníka, které mu přísluší vedle nároku na náhradu škody z prodlení, zůstávají nedotčeny.
4. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody a náhradu veškerých vícenákladů. Totéž platí, poruší-li zákazník zaviněně povinnosti týkající se poskytnutí součinnosti. Jako náhradu takové škody můžeme požadovat paušál ve výši 0,5 %/kalendářní týden, maximálně však 5 %, resp. 10 % pro případ konečného nepřevzetí, a to z kupní ceny netto a počínaje začátkem dodací lhůty, resp. - pokud nebyla stanovena žádná dodací lhůta -, okamžikem sdělení, že je zboží připraveno k expedici. Prokázání vyšší škody a naše zákonné nároky (zejména náhrada vícenákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) tím zůstávají nedotčeny; paušál se započte proti dalším peněžitým nárokům. Zákazník je oprávněn prokázat, že nám nevznikla žádná škoda nebo že nám vznikla pouze podstatně nižší škoda, než je výše uvedený paušál. Vznikem prodlení s převzetím zboží přechází nebezpečí nahodilého zhoršení nebo nahodilé zkázy na zákazníka.

§ 5 Přechod nebezpečí, expedice 
1. Není-li dohodnuto jinak, bude zboží na základě žádosti kupujícího zasláno na jím požadovanou doručovací adresu (zásilkový prodej ve shodě s příslušnými předpisy – §447 německého obč. zák. (BGB)). Nebezpečí přechází na zákazníka také při odeslání ze skladu nebo v případě zprostředkovaného obchodu při odeslání ze skladu našeho dodavatele, a to jakmile je zásilka předána dopravci, zasilateli nebo osobě či organizaci pověřené expedicí. Na přání zákazníka uzavřeme na jeho náklady dopravní pojištění.
2. Zpozdí-li se expedice následkem okolností, za které nese odpovědnost zákazník, přechází nebezpečí na zákazníka dnem oznámení připravenosti k expedici.
3. Dodané zboží je zákazník povinen převzít i v případě, že vykazuje nepodstatné nedostatky, aniž jsou tím dotčena jeho práva dle § 8.

§ 6 Ujednání o exportu, zachování mlčenlivosti
1. Vyhrazujeme si kontrolu právních vývozních předpisů a dodávku realizujeme s výhradou příp. nutných úředních povolení (např. vývozní povolení). O získání případně požadovaného úředního povolení budeme usilovat všemi přiměřenými prostředky. Záruku, že bude takové povolení uděleno, ovšem nepřebíráme. Zákazník se zavazuje, že nám při získávání takového povolení bude poskytovat podporu a dá nám v přiměřené lhůtě k dispozici potřebné dokumenty a informace.
2. Jestliže nám úřední povolení potřebná k realizaci smlouvy nebudou udělena v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 12 měsíců od data uzavření této smlouvy nebo jestliže nám zákazník ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty neopatří podklady potřebné k udělení povolení, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Pokud v okamžiku oznámení o odstoupení od smlouvy a na přání zákazníka už byly z naší strany učiněny jakékoli výkony, vyhrazujeme si nárok na poměrnou část úhrady nákladů.
3. Pro případ, že výše popsané potřebné povolení nebude uděleno, je nárok na náhradu škody nebo na náhradu výdajů vyloučen, vyjma případů, kdy příslušná smluvní strana,vůči které je takový nárok uplatňován, nese za neudělení povolení odpovědnost. V takovém případě platí ustanovení § 6 odst. 5 věta 2 přiměřeně.
4. Zajištění příp. nutného dovozního povolení je povinností zákazníka.
5. Před uskutečněním exportu, pokud má být realizován přímo či nepřímo naším prostřednictvím, se zákazník zavazuje opatřit pro zasílané zboží všechny potřebné protokoly a povolení dle příslušných předpisů (jako např. sankční listiny, povolení pro konečné užití zboží, ujednání o embargu atd.) za účelem dodržení národních, mezinárodních a zejména amerických (re-) exportních předpisů a dle potřeby tato potřebná povolení u příslušných úřadů zajistit na vlastní náklady. Zákazník není oprávněn vrátit zboží nebo požadovat náhradu škody v případě, že mu některé z vývozních povolení nebude příslušným úřadem vydáno.
Všeobecný zákaz dodání zboží platí, pokud je známo, že je zboží určeno pro oblast „ABC zbraní“ jakož pro Missile Technology Control Regime.
6. Zákazník se zavazuje všechny informace (mj. exportní údaje), které se dověděl v souvislosti s uzavřením obchodu považovat za důvěrné a zachovat o nich mlčenlivost. Zejména není oprávněn bez našeho předchozího písemného souhlasu takové informace sdělovat neoprávněným osobám či je jinak zpřístupnit.

§ 7 Výhrada vlastnictví
1. Vyhrazujeme si vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného uhrazení všech našich pohledávek vyplývajících z dodací smlouvy a všech našich pohledávek vyplývajících z obchodních vztahů se zákazníkem včetně příslušných nákladů a úroků.
2. Tímto souhlasíme až do odvolání s dalším prodejem zboží, dodaného s výhradou vlastnictví, v rámci řádné obchodní činností zákazníka. Zákazník nesmí zboží ani zastavit, ani převést vlastnictví k němu třetí osobě za účelem zajištění. Zákazník nám tímto předem postupuje své pohledávky za třetími osobami z dalšího prodeje zboží dodaného s výhradou vlastnictví. Toto postoupení tímto přijímáme. Kromě nás zůstává zákazník zmocněn k vymáhání pohledávky. Zavazujeme se nevymáhat pohledávku, dokud zákazník vůči nám plní své platební povinnosti, dokud není shledána jeho platební neschopnost a pokud neuplatníme výhradu vlastnictví výkonem práva dle § 7, bod 5. Pokud však takový případ nastane, můžeme požadovat, aby nám zákazník oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, aby nám poskytl veškeré údaje, nutné pro vymáhání pohledávky, vydal nám příslušné podklady a o postoupení pohledávky informoval dlužníka (třetí osobu). Kromě toho jsme v takovém případě oprávněni odvolat oprávnění zákazníka k dalšímu prodeji a zpracování zboží, které podléhá výhradě vlastnictví. Také tyto pohledávky nesmí zákazník ani zastavit, ani je ze zásady opatrnosti převést na jinou osobu.
3. Pokud realizovatelný objem naší jistiny překračuje naše požadavky o více než 10 % celkem, jsme povinni na žádost zákazníka schválit uvolnění jistin dle naší volby.
4. Zákazník je povinen neprodleně nás písemně informovat o zástavě nebo o jiném zásahu třetí osoby a zástavního věřitele uvědomit o existující výhradě vlastnického práva. Zajišťovací převod vlastnického práva a převod nebo zastavení budoucího práva je nepřípustné.
5. Porušuje-li zákazník svým jednáním ustanovení smlouvy, a to zejména prodlením s platbou, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a předmět prodeje odebrat. V takovém případě se jedná o odstoupení od smlouvy a zboží můžeme co nejlépe zhodnotit v rámci volného prodeje, pokud jsme na možný odprodej zboží zákazníka upozornili při stanovením přiměřené lhůty. Příslušný výtěžek z prodeje, snížený o přiměřené náklady na zhodnocení, bude započten proti závazkům zákazníka.
6. Jsme-li oprávněni odebrat zboží, je zákazník povinen našemu pracovníkovi umožnit inventarizaci vyhrazeného zboží.
7. Zákazník je povinen starat se o zboží, po dobu, po níž je zboží naším  vlastnictvím, s řádnou péčí. Je-li zapotřebí provádět údržbu a prohlídky, je zákazník povinen je provádět pravidelně na vlastní náklady. Zejména je povinen pojistit je na pořizovací hodnotu proti nebezpečí poškození nebo zničení v důsledku požáru, vody a krádeže.

§ 8 Záruka při vadě zboží
1. Pro práva zákazníka v případě věcných a právních vad platí zákonné předpisy, pokud v následujícím textu není stanoveno jinak. V každém případě však zůstávají nedotčeny zákonné zvláštní předpisy při konečném dodání zboží spotřebiteli (regres dodavatele podle § 478, § 479 německého občanského zákoníku (BGB). Následující ustanovení o záruce za vady na zboží platí pouze pro nové výrobky. Použité věci se prodávají, jak stojí a leží. Pokud vznikne odpovědnost za vadu na použitých strojích (např. při oddělené dohodě nebo v případech, kdy jsme na použitých strojích provedli změny), platí následující ustanovení přiměřeně.
2. Záruční nároky podnikatelů ve smyslu obchodního práva předpokládají, že byly splněny jejich povinnosti prohlídky zboží a reklamace dle § 377 německého obch. zák. (HGB). Zákazníci, kteří nejsou podnikateli, musí dodané zboží co nejdříve po jeho doručení zkontrolovat a zjistit, zda nedošlo k poškození, záměně nebo k dodání nesprávného množství. Zákazníci, kteří nejsou podnikateli, nám musí zjevné věcné vady, záměny a nesprávná množství oznámit písemně do 14 dnů od doručení zboží. Dodržení této lhůty se posuzuje dle data odeslání.
3. Je-li předmět prodeje vadný, máme právo zvolit, zda závadu odstraníme dodatečným plněním nebo výměnou. Zákazník je nám povinen poskytnout přiměřenou lhůtu pro dodatečné plnění. Další záruční práva stanovená zákonem náleží zákazníkovi teprve tehdy, pokud se dodatečné plnění z naší strany nezdaří, nebo pokud je neoprávněně odmítneme, či pokud nedodržíme lhůtu stanovenou pro dodatečné plnění. Dodatečné plnění neobsahuje demontáž vadné věci ani opětovnou montáž, pokud jsme původně nebyli povinni zajistit montáž. Právo k odepření dodatečného plnění nám přísluší v zákonném rozsahu. Náklady nutné za účelem kontroly a dodatečného plnění, zejména náklady na přepravu, náklady na cestu, pracovní a materiálové náklady (nikoli náklady na demontáž a montáž) neseme pouze tehdy, pokud došlo ke skutečné vadě. Pokud však vyjde najevo, že žádost zákazníka o odstranění vad nebyla oprávněná, můžeme od zákazníka žádat náhradu nákladů, které nám v důsledku toho vznikly.
4. Vhodnost či použitelnost zboží, která přesahuje vhodnost k běžnému užívání nebo se od ní odlišuje, anebo vlastnost, která není u zboží téhož typu běžná, může zákazník očekávat pouze tehdy, pokud to z příslušné dohody nebo z učiněných veřejných prohlášení ve smyslu § 434 odst. 1 bod, věta 3 obč zák. (BGB). Základem naší odpovědnosti za vady je především dohoda přijatá ohledně vlastností zboží (např. popisy výrobků, také od výrobce), které byly zákazníkovi přenechány před objednávkou nebo které byly zahrnuty do smlouvy stejným způsobem jako tyto VOP. Pokud nebyla určitá vlastnost dohodnuta, je nutné dle zákonné úpravy posoudit, zda se jedná o vadu či nikoli. Za veřejná prohlášení výrobce nebo jiné třetí osoby (např. reklamní sdělení) však odpovědnost nepřebíráme. Zákazníkovi jsme plně k dispozici pro poskytování informací a rad, týkajících se používání našeho zboží Nad rámec ustanovení uvedených pod bodem 3 ručíme pouze tehdy, pokud byla uzavřena zvláštní smlouva o poskytování poradenství nebo pokud byla pro takové služby dohodnuta odměna nad rámec kupní ceny zboží.
5. Lhůta pro promlčení nároků pro vady na věci činí v případě stavby, pro kterou byla věc v souladu s obvyklým užíváním použita a která způsobila vadu na věci, 5 let, v ostatních případech jeden rok od data dodání zboží. Zákonná promlčecí lhůta platí, pokud byla vada z naší strany podvodně zamlčena, v případě regresu dodavatele (§ 479 obč. zák. - BGB) nebo věcného nároku třetí osoby na vydání věci (§ 438 l č. 1 obč. zák - BGB), jakož i v případech dle § 11 bod 2.
6. Pokud v katalogu (zejména u elektrických nástrojů/nářadí) odkazujeme na zvláštní záruční úpravy a lhůty výrobce, platí tyto podmínky přednostně rovněž ve vztahu k našim zákazníkům. Záruku výrobce přebíráme pouze v případě, že je to se zákazníkem výslovně dohodnuto.
7. V případě nerespektování provozních návodů a pokynů pro údržbu, zaslaných výrobní nebo dodavatelskou firmou společně s předmětem dodávky, v případě provádění změn na výrobcích, stejně jako při výměně dílů nebo použití spotřebních materiálů, které neodpovídají originálním specifikacím, zaniká jakákoli záruka, pokud tyto okolnosti jakkoli ovlivnily vznik věcné vady.
8. Vázne-li na námi dodaném předmětu právní vada, jsme dle své volby oprávněni odstranit tuto vadu dodávkou rovnocenné náhradní věci způsobilé ke srovnatelnému použití, nebo tuto právní vadu odstranit dohodou s oprávněnou třetí osobou.
9. Pokud se dodatečné plnění nezdaří nebo po marném uplynutí přiměřené lhůty, kterou zákazník stanovil pro dodatečné plnění, resp. pokud podle zákonných předpisů není nezbytná, je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo snížit kupní cenu. V případě nepodstatné vady však právo na odstoupení nemá.
10. Nároky zákazníka na náhradu škody, resp. na náhradu marných nákladů platí jen v souladu s § 11, v ostatních případech jsou vyloučeny.

§ 9 Prohlášení o záruce
Společnost Hoffmann poskytuje na materiál a výrobu produktů GARANT a produktů zařízení provozů GARANT záruku 10 let. Tato záruka má platnost po celém světě. Lhůta výpočtu doby trvání záruky se počítá od data vystavení faktury. Společnost Hoffmann ručí za nedostatky, které se vyskytnou v záruční době, v rámci záruky kromě převzetí přepravních nákladů některý z níže uvedených výkonů dle své volby:

náhrada kupní ceny nebo 

bezplatná oprava produktu nebo

bezplatná výměna za produkt stejné hodnoty.

 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené regulérním opotřebením produktů mechanickým namáháním a také poškozením nebo zničením v důsledku neodborného použití nebo přetěžování produktů. Dále se záruka nevztahuje na elektronické díly a zařízení provozů, která se montují v kontejnerech. Záruční ručení je za nároky na náhradu škody včetně následných nároků vyloučeno. Zákonné právo ze záruky není touto zárukou omezeno. V případě uplatnění záruky ihned a písemně kontaktujte výše jmenovaného poskytovatele záruky. Předpokladem uplatnění poskytnutí záruky je zaslání produktu s přiloženou kopií faktury.  

§ 10 Zákon o elektrických a elektronických přístrojích (ElektroG)
1. Vztahuje-li se zákon o elektrických a elektronických přístrojích na naše výrobky, zavazujeme se, že splníme povinnost ohlášení přístrojů dle směrnic Evropského společenství.
2. Zákazník se zavazuje, že nám dodané elektrické a elektronické přístroje po skončení užívání zašle na vlastní náklady zpět. V souladu se zákonnými ustanoveními zajistíme řádnou likvidaci, resp. recyklaci těchto přístrojů.
3. Zákazník se zavazuje, že přístroje po uplynutí provozní životnosti neprodá nebo neposkytne darem soukromé domácnosti, zejména pak zaměstnancům.
4. Předá-li zákazník přístroje uživatelům, kteří jsou podnikatelé, zajistí, aby byla s příslušnou firmou uzavřena taková dohoda, na jejímž základě nám budou tyto přístroje po uplynutí provozní životnosti vráceny v souladu s bodem 2.

§ 11 Sledovatelnost
Předá-li zákazník námi dodané zboží třetí osobě, zajistí pomocí vhodných opatření vysledování zboží. Zejména zajistí, aby dodané zboží mohlo být v případě nutného opatření, vyvolaného v důsledku ručení za výrobek, (např. v případě nutnosti stažení výrobku z trhu, či v případě varování odběratele v souvislosti s možným nebezpečím) nalezeno a aby mohl být jeho poslední kupující o takových opatřeních informován. Nepředá-li zákazník námi dodané zboží třetí osobě, nýbrž používá-li/spotřebovává-li je ve svém provozu, zajistí rovněž, aby v případě nutného opatření dle druhé věty bylo možné toto zboží nalézt, ať je dosud umístěno ve skladu nebo je již používáno.

§ 12 Ručení a odpovědnost
1. Pokud z těchto obchodních podmínek včetně následujících ustanovení nevyplývá jinak, ručíme při porušení smluvních a mimosmluvních povinností podle zákonných předpisů.
2. Bez omezení odpovídáme dle zákonných ustanovení za škody způsobené na životě a zdraví v důsledku nedbalého nebo úmyslného porušení povinností námi, našimi zákonnými zástupci nebo odpovědnými osobami, stejně tak za škody, zahrnuté do ručení podle zákona o ručení výrobce za škody, způsobené vadou výrobku. Za škody neuvedené v první větě, spočívající v porušení smlouvy v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti, popř. podvodu odpovídáme my, naši zákonní zástupci nebo námi pověřené osoby dle zákonných ustanovení. V rozsahu, v jakém jsme poskytli záruku na vlastnosti a/nebo životnost (stálost), ručíme rovněž na základě a v rozsahu této záruky. Za škody, které nevzniknou přímo na zboží, ručíme ovšem ze záruky pouze tehdy, je-li riziko takové škody zjevně v záruce obsaženo.
3. Neseme odpovědnost rovněž za škody způsobené nedbalostí, pokud se nedbalost týká porušení podstatných smluvních povinností (povinnosti, jejichž plnění teprve umožní řádnou realizaci smlouvy a v jejichž dodržení smluvní partner zpravidla důvěřuje a může důvěřovat). Odpovědnost neseme pouze tehdy, pokud škody vyplývají z typických smluvních vztahů a jsou-li předvídatelné.
4. Rozšířená odpovědnost je bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku vyloučena. To platí rovněž zejména pro nároky z deliktů nebo nároky na náhradu marných nákladů namísto plnění. Tímto není dotčena naše odpovědnost za prodlení. Obecná odpovědnost podle zákonných ustanovení zůstává v každém případě nedotčena.
5. Shora uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti a ručení platí v témže rozsahu ve prospěch našich orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a ostatních zprostředkovatelů plnění.
6. Naše produkty vyhovují bezpečnostním předpisům platným v Německu. Pokud je zboží zákazníkem dále dodáváno do zahraničí, neodpovídáme za nedodržení bezpečnostních předpisů platných v příslušné zemi. Odpovědnost v plném rozsahu nese zákazník.

§ 13 Ručení a odpovědnost
1. Bez omezení odpovídáme dle zákonných ustanovení za škody způsobené na životě, zdraví a v důsledku ublížení na těle porušením povinnosti v důsledku nedbalosti nebo úmyslu z naší strany, našimi zákonnými zástupci nebo odpovědnými osobami, jakož i za škody uvedené v zákoně o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Za škody nejmenované v první větě, které spočívají v porušení smlouvy v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti, popř. lsti odpovídáme my, naši zákonní zástupci nebo námi pověřené osoby podle zákonných ustanovení. V tomto případě je však odpovědnost za náhradu škody omezena na předvídatelnou, obvyklou škodu, ledaže bychom my, naši zákonní zástupci nebo námi pověřené osoby jednali s úmyslem. V rozsahu, v jakém jsme poskytli záruku na vlastnosti a/nebo životnost (stálost), ručíme rovněž na základě a v rozsahu této záruky. Za škody, které nevzniknou přímo na zboží, ručíme ovšem ze záruky pouze tehdy, je-li riziko takové škody explicitně zahrnuto do záruky.
2. Neseme odpovědnost rovněž za škody způsobené nedbalostí, pokud se nedbalost týká porušení podstatných smluvních povinností (povinnosti, jejichž plnění vůbec umožní řádnou realizaci smlouvy a jejichž dodržení smluvní partner zpravidla důvěřuje a může důvěřovat. odpovědnost
neseme pouze tehdy, pokud škody vyplývají z typických smluvních vztahů a jsou-li předvídatelné.
3. Rozšířená odpovědnost je bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku vyloučena. To platí rovněž zejména pro nároky z deliktů nebo nároky na náhradu marných nákladů na místo plnění. Tímto není dotčena naše odpovědnost za prodlení. Je-li naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí totéž v souvislosti s osobní odpovědností pro naše zaměstnance, spolupracovníky, zástupce a pověřené osoby. obecná odpovědnost podle zákonných ustanovení je v každém případě nedotčena.
4. Toto ustanovení o ručení platí rovněž pro právní závazkové vztahy ve smyslu § 311 odst. 2 a 3 BGB příslušných předpisů.
5. Naše  produkty vyhovují bezpečnostním předpisům platných v německu.  Pokud je zboží zákazníkem dále dodáváno do zahraničí, neodpovídáme za nedodržení bezpečnostních předpisů platných v příslušné zemi. odpovědnost v plném rozsahu nese zákazník.

§ 14 Místo plnění, rozhodné právo a soudní příslušnost
1. Místem plnění pro dodávky, platby a výhradním, také mezinárodním příslušným soudem pro podnikatele ve smyslu obchodního práva, pro veřejnoprávní korporace nebo majetek veřejnoprávních korporací ve zvláštním režimu, jakož i pro veškeré právní spory vyplývající přímo či nepřímo ze smluvního vztahu je soud, v jehož obvodu se nachází registrované sídlo společnosti uvedené v naší nabídce, resp. v přijetí nabídky. Posledně uvedené platí rovněž v případě, že zákazník nemá v Německu obecnou soudní příslušnost nebo jeho trvalé bydliště/sídlo společnosti či přechodný pobyt nejsou k datu podání žaloby známy.
2. Platí právo Spolkové republiky Německo při vyloučení kolizních předpisů. Vylučují se ustanovení obchodního práva Spojených národů.